Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist English (Modern)-Afrikaans

a = in, binne, op, per, iemand, enigiemand, per, 'n

aa lava = aä-lawa

aardwolf = aardwolf

abacus = abakus

abandon = verlaat, afsien

abandoned = immoreel

abandonment = afstand

abase = verneder

abashed = bedees

abashment = benardheid

abate = verminder

abatement = agteruitgang, afslag

abattoir = abattoir

abbess = abdis

abbey = abdy

abbot = ab

abbreviate = bekort

abbreviation = bekorting

ABC = abc, alfabet, abc, alfabet

abdicate = abdikeer, abdikeer, afskuiwe

abdication = abdikasie, afstand

abdomen = abdomen, agterlyf

abdominal = abdominaal

abduct = ontvoer

abductor = afvoerder

aberrance = afwyking

aberration = aberrasie, afwyking, abuis, fout

abet = agiteer, beroer, assisteer, help, ondersteun

abetter = handlanger

abhorrence = aakligheid, afgryse, afskrik

abhorrent = afskuwelik

abide = verwag, wag, wag vir, staan, uithou, staan, afwag

abiding = aanhoudelik, aanhoudend, permanent, vas

ability = bekwaamheid, vermoë, kwalifikasie, mag

abject = beroerd

abjuration = afswering

abjure = afsweer, afsê, annulleer, kanselleer

ablative = ablatief

able = bekwaam, geskoolde

abnegate = afsweer

abnormal = abnormaal

abnormality = afwyking

abnormity = afwyking, anomalie

abode = woning

abolish = afskaf, afsê, annulleer, kanselleer

abolition = afskaffing, afsegging, annullering, opsegging

abominable = afskuwelik

abomination = aakligheid, afgryse, afskrik

aboriginal = binnelands, inheems, inheems, oorspronklik

abort = aborteer, afwys

abortion = aborsie, abortus

abortionist = aborteur

abortive = vrugteloos

about = belangende, oor, van, by benadering, omtrent, so, sowat

above = benoorde, oor, bo, bogenoemd, hierbo

above all = hoofsaaklik, veral

above-board = eerlik, innig

above-mentioned = bogenoemd

abrasive = skerp

abridge = begrens, bepaal, beperk, bekort, verminder

abridgement = oorsig

abrogate = afskaf, afsê, annulleer, kanselleer

abrogation = afskaffing, afsegging, annullering, opsegging

abrupt = abrup

abscess = abses

abscond = weghardloop

absence = absensie, afwesigheid

absent = absent, afwesig

absentee = afwesige

absent onself = aftrek, vertrek

absinth = absint, alsem

absolute = absoluut

absolutely = sowaar, beslis, definitief, darem, rektig, sowaar, werklik

absolute power = alleenheerskapy

absolute rule = alleenheerskapy

absolute ruler = alleenheerser

absolution = begenadiging, vergifnis

absolutism = absolutisme

absorb = absorbeer

absorption = absorpsie

abstemious = besadig

abstract = abstrak, abstraheer, beneem, oorsig

abstruse = misterieus

absurd = absurd, sinneloos

absurdity = absurditeit

abundant = oorgenoeg

abuse = beledig, belediging

abuse of power = ampsmisdryf

abusive = beledigend

abut = belend

abutment = beer

abysmal = afskuwelik

abyss = afgrond

Abyssinia = Abessinië, Ethiopië

Abyssinian = Abessinies, Abessiniër

acacia = akasia

academic = student

academician = akademielid

academy = akademie

acanthus = akant, beerklou

acceleration = akselerasie

accelerator = akselerator

accelerator pedal = akselerator

accent = aksentueer, beklemtoon, aksent, benadruk

accent mark = aksent, aksenteken

accentuate = aksentueer, beklemtoon, benadruk

accept = aanneem, aanvaar, aksepteer, neem

acceptable = aanneembaar, aanneemlik, aanvaarbaar, akseptabel, akseptabel

acceptance = aanvaarding

accepted = aangenome

acceptor = aanvaarder, akseptant

access = aanval, aandrif

accessible = toeganklik, bereikbaar

accessory = sekondêr, handlanger

accidence = morfologie

accident = ongeluk

accidental = aksidenteel

acclaim = akklamasie, apploudiseer, applous

acclamation = akklamasie, applous

acclimate = akklimatiseer

acclimatization = akklimatisasie, akklimatisering

acclimatize = akklimatiseer, akklimatiseer

accommodate = aanpas, adapteer

accommodating = behulpsaam

accommodation = akkommodasie, akkoord, beskikking, afspraak, akkoord, woning

accomodate = afsluit, beëindig, eindig, help

accompaniment = akkompanjement, akkompanjement, begeleiding

accompanist = akkompanjis, begeleider, begeleier

accompany = akkompanjeer, begelei

accomplice = handlanger

accomplish = behaal, bereik, presteer, bedryf, bedrywe, begaan

accomplished = ervare

accomplishment = daad, beëindiging

accord = akkoord, ooreenkoms, ooreenstemming, akkoord, ooreenkoms, ooreenstemming, afspraak, akkoord

accordance = akkoord, ooreenkoms, ooreenstemming

according as = volgens

accordingly = dus, tog, dus, gevolglik

according to = volgens

accordion = akkordeon

accost = toespreek

account = verduideliking, rekening, berig, informasie, inligting, kennisgewing, rede, oorweeg, ag, glo, meen, dink, beskrywing

accountable = verantwoordelik, aanspreeklik

accountant = rekenmeester

account book = register

account for = verduidelik

accounting = boekhou

accoutrement = akkomodasie, uitrusting

accoutrements = akkomodasie, uitrusting

accredit = akkrediteer, ag, glo, meen

accrue = afstam, styg

accumulate = akkumuleer

accumulation = akkumulasie, massa, menigte, skare, stapel

accumulator = akkumulator, battery

accuracy = akkuraatheid

accurate = akkuraat, juis, angsvallig

accusal = aanklag

accusation = aanklag, aangewing

accusative = akkusatief

accuse = aankla, aanklaag, aanklae, aanbring, aangee

accused = beklaagde

accuser = aanklaer

accustom = gewoond wees

ace = aas

acerbic = skerp, bitter

acetone = aseton

acetylene = asetileen

ache = seer wees, pyn, verlang

ache for = verlang na

achievable = haalbaar

achieve = behaal, verwerf, bereik, presteer, bedryf, bedrywe, begaan, doen, maak, pleeg, vervaardig

achievement = aksie, daad, sukses

Achilles = Achilles

Achilles' heel = Achilleshiel

Achilles' tendon = Achillespees

acid = skerp

acknowledge = bieg, beken, bely, bekragtig, beseël, bevestig, erken

acknowledgement = bekentenis, belydenis, bieg

acme = apogeum

acne = akne

acolyte = adep, akoliet, altaardienaar, lid

aconite = akoniet

acorn = akker

acoustic = akoesties

acoustics = akoestiek

acquaint = in kennis stel, bekendmaak, bekendstel, meedeel, meld

acquaintance = bekendheid, kennis, bekendheid, kennis

acquiesce = berus

acquiescence = berusting

acquire = behaal, verwerf, aankoop, aanskaf, koop

acquisition = aankoop, aankoop, aankoop, aankoop

acquisitive = begerig, belus, gretig

acquittal = kwytskelding

acre = acre

acrid = skerp

acrimonious = skerp

acrobat = akrobaat

acrobatic = akrobaties

acronym = akroniem

across = dwarsdeur

across from = jeens, teen, vir

act = ageer, optree, aksie, daad, akte, bedryf, bedrywe, begaan, doen, maak, pleeg, vervaardig, beïnvloed, aanbied

act as agent = bemiddel

acting = toneelspel

actinium = aktinie, aktinium, seeanemoon, aktinium

action = aksie, aksie, daad, geveg, daad, meganisme, proses

activate = aktiveer, aandoen, berokken, veroorsaak

active = bedrywig, aktief, aktief, aktief, arbeidsaam

activist = aktivis

activity = aksie, bedrywigheid, aktiwiteit, arbeidsaamheid, besigheid, animo, bedrywigheid

act of grace = amnestie

actor = akteur

actress = aktrise

actual = effektief, huidig

actuality = werklikheid

actually = sowaar

actuary = aktuaris

actuate = beweeg, roer, aandryf, aandrywe, dryf

acuity = aandag, ag, attensie

acute = skerp, intens

ad = aandiening, aankondiging, advertensie

adagio = adagio

Adam = Adam

Adam's apple = adamsappel, komhalertjie

adapt = aanpas, adapteer, aanpas, adapteer, aanpas, adapteer

adaptable = aanpasbaar, aanpasbaar

add = byvoeg, toevoeg, aanbou

adder = adder

addition = bylae

additional = ekstra, nog 'n

addled = bedorwe, dom

address = adresseer, adres, toespreek

addressee = geadresseerde

addressing machine = adresseermasjien

address list = adresboek

Aden = Aden

adept = adep, adep, ervare

adequate = adekwaat

adherence = aanhanklikheid

adherent = adep, adep

adherents = aanhang

adhesive tape = kleefband

adieu = adieu

adjacent = belendend, aangrensend, naburig, belendend

adjectival = adjektiwies

adjective = adjektief

adjoin = belend

adjoining = aangrensend, belendend

adjunct = bylae, bepaling

adjust = aanpas, adapteer, aanpas, adapteer, verstel

adjustment = akkoord, beskikking

administer = administreer, administreer, administreer

administer the last sacraments = bedien, bereg

administration = administrasie, administrasie, administrasie, beheer, kontrole, administrasie, regering

administration of the last sacraments = beregting

administrative = administratief, administratief

administrator = administrateur

admiral = admiraal

admire = bewonder

admission = aanvaarding, bekentenis, belydenis, bieg, bekentenis

admit = bieg, beken, bely, beken

admixture = allegaartjie, mengsel

admonish = aanmaan

admonition = aanmaning

ado = lawaai, ophef

adolescence = puberteit

Adonis = Adonis

adopted = aangenome

adoption = adopsie

adoptive = adoptief

adorable = aanbidbaar, aanbiddelik

adoration = aanbidding, aanbidding

adore = aanbid, adoreer

adorer = aanbidder, aanbidder

adornment = sieraad, sieraad

adrenaline = adrenalien, adrenaline

Adriatic = Adriatiese See

Adriatic Sea = Adriatiese See

adroit = bedrewe, behendig, kunstig, lewendig

adult = volwasse

adumbration = afskaduwing

advance = aandag vestig op, styg

advantage = voordeel, baat, belang, voordeel

advantageous = gunsteling-

adventitious = sekondêr

adventure = avontuur

adventurer = avonturier

adventurous = avontuurlik, avontuurlik

adverb = adverbium, bywoord

adverbial = adverbiaal, bywoordelik

adversary = antagonis, vyand

adverse = teenoorgesteld, vyandelik

advert = ag slaan op, oppas

advertence = aandag, ag, attensie

advertency = aandag, ag, attensie

advertise = aandien, aankondig, aansê, adverteer, annonseer, meld

advertisement = aandiening, aankondiging, advertensie

advertiser = aankondiger

advice = aanrading, advies, raad, bekendmaking, berig, kennisgewing

advise = aanraai, adviseer

advise against = afraai

advocate = advokaat, advokaat, bepleit

Aegean = Egeïese Zee

Aegean Sea = Egeïese Zee

aerial = antenne

aerodrome = lughawe, vliegveld

aerodynamic = aërodinamies

aerodynamics = aërodinamika

aerogramme = lugposbrief

aeroplane = vliegtuig

afar = ver

a few = 'n paar, enige, enkele, sommige

a few minutes = ewe

affable = vriendelik

affair = affêre, affêring, ding, saak

affect = aandoen, beïnvloed, aangry

affected with = behep met

affecting = aandoenlik, aandoenlik

affection = aandoening, emosie, liefde, aanhanklikheid

affectionate = aanhanklik

affiliation = verwantskap, naverwantskap, verwantskapsbetrekking

affined = geparenteer, verwant

affinity = affiniteit, verwantskap, naverwantskap, verwantskapsbetrekking

affirm = seker maak, sertifiseer, verseker, bevestig

affirmation = belofte

affix = affiks, agtervoegsel, bepaal, vasmaak, vasstel

afflict = bedroewe, bedroef, beproef, beproewe, bedroewe, bedroef

afflicted with = behep met

affliction = beproewing

affluent = ryk

afford = afwerp, oplewer, produseer

Afghan = Afgaans, Afgaan

Afghanistan = Afganistan

afoot = te voet

afraid = bang, bedug, benepe, angstig

afresh = alweer, weer, alweer, weer

Africa = Afrika

African = Afrikaans, Afrikaan

African marigold = afrikanertjie

Afrikaans = Afrikaans, Afrikaner, Boer

Afrikaner = Afrikaner, Boer

Afro-Asian = Afro-Asiaties, Afro-Asiaties

after = agter, na, oor, na, nadat

afternoon = agtermiddag

afterwards = daarna, later

again = alweer, weer, alweer, weer

against = jeens, teen, vir

agate = agaat

age = ouderdom, tydperk

agency = agentskap, agentskap, agentskap, agentuur

agenda = agenda, agenda

agent = agent, bemiddelaar, verteenwoordiger

agglomerate = agglomeraat

aggregate = aggregaat

aggression = aggressie, aanval

aggressive = aggressief, aggressief, aggressief

aggressor = aanvaller

aggro = aggressie

agile = lewendig

agitate = agiteer, beroer, aangry, benou, beroer, skok

agitated = bedug, benoud

agitation = beroering, agitasie, opwinding, opwinding, lawaai

agitator = aktivis, agitator, agiteerder

agnostic = agnosties, agnostikus

... ago = ... gelede

agog = nuuskierig, nuuskierig, nuuskierig

agonizing = afgryslik

agony = angst

agoraphobia = agorafobie

agrarian = agrariër, boer, landbouer, agrariër, boer, landbouer, agrariër, boer, landbouer, agrariër, boer, landbouer

agree = afspreek

agreeable = aangenaam, behaaglik, heerlik, lekker

agreeably = lekker

agreed = top

agreement = akkoord, ooreenkoms, ooreenstemming, akkoord, ooreenkoms, ooreenstemming, afspraak, akkoord

agree with = saamstem met

agricultural = agronomies

agricultural school = landbouskool

agriculture = akkerbou, landbou, agronomie

agriculturist = agronoom

agrimony = akkermonie

agronomics = agronomie

ague = koors

ah = a, aag, aai, ag

ahead = voorheen, vroeër, voort, vorentoe

ai = ai, ai

aid = assistent, assisteer, help, assistensie, assistent, help, hulp

ailing = bekwaald

ailment = kwaal, siekte, kwaal, siekte

aim = bedoel, beoog, doel, oogmerk

air = lug, aria

air-balloon = aërostaat

aircraft = vliegtuig

airdrome = lughawe, vliegveld

airfield = lughawe, vliegveld

airless = bedompig, benoud, benouend

air letter = lugposbrief

airmail = lugpos

airman = aviateur

airplane = vliegtuig

airport = lughawe

airs = allure

airy = dun

Aix-la-Chapelle = Aken

akin = geparenteer, verwant

alabaster = albas

alacrity = begerigheid, besieling, geesdrif

alarm = alarmeer, alarm, konsternasie, benou, beroer, wekker

alarmclock = wekker

alarming = benouend

alas = a foei tog, jammer

alb = albe

Albania = Albanië

Albanian = Albaans, Albanees, Albanies, Albanies, Albaniese taal, Albanees

Albanian language = Albanies, Albaniese taal

albatross = albatros

albino = albino

Albion = Albion

album = album

alchemist = alchemis

alchemy = alchemie, alchemie

alcohol = alkohol

alcoholic = alkoholies, alkoholis

alcoholic content = alkoholgehalte

alcoholism = alkoholisme

aldehyde = aldehide, aldehied

alder = els, elsboom

ale = bier

alert = lewendig

Alexandria = Alexandrië

alga = alg, alge

algebra = algebra

algebraic = algebraïes

Algeria = Algerië

Algerian = Algeryns, Algeryn

Algiers = Algiers

alibi = alibi

alien = afskuwelik, vreemd, teenoorgesteld

alike = ewe

alimony = alimentasie

a little = nogal, taamlik, 'n bietjie

all = allerhande, allerlei, alles, al's, alles, al's, al die, alle

all about = allerweë, alom, oral

Allah = Allah

allegoric = allegories

allegory = allegorie

allergic = allergies

allergy = allergie

All Hallows = Allerheilige

alliance = alliansie

alligator = alligator

alliteration = alliterasie

all-knowing = alwetend

all of a sudden = skielik

all of it = alles, al's

all over again = alweer, weer

allow = laat

alloy = alliasie, allooi

All Saints' Day = Allerheilige

all sorts = allerhande, allerlei

all sorts of = allerhande, allerlei

All Souls' Day = Allersiele

all the = alleman, almal, elke, elkeen, alleman, almal, elke, elkeen

all the same = ewe

all the time = intusse, solank, tegelyk, aldeur

all the while = intusse

alluvial = alluviaal

alluvion = alluvie, alluvio, alluvium

alluvium = alluvie, alluvio, alluvium

almanac = almanak

almond = amandel

almoner = aalmoesenier, aalmoesgewer

almonership = aalmoesenierskap

almonry = aalmoeseniershuis

almost = alhaas, amper, byna

alms = aalmoes

almshouse = aalmoeseniershuis, aalmoeseniershuis

aloe = aalwee, aalwyn

aloe juice = aalwynsap

aloe juice collector = aalwyntapper

aloetic = aalweeagtig, aalwynagtig

aloin = aalwynbitter

alone = alleen, allenig, enigste, alleen, alleenlik, net, slegs

alongside = langs

a long time = geruime tyd, lank

a lot = baie

a lot of = baie, baie, party

alpaca = alpakka

Alpenrose = alperoos

alpha = alfa

alphabet = abc, alfabet, abc, alfabet, abc, alfabet

alphabetical = alfabeties

alpine = Alpien, Alpinies, Alpyns

Alpinist = alpinis, bergbeklimmer, bergbeklimmer, bergklimmer

Alps = Alpe

already = al, klaar, reeds, alreeds

Alsace = Elsas, die Elsas

Alsatian = Elsasies, Elsasser

also = ook

altar = altaar

altarpiece = altaarstuk

alternative = alternatief

although = alhoewel

alto = alt, altsanger, altstem

altogether = alles, al's

altruism = altruïsme

altruist = altruïs

altruistic = altruïsties

alum = aluin

aluminium = aluminium

aluminum = aluminium

always = altoos, altyd, steeds

amaranthus = amarant

amateur = amateur, amateur

amateurish = amateuragtig, amateuragtig

amaze = verbaas

amazing = wonderbaarlik

Amazon = Amasone, amasone

ambassador = ambassadrise, ambassadeur

amber = amber, barnsteen

ambition = ambisie, aansoek

ambitious = ambisieus

ambrosia = ambroos, ambrosyn

ambulance = ambulans, ambulans, ambulans

ambush = agterlaag

amen = amen

amend = amendeer

amendment = amendement, amendering

America = Amerika, Amerika

American = Amerikaans, Amerikaner, Amerikaans, Amerikaner

American Indian = Indiaan, Rooihuid

Americanize = amerikaniseer

amethyst = ametis

ammeter = ampèremeter, ammeter, ampèremeter

ammonia = ammoniak, ammonium

ammunition = ammunisie

amnesty = begenadig, amnestie

amoeba = amebe

a moment = ewe

among = tussen

amorphous = amorf

amortize = afskryf, amortiseer

amount = aantal, bedrag

amount to = bedra

ampère = ampère

amphibian = amfibie

amphitheatre = amfiteater

amphora = amfora

amplitude = amplitude

amputate = afsit, amputeer

amputation = afsitting, amputasie, afsitting, amputasie

amuck = amok

amulet = amulet

amuse = amuseer

amusement = amusement, vermaak

amusing = amusant

an = 'n

ana = anna

anachronism = anachronisme

anaconda = anakonda

anaemia = anemie

anaemic = anemies

anaesthesist = narkotiseur

anagram = anagram

anal = anaal

analogous = analoog, analogies

analogy = analogie

analyse = analiseer

analysis = analise

analyst = analis

analytical chemist = analis

anapaest = anapes

anarchic = anargies, anargies

anarchical = anargies, anargies

anarchism = anargisme, anargisme

anarchist = anargies, anargis, anargies, anargis

anarchy = anargie, anargie

Anatolia = Anatolië

anatomical = anatomies

anatomist = anatoom

anatomy = anatomie

anchor = anker

anchorage = ankerplek

anchovy = ansjovis

ancient = antiek

and = en

Andalusia = Andalusië, Andalusië

and so on = ensovoorts

anecdotal = anekdoties

anecdote = anekdote

anemone = anemoon

anew = alweer, weer

angina = angina

angle = hoek, hoek

angler = hengelaar

Anglican = Anglikaans, Anglikaan

Anglo-Saxon = Angel-Saksies, Angel-Sakser

Angola = Angola

anguilliform = aalvormig

anguish = angst

an hour's walk = 'n uur se stap

aniline = aniline

animal = dier, bees, dier

anion = anioon

anise = anys

anna = anna

annex = annekseer

annexation = anneksasie

annotate = annoteer

annotation = kommentaar, aantekening, notisie

announce = aandien, aankondig, aansê, adverteer, annonseer, meld

announcement = bekendmaking, berig, kennisgewing

annual = jaarliks

annul = afsê, annulleer, kanselleer

Annunciation = Annunsiasie

anode = anode

anomaly = afwyking, anomalie

anonymity = anonimiteit, anonimiteit

anonymous = anoniem, anoniem

anonymous writer = anonymus

another = ander, nog 'n

answer = antwoord, beantwoord, antwoord, beskeid

Antarctic = Antarktika, Suidpool-

Antarctic Ocean = Suidelike Yssee

antelope = antiloop

antenna = antenne

anthracite = antrasiet

anthropologist = antropoloog

anthropology = antropologie

Antichrist = antichris

anticipate = antisipeer

anticipation = antisipasie

antidote = antidoot, teengif, antidoot, teengif

Antilles = Antille

antimony = antimonium, antimoon

antipode = antipode

antique = antiek

anti-Semite = antisemiet

anti-Semitic = antisemities

anti-Semitism = antisemitisme

antiseptic = antisepties, bederfwerend, bederfweermiddel

antisocial = antisosiaal

antithesis = teenstelling, teenstelling

Antony = Antonius

anus = aars, anus

anvil = aambeeld, aambeeld, aambeeld, aambeeldbeentjie, aambeeld, aambeeldbeentjie

anxious = bedug, benoud, bekommerd

any = iemand, enigiemand, 'n paar, enige, enkele, sommige, enige

anybody = iemand, enigiemand

anything = iets, enigiets

any time = enige tyd

anywhere = êrens

aorta = aorta

apache = apache

apart = afsonderlik, afsydig, apart

apart from = behalwe, behalwe

apartheid = apartheid

apartment = appartement, woonstel

apathetic = apaties

apathy = apatie

ape = aap

ape-like = aapagtig

aphasia = afasie

aphorism = aforisme

apish = aapagtig

apocalypse = apokalips

apocalyptic = apokalipties

apocryphal = apokrief

apoplectic fit = apopleksie, beroerte

apostasy = afval

apostate = afvallig, apostaat, afvallige

apostatize = afval, afval

apostle = apostel

apostleship = apostelskap, apostolaat

apostolate = apostelskap, apostolaat

apostolic = apostolies

apostrophe = afkappingsteken, apostroof

apotheosis = apoteose

apparatus = apparaat, toestel

appeal = appelleer, appèl, beroep, appèl, bede

appeal to = aanroep, oproep

appear = verskyn, lyk, lyk, skyn

appearance = aanblik, aansien, aansig, air, aspek

appear to be = lyk, skyn

appease = kalmeer

appellation = benaming, naam

appendicitis = appendisitis

appetite = aptyt

applaud = apploudiseer

apple = appel

apple-sauce = appelmoes

apple-tart = appeltert

apple-tree = appelboom, appelboom

apply = toepas

appoint = aanstel, benoem

appointment = aanstelling, benoeming, afspraak

appointment book = agenda

appointment to office = aanstelling

appraise = begroot

appreciate = waardeer, hou van, lief wees vir, waardeer

apprehension = aanhouding, arrestasie

approach = benader, nader, naderkom

appropriate = geskikt

approval = akklamasie, applous

approximate = benader

approximately = by benadering, omtrent, so, sowat

apricot = appelkoos

apricot-tree = appelkoosboom

April = April

aptitude = begaafdheid, begaafdheid

Apulia = Apulië

aquamarine = akwamaryn

aquarium = akwarium

aqueduct = akwadukt

aquiline nose = arendsneus

Arab = Arabier

arabesque = arabesk

Arabia = Arabië, Arabië

Arabian = Arabies

Arabic = Arabies

arbutus = aarbeiboom

arbutus fruit = aarbeiboomvrug

archaeological = argeologies

archaeologist = argeoloog, argeoloog, argeoloog

archaeology = argeologie, argeologie

archaic = argaïes, argaïes

archaism = argaïsme, argaïsme

archangel = aartsengel

archbishop = aartsbiskop

archbishopric = aartsbisdom

archduchy = aartshertogdom

archduke = aartshertog, aartsherog

arch-enemy = aartsvyand

archipelago = argipel, argipel

architect = argitek, argitek

architectonic = argitektuur

architectural = argitektuur

architecture = argitektuur

architrave = argitraaf, argitraaf

archive = argief

archivist = argiefbewaarder, argivaris, argiefbewaarder, argivaris

Arctic = Noordpool, Noordpool, noordpool-

Arctic Ocean = Yssee

Ardennes = Ardenne

are = are, klomp, kudde, skare, skool, trop, are

area = area, gebied, oppervlakte

arena = arena

Areopagus = Areopagus

Argentina = Argentinië

Argentine = Argentyns, Argentyn

Argentinean = Argentyns

argon = argon

argue = beredeneer

argument = argument

Argus = Argus

aria = aria

arise = opstaan, styg

aristocracy = aristokrasie, aristokrasie

aristocrat = aristokraat

aristocratic = aristokraties

Aristotle = Aristoteles, Aristoteles

ark = ark

Ark of the Covenant = Ark van die Verbond

arm = arm, arm

armchair = leunstoel

Armenia = Armenië, Armenië

Armenian = Armenies, Armeniër

armour = bepantser, bepantsering

armoury = arsenaal, arsenaal

army = leër, leër

army chaplain = aalmoesenier

arnica = arnika

aroma = aroma

arrack = arak

arrange = bedissel, beredder, beskik, reël, beredder

arrangement = akkoord, beskikking

arrears = agterstand

arrest = arresteer, aanhouding, arrestasie

arrested person = arrestant

arrival = koms, aankoms

arrive = aankom, aanland, arriveer, beland, aankom, aanland, arriveer, beland

arrogant = arrogant, pretensieus

arrow = pyl

arrowroot = araroet

arse = aars, anus

arsenal = arsenaal, arsenaal

art = kuns

arteriosclerosis = aarverkalking, arteriosklerose

artery = arterie

artesian = artesies

art gallery = kunsgalery

arthritis = artritis

artichoke = artisjok

article = artikel, artikel, artikel

artificial = kunstig, onnatuurlik

artillery = artillerie

artilleryman = artilleris

artisan = ambagsman

artist = artis, kunstenaar

artistic = kunstig, artistiek

arum = aronskelk

Aryan = Aries, Ariër

as = as, toe, wanneer, as, hoe, so lyk, soos, as, hoe, so lyk, soos, as, hoe, so lyk, soos, volgens, also, so, aangesien, omdat, want

as ... as = so ... soos

asbestos = asbes

ascend = opstaan, styg, styg, opgaan, styg, beklim, beklouter

Ascension Day = Hemelvaartdag

ascent = beklimming

ascetic = asketies

aseptic = asepties

ash = as

ashamed = beskaamd

Ash Wednesday = Asdag, Asdag

Asia = Asië

Asia Minor = Anatolië, Klein-Asië

Asian = Asiaties, Asiaat

Asiatic = Asiaties

as if = asof

ask = vra, vra

ask for = vra

ask oneself = wonder

as one pleases = na beliewe

asparagus = aspersie

aspect = aanblik, aansien, aansig, air, aspek

aspen = abeel

asphalt = asfalteer, asfalt, bergpik

aspidistra = aspidistra

aspiration = aansoek

aspire = aansoek doen, ambieer

aspire to = aansoek doen, ambieer

as regards = ten opsigte van

ass = donkie, esel, groutjie

assailant = aanvaller, aanrander

assault = aanval, aanrand, aanranding, aanslag

assaulter = aanrander

assemblage = vergadering

assemble = saamgaan

assent = bevestig

assertion = bewering

assessment = aanslag, belastingaanslag

assign = daag

assigned job = taak

assimilate = assimileer

assist = assisteer, help, help

assistant = assistente, assistent, assistente

assistent = assistent

associate = aansluit

association = vereniging

as stupid as an ass = aartsdom

assure = seker maak, sertifiseer, verseker

Assyria = Assirië, Assirië

Assyrian = Assiries, Assiriër

aster = aster

asterisk = asterisk

asteroid = asteroïed, asteroïde

asthma = aamborstigheid, asma

asthmatic = aamborstig, asmaties, asmalyer

asthmatic patient = asmalyer

as though = asof

as to = ten opsigte van

astonishing = wonderbaarlik

astrologer = astroloog, astroloog

astrology = astrologie

astronomer = astronoom, astronoom

astronomic = astronomies

astronomical = astronomies

astronomy = astronomie

asylum = asiel, toevlugsoord

asymmetric = asimmetries

asymmetrical = asimmetries

at = aan, na, na ... toe, toe, vir, aan, by, langs, naby, jeens, om, teen, aan, by, om

at all = heeltemal

at a strech = aaneen, agtereen

atavism = atavisme

atelier = ateljee

at first = aanvanklik

atheism = ateïsme

atheist = ateïs

Athena = Athene, Athene

Athene = Athene, Athene

Athenian = Atheens, Athener

Athens = Athene, Athene

athlete = atleet

athletic = atleties

athletics = atletiek

at home = tuis

Atlantic = Atlantiese Oseaan, Atlanties

Atlantic Ocean = Atlantiese Oseaan

atlas = atlas

at last = uiteindelik

at least = altans, ten minste

atmosphere = atmosfeer

atmospheric = atmosferies

at night = snags

atoll = atol

atom = atoom

atom bomb = A-bom, atoombom

atomic = atomies

atomic energy = atoomenergie

atomic weight = atoomgewig

at once = dadelik, almeteens, dadelik

at par = a pari, a pari

at present = nou, tans

atrophy = atrofie

at some time = eendag, eers

attach = bepaal, vasmaak, vasstel

attachment = aanhanklikheid

attack = aanval, aanval

attacker = aanvaller

attain = behaal, verwerf, behaal, bereik, presteer

attempt = poging, aanpak, beproef, beproewe, probeer, poging

attend = verpleeg, kuier, bywoon

attendance = bediening

attention = aandag, ag, attensie

attentive = aandagtig, attent

attentively = aandagtig, aandagtiglik

at that place = aldaar, daar

at the back = agteraan

at the outset = aanvanklik

at the right time = betyds, op tyd

at the same time = tegelyk

attitude = houding

attract = aanlok, bekoor, lok

attraction = aanloksel, aas, aanloklikheid, aantreklikheid, aantrekkingskrag

attractive = aanloklik, aantreklik

attractiveness = aanloklikheid, aantreklikheid

attune = aanpas, adapteer, aanpas, adapteer

aubade = aubade

aubergine = brinjal, eierplant, eiervrug, brinjal, eiervrug

auctioneer = afslaer

audit = kontroleer

auditorium = aula

auditory = auditorium

Augean stable = Augiasstal

Augeas = Augias

August = Augustus

Augustus = Augustus

aum = aam

aunt = tant

aurochs = oeros

Australia = Australië

Australian = Australies, Australiër

Austria = Oostenryk

Austrian = Oostenryks, Oostenryker

author = skrywer

authority = gesag, gesag

autobus = bus

autocracy = alleenheerskapy

autocrat = alleenheerser

automobile = motor

autonomic = onafhanklik

autonomous = onafhanklik

autumn = herfs

avail = baat

available = beskikbaar

avenue = allee

average = gemiddeld, medium, gemiddeld

aversion = antipatie

aviator = aviateur

avidity = begerigheid, begeerte, begerigheid

avoid = vermy

await = verwag, wag, wag vir, afwag

award a prize = bekroon

awareness = besef, besinning

away = ver

awful = afskuwelik

awfully = verskriklik, vreeslik

a while = ewe

axiom = aksioma, aksioom

azalea = asalea

azimuth = asimut

Azores = Asoriese Eilande

Aztec = Astekies

Baal = Baäl

Babel = Babel, Babilon

baboon = bobbejaan

baby = baba, babetjie, baba, babetjie

Babylon = Babel, Babilon

Babylonia = Babilonië

Babylonian = Babilonies

Bacchus = Bacchus

back = rug, agterdeel, agterent, agtergedeelte, agterkant, agterstallig, terug

back axle = agteras

backbiting = agterklap, beskindering

back-door = agterdeur

background = agtergrond, agtergrond

back of the head = agterhoof

back part = agterent

back seat = agterbank

backside = agterent, agterste

back street = agterbuurt, agterwyk

back to front = agterstevoor

backward = agteroor, agteruit, agterwaarts, agterlik

backwardness = agterlikheid

backwards = agteruit, agterwaarts, agteroor, agteruit

back wheel = agterwiel

bacterium = bakterie

bad = beroerd, kwaai, sleg, bedorwe

badger = ratel

bad job = aakligheid

badly = sleg

bag = tas, tas, tas

baggage = bagasie

bairn = kind, kind

bake = bak

bakelite = bakeliet

baker = bakker, bakker

balcony = balkon

baldachin = baldakyn

bale = baal

Balearic Islands = Baleare, Baleariese Eilande

Balkans = Balkan

ball = bal, bal

ballad = ballade

ballade = ballade

ballast = ballast

ballerina = ballerina, balletdanseres

ballet = ballet, ballet

ballet dancer = ballerina, balletdanseres, balletdanser

ballet girl = ballerina, balletdanseres

ballistics = ballistiek

balloon = aërostaat, ballon

balm = balsem

balsam = balsem

Baltic = Balties

Baltic Sea = Baltiese See, Oossee

balustrade = balustrade

bamboo = bamboes

banality = banaliteit, banaliteit

banana = banana, piesang

band = bende, skare

bandage = verband, verband

bandit = bandiet

bands = bef

banisters = balustrade

banjo = banjo

bank = bank, oewer

bank account = bankrekening

bank clerk = bankier

banker = bankier

banking account = bankrekening

bank manager = bankier

banknote = noot

bank-note = noot

bank note = noot

bank official = bankier

bankrupt = bankrot

bankruptcy = bankrot

banner = vlag

banquet = banket

Bantu = Bantoe-, Bantoe

baobab = apebroodboom, baobab

baptism = doop

baptist = Baptis

bar = afsluit, afsper, behoudens, belemmer, drinkpan

barbarian = barbaar

barbaric = barbaars, barbaars

barbarism = barbarisme

barbarity = barbaarsheid

barbarousness = barbaarsheid

Barbary = Barbarye

barbecue = braai, vleisbraai

barbel = babel, baber

barber = barbier, haarkapper

barberry = berberis

Barbery = Barbarye

bard = bard

barely = amper, ampertjies, bekwaald, skaars

bargain = afding, beknibbel

barge = aak, aak

baritone = bariton

barium = barium

bark = skil

barn = barak

barometer = barometer

baron = baron, vryheer

baroness = barones

barony = baronie

barrack = barak

barrel = buis

barricade = barrikadeer, barrikade

barrier = barrière, afsluiting

barring = behoudens

barrister = advokaat, advokaat

barrister-at-law = advokaat

basalt = basalt

base = basis

Basel = Basel

basement = kelder

bashfulness = bedeesheid

basic = basies

basil = basilikum

basilica = basiliek, basilika

basin = bassin, bak, bekken

basis = basis

basket = mandjie

basketball = basketbal

Basle = Basel

Basque = Baskies, Bask

bas-relief = bas-relief

bass = baars

baste = bedruip

bastion = bastion

Batavian = Bataaf, Bataviaan, Batavier

bath = bad, badkuip, bad

bathing box = baaihokkie, badhokkie

bathing-sponge = badspons

bathing-suit = baaiklere, baaikostuum, badklere, badkostuum, badpak

bathing suit = baaiklere, baaikostuum, badklere, badkostuum, badpak

bathroom = badhuis, badkamer, badshuis, badkamer, badkamer

baton = stok

battalion = bataljon

battery = akkumulator, battery, battery, battery

battle = geveg

bauxite = bauxiet

Bavaria = Beiere, Beiere

Bavarian = Beiers, Beier

bay = baai

bayonet = bajonet

bazaar = basaar, bazaar, mark, afdelingswinkel

be = wees

be able to = kan, mag

be absent = afwesig wees, ontbreek

beach = strand

beacon = baak, baken, baak, baken

be acquainted with = ken

bead = kraal

be adrift = dryf

beak = bek, snawel

be alive = leef

be allowed to = mag

beam = radio, balk

be appropriate = pas

bear = staan, uithou, afwerp, oplewer, produseer, staan, beer

beard = baard

bear down = afstewen

bearskin = beremus, beremus

bearskin cap = beremus, beremus

bear the cost of = bekostig

be ashamed = skaam hom, skaam hom

be asleep = slaap

beast = bees, dier

beastly = beesagtig

beast of prey = roofdier

be at loggerheads = baklei, baklei

beautiful = deftig, mooi

beautiful woman = skone

beauty = skone

be aware of = besef

be bankrupt = bankrot raak

be bold = waag

be careful = oppas

because = aangesien, deurdat, omdat, aangesien, omdat, aangesien, omdat, want

because of = weens, weens

be closed = sluit

become = raak, word, raak, word

become dull = afstomp

becoming = geskikt

be conscious of = besef

be considered = in aanmerking kom

bed = bedding, bedding, bed

bed-clothes = beddegoed

bedding = beddegoed

be detained = agterbly

be different = verskil

Bedouin = swerwer, woestynbewoner

bedridden = bedlêend

bedroom = slaapkamer

bedspread = bedsprei

bedstead = bababed

beech = beuk

beef = beesvleis

beefsteak = kruisskyf

be encamped = kampeer

beer = bier

beet = beet

beetroot sugar = beetsuiker

beet sugar = beetsuiker

befit = behoor, behoort, betaam

be fitting = behoor, behoort, betaam

befog = benewel

be fond of = mal wees oor

before = voor, alvorens, voor dat

be found = verkeer, voorkom

beg = bedel, vra

beggar = bedelaar, bedelaar

beggar-woman = bedelares, bedelvrou

begging = bedelary, bedelry

begin = aanvang, begin, instel, aanbreek, aanvang, begin

beginner = aanvanger, beginneling, beginner

beginning = aanvang, begin, aanvang, begin

be glad = geniet

begonia = begonia

begrudge = bejammer

beguine = begyn, begyntjie

behave = gedra hom

behavior = houding

behaviour = houding

behind = agteraan, agter, agter, agteraan, agterin, na, oor, agterent

behind one's back = in die geheim

be hungry = honger wees

beige = beige

be interested in = belangstel in

be in the habit of = gewoond wees

be kept in = agterbly

be lacking = afwesig wees, ontbreek

be late = agterloop, agter wees

Belgian = Belgies, Belg

Belgium = België, België

Belgrade = Belgrado

believe = ag, glo, meen

bell = bel, bel

belladonna = belladonna

belles-lettres = belletrie, belletrie

bellflower = klokkie, koppies-en-pierings, mariëteklokke

bell-wether = belhamel

belly = abdomen, agterlyf, abdomen, agterlyf

be located = verkeer, voorkom

belong to = aanbehoort, behoor, behoort, behoor tot, behoort tot

beloved = beminde, geliefde, beminde, geliefde

below = benede, onderaan, onder, benede, onder

belt = gordel, gordel

be lucky = gelukkig wees

be married = trou, trou, trou

be missing = afwesig wees, ontbreek, afwesig wees, ontbreek

bench = bank

bend = buig, buig

beneath = onder

Benedictine = Benediktyner, Benediktynermonnik

Benedictine monk = Benediktyner, Benediktynermonnik

benefit = voordeel, profyt, baat, belang, voordeel

benefit performance = benefice, beneficevoorstelling

Benelux = Benelux

be next to = belend

Bengal = Bengale, Bengale, Bengaals

bengal-light = Bengaalse vuur

bengal-lights = Bengaalse vuur

benzene = benseen

be one of = behoor tot, behoort tot

Beotia = Beosië, Beosië

be painful = seer wees

be present = bywoon

bergamot = bergamot

Berlin = Berlyn, Berlyns

Berliner = Berlyner

Berne = Bern

beryl = beril, berilsteen

beseech = smeek

beset = belaag, belae

beside = aan, by, langs, naby, langs, aan, by, om

besides = behalwe

besiege = beleër

besieger = beleëraar

be sorry about = bejammer, jammer wees

best = beste

bestial = beesagtig

be succesful = floreer

be suitable = pas

be thirsty = dors wees

Bethlehem = Betlehem

betrayal = verraad

better = beter

between = tussen

be unfaithful = bedrië, bedrieg

be unfaithful to = bedrië, bedrieg

bevy = are, klomp, kudde, skare, skool, trop, klomp, kudde, skare, skool, trop, bende, skare

be washed ashore = aandryf, aandrywe

be willing to = wil

bewitch = begoël, begogel, beheks

be worthy of = verdien

beyond = verby, verby

bible = bybel

bicycle = fiets

bid = aanbied, vra

bide = afwag

big = groot

bike = fiets

bikini = bikini

bill = bek, snawel, kaartjie, rekening

bill-board = aanplakbord

billiards = biljart

bind = bind

binding = band

bindweed = akkerwinde

birch = berk, berkeboom

bird = voël

birth = geboorte

birthday = verjaarsdag

bishop = biskop

bismuth = bismut

bison = bison

bit = stuk

bite = byt, beet

bitter = bitter, bitter

black = swart, swart

Black Sea = Swart See

blame = beknor, berispe

blank = blank, wit, blank, wit, vorm

blanket = beddeken, deken

bleak = aaklig, onaangenaam, donker, koud

blend = meng

bless = benedy, seën

blind = blind

block = blok

block lava = aä-lawa

Bloemfontein = Bloemfontein

blood = bloed

blood-red = bloedrooi

blood red = bloedrooi

blood-relationship = verwantskap, naverwantskap, verwantskapsbetrekking

bloom = blom

blouse = bloese

blow = slag, aanblaas, blaas, waai, waai

blue = blou, blou

Bluebeard = Bloubaard

blunt = afstomp

blushing = rood

boar = beer

boardroom = raadskamer, raadskamer

boast = spog

bobbin = spoel

body = liggaam, lyf

Boer = Afrikaner, Boer

Bohemia = Boheme, Boheme

Bohemian = Boheems

boil = kook, kook

Bolivia = Boliwië

Bolivian = Boliwies

Bolshevik = Bolsjewiek, Bolsjewis, Bolsjewiek, Bolsjewis

bolt = knip

bombard = beskiet

Bombay = Bombaai

bondwoman = slavin

bone = been

bonus = bonus, bonus

book = boek, bestel, bespreek

booking = bespreking, bespreking

booking-office = kaartjieskantoor

book-keeping = boekhou

border = oewer, rand, rand

bore = aanboor, boor

boring = vervelig, vervelig

borrow = leen

borrow money on = beleen

bosom = bors

boss = baas, baas

both = albei, altwee, beide

bother = belemmer

bottle = bottel, aftap

bottom = agtergrond, agterent

bough = tak

boundary = grens

boutique = winkel

bovine = bees

bovine animal = bees

bowl = bak, bekken

box = boks, doos, <bak, boks, pot>

boxer = bokser

box-room = bêreplek, pakplek

boy = seun, bediende

Brabant = Brabant

Brabantine = Brabants, Brabander

brace = hakie

bracelet = armband

bracket = hakie

brag = spog

brain = brein

brake = rem, rem

branch = tak, aftak, afdeling, vak

branching = aftakking

brandish = swaai

brandy = brandewyn

Brazil = Brasilië

Brazilian = Brasiliaans, Brasiliaan

bread = brood

break = afbreek, pouse, breek

breakable = breekbaar

break down = afspring

breakfast = ontbyt

break into = aanbreek

break of a habit = afwen

break off = afbreek

break oneself of a habit = afwen

breast = bors

breath = adem

breathe = asem

breathless = ademloos

breed = aanhou, teel, oplei, ras

Bretagne = Bretagne

bribe = bederf

brick = baksteen

bride = verloofde

bridge = brug

bridle = bedwing

brief = kort

bright = blink, pragtig, skitterend, helder, helder

bright blue = potblou

brilliant = blink, pragtig, skitterend

brim = rand, rand

bring = aanbring, aandra, aandraag, bring

bring along = meebring, saambring

bring up = oplei

brinjal = brinjal, eierplant, eiervrug, brinjal, eierplant, brinjal, eiervrug

brink = rand, rand

brisk = lewendig

Britain = Groot-Brittanje

British = Brits

Briton = Brit

Brittany = Bretagne

brittle = breekbaar

broach = aanboor, aanbreek

broken = stukkend, stukkend, stukkend

broker = eiendomsagentskap

bronze = brons

brook = beek

broom = besem

brothel = bordeel, hoerhuis

brother = broer

brother-in-law = aangetroude broer, skoonbroer, swaer

brow = wenkbrou

brown = bruin, bruin

brownie = aardgees, aardmannetjie

Brunswick = Brunswyk

brush = borsel

Brussels = Brussel, Brussels

Brussels-sprouts = Brusselse spruitjies

Bucharest = Boekarest

Buddha = Boeddha, Boeddha

Buddhism = Boeddhisme

Buddhist = Boeddhist

buddy = makker

budget = begroting, begroting

budgetary deficit = begrotingstekort

buffalo = bison, buffel

buffer = buffer

buffoon = nar

builder = aannemer, bouer

building = aanbou, gebou

building contractor = aannemer

built-up area = beboude gebied

bulb = ampul

Bulgar = Bulgaar

Bulgaria = Bulgarye

Bulgarian = Bulgaars, Bulgaar

bulk = grootte

bull = bul, bul

bullet = koeël

bumblebee = aardhommel

bumper = buffer

bunch = bondel

bundle = bondel

burden = belaai, belas, laai

burdensome = swaar, benouend

bureau = buro, kantoor

bureaucracy = amptenaredom, amptenary

burglar = inbreker

burial = begrafnis, begrawing, begrafnis, begrawing

Burma = Birma

Burmese = Birmees, Birmaan

burn = brand, verbrand

burst = bars, bars

bury = begraaf, begrawe, begraaf, begrawe

bus = bus

bush = struik

bushbody = bemoeial, bemoeial

bushbuck = bosbok

Bushman = Boesman

business = affêre, affêring, ding, saak, handel

business deal = affêre, affêring, ding, saak

businessman = sakeman, handelaar, sakeman

busstop = bushalte

bus stop = bushalte, bushalte

busy = besig, beset, besig

but = behalwe, maar, egter, maar, nietemin

butcher = slag, slagter

butcher's shop = abattoir

butter = botter

buttocks = agterent

button = knoop, knop, knoop, knop, knoop, knop

buy = aankoop, aanskaf, koop

by = aan, by, langs, naby, af, deur, sedert, van, vanaf, jeens, om, teen, volgens, met, per, verby

by day = bedags

bye = adieu, tot siens

by marriage = aangetroud, aangetroud

by means of = deur, met, per

by mistake = abusieflik, per abuis

byname = bynaam

by night = snags

by now = al, klaar, reeds, alreeds

by the way = apropos

Byzantine = Bisantyns

Byzantium = Bisantium

cabaret = kabaret

cabinet = kabinet, kas

cadaver = lyk

cadger = klaploper, parasiet, rugryer, tafelskuimer, woekerplant, klaploper, rugryer, tafelskuimer

cadre = raamwerk

Caesar = Caesar

cafetaria = kafeteria

cage = hok

Cain = Kain

Cairo = Kaïro

calculate = bereken

California = Kalifornië

call = benaam, benoem, naam

call at = aandoen

caller = besoeker

call on = kuier

call over = afroep, afroep

calm = kalm, kalm, kalmeer

calm down = bedaar

Calvary = Kalvarieberg, Kruisberg, Kalvarieberg, Kruisberg

Calvin = Calvyn

camel = kameel

camera = kamera

Cameroon = Kameroen

camp = kampeer

campaign = veldtog

camping ground = kamp, kampeerterrein

camping site = kamp, kampeerterrein

camp of tents = kamp

camp out = kampeer

can = blik

Canada = Kanada, Kanada

Canadian = Kanadees, Kanadees

canal = kanaal

Canary Islands = Kanariese Eilande, Kanariese Eilande

cancel = afsê, afsê, annulleer, kanselleer

cancel by telephone = aftelefoneer

cancer = kanker, kanker

candidate = applikant, kandidaat

Candlemas = Maria-ligmis, Vrouedag

cane = stok

canker = kanker

canopy = baldakyn

Canterbury bell = klokkie, koppies-en-pierings, mariëteklokke

Canticles = Hooglied

cap = pet, mus

capable = bekwaam

Cape of Good Hope = Kaap die Goeie Hoop, Kaap die Goeie Hoop

Cape Province = Kaapprovinsie, die Kaapprovinsie

Cape Town = Kaapstad

capital = hoofstad

capital city = hoofstad

Capricorn = Steenbok

captain = kaptein, kaptein

capture = beetgryp, beetkry, beetneem, beetpak, beetvat, vang, vat

car = motor

cardiac = innig, innig

care = behartiging, sorg, bekommering, bekommernis

care about = bekommer hom, bekreun hom

care for = behandel, oppas

careful = behoedsaam, beleidvol, versigtig, sorgvuldig

careless = agteloos, agtelosig, agterlosig

carelessness = agteloosheid, agtelosigheid

caress = aai, aai, aai, aai

carillon = beiaard, beiaard

Carmelite = Karmeliet

carnation = angelier

car park = parkeerplek

carp at = bedil

Carpathian mountains = Karpate

Carpathians = Karpate

carpet = mat

carrion = aas

carrot = wortel

carry = dra

carrying off = afvoer, afvoer

carry out = staan, uithou

cart = kar

Carthage = Carthago

Carthaginian = Carthager

carve = beeldhou, beitel

case = affêre, affêring, ding, saak

cash = kontant

casino = casino

Caspian Sea = Kaspiese See

casserole = pan

cassette = kasset, kasset

cast = afwerp

cast a shadow = beskadu, beskaduwee, oorskadu

Castillian = Kastiliaans

castle = kasteel, toring

cast off = afwerp

cat = kat

catalogue = katalogus

catch = beetgryp, beetkry, beetneem, beetpak, beetvat, vang, vat, tref

Catholisism = katolisisme

Caucasus = Kaukasus

cause = aandoen, berokken, veroorsaak, rede, belê, beleg

cause pain = bedroewe, bedroef

cause pain to = bedroewe, bedroef

cause to take place = belê, beleg

caution = waarsku, behoedsaamheid

cautious = behoedsaam, beleidvol, versigtig

cave = grot, grot

cavern = grot

cease = ophou

ceaselessly = aldeur

cede = afstaan, afstand doen van

Celebes = Celebes

celebration = selebrasie, viering, selebrasie, viering, party, selebrasie, viering

celebrity = beroemdheid, ster

cellar = kelder

Celt = Kelt

Celtic = Kelties

cemetery = begraafplaas, begraafplek

censorious = bedilsiek

censoriousness = bedilsug

censure = bekritiseer, beoordeel, kritiseer

cent = sent

centennial = eeu

centimetre = sentimeter

central = sentraal

century = eeu

certainly = a ja a, seker, sekerlik, tog

certainty = sekerheid

certificate = akte, bedryf, akte, bedryf, sertifikaat

Ceylon = Ceylon

chain of mountains = bergreeks

chair = stoel

chairman = voorsitter

challenge = uitdaging

chamber = kamer, vertrek

chance = gebeurtenis, geleentheid, kans

change = kleingeld, verander, wissel, verander, kleingeld

change of address = adresverandering

channel = kanaal, buis

chaos = baaierd, chaos

chaplain = aalmoesenier

character = aard, karakter, aard, natuur, aard, natuur, teken

characteristic = kenmerkend, tipies

charge = bereken

chariot = kar

charitable = barmhartig, barmhartig

charity = aalmoes, naasteliefde, naasteliefde, naasteliefde

charm = aanloklikheid, aantreklikheid, amulet, bekoor, aanvalligheid, bekoorlikheid, bekoring

charming = aanminlik, aanvallig, beelderig, beeldig, bekoorlik

chase = ten doel hê, aandryf, aandrywe, dryf, agtervolg, jaag

chasm = afgrond

cheap = goedkoop, goedkoop

cheat = ploert, bedrieër, bedrië, bedrieg

check = bedwing, kontroleer, tjek

check off = bekruis

check up on = kontroleer

cheek = wang

cheerful = vrolik

chemist = apteker

chemistry = chemie, chemie

chemist's shop = apteek

cheque = tjek

cheque-book = tjekboek

chess = skaak

chest = bors

chew = kou

chicken = hoender, hen, hoender

chief = baas

chiefly = hoofsaaklik, veral, hoofsaaklik

child = kind, kind, kind

Chile = Chili

Chilean = Chileens, Chileen

chilly = koud

chimes = beiaard, beiaard

chimpanzee = sjimpansee

China = China, Sjina, China, Sjina, China, Sjina

Chinaman = Chinees

Chinese = Chinees, Sjinees, Chinees

chisel = beitel, beitel

chlorine = chloor

chocolate = sjokolade

choice = keuse

choke = onderdruk

choose = kies, verkies

chord = akkoord

Christ = Christus

christening = doop

Christian = Christelik, Christen

Christianity = Christendom

Christian name = doopnaam, voornaam

Christmas = Kersfees, Kersmis, Kersfees

Christmas feast = Kersfees, Kersmis

Christmas tree = kersboom

chuck = aai, aai, aai, aai

church = bedehuis, kerk, kuikendief, bedehuis, kerk, bedehuis

church-building = bedehuis, kerk, kuikendief, bedehuis, kerk, bedehuis

cider = appeldrank, appelwyn

cigar = sigaar

cigarette = sigaret

cinder = as

Cinderella = Asepoestertjie

cinema = bioskoop, fliekhuis

cipher = syfer

circle = vereniging

circumstance = omstandigheid

circumstances = situasie, toestand

cistern = tenk

citation = aanhaling, aanhaling

cite = aanhaal

citizen = burger

city = stad

civilization = beskawing, beskawing

civilize = beskaaf, beskawe

clamp = hakie

clan = kliek

clap = apploudiseer, klik

clarify = verduidelik

class = klas, kursus

classic = klassiek

classical = klassiek

clean = skoon, suiwer, skoon, skoonmaak

cleanly cut = netjies, netjies

cleanse = skoonmaak

clear = helder, opklaar, helder

clearly = duidelik

clerk = kantoorklerk

clever = bedrewe, behendig, kunstig, slim

click = klik

client = kliënt

climate = klimaat

climb = klim, opgaan, styg, beklim, beklouter

climber = alpinis, bergbeklimmer, bergbeklimmer, bergklimmer

climbing = beklimming

clinic = kliniek

clip = sny

clippings = afval

clique = kliek

close = toemaak, sluit, innig, bedompig, bekrompe, benoud, aanstaande, eerskomende, na, naby

closed = toe

closet = kas

close-up = voorgrond

clothe = beklee, bekleed, klee, pas

clothes = klere

clothing = klere

cloud = benewel

clown = nar

club = klub, vereniging

cluster = bondel

clutch = bemagtig, gryp, beetgryp, beetneem, beetpak, beetvak, koppelaar

co- = aaneen-

coal = steenkool

coast = kus

coat = jas, jas

cobalt = kobalt

cobra = kobra

cock = haan

cocktail = kelkie

cod = kabeljou

code = kode

codfish = kabeljou

coffee = Afrikanertroos, koffie

coil = spoel

coin = geldstuk, munt, muntstuk

cold = koud

colleague = ampgenoot, ampsbroer, kollega, ampsbroer

collect = bymekaarbring, uithaal, versamel

collection = are, klomp, kudde, skare, skool, trop, klomp, kudde, skare, skool, trop, insameling, bundel, versameling

college = ampgenoot, kollege

collide = bots

collision = botsing

Cologne = Keulen

colony = kolonie

colour = kleur

columbine = akelei

Columbus = Columbus, Columbus, Columbus

column = kolom, kolom, rubriek

comb = kam

combination = kombinasie

combine = verbind

come = afstam, kom

come about = raak, word, gebeur, geskie, plaatsvind

come across = ontmoet, sien

come back = terugkom

come close = naderkom

come closer = naderkom

comedy = komedie

come on = naderkom

come over = bekruip

come to a halt = gaan staan, stilhou

come to an end = eindig, ophou

come together = aansluit

come to nothing = afspring

comfort = troos

comfortable = behaaglik, gerieflik, maklik

comfortably = lekker

coming = afkomstig

command = bepaal

commander = kommandant

commence = aanvang, begin, instel, aanbreek, aanvang, begin

commencement = aanvang, begin, aanvang, begin

commencing salary = aanvangsalaris, beginsalaris

commend = prys, prys, aanbeveel, aanprys, aanteken, aanbeveel, aanprys

comment = annoteer

commerce = handel

commission = opdrag, kommissie

commodity = artikel

common = gewoon

commonplace = alledaags, banaal

commotion = beroering, agitasie, aanstoot, skandaal

communicate = meedeel

communication = berig, kennisgewing, bekendmaking, berig, kennisgewing

community of interests = belangegemeenskap

compact = kompak

companian = akkompanjis, begeleider, begeleier

companion = makker

company = firma, firma

compare = vergelyk

comparison = vergelyking

compartment = afdeling, vak, koepee, kompartement

compel = dwing, verplig

compensate = beloon

compensation = beloning, vergelding

competition = kompetisie, wedstryd

complain = beklag doen, kla

complaint = beklag

complete = aanvul, vol

completely = vol

composed = beheers

comprehensibility = begryplikheid

comprise = behels, bevat

computer = rekenaar

comrade = makker

concept = begrip, opvatting

conception = begrip

concern = belang, belangrykheid, aanbetref, aanbetref, bekommering, bekommernis

concerned = betrokke

concerning = belangende, oor, van, ten opsigte van

concert = konsert

conclude = afwikkel, beklink

conclusion = gevolgtrekking, uitslag

concord = akkoord, ooreenkoms, ooreenstemming

concurrence = akkoord, ooreenkoms, ooreenstemming, akkoord, ooreenkoms, ooreenstemming

condition = beding, bedinging, bepaling, situasie, toestand, situasie, staat, toestand

conduct = lei, bestuur, lei, houding

conduct oneself = gedra hom

confess = bieg, beken, bely, beken, bieg, bely

confession = belydenis, bekentenis, belydenis, bieg, bekentenis, bieg, belydenis

confide = aanbetrou, vertrouwe stel in

confidence = vertroue, vertroue

confine = begrens, bepaal, beperk

confined = begrens

confined to one's bed = bedlêend

confirm = bekragtig, beseël, bevestig, erken

confirmation = bekragtiging

conflagration = brand

conform = pas

Confucius = Confucius

confuse = verwar

confusion of ideas = begripsverwarring

congestion = aandrang, aandrang

Congo = Kongo, Kongo

congregate = saamgaan

conjunction = voegwoord

connect = aaneenbind, verbind, bind

connection = aansluiting, koneksie, verbinding

conscience = gewete

consciousness = besef, besinning

consecutively = aaneen, agtereen, agtereenvolgens, namekaar

consequence = agternadraai

consequently = dus, gevolglik

conservation = behoud

conservative = behoudend, behoudensgesind

conserve = behou, bêre, bewaar

consider = oorweeg, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na

considerable = aanmerklik, behartigenswaardig

considerably = aansienlik

consideration = bedenking

consistency = agternadraai

consolation = troos

console = troos

constant = aanhoudend, permanent, vas, aanhoudend

constantly = aldeur, permanent, permanent

consternation = konsternasie

constitution = grondwet

consul = konsul

consult = raadpleeg

consultation = beraadslaging

consume = verorber

consumer = verbruiker

contact = kontak

contain = behels, bevat

container = <bak, boks, pot>

contented = tevrede

contention = bewering

contents = inhoud, inhoud

contest = kompetisie, wedstryd

continent = vasteland

continual = aanhoudend, permanent, vas

continually = aldeur, permanent

continuously = aldeur, permanent

contract = kontrak

contractor = aannemer

contradistinction = teenstelling

contralto = alt, altstem, alt, altsanger, altstem

contralto voice = alt, altstem

contrary = teenoorgesteld, teenoorgesteld

contrast = teenstelling, afsteek, teenstelling

contrite = berouhebbend, berouvol

control = beheersing, beheers, bedwing, in bedwang hou, regeer

convenient = geskikt

conversance = bekendheid

conversation = gesprek, onderhoud, gesprek

conversion = bekering, bekering

convert = bekeer, bekeerling, bekeerling

convey = inlewer, oordra

cook = kook

cooking pot = pan

cool = koel, bekoel

cool down = bekoel

cooperate = saamwerk

co-operate = saamwerk

Copenhagen = Kopenhagen

copy = afskrif

copyright = kopiereg

coquetry = behaagsug

coquettish = behaagsiek

cordial = innig, innig

core = pit

Corinthian = Korinthies

cork = kurk

corn = mielies

corner = hoek, hoek

coronation = bekroning

corpse = lyk

correct = juis, reg

corroborate = bekragtig, beseël, bevestig, erken

corrode = aantas

corruption = bederf, bederf

cosmetic powder = poeier

cost = kos

costly = waardevol, duur

costume = pak klere

coterie = kliek

cough = hoes

counsel = advokaat, advokaat, aanraai, adviseer, aanrading, advies, raad

count = in aanmerking kom, bereken, tel

count down = aftel

counter = toonbank

countermand = afsê

countermand by telephone = aftelefoneer

counterpane = bedsprei

coupé = koepee, kompartement

courage = dapperheid, durf, moed

course = baan, kursus

court = hof

courteous = beleef

courtesy = beleefdheid

cousin = niggie, neef, oomskind

cover = bedek, belê, beleg, dek, beklee, bekleed

coverlet = bedsprei

covet = begeer, belus wees op

covetousness = begerigheid, begeerte, begerigheid

cow = koei

cower = hurk, ineenkrimp

cow parsnip = beerklou, bereklou

crack = bars, bars

cramped = bekrompe, benoud

crawl = kruip

crayfish = kreef

craziness = besetenheid

crazy = bedol, besete, mal

cream = vla, room, afroom

create = kreëer, skep

credit card = kredietkaart

creep = kruip

Crete = Kreta

crew = bemanning

cricket = besie

Crimea = Krim, die Krim

crisis = krisis

criticism = beoordeling

criticize = bekritiseer, beoordeel, kritiseer

Croat = Kroaat

Croatia = Kroasië, Kroasië

Croatian = Kroaties

crockery set = eetservies

crocodile = krokodil

crook = ploert

cross = kruis, oorsteek, oorskry, oorsteek

crouch = hurk

crowd = massa, menigte, skare, stapel

crown = bekroon

crude = rou

cruel = wreedaardig

crutch = kruk

cry of distress = angskreet

cry out = skreeu

crystal = kristal

Cuba = Kuba

Cuban = Kubaans, Kubaan, Kubaans

cube = kubus

cubic = Kubaans, Kubaans

cultivate = beskaaf, beskawe, aankweek, kweek

culture = kultuur

cunning = slim

cup = koppie

cupboard = kas

Cupid = Amor

Curaçao = Curaçao

cure = behandel

curfew = aandklok

curious = nuuskierig

curl = roer

currant = aalbessie, aalbessiebos, aalbessie

currant bush = aalbessiebos

currant custard = aalbessievla, aalbessievla

currant juice = aalbessiesap

current = aktueel, huidig, huidig, huidig

curry = kerrie, afros

curtain = gordyn

cushion = kussing

custom = gebruik, gewoonte

customer = kliënt

cut = afskakel, sny

cut a connection = afskakel

cut into = aanbreek

cut off = afsny, afsteek, afsny

cuttings = afval

cyclamen = alpeviooltjie

cycle = fietsry, fiets

cymbal = bekken

cymbalist = bekkenis

cynical = sinies

Cypriot = Cipries, Ciprioot

Cypriote = Cipries

Cyprus = Ciprus

Czech = Tsjeggies, Tsjeg

Czechoslovak = Tsjeggies, Tsjeg

Czechoslovakia = Tsjeggo-Slowakye, Tsjeggo-Slowakye

Czechoslovakian = Tsjeggies, Tsjeg

dabbler = amateur

daily = alledaags, daagliks, daagliks

daily paper = koerant

dainty = delikaat, teer

dam = afsluiting

damage = skade, bederf, beskadig, beskadiging

damaged = stukkend

dame = dam

dance = bal, dans, dans

Dane = Deen

Danish = Deens

Danube = Donau

Dardanelles = Dardanelles, Hellespont

dare = waag, waag, aandurf

dare to fight = aandurf

dark = donker, donker, duister

darling = skat

darn = verbrands

date = dateer, datum, afspraak

daughter = dogter

daughter-in-law = skoondogter

day = dag

Day of Atonement = Versoendag

dazed = bedremmeld, deurmekaar, verbysterd, verward

dead = dood

deaden = afskryf, amortiseer

deaf = doof

deal = uitdeel

deal with = behandel

dear = geag, duur, duur

death = dood

debris = afval

debt = skuld

decade = dekade

decay = bederf, bederf

decayed = aftandig, aftands

deceitful = bedrieglik

deceive = bedrië, bedrieg

deceiver = bedrieër

December = Desember

decent = behoorlik

decently = behoorlik, behoorlikheidshalwe, na behore

deceptive = bedrieglik

decide = besluit

decision = beskikking

declaration = verklaring, aangifte

declaration of policy = beginselverklaring, program, beginselverklaring

declare = verklaar

decline = afneem, agteruitboer, agteruitgaan, agteruitgang

décor = dekor

decoration = dekor, sieraad

decoy = lok

decrease = verlaging, afneem, verminder, verminder

decrepit = aftandig, aftands

dedicate = spandeer

deductible = aftrekbaar, aftrekbaar

deem = ag, glo, meen, ag, dink, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na

deep = diep

deer = hert, takbok

defeat = verslaan

defecate = sy behoefte doen

defection = afval

defence = afweer, agterhoede

defend = afweer, verdedig

defendant = beklaagde, beklaagde

defense = afweer

defiantly = ten spyte van

defile = bergengte

define = bepaal

defining = bepalend

definitely = beslis, definitief

definition = bepaling, definisie

deflect = afwyk

deflection = afwyking

defray the cost of = bekostig

degree = graad, graad

dejected = bedruk

dejection = bedruktheid, beklemdheid, beklemming

delay = vertraging

delete = afvee, afveeg, afwis

deliberate = beraadslaag

deliberation = beraadslaging, bedenking

delicacy = lekkers

delicate = delikaat, teer

delicious = heerlik, kostelik

delightful = beelderig, beeldig, verruklik

delight in = geniet

deliver = lewer, aflewer, inlewer

delivery = aflewering

delude = begoël, begogel, beheks, begoël, begogel

delusion = begoëlsing, begogelsing

delusive = bedrieglik

deluxe = luukse

de luxe = luukse

demand = afset, aftrek, aftrek, vereis

democracy = demokrasie

democratic = demokraties

demonstrate = aantoon, belig, belig, belig

den = grot

Denmark = Denemarke

denounce = aanbring, aangee

dentist = tandarts

depart = aftrek, vertrek

department = departement, afdeling, vak

departure = vertrek, afvaart

dependence = afhanklikheid

dependent = afhanklik

depict = uitbeeld

deport = deporteer

deportment = houding

depose = afsit

deposit = afsit, deponeer

depository = bêreplek, bêreplek

depravation = bederf

depressed = bedruk

depression = bedruktheid, beklemdheid, beklemming, krisis

deprive = afsit, beroof, beroof

deprive ... of = beroof, beroof

depth = diepte, diepte, diepte

depute = afvaardig

derive = aftap, afstam

descend = daal, afgaan, afstap

description = beskrywing

desert = verlaat, afval

deserter = afvallige, afvallige

deserve = verdien

design = afteken, plan, skets

desirable = begeerbaar, begeerlik

desire = begeer, verlang, begeerte

desk = lessenaar

despite = ten spyte van, ten spyte van

dessert = nagereg, nagereg

destiny = lot, lot

destitution = behoeftigheid

detachment = afdeling

detail = besonderheid, detail

detention = aanhouding, arrestasie

deter = afskrik

determine = bepaal, bepaal, vasmaak, vasstel

determining = bepalend

deterrent = afskrikwekkend

detrimentally = nadelig, nadelig

Deuteronomy = Deuteronomium

develop = ontwikkel

development = evolusie, ontwikkeling, evolusie, ontwikkeling

deviate = afwyk, afwyk

deviation = afwyking

device = apparaat, toestel

devil = josie, duiwel

devote = spandeer

devoted = aanhanklik, aanhanklik

dexterous = bedrewe, behendig, kunstig

diagram = beeld, plan

dial = plaat, skyf

diamond = diamant

dictionary = woordeboek

die = sterf

die away = afsterf, afsterwe

diet = dieet

differ = verskil

difference = verskil

different = verskillend, verskillend

differently = anders, anders

difficult = moeilik

difficulty = moeilikheid

digit = syfer

dilapidated = aftandig, aftands

dilettante = amateur

dim = donker, duister, benewel

dimension = grootte, afmeting, dimensie

diminish = verminder

diminutive = klein

din = lawaai, ophef

dining-room = eetkamer

dinner = dinee, middagete

diploma = akte, bedryf, akte, bedryf, diploma

direct = bestuur, rig, lei, direk

direction = rigting

directions = instruksie

directly = regop

director = bestuurder, direkteur

directory = katalogus

dirty = vuil

disadvantageously = nadelig, nadelig

disappear = verdwyn

disc = plaat, skyf

discharge = afvuur, ontslaan, afvoer, afvoer, afskiet

disciples = aanhang

discipline = dissipline

discontented = ontevrede

discount = afslaan, aftrek, afslag

discourage = afskrik

discover = ontdek

discovery = ontdekking

discrete = beskeie

discretion = beleid

discuss = behandel, bepraat, beredeneer

disease = kwaal, siekte, kwaal, siekte

dish up = inskep, opskep

disinterested = belangeloos

dislike = antipatie

dismal = aaklig, afgryslik, alledaags, banaal, beklaaglik, beklaenswaardig, beklagenswaardig, aaklig, onaangenaam, aaklig, afsigtelik, donker, bedruk, bedroewend, beroerd

dismiss = ontslaan, afsit, afsend, wegstuur

dismount = afstyg

dispatch = afsend, afwikkel, beklink

displeased = ontevrede

disposal = lus

dispose of = verkoop

disposition = beskikking, begaafdheid, begaafdheid

dispute = kwessie

dissatisfied = ontevrede

dissolve = oplos

dissuade from = afraai

dissymmetric = asimmetries

distance = afstand

distant = ver, ver

distinct = helder

distract = besighou

distraction = ontspanning

distress = bedroewe, bedroef, behoeftigheid

distribute = uitdeel

disturb = belemmer

ditch = sloot

diverge = afwyk

diversion = ontspanning

divert = besighou, afvoer

divide = afskei, afsonder

divorced = geskei, geskei

do = bedryf, bedrywe, begaan, doen, maak, pleeg, vervaardig

do away with = afruim, afskaf

doctor = arts, dokter

document = akte, bedryf, akte, bedryf, beskeid, dokument

dog = hond

doll = pop

domestic = binnelands, inheems, gesins-

Dominican = Dominikaans

donate = begiftig

donkey = donkie, esel, groutjie

door = deur

Dorian = Dories

Doric = Dories

dot = punt

doubt = ambigeer, twyfel

down = afwaarts, ondertoe, afwaarts, ondertoe

downstairs = benede, onderaan

dozen = dosyn

draft = konsep

drag = trek, sleep

drain = aftap, afwater, afwater

drain-cock = aftapkraan

draining = afwatering

drain-pipe = afvoerbuis

Drakensberg Mountains = Drakensberge

drama = drama

draw = aanlok, bekoor, afteken, gelykheid, trek

draw attention = aandag vestig

drawer = laai

draw out = ontlok, uithaal

draw up to the table = aansit

dreadful = afskuwelik

dreary = aaklig, afgryslik, aaklig, onaangenaam, aaklig, afsigtelik, donker

dress = beklee, bekleed, klee, pas

dresser = aanreg

dressing = bemesting, bemisting

drift = dryf

drink = drink, suip, drink

drink to excess = drink, suip

drip = drup

drive = aandryf, aandrywe, dryf, aandryf, aandrywe, dryf, aandrywing

drive away = afry

drive off = afry

drive on = aandryf, aandrywe, dryf

drive out = ontlok, uithaal

drive over = bery

drive shaft = aandryfas

driving axle = aandryfas

driving-licence = rybewys

driving mirror = agteruitkykspieël

drizzle = motreën

drizzling rain = motreën

dromedary = dromedaris

droop = hang

drop = val, afval, verminder

drop out = afval

drug = artseny, medisyne

drugstore = apteek

drum = trommel

drunk = beskonke, dronk

drunkenness = beskonkenheid

dry = dor, droog

dryness = droogte

dry-nurse = baker

duck = eend

dull = afstomp

dung = akka

dunning-letter = aanmaningsbrief

during = gedurende, terwyl, tydens, vir

during the day = bedags, bedags

during the night = snags

dusk = aandgrou, aandskemering, skemer, aandgrou, aandskemering, skemer

dust = afstof

Dutch = Hollands, Nederlands

Dutchman = Hollander, Nederlander

duty = plig, verpligting

duty-free = belastingvry

dwarf = dwerg

dwell = woon

dwelling = woning

dye = kleur, kleur

dyspnea = aamborstigheid

dyspnoea = aamborstigheid

each = alleman, almal, elke, elkeen, alleman, almal, elke, elkeen

each other = mekaar

eager = begerig, belus, gretig

eagerness = begerigheid, begeerte, begerigheid

eagle = adelaar, arend

eaglet = arendsjong

eaglewood = aalwynhout

ear = oor, aar

early = vroeg, vroegtydig

earn = behaal, verdien, wen

earth = aanerd, aarde

earthen = aards

earthly = aards

earthquake = aardbewing, aardskudding, aardtrilling

earthquake shock = aardskok

earth up = aanerd

east = ooswaarts, ooste

Easter = Paasfees, Pase

eastern = oostelik

East Germany = Oos-Duitsland

east of = beooste

eastward = ooswaarts

eastward of = beooste

eastwards = ooswaarts

easy = maklik

eat = eet

eat up = verorber

echo = eggo

economical = ekonomies

ecstasy = ekstase

edelweiss = edelweiss

Eden = Eden

edge = oewer, rand, rand

edging = rand, rand

Edinburgh = Edenburg

edition = uitgawe

educate = oplei

education = opleiding, onderwys

eel = aal, paling

eel-fishing = aalvissery

eel-like = aalagtig

eelmonger = aalverkoper

eel-pie = aalpastei

eel-pot = aalfuik

eel-shaped = aalvormig

eelskin = aalsvel

eel-trap = aalfuik

effect = effek, indruk, effek, impak, uitslag

effigy = beeldenaar

effluent = afvalwater

effort = poging, moeite

efforts = bemoeienis

egg = ei

eggfruit = brinjal, eierplant, eiervrug, brinjal, eiervrug

eggplant = brinjal, eierplant, eiervrug, brinjal, eierplant

Egypt = Egipte

Egyptian = Egipties, Egiptenaar

eight = ag

eighteen = agtien

eighteenth = agtiende

eightfold = agtvoudig, agvoudig

eighth = agste, agste, agtste

eighth part = agste, agtste

eighty = tagtig

eland = eland

elder = vlierboom

elect = kies, verkies

election = keuse

electric = elektries

electricity = elektrisiteit

electron = elektron

elegant = elegant

elegy = elegie

element = beginsel, item

elemental = elementêr

elementary = elementêr

elements = abc, alfabet, abc, alfabet

elephant = olifant

elevator = hyser

eleven = elf

elf = elf

elk = eland

elm = iep, olm

Elsass = Elsas, die Elsas

else = ander, anders, meer

elsewhere = elders

embalm = balsem

embarrassment = benardheid

embassy = ambassade, ambassade, ambassade

embassy building = ambassade

embodiment = beliggaming, beliggaming

embody = beliggaam, beliggaam

emerge = verskyn

emergency = krisis

emigrate = emigreer

eminent = puik

emotion = aandoening, emosie

emphasize = benadruk

employ = benut, benuttig, gebruik

employee = werknemer

employer = werkgewer, werkgewer

empty = pap

enchanter = towenaar

encounter = ontmoet, sien

encourage = aanmoedig, bemoedig

encouragement = aanmoediging, bemoediging

end = afsluit, beëindig, eindig, eindig, ophou, beëindiging, einde

ending = beëindiging, einde

endive = andyvie

endow = bedeel, begiftig

end up = aankom, aanland, arriveer, beland, aanland, beland, eindig, ophou

endure = staan, uithou, staan, uithou, staan

enemy = vyand

energy = energie

engine = masjien

engineer = ingenieur

England = Engeland

English = Engels, Engels

English language = Engels

Englishman = Engelsman

enjoy = geniet, geniet

enjoyable = aangenaam, behaaglik, heerlik, lekker

enormous = enorm, geweldig, enorm

enormously = deeglik

enough = genoeg, nogal, taamlik

entangle = verwar

enter = insit

enterprise = bedryf, onderneming

entertain = besighou

entertaining = amusant

entertainment = amusement, vermaak

enthusiasm = besieling, geesdrif

enthusiastic = besield, geesdriftig

entice = bekoor

entire = hele, volledig

entirely = heeltemal

entomb = begraaf, begrawe

entrance = toegang

entreaty = bede

entrée = voorgereg

entrust = aanbetrou, vertrouwe stel in

envious = afgunstig

environment = omgewing

environs = omgewing

envy = beny, afguns

Epiphany = Driekoninge, Driekoningefees

epoch = tydperk

equality = gelykheid

equally = ewe, ewe

equilibrium = balans, balans

equipment = akkomodasie, uitrusting, uitrusting

era = tydperk

errand = opdrag, boodskap

erroneous = onjuis, verkeerd

error = abuis, fout

erysipelas = belroos

escape = ontkom aan, ontsnap

escort = akkompanjement, begeleiding, begelei, begeleiding

Eskimo = Eskimo

especially = veral, hoofsaaklik, veral

Esperantist = esperantis

Esperanto = Esperanto

essay = stelling

estate = plaas, boereplaas, nalatenskap

esteem = ag, agting, oorweeg, aansien

estimate = begroting, begroot

estimates = begroting

Estonia = Estland

Estonian = Ests, Est

etc. = ens.

et cetera = ensovoorts

eternal = ewig

Ethiopia = Ethiopië

Ethiopian = Ethiopiër

Etruria = Etrurië

Etrurian = Etruries, Etruskies, Etruriër, Etruskies

Etruscan = Etruries, Etruskies, Etruriër, Etruskies

Euphrates = Eufraat

Europa = Europa, Europa, Europa

Europe = Europa, Europa

European = blanke, witmens, Europees, Europeaan, Europeër

European bizon = Europese bison

Euxine Sea = Swart See

Eva = Eva

evade = vermy

even = selfs, reëlmatig

even if = alwas

evening = aand, awend

evening classes = aandskool

evening dress = aandkostuum

evening frock = aandjapon

evening gown = aandjapon

evening meal = aandete

evening paper = aandblad, aandkoerant

evening-school = aandskool

Evening Star = Aandster, Venus, Aandster, Venus

event = gebeurtenis, gebeurtenis, gebeurtenis, insident, voorval, gebeurtenis, gebeurtenis, geleentheid, gebeurtenis

ever = eendag, eers, altoos, altyd, steeds

everlasting = altyddurend, altyddurend

ever since = sedert

every = alleman, almal, elke, elkeen, alleman, almal, elke, elkeen

everybody = alleman, almal, elke, elkeen, alleman, almal, elke, elkeen

every kind of = allerhande, allerlei

every one = alleman, almal, elke, elkeen, alleman, almal, elke, elkeen

everyone's = aller, almal se

everything = alles, al's

everywhere = allerweë, alom, oral

evolution = evolusie, ontwikkeling, evolusie, ontwikkeling

ex- = voormalige, vroeëre

exact = akkuraat, juis, reg

exactitude = akkuraatheid, akkuraatheid

exactly = presies, presies, net

examination = eksamen, navorsing, ondersoek

examine = ondersoek, ondersoek

example = voorbeeld

except = behalwe, behalwe

except for = behalwe, behoudens

exceptional = uitsonderlik

excessive = ekstreem

exchange = sentrale

excise = aksyns

excise-duty = aksyns

excitement = opwinding, opwinding

exclude = uitsluit, uitsluit

exclusive = uitgesluit

exclusively = alleen, net, pas, slegs

excrement = akka

excursion = uitstappie

excuse me = verskoon my

exercise = oefen, oefening

exert = beoefen

exhausted = uitgeput, bekaf

exhibit = belig, belig, belig

exhibition = uitstalling

exhortation = aanmaning

exile = balling, banneling, ballingskap, bannelingskap

exist = bestaan

existence = aansyn

exit = uitgaan

Exodus = Eksodus

expect = verwag, wag, wag vir

expectation = afwagting

expedite = afwikkel, beklink

expenses = besteding

expensive = duur

experience = belewenis, belewing, ervaring, ondervinding, belewenis, belewing, beleef, belewe, deurmaak

experienced = bedrewe, ervare

experiment = eksperiment

expert = bedrewe, ervare

expertness = bedrewenheid, bedrewenheid, behendigheid

expire = eindig, ophou, sterf

explain = verduidelik, verduidelik, verklaar

explanation = verduideliking, verduideliking

exploration = navorsing, ondersoek

explore = ondersoek

explosion = ontploffing

export = uitvoer

expose = belig

exposition = uitstalling

exposure = beligting, uitstalink

exposure meter = beligtingsmeter

exposure time = beligtingsduur, beligtingstyd

express = uitdruk, ontlok, uithaal, uitdruk

expression = uitdrukking, gesig

extend = grootte

extensive = uitgestrek

exterminate = uitroei

extinguish = blus, doodmaak

extortioner = afsetter

extra = ekstra

extract = aftreksel

extreme = ekstreem

extremely = deeglik

eye = oog

eyebrow = wenkbrou

fabricate = aanmaak, vervaardig

face = gesig

facile = maklik

facilitate = fasiliteer, fasiliteer

fact = feit

factory = fabriek, fabriek

fade = verbleik

fail = afsterf, afsterwe, afstel, agterweë laat

fail to appear = agterweë bly

failure = aborsie, aborsie, bankrot

faint = swak, flou word

fair = basaar, bazaar, mark, billik, regverdig

fairly = taamlik

fairy = fee, gees

faith = vertroue

falcon = valk

fall = val, afval, verminder

fallacious = bedrieglik

fall away = afval

fall backwards = agteroorval

false = vals, verkeerd, verkeerd

fame = beroemdheid, befaamdheid, beroemdheid, beroemdheid

familiarity = bekendheid

family = familie, gesin

family tree = genealogie, genealogie

famous = befaamd, beroemd, befaamd, beroemd, beroemd, beroemd

fan = aanblaas

fancier = amateur

fancy = verbeeld hom

far = ver, ver, ver

far away = ver

farewell = adieu, afskeid

farm = plaas, boereplaas

farmer = agrariër, boer, landbouer, agrariër, boer, landbouer, agrariër, boer, landbouer, agrariër, boer, landbouer

farming = akkerbou, landbou

fascinate = fassineer

fashion = mode

fast = haastig, vinnig, gou, in alleryl, vinnig

fasten = aanbind, aanbind, bepaal, vasmaak, vasstel, aandraai

fat = vet, vetterig, vet

fate = lot, lot, lot

father = pa, pater, vader, pa, vader, pater

Father Christmas = Kersvader, Kersvader

fatty = vet, vetterig

favour = begunstig, begunstiging

favourable = gunsteling-

fear = angst, bedugtheid, vrees

fearful = angstig

Feast of Expiation = Versoendag

Feast of Tabernacles = Loofhuttefees

feather = veer, veer

February = Februarie

feed = eet

feel = voel

feel ... = ... voel

feel sorry for = beroue

feldspar = veldspaat

fellow = aaneen-

felspar = veldspaat

female = vroulik, vroulik

female ambassador = ambassadrise

female hairdresser = kapster

female laborer = arbeidster

female slave = slavin

female student = damestudent

female teacher = onderwyseres

femal labourer = arbeidster

femal worker = arbeidster

feminine = vroulik

fence = afsluiting

fence off = afsluit

fertile = vrugbaar

fertilization = bemesting, bemisting

fertilize = bemes

festival = party

fetch = aanbring, aandra, aandraag, bring

feudal = feodaal

fever = koors

feverish = koorsig

fewer = minder

fewest = minste

fiancée = verloofde

field = akker, veld, akker, veld, veld, akker, veld, veld, veld

field hospital = ambulans, ambulans

fifteen = vyftien

fifth = vyfde

fifty = vyftig

fight = veg

figure = syfer, beeld, bereken

file = tou

fill = invul, vol maak

fill in = invul, vol maak

fill up = invul, vol maak

film = film, prent, rolprent

filthy = vuil

finally = uiteindelik

find = merk

find oneself = verkeer, voorkom

find out = hoor

fine = deftig, mooi, kostelik, puik, gaaf, uitstekend, delikaat, teer, gaaf, uitstekend, boete

finger = vinger

finish = afwerk, afsluit, beëindig, eindig, afwerk, berei

finished = bereid, gereed, klaar

finishing off = afwerking

finish one's studies = afstudeer

Finland = Finland

Finn = Fin, Finlander

finnish = afwikkel, beklink

fir = den, denneboom

fire = afvuur, ontslaan, vuur, brand, afskiet

fire at = beskiet

fire off = afvuur, afskiet

fire upon = beskiet

firing = beskieting

firm = firma, firma, ferm, stewig, ferm, stewig

firm in one's principle = beginselvas

firm in one's principles = beginselvas

first = eerste, eers

first aid = noodhulp, noodhulp

firstly = eers

first name = voornaam

first of all = eers

fiscal system = belastingstelsel

fiscal year = belastingjaar

fish = visvang, visvang, vis

fisherman = visser

fishing rod = hengel, hengel

fist = vuis

fit = aanpas, adapteer, aanpas, adapteer, apopleksie, beroerte, pas, pas, pas

fit in = pas

fitting = behoorlik

five = vyf

fix = aanpas, adapteer, aanpas, adapteer, bepaal, vasmaak, vasstel, regmaak

fixing = bepaling

fix up = bedissel, beredder, beskik, reël

flag = vlag

flake off = afskilfer

flame = vlam

Flanders = Vlaandere, Vlaandere

flare = flikker

flare up = flikker

flat = appartement, woonstel

flatter = aai, vlei

flavour = aroma

flaw = bars

flay = afstroop

flee = ontkom aan, ontsnap, vlug

fleece = afset, afset

Flemming = Vlaming

Flemmish = Vlaams

fling = swaai

fling off = afwerp

float = dryf, dryf, swem

flock = kudde, trop

flood = oorstroom

floor = verdieping

flow = loop, vloei, stroom

flow down = afvloei

flower = blom

flow off = afvloei

flu = griep

fluid = vloeistof

Flushing = Vlissingen

flute = fluit

fly = vlieg, vlieg

foam = skuim

fog = mis

follow = volg

following = aanhang, volgende, volgende

fondle = aai, aai

food = kos, kos, voedsel

fool = bedot, beethê, beetneem

foolish = dom

foot = poot, voet, poot, voet, poot, voet

football = sokker

for = gedurende, terwyl, tydens, vir, weens, aangesien, omdat, want

for a long time = geruime tyd, lank

forbidding = afskrikwekkend

force = dwing, verplig, krag, mag

fore = voorgrond

forecast = voorspelling

foreground = voorgrond

forehead = voorkop

foreign = vreemd

foreign country = anderland, buiteland

foreigner = anderlander

forest = bos

forever = ewig

for ever = ewig

foreward = voort, vorentoe

foreword = voorwoord

forget = vergeet

forgive = begenadig, vergeef

forks, knives and spoons = skottelgoed

form = vorm, gedaante, vorm, vorm

formal = formeel

former = voormalige, vroeëre, voormalige, vroeëre, voormalige, vroeëre

formerly = voorheen, vroeër

for obvious reasons = begryplikerwys, begryplikerwyse

forsake = verlaat

for sake of = weens

forswear = afsweer

for the greater part = merendeels, merendeels

for the most part = merendeels, merendeels

for the reason that = aangesien, deurdat, omdat, aangesien, omdat

for the time being = tydelik

for ... together = aaneen, agtereen

fortunate = gelukkig

fortune = lot, lot

forty = veertig

fossil = fossiel

foster-parents = pleegouers

foundation = agtergrond

fountain = bron

four = vier

fourteen = veertien

fourth = vierde

fowl = hen, hoender

fracture of the leg = beenbreuk

fragile = breekbaar

fragment = item, stuk

frame = raamwerk

framework = raamwerk

France = Frankryk

Franconia = Frankeland

Frankish = Frankies

fraud = bedrieër

free = vry, gratis

freedom = vryheid

freeze = vries

freezer = vrieshok

French = Frans, Frans, Franse taal

French language = Frans, Franse taal

frequently = dikwels

fresh = vars

fresh water = vars water, vars water

Friday = Vrydag

friend = vriendin, vriend

friendly = vriendelik, amikaal

Friesland = Friesland, Friesland, Friesland

fright = angst

fringe = rand, rand

Frisian = Fries, Fries

frog = padda

from = aan, af, deur, sedert, van, vanaf, aan, af, deur, sedert, van, vanaf, vanaf, uit, van ... af

from here = hiervandaan, hiervandaan

from there = daarvandaan

from ... to = ... a

from where = waarvandaan

frontier = grens

frosted = beryp

froth = roer, skuim

frowsy = bedompig

frozen = bevrore, bevrore

fruit = vrug

fry = bak

frying-pan = pan

frying pan = pan

fuel = brandstof

full = vol

full-grown = volwasse

full of images = beeldryk

fully = vol

fun = amusement, vermaak, genot, plesier

function = loop, werk, funksie, amp

fund = fonds

funeral = begrafnis, begrawing, begrafnis, begrawing

funeral procession = begrafnisstoet

funny = amusant

furlough = verlof

furnish = lewer, aflewer, inlewer

furniture = ameublement

further = meer

futile = vrugteloos

future = toekoms, toekoms

Gaelic = Kelties

gain = behaal, verdien, wen, profyt, baat, belang, profyt, wins

Galician = Galicies

gallery = galery

game = wedstryd

gang = bende, skare

garage = garage, motorhawe

garden = tuin

gardening = tuinmaak

gargle = afspoel, spoel

garrison = besetting

gas = gas

gasolene = bensien, bensine, petrol

gasoline = bensien, bensine, petrol

gas tank = bensienreservoir, bensinereservoir

gather = bymekaarbring, uithaal, versamel, saamgaan

gathering = vergadering

Gaul = Gallië

gaunt = maer, skraal, dun, maer, maer, bedruk

gay = vrolik

gazette = koerant

GDR = Oos-Duitsland

gear-box = ratkas, ratkas

gear-case = ratkas, ratkas

gem = juweel

genealogical = genealogies

genealogist = genealoog

genealogy = genealogie, genealogie

general = generaal, alomvattend, algemeen

generality = algemeenheid

generally = in die algemeen

generalship = beleid

generation = generasie, geslag, geslaglys, geslagregister, stamboom

Genesis = Genesis

Geneva = Geneve

Genoa = Genua

genre = genre

gentle = lieflik, soet

gentleman = heer, Meneer, Mnr., heer, Meneer, Mnr.

genuinely = darem, regtig

genuinly = darem, rektig, sowaar, werklik

geographer = aardrykskundige

geographic = aardrykskundig, geografies

geographical = aardrykskundig, geografies

geography = aardrykskunde

geological = aardkundig

geologist = aardkundige

geology = aardkunde

German = Duits, Duits, Duitse taal, Duitser, Germaan

Germanic = Germaans

German language = Duits, Duitse taal

German measles = Duitse masels, rooihond

Germany = Duitsland

get = behaal, verwerf, aankom, aanland, arriveer, beland, aankom, aanland, arriveer, beland, behaal, bereik, presteer, raak, word, neem, oppik, optel, vat, bekom, kry, ontvang, ontbied

get cold = koud word

get married = trou, trou, trou

get mouldy = beskimmel

get off = afgaan, afstap

get out = afklim, afklim

get out of a car = afklim

get out of a habit = afwen

get rid of = afruim, afskaf, afwerp

get up = opstaan, opstaan, styg, opstaan

ghastly = aaklig, afgryslik, aaklig, onaangenaam, afgryslik

Ghent = Gent

gherkin = agurk, agurkie

ghost = gees, spook

giant = reus, reus

gift = donasie, geskenk

gifted = begaaf, begaaf

giraffe = kameelperd

girder = balk

girdle = gordel

girl = dogter, meisie

give = begiftig, gee, aangee, aanbied

give an account = meld

give a ring = aanbel, bel, aanbel, bel

give back = terugbesorg

give in = afstaan, afstand doen van

give notice = aandien, aankondig, aansê, adverteer, annonseer, meld

give pain to = bedroewe, bedroef

give rise to = aandoen, berokken, veroorsaak

give up = afstaan, afstand doen van, afsien

give utterance to = ontlok, uithaal

give way = afstaan, afstand doen van

glad = bly

gladness = vreugde

glamor = gesag

glamour = gesag

glass = glas, glas

glasses = bril

glide = gly

globe = aardbol, aardkloot

glorify = prys

glorious = beroemd

glory = beroemdheid

glue = plak

gnome = aardgees, aardmannetjie

gnu = wildebees

go = begeef hom, begewe hom, gaan, ry

goal = doel, oogmerk

go astray = afdwaal

go away = aftrek, vertrek

go back = agteruitgaan

go backwards = agteruitgaan

go bad = bederf, bederwe

go beyond = oorskry, oorsteek, oorsteek

goblet = beker

goblin = aardgees, aardmannetjie

go broke = bankrot raak

god = god

go down = daal, daal, afgaan, afstap

God's acre = begraafplaas, begraafplek

go fast = gou maak, haas

go for a walk = wandel

going down = agteruitgang

gold = goue, goud

Gold Coast = Goudkus

golden = goue

Golden Fleece = Gulde Vlies

golden yellow = goudgeel

goldfish = goudvis

gold-mine = goudmyn

golf = gholf, gholf, golf, gholf, golf

Golgotha = Kalvarieberg, Kruisberg, Kalvarieberg, Kruisberg

good = gaaf, goed

good afternoon = middag, goeiemiddag

good breeding = beskaafdheid

goodbye = adieu, afskeid, tot siens

good-bye = afskeid

goodbye- = afskeids-

good evening = naand, goeienaand

Good Friday = Goeie Vrydag

good morning = goeiemôre

good-natured = vriendelik

good night = goeienag

goods = ware

goose = gans

go out = uitgaan

gossip = klets

Gothic = Goties

go through = beleef, belewe, deurmaak

go to the cinema = fliek

go to the movies = fliek

go up = opstaan, styg, styg, opgaan, styg

gourd = pampoen

govern = in bedwang hou, beheers, bedwing, in bedwang hou, regeer

government = regering

go with = saamgaan

grab = bemagtig, gryp

grade = graad, aantekening, noot, notisie

gradually = allengs, allengskens, stadigaan, stadigaan

Grail = Graal

gram = gram

grammar = grammatika

gramme = gram

grandchild = kleinkind

granddad = oupa

granddaughter = kleindogter

grandfather = grootvader

grandmother = grootmoeder

grand-nephew = agterneef

grand-niece = agternig, agterniggie

grandparents = grootouers

grandson = kleinseun

granny = ouma

grape = druif

grapple = beetgryp, beetneem, beetpak, beetvak, beetgryp, beetkry, beetneem, beetpak, beetvat, vang, vat

grasp = bemagtig, gryp

grass = gras, gras, gras

grass green = grasgroen

grasshopper = sprinkaan, veldsprinkaan, sprinkaan

grate = rooster

grave = benouend

graveyard = begraafplaas, begraafplek

gravy = sous

grease = vet

greasy = vet, vetterig

great = kostelik, puik, groot

Great Britain = Groot-Brittanje

greatgrandchild = agterkleinkind

greatgranddaughter = agterkleindogter

greatgrandson = agterkleinseun

Greece = Griekeland

greediness = begerigheid, begeerte, begerigheid

greedy = begerig, belus, gretig

Greek = Grieks, Griek, Griek

green = groen, groen

Greenland = Groenland, Groenland

greet = begroet, groet

greeting = begroeting, begroeting, groet

grey = grys, grys

grid = rooster

grief = bedroefdheid

grieve = bedroewe, bedroef, beproef, beproewe

grill = rooster

grip = bemagtig, gryp, griep

gripped = geïnteresseerd

grisly = aaklig, onaangenaam

grotto = grot

ground = agtergrond, aarde, grond

ground-floor = benedeverdieping

group = are, klomp, kudde, skare, skool, trop, klomp, kudde, skare, skool, trop, groep

grow = raak, word, raak, word, beskaaf, beskawe, aankweek, kweek

gruesome = afskuwelik, afskuwelik

guarantee = waarborg

guard = behoed, kondukteur

guardian angel = beskermengel

guess = meen, vermoë, veronderstel

guest = gas

guide = bestuur, rig, lei, gids, bestuur, lei

guidebook = gids

guiltless = onskuldig

guilty = skuldig

Guinea = Guinee

guinea-pig = malmokkie, marmotjie, malmokkie, marmotjie

gulf = afgrond, gholf, golf, gholf, golf

gunner = artilleris

gusto = animo, bedrywigheid

gymnastics = gimnastiek

gypsum = gips

gypsy = sigeuner

habit = gebruik, gewoonte

haemorhoids = aambeie

haemorrhoid = aambei

haggle = afding, beknibbel

hail = hael

hair = hare, hare

hairdresser = kapster, haarkapper

hairs = hare

hairy = behaard

Haiti = Haïti, Haïti

half-brother = halfbroer

half-sister = halfsuster

halt = gaan staan, stilhou, afsit, keer, stop

hamburger = burger, hamburger

hamper = bemoeilik

hand = arbeider, werker, hand, inlewer, oordra

handbook = gids

handicap = belemmering

handicraft = ambag, bedryf, beroep

handle = hanteer, behandel

hand over = inlewer, oordra

handsome = deftig, mooi

handy = geskikt

hang = hang, hang, ophang

hangings = behang, behangsel, behangselpapier

hang onto = hou, behou, vashou

happen = raak, word, gebeur, geskie, plaatsvind

happiness = geluk

happy = gelukkig, bly

harbor = hawe

harbour = hawe

hard = moeilik

hardly = amper, ampertjies, bekwaald, skaars

hardworking = arbeidsaam

hardy = aambeeldbeitel

hare = haas

harm = benadeel, benadeel

harrier = bedehuis, kerk, kuikendief, kuikendief

harry = afstroop

harvest = afoes

haste = haas, haas

hat = hoed

hate = haat

haul = trek

Havana = Havanna

have = hê, bekom, kry, ontvang

have compassion on = beklaag, beklae

have confidence in = aanbetrou, vertrouwe stel in

have faith = vertrouwe stel in

have faith in = vertrouwe stel in

have good luck = gelukkig wees

have got = hê

have got hold of = beethê

have sex = neuk

have the right to = mag

have to = behoor, behoort, moet

Hawaii = Hawaiï

Hawaiian = Hawaïes

haze = bedil

he = hy

head = lei, kop, kop, kop, kop, kop, beeldenaar

headache = hoofpyn

header = rubriek

heading = graad

headquarters = hoofkwartier

head up = in bedwang hou

health = gesondheid

healthy = fiks, gesond

heap = akkumuleer, massa, menigte, skare, stapel, are, klomp, kudde, skare, skool, trop, klomp, kudde, skare, skool, trop, klomp, stapel

hear = hoor, hoor

hearsay = befaamdheid

heart = hart

heart- = innig

hearty = innig, innig

heat = hitte

heath = heide

heaven = hemel

heavy = swaar

Hebrew = Hebreeus, Hebreër, Israeliet, Jood

Hebrides = Hebride

hell = hel, hel

Hellenian = Grieks, Helleens

Hellenic = Grieks, Helleens

Hellespont = Dardanelles, Hellespont

hello = allo, dag, hallo

helmet = helm

help = assisteer, help, assistensie, help, hulp

helper = assistent, assistent

helpful = behulpsaam

helpfulness = behulpsaamheid

Helvetia = Helvesië, Switserland

hemorrhoid = aambei

hen = hoender

hence = hiervandaan, hiervandaan

her = haar, haar, hulle, sy, haar, sy, haar, haar

herb = gras, gras

herd = are, klomp, kudde, skare, skool, trop, klomp, kudde, skare, skool, trop, kudde, trop

here = hierheen, hier

hero = held

heroic = heldhaftig

heroin = heroïen, heroïne, heldin, heroïen, heroïne

heroine = heldin, heldin

hers = hare

herself = self

hidden = verborge, verhole, verskole, weggesteek

hideous = aaklig, afgryslik, afskuwelik, afgryslik

Highlander = Hooglander

hill = aanerd

hill up = aanerd

him = hom, hy, hom

himself = self

hind = agterste

hind axle = agteras

hinder = bemoeilik, belemmer, belemmer

hindmost = agterste

hind part = agterent

hindrance = belemmering, belet, beletsel

Hindu = Hindoe-, Hindoes, Hindoe

hind wheel = agterwiel

hint = wenk

hinterland = agterland, agterland

hip = heup

hippo = seekoei

hippopotamus = seekoei

hire = huur

hirsute = behaard

his = syne, sy, haar, hulle, sy

history = geskiedenis, verhaal

hit = klap, tref

hither = hierheen

hoar = beryp

hoax = bedot, beethê, beetneem

hockey = hokkie

hog = swyn, vark

hogweed = beerklou, bereklou

hold = hou, behou, vashou

hold back = agterhou

holder = houer

hole = sloot, gat, lek

Holland = Holland

Hollander = Hollander

home = huis toe

honest = eerlik

honey = heuning

honor = huldig

honour = huldig

hood = apache

hook = angel

hooker = hoer

hooter = toeter, horing, horing

hope = hoop

hope for = aansoek doen, ambieer

horn = horing, horing, horing

horrible = aaklig, afgryslik, afskuwelik, aaklig, onaangenaam, aaklig, afsigtelik, afskuwelik, afgryslik, angstig, angswekkend

horror = aakligheid, afgryse, afskrik, horror, afgryse

horse = perd

hospitable = gasvry

hospital = hospitaal

hospitality = gasvryheid, gasvryheid

hostile = vyandelik

hotchpotch = allegaartjie

hotel = hotel

hour = uur

house = huis, huis

housed = behuis

housefly = vlieg

house of worship = bedehuis

how = hoe, hoe, as, hoe, so lyk, soos, as, hoe, so lyk, soos, as, hoe, so lyk, soos, as, hoe, so lyk, soos

however = egter, maar, nietemin

how far = hoe ver

how many = hoeveel, hoeveelste, hoeveel, hoeveel, hoeveel

how much = hoeveel, hoeveel, hoeveel, hoeveel

hue = skakering

huge = geweldig, enorm

human = menslik

human being = mens, mensekind

humiliating = beskamend, beskamend

hundred = honderd

Hungarian = Hongaars, Hongaar

Hungary = Hongarye

hungry = honger

hunt = jaag

hunt after = ten doel hê

hunter = jager

hunt for = ten doel hê

hurried = haastig

hurry = gou maak, haas, haas, haas

hurt = seer wees, beseer, benadeel

husband = eggenoot, man

husk = skil

hyaena = hiëna, strandwolf

hygienic = higiënies

hypothesize = veronderstel

Iberian = Iberies

ibex = alpbok

ice = ys, ys

icecream = ys

Iceland = Ysland

Icelander = Yslander

Icelandic = Yslands

iconoclasm = beeldestorm, beeldstorm, beeldestorm, beeldstorm

iconoclast = beeldestormer, beeldstormer

idea = begrip, benul, idee, opvatting, begrip, begrip, opvatting

ideal = ideaal

idiom = idioom

idol = afgod

if = as, indien

ignore = ignoreer

ill = siek

ill fate = lot

illiterate = analfabeet, analfabeet

illness = kwaal, siekte, kwaal, siekte

illuminate = belig

illusion = begoëlsing, begogelsing

image = beeld, beeltenis, beeld

imagination = verbeelding

imagine = verbeeld hom

imitate = agternadoen

immediately = dadelik, almeteens, dadelik

immense = geweldig, enorm

immigrate = immigreer

immune = onvatbaar

impatient = ongeduldig, ongeduldig

impediment = belemmering

impel = aandryf, aandrywe, dryf

impetus = aandrif

implicate = verwar

imply = beteken

import = invoer

important = belangrik, erg, ernstig

imposter = bedrieër

impress = beïndruk

impressible = sensitief

impression = effek, indruk, effek, impak, indruk

impulse = aandrif

in = in, binne, op, per

inaccessible = ongenaakbaar

in action = aktief, aktief

in all respects = allesins

in any event = in elk geval

in a way = asof

in cash = kontant, kontant

incinerate = verbrand

incite = agiteer, beroer

inclination = lus

inclined = geneig

include = behels, bevat

including = insluitend

inclusively = insluitend

inconvenient = moeilik

incorrect = onjuis

increase = styg

incubate = broei

incus = aambeeld, aambeeldbeentjie, aambeeld, aambeeldbeentjie

indeed = tog, darem, regtig, darem, rektig, sowaar, werklik

independant = onafhanklik, onafhanklik

index = indeks

India = Indië

Indian = Indies, Indiër, Indiaans, Indiaan, Rooihuid

Indian corn = mielies

indicate = aandui, aantoon, aandui, toon, vertoon, wys, aandui

indication = aanduiding, beduidenis

indicative = aantonende wys

indicative mood = aantonende wys

indigence = behoeftigheid

in distress = benard, benepe, verlëe

individual = individueel, persoonlik

Indo-China = Agter-Indië, Indo-China, Agter-Indië, Indo-China, Indo-Sjina

Indo-European = Indo-Europees, Indo-Europeaan, Indo-Europeër, Indo-Europees, Indo-Germaans

Indo-Germanic = Indo-Europees, Indo-Germaans

Indonesia = Indonesië

Indonesian = Indonesies, Indonesiër

inducement = aanleiding

industry = industrie, nywerheid

in easy circumstances = bemiddeld

inebriety = beskonkenheid

in every respect = allesins

in every way = allesins, allesins

in exchange for = jeens, teen, vir

inexpensive = goedkoop, goedkoop

in fact = sowaar

infant = kind, kind

inference = gevolgtrekking

influence = beïnvloed

influenza = griep

inform = in kennis stel, bekendmaak, bekendstel, meedeel, meld

information = informasie, berig, informasie, inligting, kennisgewing

in front of = voor

infusion = aftreksel

inhale = inasem

inherit = aansterf, beërf, beërwe, erf

inhibit = belemmer

initial = voorletter, aanvanklike, aanvangsletter, beginletter, voorletter

initial velocity = aanvangsnelheid, beginsnelheid

inject = inspuit

injection = inspuiting

injure = bederf, beskadig, benadeel

injury = wond

-in-law = aangetroud

innocent = onskuldig

inordinate = ekstreem

inorganic = anorganies

in question = betrokke

inquiry-office = inligtingskantoor

inquisitive = nuuskierig, nuuskierig, nuuskierig

insane = bedol, besete, mal

insanity = besetenheid

insert = insit, insit

in short supply = karig

inside = in, binne, op, per, binne

insist = aandring

insistence = aandrang

inspector = inspekteur, inspektisto

inspiration = begeestering, besieling

inspire = begeester, besiel

inspiring = besielend

in spite of = ten spyte van, ten spyte van

instalment = annuïteit

instant = oomblik, rukkie

instantly = dadelik

institute = inrigting, instituut

instruction = instruksie, onderrig

instructor = onderwyser

insubordinate = opstandig

insulate = afsonder

insulation = isolasie

insult = beledig, belediging, beledig

insulting = beledigend

insurance = assuransie, versekering

insure = assureer, verseker

intellect = gees

intelligent = intelligent

intelligibility = begryplikheid

intend = bedoel, beoog

intense = intens

intensive = intens

intention = bedoeling, plan

inter = begraaf, begrawe

intercessor = advokaat, advokaat

interchange = inruil, wissel

interest = belangstelling, belang

interested = geïnteresseerd

interesting = belangwekkend, interessant

interfere with = hom bemoei met

interment = begrafnis, begrawing, begrafnis, begrawing

intermission = pouse

international = internasionaal

interpret = vertolk

interpretation = vertolking

interview = onderhoud

in the beginning = aanvanklik

in the daytime = bedags

in the evening = saans

in the meantime = intusse, solank, tegelyk

in the morning = smôrens

in the rear = agteraan

intimate = innig

in time = betyds, op tyd

into = in, binne, op, per

intone = aanhef

intoxicated = beskonke, dronk

intrigue = bekonkel

introduce = aanbied, aanbied

introduction = inleiding

invent = uitvind, uitvind

invest = belê, beleg

investigate = ondersoek

investigation = eksamen, navorsing, ondersoek, navorsing, ondersoek

investor = belêer, belegger

invitation = uitnodiging

invite = nooi, uitnooi

invite tenders for = aanbestee, aanbestee

invoice = rekening

invoke = aanroep, oproep

in what way = hoe, hoe, as, hoe, so lyk, soos, as, hoe, so lyk, soos

in which = waarin

in working order = bedryfsklaar, bedryfsklaar

Ionian = Ionies

Iran = Iran, Persië

Iranian = Iranies, Iraniër

Iraq = Irak

Iraqi = Iraaks, Irakiër

Iraquian = Iraaks, Irakiër

Ireland = Ierland

Irish = Iers

Irishman = Ier

iron = yster

irrigate = begiet

Islam = Islam, Mohammedanisme

Islamic = Islamities, Mohammedaans, Slams

island = eiland

isn't it = nè

isn't that so = nè

isolate = afsonder

isolated = afsonderlik

isolation = isolasie, afsondering, eensaamheid

Israel = Israel

Israelian = Israelies, Israeli

Israelite = Israelities, Israeliet

Israelitish = Israelities

issue = uitgee, afkondig, bekendmaak, bekendstel

Istanbul = Istanboel, Konstantinopel

it = dit

Italian = Italiaans, Italiaan, Italianer

Italy = Italië

item = item

its = haar, hulle, sy

itself = self

ivory = ivoor

jackal = jakkals

jacket = baadjie

Jamaica = Jamaika

January = Januarie

Japan = Japan, Japan

Japanese = Japannees, Japans, Japanner

Java = Java

Javan = Javaans

Javanese = Javaans, Javaan

jealous = jaloers

jeer = beskimp

jeer at = beskimp

Jehovah = Jehova

Jerusalem = Jerusalem, Jerusalem

jester = nar

Jesus = Jesus

Jew = Hebreër, Israeliet, Jood, Jood

jewel = juweel, juweel

jeweller = juwelier, juwelier

Jewish = Hebreeus, Joods

job = arbeid, werk, amp, taak

jog = aanstoot

Johannesburg = Johannesburg

join = aansluit, toetree tot, aaneenvoeg, bymekaarbring, aansluit, aaneenbind, verbind, bind

joining = aansluiting

Jordan = Jordaan

Joseph = Josef

journal = koerant

journalist = joernalis, joernalis

journey = reis

Jove = Jupiter, Jupiter

joy = vreugde

judge = oordeel, beoordelaar, beoordeel

judgment = oordeel

jug = pot, <bak, boks, pot>

juice = sap

July = Julie

jump = spring, sprong

jump off = afspring

junction = aansluiting

June = Junie

junto = kliek

Jupiter = Jupiter, Jupiter, Jupiter

jurist = prokureur

just = billik, regverdig, alleen, net, pas, slegs, alleen, alleenlik, net, slegs, almeteens, dadelik, net, net, nou net, so net

justice = geregtigheid

just now = net, nou net, so net

kangaroo = kangeroe

karma = karma

keen = lewendig

keep = aanhou, teel, behou, bêre, bewaar, bedryf, bedrywe, begaan, behou

keep back = agterhou

keeper of the records = argiefbewaarder, argivaris, argiefbewaarder, argivaris

keepsake = aandenking

Kenya = Kenia

kerchief = kopdoek

kernel = pit

key = sleutel

kick = skop

kidney = nier

kilo = kilogram

kilometre = kilometer

kind = vriendelik, bereidvaardig, bereidwillig, bereidwillig, soort

kindle = aan die brand steek

kindness = vriendelikheid

king = dam, dam, koning

kingdom = koninkryk

kirk = bedehuis, kerk

kiss = soen, kus

kiss and be friends again = afsoen

kitchen = kombuis

kite = bedehuis, kerk, kuikendief, kuikendief

klaxon = horing, horing

knee = knie

knife = mes

knock = klap

knot = knoop

know = ken, weet

know how = weet, beheers

knowledge = bekendheid, kennis, kennis

kopje = koppie

Kremlin = Kremlin

Krishna = Krisjna

laboratory assistent = amanuensis

laborer = arbeider, werker

labor market = arbeidsmark

labourer = arbeider, werker

labour market = arbeidsmark

lad = seun

laddie = seun

lady = dam, dam, dame, Mev., Mevrou, dame, Mev., Mevrou

Lady Day = Annunsiasie

lady help = assistente, assistente

laggard = agterblyer

laid up = bedlêend

lake = meer, pan

lamb = lam

lamp = lamp

land = aanlê, daal, aarde

landing-stage = aanlegplek, aanlêplaas, aanlêplek

landscape = landskap

landslide = aardverskuiwing

language = taal

Lapland = Lapland, Lapland

Laplander = Lap, Laplander

Lapp = Laplands, Lap, Laplander

Lappish = Laplands

lapsed = aftandig, aftands

larch = lork, lorkboom

large = groot

lass = dogter, meisie

last = voormalige, vroeëre, agterste, laatste, afgelope, verlede

lasting = aanhoudelik, aanhoudend, permanent, vas, aanhoudelik, aanhoudend, aanhoudend

late = laat, laat

later = later

later on = later

Latin = Latyns, Latyn

Latvia = Letland

Latvian = Lets, Let

laud = prys, prys

laugh = lag

laurel = lourier

lavatory = waskamer

law = reg, wet

lawsuit = proses

lawyer = advokaat, advokaat, prokureur

lay-by = parkeerplek

lay down = plaas, sit

layer = laag

lay hold of = neem, oppik, optel, vat

layman = leek

lazy = lui, lui

lead = lei, bestuur, lei

leader = baas, leier

leaflet = brosjure

lean = maer, skraal, dun, maer

leap = spring, sprong

leap down = afspring

learn = leer

learn of = hoor

least = minste

leather = leer

leather goods = leerware

leave = aftrek, vertrek, verlaat, verlof, laat

leave behind = agterlaat

leave out = agterweë laat

leave out of account = ignoreer

leaving examination = eindeksamen

Lebanon = Libanon

lectern = lessenaar

lector = lektor

lecturer = lektor

left = linkerkant, links

left side = linkerkant

leg = been, been, poot

legend = legende

lemming = bergmuis, lemming

lemon = suurlemoen

lemon juice = suurlemoensap

lend = uitleen

length = lengte, lengte

leopard = luiperd, tier

less = minder

-less = -loos

lessen = verminder

lesser bindweed = akkerwinde

lesson = les

let = laat

let know = bekendmaak, bekendstel, meedeel, meld

let off = afskiet

Lett = Let

letter = brief

Lettish = Lets

lettuce = blaarslaai, kropslaai

lever = optrek

Leyden = Leiden

Liberia = Liberië

librarian = bibliotekaris

library = biblioteek

Libya = Libië

Libyan = Libies, Libiër

licence = lisensie

license = lisensie

lie = lê

lie encamped = kampeer

Liège = Luik

life = lewe

lift = optrek, opstaan, styg, hyser

light = aan die brand steek, helder, helder, belig, lig, swak, lig

lighter = aanbrandsteker, aansteker

lighting = beligting

like = as, hoe, so lyk, soos, as, hoe, so lyk, soos, hou van, lief wees vir, waardeer

likewise = ook, ewe

lily = lelie

limb = lid

lime-tree = lindeboom

limit = begrens, bepaal, beperk, grens

limitation = begrensing, beperking

limited = begrens

linden-tree = lindeboom

line = lyn, tou

lineage = herkoms

linguist = linguïs

linguistic = linguïsties

link = skakel

lion = leeu

liquid = vloeistof, vloeistof

liquidate = afwikkel, beredder

Lisbon = Lissabon

list = lys

listen = beluister, luister, luister naar

listener = beluisteraar

liter = liter

literature = letterkunde, literatuur

Lithuania = Litaue

Lithuanian = Litaus, Litauer

litre = liter

litter = baar, draagbaar

little = klein, min, min

little by little = allengs, allengskens, stadigaan, stadigaan

live = woon, leef

liver = lewer

livestock = vee

live through = beleef, belewe, deurmaak

live to see = beleef, belewe, deurmaak

living-room = sitkamer

Livonia = Lyfland, Lyfland

Livonian = Lyflands

lizard = akkedis, akkeldis, akkerdis

load = belaai, belas, laai

loaf = brood

loan = lening

lobster = kreef

local = plaaslik

locate = plaas

location = plek

loch = meer, pan

lock = afsluit

locust = sprinkaan, veldsprinkaan

logical = logies

logical reasoning = rede

London = Londen

lonely = eensaam

long = lang, geruime tyd, lank

long for = verlang

look = lyk, aanblik, aansien, aansig, air, aspek, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na

look after = behartig

look at = aankyk, ag, besien, kyk, kyk na, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na

look for = soek

lord = heer, Meneer, Mnr., heer, Meneer, Mnr.

Lorraine = Lotaringe

lorry = vragmotor, vragmotor

lose = afval, verloor

lose flesh = afval

lose in weight = afval

lose one's way = verdwaal

loss = verlies

Lothringen = Lotaringe

loud = hard

lovable = beminlik, beminnenswaardig

love = bemin, liefhê, liefde, mal wees oor

loved one = beminde, geliefde, beminde, geliefde

lovely = aangenaam, behaaglik, heerlik, lekker, deftig, mooi, beeldskoon, kostelik, pragtig, duur, beelderig, beeldig, verruklik, aanminlik, aanvallig, beelderig, beeldig, bekoorlik

love of one's neighbour = naasteliefde, naasteliefde, naasteliefde

lover = geliefde, beminnaar, beminde, geliefde, beminde, geliefde

lower course = benedeloop

lowering = verlaging

lower part of the body = abdomen, agterlyf, abdomen, agterlyf

Low German = Nederduits, Platduits

low relief = bas-relief

Lucifer = Lucifer, Lucifer, Satan

luck = geluk, lot, kans

luggage = bagasie

lump = stuk, massa, stuk

lunacy = besetenheid

lunatic = besetene

lung = long

lupine = lupien, lupine, wolvin, lupien, lupine

lure = lok

lurid = skerp

luxurious = luukse

luxury = weeldeartikel

lynx = rooikat

lyric = teks

macaw = arapapegaai

Macedonia = Macedonië

Machiavelli = Machiavelli

machine = masjien

mad = bedol, besete, mal

Madagascar = Madagaskar

madam = dame, Mev., Mevrou, dame, Mev., Mevrou

madness = besetenheid

Madonna = Madonna, Moedermaagd

Madrid = Madrid

magazine = koerant, tydskrift

magic = tower-

magician = towenaar

maid = bediende

mainland = vasteland

mainly = hoofsaaklik, veral

maintain = argumenteer, behou, bêre, bewaar

maintenance = behoud

maize = mielies

major road = hoofweg

make = afstewen, bedryf, bedrywe, begaan, doen, maak, pleeg, vervaardig

make an offer of = aanbied

make a project of = beraam

make clean = skoonmaak

make eyes at = aanlonk

make fast = bepaal, vasmaak, vasstel

make-up = grimering

make up = grimeer, grimering

make use of = benut, benuttig, benut, benuttig, gebruik

make war = oorlog voer

make war against = bekryg, beoorlog, beoorloog

make war on = bekryg, beoorlog, beoorloog

making = aanmaak

Malacca = Malakka

Malay = Maleis, Slams

male = manlik, manlik, manlik

Malta = Malta

Maltese = Maltees, Malteser

mammal = soogdier

man = beman, mens, mensekind

manage = administreer, administreer, bestuur, rig

management = administrasie, administrasie, beheer, kontrole, administrasie

manager = administrateur, bedryfsleier, bestuurder, administrateur, bestuurder, bestuurder, direkteur

Manchuria = Mantsjoerye, Mantsjoerye, Mantsjoerye

manganese = mangaan

mango = mango, veselperske

manifacture = aanmaak

manipulate = hanteer

manner = wys, wyse

manufacture = aanmaak, vervaardig

manuring = bemesting, bemisting

many = baie, party

map = kaart, kaart

maple = ahorn

march = stap

march off = sterf

mark = seël, seël, teken, teken, afstempel

market = basaar, bazaar, mark, afsetgebied, mark

marketplace = mark

mark with a cross = bekruis

marriage = huwelik, huwelik, huwelik

married = getroud, getroud, getroud

marry = trou, trou, trou

Mars = Mars

marten = marter

marter = marten, wesel

marvel = verbaas hom

marvel at = verbaas hom

masculine = manlik

mask = bemantel, masker

mass = massa, menigte, skare, stapel, massa

master = baas

master builder = aannemer

match = vuurhoutjie, wedstryd

material = materieel

materials = benodigdhede, benodigdhede

mathematical = wiskundig

mathematics = wiskunde

matrimony = huwelik

matter = affêre, affêring, ding, saak

mature = beleë, ryp

Mauretanian = Moors, Moor

maximum = maksimum

may = mag, mag

maybe = aans, aansies, allig, altemit, altemits, altemitters, miskien

mayhap = aans, aansies, allig, altemit, altemits, altemitters, miskien

me = my, aan my, aan my, my, aan my, my, aan my, my, my, aan my, my, my, my, my, my

meager = maer, skraal, beroerd

meal = ete, maaltyd

mealies = mielies

mean = gemiddeld, medium, gemiddeld, beteken, bedoel

meander = kronkel

meaning = bedoeling, plan, bedoeling, beduidenis, betekenis

meanwhile = intusse, solank, tegelyk, intusse

measurement = afmeting, dimensie

meat = vleis

Mecca = Mekka

mechanic = werktuigkundige

meddler = bemoeial, bemoeial

meddlesome = bemoeisiek, bemoeisugtig, bemoeisiek, bemoeisugtig

meddlesomeness = bemoeigees, bemoeisug, bemoeigees, bemoeisug

mediation = bemiddeling

medical = medies

medicine = artseny, medisyne

medly = allegaartjie

meet = saamgaan, ontmoet, sien, oplaai

meeting = vergadering, vergadering

Melanesia = Melanesië

Melanesian = Melanesies, Melanesiër

melody = wys, wysie

member = lid, lid

membership = lidmaatskap

memento = aandenking

memory = herinnering

menace = bedreig, bedreiging, dreigement

mendicant friar = bedelbroeder, bedelmonnik

mendicant order = bedelorde

mentally deficient = agterlik

mention = noem, vermeld

menu = spyskaart

merchant = handelaar, sakeman, handelaar, sakeman

merciful = barmhartig, barmhartig

merit = verdien

merry = vrolik

message = boodskap, bekendmaking, berig, kennisgewing

metaphor = beeld, beeldspraak

metre = meter

metropolis = hoofstad, hoofstad

Mexican = Mexikaans

Mexico = Mexiko

midday meal = dinee, middagete

middle = gemiddeld, medium

middleclass citizen = burger

Middle East = Middel-Ooste, Middel-Ooste

midget = dwerg

migrate = swerf

mile = myl

milk = melk

millimetre = millimeter

million = miljoen

mind = gees, gees

mine = myne, myn

mineral = mineraal

mingle = meng

minimum = minimum

mining = mynbou

minister = minister

minute = minuut

minutes = boetekaartjie

miracle = wonder

miraculous = wonderbaarlik

miscarriage = aborsie, aborsie, aborsie

miscellaneous = allerhande, allerlei

miserable = beklaaglik, beklaenswaardig, beklagenswaardig, beroerd, kwaai, sleg, arm, bedruk, bedroewend, beroerd, behoeftig, berooid

misfeasance = ampsmisdryf

mission = opdrag

missionary = sendeling

mist = mis

mistake = abuis, fout

mistaken = onjuis, verkeerd

Mister = heer, Meneer, Mnr.

mix = meng

mixture = allegaartjie, mengsel

mockery = aanfluiting

mode = wys, wyse, mode

model = skema

moderate = besadig, beskeie, matig

modern = modern

modest = beskeie

modesty = beskeidenheid, beskeidenheid

mole = mol

moment = oomblik, rukkie

momentarily = ewe, enige tyd

Monday = Maandag

money = geld

money order = poswissel

Mongol = Mongool

Mongolia = Mongolië, Mongolië

Mongolian = Mongools, Mongool

monk = monnik

monkey = aap

monkey-like = aapagtig

monkshood = akoniet

monologue = alleenspraak

monopoly = alleenhandel, alleenverkoop

monster = monster

Montenegrin = Montenegryns, Montenegryn

Montenegro = Montenegro

month = maand

monthly nurse = baker

monument = monument

moon = maan

moor = aanbind, aanbind

moorage = ankerplek

mooring = ankerplek

Moorish = Moors

moose = eland

moral = moreel

more = meer, meer

Moresque = Moors

more than = oor

Moroccan = Marokkaans, Marokkaan

Morocco = Marokko

morphology = morfologie

morsel = hap, hap

mortician = begrafnisondernemer, begrafnisondernemer

Moscow = Moskou, Moskou

most = meeste

most charming = alleraardigst, alleraardigst, allerbekoorliks

mostly = merendeels

motel = motel

moth = mot, nagvlinder

mother = ma, moeder

mother-in-law = skoonma, skoonmoeder

motion picture = film, prent, rolprent

motive = aanleiding

motor car = motor

motorcycle = motorfiets

motor-cyclist = motorfietsryer

motorist = motoris, motoris

motor road = deurpad

motorway = deurpad, deurpad

mouldy = beskimmeld

mount = aanpas, adapteer, aanpas, adapteer

mountable = beklimbaar

mountain = berg

mountain air = berglug

mountain chain = bergreeks

mountain climber = alpinis, bergbeklimmer, bergbeklimmer, bergklimmer

mountaineer = alpinis, bergbeklimmer, bergbeklimmer, bergklimmer

mountainous = bergagtig

mountain pass = bergengte

mountain peak = bergpunt, bergspits, bergtop

mountain range = bergreeks

mountain ridge = bergkam, bergrug

mountain slope = berghelling

mountain top = bergpunt, bergspits, bergtop

mounted = berede, berede

mounting = beklimming

mourn = bejammer

mouse = muis

mouth = bek, mond, mond, bek, mond, bek

mouthful = hap

move = aangry, aangry, beweeg, roer, beweeg, verplaas, verhuis

movement = beweging, beweging

movie = film, prent, rolprent

movie theatre = bioskoop, fliekhuis

moving = aandoenlik, aandoenlik

Mozambique = Mosambiek

Mr. = heer, Meneer, Mnr., heer, Meneer, Mnr.

Mrs. = dame, Mev., Mevrou, dame, Mev., Mevrou

much = baie, baie, party

muddy = bemodderd

mud-stained = bemodderd

multitude = massa, menigte, skare, stapel

munition = ammunisie

murderer = moordenaar, moordenaar

Muscovite = Moskowiet

museum = museum

music = musiek

musical instrument = musiekinstrument

musical time = beleid

must = behoor, behoort, moet

mutineer = rebel

mutton = skaapvleis

my = my

myself = myself

mysterious = misterieus

mystification = beetnemery

mystify = bedot, beethê, beetneem

myth = mite

nail = nael

nail-varnish = naelpolitoer

name = benaming, naam

nameless = anoniem

namely = naamlik

Namibia = Namibië

Namur = Namen

napkin = servette

narrate = verhaal, vertel

narrative = storie, verhaal

narrow = bekrompe

nasty = aaklig, afgryslik, antipatiek, aaklig, onaangenaam, lelik, aaklig, afsigtelik, beroerd, kwaai, sleg, immoreel

Natal = Natal

national = nasionaal

nationality = nasionaliteit, nasionaliteit

native = inheems

natural = natuurlik

natural gas = aardgas

naturally = natuurlik, van nature

nature = aard, karakter, aard, natuur, natuur, aard, natuur

Ndebele = Ndebele

near = aan, by, langs, naby, aanstaande, eerskomende, na, naby

nearby = aan, by, langs, naby, langsaan, naburig, aanstaande, eerskomende, na, naby

nearer = nader

nearest = eerskomende, naaste

nearly = alhaas, amper, byna

near to = aan, by, langs, naby

neat = netjies, netjies

necessaries = benodigdhede, benodigdhede

necessary = benodig, nodig, benodig, nodig, benodig

neck = hals, nek

necktie = das

need = behoef, nodig hê, behoefte, behoeftigheid

needless = onnodig

needy = behoeftig, berooid

neglect = afstel, agterweë laat

negligence = agteloosheid, agtelosigheid

negligent = agteloos, agtelosig, agterlosig

Negro = swarte

neighbour = buurman

neighbouring = naburig, belendend

neighbour on the lower storey = benedebuur, benedebuurman, benedebuur, benedebuurman

neither = niemand nie

nematode = aaltjie, aalwurm

nephew = broerskind, neef, susterskind

net = netjies, netjies

nevertheless = egter, maar, nietemin

new = nuut

news = nuus

New South Wales = Nieu-Suid-Wallis

newspaper = koerant, koerant

New Year's Day = Nuwejaarsdag

next = eerskomende, naaste, daarna, later, aanstaande, eerskomende, volgende, volgende, aanstaande, volgende

next to = aan, by, langs, naby, langs

Nguni = Nguni

nice = aangenaam, behaaglik, heerlik, lekker, gaaf, goed, smaaklik

nickname = bynaam

niece = broerskind, nig, niggie, susterskind

Nigeria = Nigeria

night = nag

night club = nagklub

night prayers = aandgebed

night-school = aandskool

night spot = nagklub

nine = nege

nineteen = negentien

ninety = negentig

no = nee, geen

nobility = adel

noble = edel

nobody = niemand nie

node = knoop

noise = lawaai, ophef

nomad = benoeming

nominate = benoem

nomination = benoeming

non-alcoholic = alkoholvry

non-attendance = absensie, afwesigheid

none = niemand nie

nonsense = absurditeit, apekool

no-one = niemand nie

norm = standaard

normal = normaal, normaal

north = noordwaarts

North America = Noord-Amerika

northern = noordelik

northward = noordwaarts

northwards = noordwaarts

Norway = Noorweë

Norwegian = Noors, Noorweegs, Noor, Noorweër

nose = neus

not = nie

not an ace = niks

not at all = aikôna, allesbehalwe, a nee a, glad nie

note = kaartjie, kommentaar, aantekening, noot, notisie, aantekening, notisie

nothing = niks, niks nie

notice = aanplakbiljet, advies, merk, bemerk, merk, opmerk, opmerking, bekendmaking, berig, kennisgewing

notice-board = aanplakbord

notification = advies

notion = begrip, benul, besef, insig, begrip

notwithstanding = ten spyte van

not yet = nog niet

nourishment = kos, voedsel

novel = nuut

novelty = nuus

November = November

novice = nuweling

now = toe, nou, tans

nowhere = nêrens nie

nuance = skakering

nucleus = pit

nudge = aanstoot

number = aantal, nommer

number of eight = agtal, agttal

numeral = syfer, nommer

nurse = verpleeg, suster, verpleegster, baker

nursery school = kleuterskool

nuts = bedol, besete, mal

oak = akker, akkerboom, eik

oath = eed

oath of office = ampseed

obey = gehoorsaam

objection = bedenking

obligation = plig, verpligting

obliging = bereidvaardig, bereidwillig, bereidwillig, bereidvaardig

oblique = skeef

observation = berisping, opmerking, opmerking

observe = bedryf, bedrywe, begaan

obstacle = belemmering, beletsel

obstruct = afsluit, afsper

obtain = behaal, verwerf

occasion = keer, maal, aanleiding, gebeurtenis, insident, voorval

Occident = Aandland, Awendland

occiput = agterhoof

occupation = ambag, bedryf, beroep, besetting, besigheid

occupy = beklee

occur = gebeur, geskie, plaatsvind

occurence = gebeurtenis, insident, voorval, gebeurtenis, geleentheid

ocean = oseaan

o'clock = uur

octagon = aghoek, agthoek

octal = agtallig, agttallig

October = Oktober

octopus = agarm, agtarm

octuple = agtvoudig, agvoudig

odd = eienaardig

odor = geur, reuk

odour = geur, reuk

of = aan, af, deur, sedert, van, vanaf, aan, af, deur, sedert, van, vanaf

of all sorts = allerhande, allerlei

of course = natuurlik

offence = aanstoot

offend = beledig, beledig

offensive = beledigend

offer = aanbied, aanbieding, aanbod, aanbied, aanbied, aanbied, aanbied, aanbieding, aanbied, bied, aanbied, bied, aanbieding, aanbod, aanbod, voorstel

office = kantoor, buro, kantoor, amp

official = amptelik, amptelik, offisieel

officialdom = amptenaredom, amptenary

official residence = ampswoning

official secret = ampsgeheim

offset = afstand

offspring = nakomelingskap, nakomelingskap, afstammeling

of ill repute = berug

of noble birth = adelik

of paramount importance = allesbeheersend

often = dikwels

of the sun = sonnig

of ... to = ... a

of use = geskikt, geskikt

of which = wie se

ogle = aanlonk

oh = a, aag, aai, ag, a, aai, o

oil = olie

okay = gaaf, goed, goed, top, net

old = bejaard, oud, oud, bejaard, oud, bejaard, oud

old-fashioned = ouderwets, oudmodies, outyds

old man = ouer

omit = afstel, agterweë laat, agterweë laat

omnibus = bus

omnipotence = almag, alvermoë

omnipresent = alomteenwoordig, alteenwoordig

omniscient = alwetend

on = voort, vorentoe, aan, af, deur, sedert, van, vanaf, in, binne, op, per, jeens, om, teen, deur, met, per, meer, oor, van, aan, op

on account of = weens, weens

once more = alweer, weer

one = iemand, enigiemand, een

one another = mekaar

one hundred = honderd

on end = aaneen, agtereen

onerous = swaar, benouend

one thousand = duisend

on foot = te voet

onion = ui

only = alleen, net, pas, slegs, alleen, allenig, enigste, alleen, alleenlik, net, slegs

only just = amper, ampertjies, bekwaald, skaars

on one's back = agteroor

on that account = daarom, daarom

on the contrary = inteendeel, inteendeel

on the left = links

on the other hand = aan die ander kant

on the right = regs

on time = akkuraat

on top = bo

on top of = boonop

open = oopmaak, oop

openly = openlik

open up = oopmaak

opera = opera

operate = loop, werk, opereer

operation = operasie

operative = arbeider, werker

opine = ag, dink

opinion = mening, opinie, opvatting, visie

opponent = antagonis

opportune = geskikt

opportunity = gebeurtenis, insident, voorval, gebeurtenis, geleentheid

opposed to = jeens, teen, vir

opposite = oorkant, jeens, teen, vir, oorkant, teenoorgesteld

opposition = teenstelling

oppress = druk

oppressed = beklemd

oppression = bedruktheid, beklemdheid, beklemming

oppressive = benoud, benouend

opprobrious = beledigend

option = alternatief

or = of

orange = lemoen

orange-coloured = oranje

Orange Free State = Oranje-Vrystaat, Vrystaat

orbit = baan

orchard = boord

orchestra = orkes

orchid = orgidee

order = bestel, bestelling, bepaal, aaneenskakeling

ordinarily = gewoonlik

ordinary = gewoon

organization = organisasie

organize = organiseer

Oriental = oostelik

origin = herkoms, oorsprong

original = oorspronklik, oorspronklik

originally = oorspronklik

originate = afstam

ornament = sieraad, sieraad

or not = nè

orphan = ouerloos, weeskind

ostrich = volstruis

other = ander

other than = behalwe

otherwise = inteendeel

ouch = ai, au

ought to = behoor, behoort, moet

our = ons

ours = ons s'n

outfit = pak klere

outing = uitstappie

outlet-pipe = afvoerbuis

outline = skets

out of = uit, van ... af

out of courtesy = beleefdheidshalwe

out of date = ouderwets, oudmodies, outyds

out of order = stukkend

out of politeness = beleefdheidshalwe

outside = buite

outside of = buite

outstanding = agterstallig

over = oor, bo, oor

overall = totaal, hele, volledig

overcoat = jas, jas

overdue = agterstallig

overflowing = oortollig

overgrow = begroei

overhaul = verbysteek, verbysteek

overhead = bo

overlay = beklee, bekleed

overlook = agterweë laat

overpower = bemeester

overtake = verbysteek, verbygaan, verbysteek

over there = daar gunder, ginder, ginds

ow = ai, au, a, aag, aai, ag

owe = skuld

owing to = weens

own = besit, eie

owner = eienaar, eienaar

pack = pak, pak, pakket

package = pak

packet = pakkie

pad = blok

padre = aalmoesenier

page = bladsy

pain = pyn

painful = seer

paint = afskilder

painting = skildery

paint over = beskilder

pal = makker

palladium = palladium

pamphlet = brosjure

pancreas = alvleesklier

papaw = papaja

papaya = papaja

paper = beskeid, dokument, behang, behangsel, behangselpapier

paperback = brosjure

paperer = behanger

paper-hanger = behanger

paper-hangings = behang, behangsel, behangselpapier

parade = appèl, appèl

paradise = paradys

paragraph = alinea

parapet = balustrade

parasite = klaploper, parasiet, rugryer, tafelskuimer, woekerplant, parasiet, parasiet, woekerplant, klaploper, rugryer, tafelskuimer

parcel = pakkie

pardon = begenadig, begenadig, vergeef, begenadiging, vergifnis

parent = ouer

parenthesis = hakie

parents = ouers

parents-in-law = skoonouers

parings = afval

Paris = Parys

park = parkeer

parking bay = parkeerplek

parking garage = parkeerplek

parking place = parkeerplek

parrot = papegaai

part = aandeel, deel, gedeelte, stuk, rol

Parthian = aandeel, deel, gedeelte, stuk

partially = deels, gedeeltelik

participate = deelneem

particle = item

particular = afsonderlik, afsydig, apart, spesiaal

partition = afskeiding

partly = deels, gedeeltelik

party = aanhang, party

pass = verbysteek, verlof, verbygaan, aangee, deurbring, oordra, verbygaan, verbykom, verbysteek, inlewer, oordra

passable = berybaar, begaanbaar

pass away = sterf, sterf

pass by = verbygaan, verbygaan, verbykom, verbygaan

passenger = passasier

passer-by = verbyganger

past = verlede, verlede, verlede, verlede, verby, verby

pastor = dominee, predikant

pate = kop, kop

path = baan, wandelpad, wandelpad

patience = geduld

patient = geduldig

patriarch = aartsvader

patron = beskermheer, beskermheer, beskermheilige, beskermer

pattern = skema, patroon

pauper = aalwyntapper, arme, aalwyntapper

pause = pouse

pavement = trottoir

pavilion = pawiljoen

paw = been, poot, poot, voet

pawn = beleen, soldaat

pawning = belening

pay = betaal

pay attention = ag slaan op, oppas

pay attention to = ag slaan op, oppas, aandag gee aan, bekreun hom

pay out = spandeer

pay the expenses of = bekostig

pea = ertjie

peace = vrede

peaceful = vreedsaam, vreedsaam

peaceloving = vreedsaam

peach = perske

peal = beier

pear = peer

peculiar = eienaardig

pedigree = genealogie, genealogie

peel = afskil, skil

peel off = afskilfer

peep = beloer, begluur

peep at = begluur

peep upon = beloer

Peiping = Peking

Peking = Peking

pelvis = bak, bekken

pen = veer, veer

peninsula = skiereiland

penitent = berouhebbend, berouvol

pension = pensioen

pensioner = pensioentrekker, pensionaris

penury = behoeftigheid

pepper = peper

per = in, binne, op, per, per

perceive = merk

percent = persent

percentage = persent

perchance = aans, aansies, allig, altemit, altemits, altemitters, miskien

perform = verskyn, bedryf, bedrywe, begaan, doen, maak, pleeg, vervaardig, bedryf, bedrywe, begaan, aanbied, aanbied

perfume = parfuum

perhaps = aans, aansies, allig, altemit, altemits, altemitters, miskien

period = punt

periodical = koerant, tydskrift, tydskrift

perishable = bederfbaar, bederflik

permanent = aanhoudend, permanent, vas

perplexed = bedremmeld, deurmekaar, verbysterd, verward

perplexity = benardheid

persecute = agtervolg

Persia = Iran, Persië

Persian = Iraniër, Persies

Persian Gulf = Persiese Golf

person = persoon

personal = persoonlik, eie

personality = aard, karakter

persuade = bepraat

petrol = bensien, bensine, petrol

petrol tank = bensienreservoir, bensinereservoir

pettiness = benepenheid

phantom = gees, spook

pharmaceutical = artseny, medisyne

phase = fase

Philippine = Filippyns

Philistine = Filistyn

photograph = foto, foto

physician = arts, dokter

piano = klavier, piano

pick = afruk, afskeur, aftrek

pick out = kies, verkies

pick up = bymekaarbring, uithaal, versamel, neem, oppik, optel, vat, oplaai

picnic = piekniek hou, piekniek

picture = beeld, beeltenis, beeld, skildery

picture postcard = poskaart, poskaart

picturesque = skilderagtig

pie = tert

piece = stuk, aandeel, deel, gedeelte, stuk, stuk

piece of furniture = meubel

pier = aanlegplek, aanlêplaas, aanlêplek

Pietermaritzburg = Pietermaritzburg

pig = swyn, vark

pigeonhole = afdeling, vak

piglet = varkie

pigmy = dwerg

pile = massa, menigte, skare, stapel, aambei, klomp, stapel

pile up = akkumuleer

pilgrimage = bedevaart, bedevaartganger

pill = pil

pillar = kolom

pillow = beddekussing, bedkussing

pimple = puisie

pine = den, masboom, pyn

pineapple = ananas, pynappel

pine-tree = den, masboom, pyn

pink = angelier, ligroos, pienk, ligroos, pienk

pinnacle = bergpunt, bergspits, bergtop

pioneer = baanbreker

pious = godsdienstig

pipe = pyp, buis

pit = sloot, pit

pitch black = pikswart

pitiful = beklaaglik, beklaenswaardig, beklagenswaardig

pity = beklaag, beklae

placard = aanplak, aanplakbiljet

place = aanpas, adapteer, aanpas, adapteer, plek, plaas, plek, plaas, sit

place of refuge = toevlugsoord

place of worship = bedehuis

plain = helder

plan = bedoeling, plan, beplan, plan, beraam, beraming, konsep, plan, projek

plane = vliegtuig, plan

plant = plant, plant, beplant

plantation = plantasie, beplanting, beplanting

planting = beplanting

plaster = bepleister

plaster of Paris = gips

plastic = plastiek, beeldend

plate = plak, bord

platform = leiding, perron, beginselverklaring, program, beginselverklaring

platitude = banaliteit, banaliteit

plausible = aanneemlik

play = speel, speel, speel

playground = baan

plea = argument

plead = bepleit

pleasant = aangenaam, behaaglik, heerlik, lekker

pleasantly = lekker

pleasantness = behaaglikheid

please = asjoublief, asseblief, belief, behaag

pleased = tevrede

pleasing = behaaglik

pleasure = behae, genot, plesier

plenty of = baie, party

plough = beploe, beploë, beploege

pluck = afruk, afskeur, aftrek

plume = veer, veer

plus = plus

pocket = sak

poem = gedig

poet = digter

poetry = poësie

point = punt

point out = aandui, toon, vertoon, wys, aandui

point out to be = bleik

poisonous = giftig

Poland = Pole, Pole

police = polisie

policeman = agent, poliesman

police-station = polisiestasie

policy = beleid, beleid

polite = beleef

politeness = beleefdheid

political = politiek, polities

politician = politikus

politics = beleid

pony = ponie

pool = aansluit, swembad

poop = agterboeg, agterskip, agtersten, agterstewe, agterboeg, agterskip, agtersten, agterstewe

poopdeck = agterboeg, agterskip, agtersten, agterstewe, agterboeg, agterskip, agtersten, agterstewe

poor = beklaaglik, beklaenswaardig, beklagenswaardig, beroerd, kwaai, sleg, arm

poor devil = aalwyntapper

poor man = aalwyntapper, arme, aalwyntapper

pope = pous

poplar = populier

popular = gewild, populêr

population = bevolking

porch = stoep

port = hawe

portal = toegang

porter = kruier

port of call = aanleghawe, aanlêhawe, aanloophawe

portrait = beeltenis

port side = bakboord

Portuguese = Portugees, Portugees

Portuguese language = Portugees

position = houding, posisie

possess = besit

possession = besit, besitting, besit

possibility = moontlikheid, moontlikheid

possible = moontlik

possibly = aans, aansies, allig, altemit, altemits, altemitters, miskien

post = aanplak, pos, amp, betrekking, baantjie, pos

postage = posgeld

postcard = briefkaart

poster = aanplakbiljet

post office = poskantoor

postulate = vereis

post up = aanplak

pot = pot

potato = aartappel

potato flour = aartappelmeel

pour = giet

poverty = armoede

powder = bepoeier, poeier, poeier

power = mag

power station = sentrale

practicable = berybaar, begaanbaar

practical = prakties

practice = toepas, oefening, beoefening, beoefen

practise = oefen

practised = bedrewe

practitioner = beoefenaar

praise = prys, prys

prawn = garnaal

pray = bid

prayer = gebed

preacher = predikant

precipice = afgrond

precise = netjies, akkuraat, juis

precision = akkuraatheid, akkuraatheid

precize = netjies

predominating = allesbeheersend

preface = inleiding

preferably = liewer, sommer, liewer, sommer

pregnant = beset, bevrug, dragtig, gedek, in die ander tyd, swanger, in die ander tyd, swanger, beset, bevrug, dragtig, gedek, swanger

prejudice = benadeel

prejudicially = nadelig, nadelig

premium = agio

preparation = bereiding

prepare = bedissel, berei, voorberei, berei

prescription = resep

presence = aansyn, teenwoordigheid

present = aktueel, donasie, geskenk, huidig, huidig, huidig, aanbied, aanbied, aanbied, aanbied, aanwesig

presentation = aanbieding, opvoering, vertoning, aanbieding, aanbieding, aanbod, aanbod, voorstel

present-day = aktueel, huidig

present with = aanbied

preservation = behoud

preserve = behoed, inmaak, behou, bêre, bewaar

president = voorsitter

press = pers, aandruk, druk

press firmly = aandruk

pressing = dringend

pressure = aandrang

prestige = gesag

presume = meen, vermoë, veronderstel

Pretoria = Pretoria

pretty = aardig

prevail over = bemeester

prevent = belemmer, voorkom

previous = voormalige, vroeëre

previously = voorheen, vroeër

previous to = alvorens, voor dat

price = prys

pricey = duur

primary school = laerskool

primitive = primitief

principally = hoofsaaklik, veral

principle = beginsel

print = bedruk

prior = voormalige, vroeëre

prisoner = arrestant

private = privaat, privaat-, ampteloos

privilege = voorreg

probably = waarskynlik, seker, waarskynlik

problem = probleem

process = proses

proclaim = afkondig, bekendmaak, bekendstel

proclamation = verklaring, aangifte, bekendmaking

produce = afwerp, oplewer, produseer

product = produk

production = produksie

profess = bieg, beken, bely, beken

profession = bedryf, beroep

professional = beroeps-, professioneel

professor = professor

profile = deursnee

profit = profyt, baat, belang, profyt, wins

profound = diep

prognosis = voorspelling

programme = beginselverklaring, program, program

project = beraming, konsep, plan, projek

promise = beloof, belowe, belofte

promote = bevorder

promotion = bevordering, promosie

prompt = akkuraat

promulgate = afkondig

proof = bewys

proper = behoorlik, juis, reg

properly = behoorlik, behoorlikheidshalwe, na behore

property = plaas, boereplaas, besit, besitting, besitting

prophecy = voorspelling

proportion = verhouding

proposal = aanbieding, aanbod, aanbod, voorstel

propose = aanbied, bied

prosecute = agtervolg

proselyte = bekeerling, bekeerling

prosper = floreer

prosperity = welvaart

protect = behoed, behoed, beskerm, behoed, beskerm

protection = beskerming, begunstiging

protégé = beskermeling, beskermling

protest = protesteer, beswaar, protes

protocol = boetekaartjie

proud = trots

prove = aantoon

provided that = as, indien

province = provinsie

provisional = tydelik

prudence = beleid

prudish = preuts

Prussian blue = berlynsblou

psychiatrist = psigiater

psychologist = sielkundige

pub = drinkpan

puberty = puberteit

public = publiek

publish = uitgee, afkondig

publisher = uitgewer

pudding = poeding

pull = trek

pull out = ontlok, uithaal

pump = pomp

pumpkin = pampoen

punctual = akkuraat

punishment = straf

puppet = pop

purchase = aankoop, aankoop, aanskaf, koop, aankoop, aanskaf, koop, aankoop, aanskaf, koop, aankoop, aanskaf, koop, aankoop, aanskaf, koop, aankoop, aankoop, aankoop, aankoop, aankoop, aankoop

pure = skoon, suiwer, suiwer

purge = skoonmaak

puritan = puriteins

purpose = doel, oogmerk

pursue = ten doel hê, agtervolg

put = plaas, sit

put a cross against = bekruis

put away = bêre, wegsteek, insit, bêre, wegsteek

put down = plaas, sit

put forward = aandag vestig op

put in = insit, insit

put in order = beredder

put off = afhaal, afsit, afskeep

put on = aktiveer, aanskakel, aansit, aantrek, omsit, opsit

put on the stage = aanbied

put out = blus, doodmaak

put out to tender = aanbestee, aanbestee

putrefy = bederf, bederwe

put right = verstel

puttee = beenwindsel

put to shame = beskaam

put up = aanpas, adapteer

put up with = staan, uithou, staan

puzzle = verwar

Pyrenees = Pireneë

qualification = kwalifikasie

qualify = bepaal, bepaal, kwalifiseer

quarrel = kwessie, rusie maak, argument, rusie, argument, rusie

quarter of an hour = kwartier

quash = aborteer, afwys

quay = perron

queen = dam, dam

quell = onderdruk

question = kwessie, vraag, navraag

quibble = bedil

quick = haastig, vinnig

quickly = gou, in alleryl, vinnig

quiet = kalm, kalmeer

quinsy = angina

quit = aftree, bedank, verlaat

quite = nogal, taamlik, baie, heeltemal

quiver = beef

quotation = aanhaling, aanhaling

quotation marks = aanhalingstekens

quote = aanhaal

quotes = aanhalingstekens

rabbi = rabbi

rabbit = konyn

race = jaag, spoed, ras

race-course = baan

rack = arak

radio = radio

radium = radium

rag = flard

railing = balustrade

rain = reën, reën

rainbow = reënboog

raise = aanhou, teel, oplei, aanhef, optrek

raise the alarm = alarmeer

ram = ram

ranch = plaas, boereplaas

rand = bergreeks, rand, rand

range = bereik

rank = tou

rapid = haastig, vinnig

rare = skaars

raspberry = framboos

rat = rot

rate = verhouding, begroot

ratepayer = belastingbetaler, belastingpligtige

rather = nogal, taamlik, 'n bietjie, tog, nogal, taamlik, liewer, sommer, taamlik, nogal, taamlik

ratification = bekragtiging

ratify = bekragtig

rattle = klik

ravage = afstroop

ravine = kloof

raw = rou

ray = radio

reach = behaal, bereik, presteer, bereik

react = reageer

read = lees

readiness to help = behulpsaamheid

ready = bereid, gereed, klaar, bereidvaardig

real = effektief

reality = waarheid

realization = benul, besef, insig

realize = begryp, besef, verstaan, besef

really = darem, regtig, darem, rektig, sowaar, werklik

realm = staat

rear = agterhoede, aanhou, teel, agterdeel, agterent, agtergedeelte, agterkant, agterhoede

rear axle = agteras

rear-exit = agteruitgang

rearguard = agterhoede, agterhoede

rear-lamp = agterlamp, agterlig

rear-light = agterlamp, agterlig

rear platform = agterbalkon

rear seat = agterbank

rear wheel = agterwiel

rear window = agterraam

reason = rede, rede, rede

reasonable = besadig, beskeie, matig

reason about = beredeneer

reason upon = beredeneer

rebate = afslaan, aftrek, afslag

rebel = rebel, rebel

rebellious = opstandig

rebound = afstuit

rebuke = berispe, beknor, berispe

recall = onthou

recede = agteruitboer, agteruitgaan

receive = aanneem, aanvaar, aksepteer, neem, bekom, kry, ontvang

recent = vars

recently = 'n rukkie gelede, onlangs

receptionist = ontvangsdame

recess = pouse

recipe = resep

recline = lê

recognize = herken, herken, herken

recollect = onthou

recollection = herinnering, herdenking, herinnering

recommend = aanbeveel, aanprys, aanteken, aanbeveel, aanprys

recommendable = aanbeveelbaar, aanbevelenswaardig

recommendation = aanbeveling, aanprysing

recommended = aanbevole

record = plaat, skyf, rapport, verslag, aanteken, registreer, register

recovery = behoud, behoudenis, berging, verlossing

rector = prinsipaal

red = rood, rood

red currant = aalbessie

redemption = amortisasie

Red Indian = Indiaans

reduce the price = afslaan

reference = verwysing

refined = delikaat, teer

refinement = beskaafdheid

reflect on = bedink, hom besin, oorweeg

refusal = afwysing, bedanking, weiering

refuse = afval, afwys, bedank, weier

regard = agting, oorweeg, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na, aansien

régime = regime

region = gebied, streek

register = aanteken, registreer, register, aanbeveel, aanprys, aanteken, aanteken

registered = aanbevole

registered share = aandeel op naam

regret = bejammer, jammer wees, bejammer, beroue, beroue

regrettable = bejammerenswaardig

regrettably = a foei tog, jammer

regular = reëlmatig

regularly = dikwels, gereëld, reëlmatig

regulation = bepaling, voorskrif, reël

reign = beheersing

reject = afslaan, afwimpel, afwys, bedank, afstem, afwys, bedank, weier

rejection = afwysing, bedanking

rejoice = geniet

relate = verhaal, vertel, aanbetref

related = geparenteer, verwant

related by marriage = aangetroud

relation = verband, opsig

relationship = verwantskap, naverwantskap, verwantskapsbetrekking

relative = familielid, verwant, bloedverwant

relatively = taamlik

release = laat, verlos, vrymaak

religion = godsdiens

religious = godsdienstig

relinquish = afstaan, afstand doen van, afsien van

rely on = vertroue stel in, vertroue stel in

remain = agterbly, aanbly, bly

remainder = afval, res, res

remark = berisping, opmerking

remember = onthou

remit = afsê, annulleer, kanselleer

remote = ver, ver

remote control = afstandsbediening, afstandsbeheer

remotely = ver

remove = afruim, afskaf

rendezvous = afspraak

renegade = afvallige

renegate = afvallige

renounce = afsweer, afsien, afsien van

renown = beroemdheid, befaamdheid, beroemdheid, beroemdheid

renunciation = afswering

repair = regmaak

repayment = annuïteit

repeat = herhaal, herhaal

repellent = afstootlik

repelling = afstootlik

repent = beroue, beroue

repentance = berou

repentant = berouhebbend, berouvol

repent of = beroue, beroue

replace = vervang

reply = antwoord, antwoord, beskeid

report = in kennis stel, meedeel, meld, rapport, verslag, bekendmaking, berig, kennisgewing

repose = rus, rus

represent = uitbeeld

representation = beeld

representative = verteenwoordiger

reproach = berispe, beknor, berispe, berisping

reproof = berisping

reprove = berispe, beknor, berispe

reptile = reptiel

republic = republiek

repulsive = afstootlik

repute = befaamdheid

request = vra, versoek

require = behoef, nodig hê, vereis

requisite = vereiste

requisites = benodigdhede, benodigdhede

rescue = behou

research = ondersoek, navorsing, ondersoek

reserve = bespreek, bestel

reservoir = bassin

residence = woning

resign = abdikeer, abdikeer, aftree, aftree, bedank, afsien

resignation = aftreding

resign oneself = berus

respect = respekteer, agting, respek, aansien

respectable = agbaar, agtenswaard, agtenswaardig, agbaar, agtenswaard

respiration = ademhaling

respond = reageer, antwoord

responsible = verantwoordelik, verantwoordelik, aanspreeklik, verantwoordelik, aanspreeklik, verantwoordelik

rest = afval, res, res, rus, rus

restrain = bedwing, in bedwang hou, beheers, bedwing, in bedwang hou, regeer

restrained = beheers

restrict = begrens, bepaal, beperk

restricted = begrens

restriction = begrensing, beperking

restrictive = beperkend

result = afstam, uitslag, achternadraai

resumé = oorsig

retardation = vertraging

retarded = agterlik

retention = behoud

retire = aftree

retired person = pensioentrekker, pensionaris

retiree = pensioentrekker, pensionaris

retirement = pensioen

retreat = sterf, aftrek, die aftog blaas, aftog, aftog

return = terugbesorg, terugkom

return-ticket = retoerkaartjie

reveal = afkondig, ontwikkel

reverse = teenoorgesteld

reversed = teenoorgesteld

revise = nasien

revolver = rewolwer

revue = tydskrift

reward = beloon, beloning, vergelding

rezignation = berusting

Rhine barge = aak

rhino = renoster

rhinoceros = renoster

rhodium = rodium

rhododendron = alperoos

rhyme = berym

rice = rys

rich = ryk

rickety = aftandig, aftands

ride = ry, ry

ride a horse = perdry

ride over = bery

ridiculous = belaglik

right = regs, reg, juis, reg, net

right-angle = reghoekig

right away = almeteens, dadelik

righteous = billik, regverdig

righteousness = geregtigheid

right-hand side = regterkant

right now = almeteens, dadelik

rim = rand, rand

ring = ring, beier, aanbel, bel, aanbel, bel

ring the bell = aanbel, bel, aanbel, bel

rinse = afspoel, spoel

riot = lawaai

ripe = beleë, ryp

rise = opstaan, opstaan, styg, opstaan

rite = ritus

river = rivier

road = baan, baan, pad

roam = swerf, swerf

roast = braai

rob = beroof, berowe

robber = berower

robbery = berowing

robes of office = ampsgewaad

robot = robot

robust = ferm, stewig

rock = rots

rock-crystal = bergkristal

roe = ree

rogue = ploert, ploert

role = rol

rôle = rol

roll = rolletjie

roll-call = appèl, appèl

roll off = afwentel, afwentel

Romania = Roemenië

Romanian = Roemeen, Roemeniër

Rome = Rome

room = kamer, vertrek

rooster = haan

root = wortel

rose = roos

rot = bederf, bederwe

rotten = bedorwe

rough = rou

rough draft = konsep

round = rond, afrond

round off = afrond

route = roete, baan, pad, roete

row = tou

rower = roeier

rub = vryf

rubbish = absurditeit, afval, afval

rubble = afval

ruby = robyn

rudiments = abc, alfabet, abc, alfabet

ruffian = apache

rule = beheersing, beheers, bedwing, in bedwang hou, regeer, reël

ruler = beheerser

rumor = befaamdheid

rumour = befaamdheid

rump = agterent, agterste

run = aanloop, strek, loop, werk, jaag, spoed, hardloop

run across = tref

run after = agternagaan

run away = vlug

run for election = aansoek doen

running track = baan

rural = plattelands

rush = gou maak, haas, aandrang, haas

Russia = Rusland, Rusland

Russian = Russies, Rus

rye = rog

Sabbath = Saterdag

sack = ontslaan, tas, tas

sad = bedruk

saddle = saal

sadness = bedroefdheid, bedroefdheid, bedroefdheid, bedruktheid

safety = sekerheid, veiligheid, veiligheid

sagacious = intelligent, wys

sage = wys

sail = seil

Saint Helena = Sint Helena

salad = slaai

salamander = salamander, salmander

salary = salaris

sale = afset, aftrek, aftrek

sales activity = afsetgebied

salesman = verkoopsman

salt = sout

salutation = begroeting, begroeting

salute = begroet, groet

salvage = bergloon, behoud, behoudenis, berging, verlossing

salvage company = bergingsmaatskappy

salvage money = bergloon

salvation = behoud, behoudenis, berging, verlossing

sample = monster

sanctify = heilig

sanction = bekragtiging, beseëling, bekragtig, sanksie

sand = sand

sandal = sandaal

sap = sap

sardine = sardien, sardien

Sardinian = Sardinies

Sassenach = Engelsman

Satan = Lucifer, Satan

satellite = trawant

satisfied = tevrede

Saturday = Saterdag

sauce = sous

saucepan = pan

sausage = wors

save = behoed, behou, spaar, bespaar

saw = saag

say = sê

say goodbye = afskeid neem

say goodbye to = afskeid neem

say yes = bevestig

scale = skaal, beklim, beklouter

scale off = afskilfer

scandal = aanstoot, agterklap, beskindering, aanstoot, skandaal

scanty = karig

scarce = karig

scarcely = amper, ampertjies, bekwaald, skaars

scare = afskrik

scatter = giet

scene = toneel

scenery = landskap

scent = geur, reuk

schedule = rooster

scheme = beraming, konsep, plan, projek, skema

schism = afskeuring

scholary report = rapport

school = skool

school desk = lessenaar

school holidays = skoolvakansie

science = wetenskap

scissors = skêr

scold = aanmaan, berispe, beknor, berispe

Scot = Skot

Scotland = Skotland

Scotsman = Skot

Scottish = Skots

scoundrel = ploert

scrap = flard

scratch = krap

scream = skreeu

screen = skerm, afskerm

screw = neuk

script = skrif

scrupulous = angsvallig

scuffle = geveg, geveg

sculptor = beeldhouer

sculpture = beeldhouwerk, beeldhou

sea = see

sea-anemone = aktinie, aktinium, seeanemoon, aktinie, seeanemoon

sea-dog = rob, seehond

seal = rob, seehond, beseël

search = afsoek

seaside = kus

seat = sitplek

seaweed = alg, alge

secede = afval

seclude = afsonder

secluded = afsonderlik

second = tweede

secondary = sekondêr, sekondêr

second cousin = agternig, agterniggie, agterneef

secret = geheim, geheim

secretary = sekretaresse

secrete = afskei

secretion = afskeiding

section = afdeling, vak, afdeling

sector = sektor

secure = bepaal, vasmaak, vasstel

security = sekerheid, veiligheid

security officer = sekuriteitsbeampte

see = ontmoet, sien, besien, sien, kuier, sorg

seed = saad

seek = soek

seem = lyk, skyn

seemly = geskikt

seize = bemagtig, gryp

seizure = apopleksie, beroerte

seldom = selde

self = self

self-conscious = bedees

selfinterest = baatsug, baatsugtigheid

self-interested = baatsugtig

selfish = baatsugtig

selfishness = baatsug, baatsugtigheid

selfless = aanhanklik, aanhanklik

self-possessed = beheers

sell = verkoop

send = oorsend, stuur

send about his business = afskeep

sender = afsender, afsender

send for = ontbied

send off = afsend

sense = benul, besef, insig, voel

sensitive = sensitief, sensitief

sentence = sin, sin

separate = afsonderlik, afsydig, apart, afskei, afsonder, afsplits

separation = afskeiding, afsondering, eensaamheid

September = September

Serb = Serwies, Serwiër

Serbia = Serwië, Serwië

serious = belangrik, erg, ernstig, benouend

serpent = slang

servant = bediende, bediende

serve = bedien, voorsit, bedien, voorsit

service = erediens, bediening, diens

set = apparaat, toestel, are, klomp, kudde, skare, skool, trop, klomp, kudde, skare, skool, trop, kliek

set conditions = beding, bepaal

settle = afwikkel, beklink

settlement = kolonie

seven = sewe

seventeen = sewentien

seventh = sewende

seventy = sewentig

several = verskeie, verskeie

several times = somtyds

sew = naaldwerk doen

sex = geslag, seks

shack = barak

shade = skakering, skadu, skadu

shadow = afskaduwing, skadu, skadu

shake = skok

shake off = afskud

shame = beskaamtheid, skaamte

shampoo = sjampoe, sjampoe

shanty = barak

shape = vorm, gedaante, vorm

share = aandeel, deelneem, aandeel, deel, gedeelte, stuk, aandeel, porsie

share-capital = aandelekapitaal

shareholder = aandeelhebber, aandeelhouer, aksionaris

shark = haai

sharp = skerp, skerp, skerp, presies, presies

sharpen = aanskerp

shave = afskeer, skeer

shave off = afskeer

she = haar, sy

sheaf = bondel

shear = sny

she-bear = beerwyfie, berin

shed = barak, afwerp, giet

sheep = skaap

sheet = bedlaken, laken, plak

shelf = rakkie

shell = afskil, skil

shelter = toevlugsoord, behoed, beskerm

shepherd = herder, herder

she-wolf = lupien, lupine, wolvin, wolvin

ship = afsend, skip

shirt = hemp

shiver = beef

shock = skok, skok

shoe = skoen

shoo = aandryf, aandrywe, dryf

shoot dead = doodskiet, doodskiet

shoot off = afskiet

shop = winkel

shore = oewer, kus

short = kort

shorten = bekort

shortness of breath = aamborstigheid, asma

should = behoor, behoort, moet

shoulder = berm, skouer

shout = skreeu

show = aandui, toon, vertoon, wys, aandui

shower = stort

show window = venster, winkelvenster

shrink = ineenkrimp

shrub = struik

shuffle = meng

shut = toemaak, toe

shut off = afsit, afskakel

shy = bedees

shyness = bedeesheid

Siamese = Siamees

sick = siek

side = kant

sideboard = kas

sidewalk = trottoir

side-whiskers = bakbaard, bakkebaard

siege = beleëring, beleg

sight = aanblik, aansien, aansig, air, aspek

sightseeing trip = uitstappie

sign = bewys, teken, teken, teken

signal = teken, teken

signalman = baanwagter

signature = handtekening

significant = betekenisvol, betekenisvol

signify = beteken

silently = stilswygend

silicon = kiesel, silicium

silver = silwer

sin = oortree, oortreding, sonde

since = aan, af, deur, sedert, van, vanaf, sedert, sedert, aan, af, deur, sedert, van, vanaf, sedert, vanaf, aangesien, omdat, want

sincere = innig

sing = sing

singer = sanger

single = ongetroud

sink = aanboor

sir = heer, Meneer, Mnr.

sister = suster

sit = broei, sit

sit down to table = aansit

sitting-room = sitkamer

situation = situasie, toestand

six = ses

sixteen = sestien

sixth = sesde

sixty = sestig

sizable = aanmerklik, behartigenswaardig

size = grootte

skeleton = geraamte, geraamte

sketch = skets

ski = ski

skilful = bedrewe

skilfulness = bedrewenheid, bedrewenheid, behendigheid

skill = bedrewenheid, bedrewenheid, behendigheid

skilled = bedrewe

skillful = bedrewe, bedrewe, behendig, kunstig

skillfulness = bedrewenheid, bedrewenheid, behendigheid

skim = afroom, afskuim

skimpy = maer, skraal

skin = vel, afstroop

skinny = maer, skraal

skirt = rok, romp

sky = hemel

slab = plak

slander = beklad, belaster, beskinder, agterklap, beskindering

slanting = skeef

slaughter = slag

slaughterhouse = abattoir

slave = slavin, slaaf

sledge = slee, slee

sleep = slaap, slaap

sleigh = slee, slee

slender = dun, maer, skraal

slice = plak, skyf, sny

slim = skraal, verslank

slip = gly

slot = gleuf, gleuf, gleuf

sloth = ai

slothful = lui

Slovak = Slowaaks, Slowakies, Slowaak

Slovakia = Slowakye

Slovene = Sloween

Slovenia = Slovenië, Slovenië

Slovenian = Sloweens, Sloween

slum = agterbuurt, agterwyk

sly = slim

small = klein

small-mindedness = benepenheid

small-time = amateuragtig, amateuragtig

small woodpecker = aambeeldvoël

smart = slim

smell = ruik, geur, reuk

smell at = beruik

smile = glimlag

smoke = rook, rook

snake = slang

snap at = afsnou

snarl at = afsnou

sniff at = beruik

snow = sneeu, sneeu

snow white = sneeuwit, spierwit

snub = afsnou

so = dus, tog, dus, gevolglik, also, so, also, so, also, so

soak = week

so ... as = so ... soos

sober = besadig

sobriquet = bynaam

soccer = sokker

social = sosiaal, sosiaal

society = klub, vereniging, samelewing

sock = sokkie

socket = houer

sofa = sofa

soft = lieflik, soet, sag

soften up = week

soil = aarde, grond, beklad, besoedel, aarde

soiled = vuil

solair = sonnig

soldier = soldaat

sole = alleen, allenig, enigste, tongvis

sole agent = aleenverteenwoordiger

solely = alleen, alleenlik, net, slegs

solicitor = advokaat, advokaat

solid = ferm, stewig

soliloquy = alleenspraak

solitary = alleen, allenig, enigste, eensaam

so long = tot siens

solution = oplossing, oplossing

solve = oplos

some = nogal, taamlik, iemand, enigiemand, 'n paar, enige, enkele, sommige

somebody = iemand, enigiemand

someone = iemand, enigiemand

some one = iemand, enigiemand

something = iets, enigiets

something new = nuus

sometime = eendag, eers

sometimes = somtyds

somewhat = nogal, taamlik

somewhere = êrens

son = seun

Song of Solomon = Hooglied

Song of Songs = Hooglied

son-in-law = skoonseun

soon = alhaas, alras, netnou, nou-nou, binnekort

soothe = kalmeer

sorcerer = towenaar

sorrow = bedroefdheid, bedroefdheid, bedruktheid

sort = soort

soul = animo, gees

sound = klink, lui, klank

sound the alarm = alarmeer

source = bron

south = suidelik, suidwaarts, suide

South Africa = Suid-Afrika

South African = Suid-Afrikaans, Suid-Afrikaner

South America = Suid-Amerika

southern = suidelik

southward = suidwaarts

southwards = suidwaarts

souvenir = aandenking

sovereign = beheerser

sow = sog

spa = badplaas

spacious = uitgestrek

Spain = Spanje

Spanish = Spaans, Spaans, Spaanse taal

Spanish language = Spaans, Spaanse taal

spare = spaar, bespaar

sparrow = mossie

speak = gesels, praat

special = afsonderlik, afsydig, apart, spesiaal

speciality = afdeling, vak

specific = spesifiek, spesifiek

specimen = monster

spectacles = bril

spectator = aankyker, kyker, toeskouer, toeskouer

speed = spoed, snelheid

speed-limit = snelheidsgrens

speed limit = snelheidsgrens

speedy = haastig, vinnig

spell = begoëlsing, begogelsing

spend = spandeer, aangee, deurbring, oordra

sperm = sperma

spinster = juffrou, Mej., Mejuffrou

spiral = spiraal

spirit = gees, animo, bedrywigheid

spit = spuug, spuug

split = bars

split off = afsplits

spoil = bederf, beskadig, bederf, bederwe, bederf, bederwe

spoiled = bedorwe, bedorwe

sponger = klaploper, parasiet, rugryer, tafelskuimer, woekerplant, klaploper, rugryer, tafelskuimer

spool = spoel

spoon = lepel

sport = sport

sports ground = sportgrond

spot = plek, beklad, punt

spread = afgee

spring = bron, lente, spring

springtime = lente

spruce = denneboom

spruce-fir = denneboom

spy = begluurder, beloer, begluur, begluur, beloer

spy upon = beloer, begluur

square = reghoekig

square decametre = are

squash = pampoen, muurbal

squat = hurk

squeeze = druk

squeeze out = pars

squirrel = eekhoring, eekhorinkie

stack = akkumuleer, klomp, stapel

staff = staf

stage = leiding, fase

staid = besadig, besadig

stain = beklad

staircase = trap

stairs = trap

stale = benoud

stallion = hings, stalhings

stamp = afstempel

stand = opstaan, staan, opstaan

standard = standaard

stand up = opstaan, opstaan

stand up to = aandurf

staple = hakie

star = ster, ster

stare at = aanlonk

start = aktiveer, aanskakel, aanvang, begin, instel, aanbreek, aanvang, begin, aanvang, begin, aanvang, begin

starting point = beginpunt

start off = vat

state = verklaar, staat, situasie, staat, toestand, staat

statement = aangifte

statement of policy = beginselverklaring, program, beginselverklaring

station = stasie

statue = beeld, standbeeld

stay = verblyf, aanbly, bly

stay for = afwag

stay on = agterbly

stay over = aanbly, bly

steak = kruisskyf

steal = steel

steel = staal

steer = bestuur, rig, bestuur

steering = leiding

stem = stam, stam

stencil = patroon

step-brother = stiefbroer

step-daughter = stiefdogter, stiefdogter

step-father = stiefvader, stiefvader

step-mother = stiefmoeder

step-sister = stiefsuster

stern = agterboeg, agterskip, agtersten, agterstewe, agterboeg, agterskip, agtersten, agterstewe

stick = stok, plak

stick to the pan = aanbrand

stiffling = benoud, benouend

still = nog, kalmeer

sting = angel

stipulate = beding, bepaal

stipulation = beding, bedinging, bepaling

stir = aangry, roer, animo, bedrywigheid

stir up = agiteer, beroer

stocking = kous

stodgy = vervelig, vervelig

stomach = maag

stop = gaan staan, stilhou, afsit, keer, stop, afsit, afskakel, ophou, stop

storage battery = akkumulator, battery

storage room = bêreplek, pakplek

store = winkel, bêre, wegsteek

storey = verdieping

story = verdieping, geskiedenis, verhaal, storie, verhaal

stow = bêre, wegsteek, insit

straggler = agterblyer

straigh ahead = regop

straight = direk

straight ahead = reguit aan

straight along = reguit aan

straight past = verby

strained = gespanne, strak

straitened = benard

strange = vreemd, eienaardig

strangulated hernia = beklemde breuk

strategic = strategies

strawberry = aarbei

strawberry tree = aarbeiboom

stray off = afdwaal

stream = beek, beek

strech = opwen

strecher = baar, draagbaar

street = straat

strength = krag, mag

stress = aksentueer, beklemtoon, aksent

stretcher = draagbaar, berrie, draagbaar

strike = aanboor, klap, staking, tref

strike a balance = afsluit

strip = band, afstroop

stroke = apopleksie, beroerte, aai, aai, aai, aai

stroke of apoplexy = apopleksie, beroerte

stroll = wandel

stroller = stapper, voetslaner, wandelaar

strong = sterk

structure = struktuur

struggle = veg, geveg

student = damestudent, student

studio = ateljee

study = bestudeer, studeer, studie

stuffy = bedompig

stupid = dom

sturdy = ferm, stewig

style = styl

subject = onderwerp

subject to = behoudens, behep met

subject to tax = belasbaar

subscriber = abonnee, abonnent

subscription = abonnement

subsequently = daarna, later, dus, gevolglik

subsidy = subsidie

substitute = vervang

subtract = aftrek

subtraction = aftrekking

subtraction sum = aftreksom

subtrahend = aftrekgetal, aftrekker

suburb = voorstad

succeed = slaag

success = welvaart, sukses

successor = afstammeling

such = so 'n, also, so

such a = as, hoe, so lyk, soos, so 'n

such as = as, hoe, so lyk, soos, as, hoe, so lyk, soos

Sudan = Soedan

suddenly = skielik

suffer = staan, uithou, staan

sufficient = genoeg

sufficiently = nogal, taamlik

suffocate = onderdruk

sugar = suiker

sugar-cane = suikerriet

suggest = aandui, aantoon, aanbied, bied

suggestion = suggestie

suit = pas, pak klere

suitable = behoorlik, geskikt, geskikt, geskikt

sultan = sultan

sultry = benoud, benouend

sum = bedrag

summer = somer

summery = oorsig

summons = dagvaarding, dagvaarding

sun = sonnig, son, son

sun- = sonnig

Sunday = Sondag

sunshine = son

superfluous = oortollig

super highway = deurpad

supermarket = supermark, supermark

supersign = aksent, aksenteken

supervise = kontroleer

supper = aandete

supplication = bede

supply = lewer, aflewer, inlewer, voorraad

support = ondersteun

supporter = lid

supporters = aanhang

suppose = meen, vermoë, veronderstel

suppress = onderdruk, onderdruk

surely = tog

surgeon = chirurg, chirurg

surgical operation = operasie

surmise = meen, vermoë, veronderstel

surname = agternaam, van

surplus = surplus

surprise = verrassing

surroundings = omgewing

survive = beleef, belewe, deurmaak

suspicion = agterdog, agterdog, argwaan

suspicious = agterdogtig, agterdogtig, agterdogtig, argwanend

sustain = ondersteun

sustained = aanhoudend, permanent, vas, aanhoudend

swallow = sluk

swan = swaan

swap = inruil, wissel

swarm = swerm

swear = sweer

swear off = afsweer

Swede = Sweed

Sweden = Swede

Swedish = Sweeds

sweeper = baanveër

sweet = lieflik, soet, lekkers

sweetheart = beminde, geliefde, beminde, geliefde

sweetness = beminlikheid, beminnenswaardigheid

swift = haastig, vinnig

swiftly = gou, in alleryl, vinnig

swim = dryf, swem

swimming-bath = swembad

swimming-pool = swembad

swindle = afsettery, bedrieëry, bedrog

swindler = afsetter

swindling = afsettery

swine = swyn, vark

swing = swaai

Swiss = Switser, Switser

switch = aanskakel

switch off = afsit, afskakel

switch on = aanskakel

Switzerland = Switserland

swoon = flou word

swotch on = aktiveer

sycamore = ahorn

syllable = lettergreep

symbol = simbool

sympathy = simpatie

symphony = simfonie

system = stelsel

system of taxation = belastingstelsel

table = tafel

table-cloth = tafeldoek

tact = beleid

tail = stert

tail-light = agterlamp, agterlig

taint = bederf

take = aanneem, aanvaar, aksepteer, neem, beklee, neem, oppik, optel, vat

take account of = aandag gee aan, bekreun hom

take action = ageer, optree

take along = meebring, saambring

take an interest in = belangstel in

take away = beneem

take care = oppas, sorg

take care of = bekommer hom, bekreun hom

take in = aanneem, aanvaar, aksepteer, neem, beetneem

take into account = aandag gee aan, bekreun hom, oorweeg

take leave = afskeid neem

take leave from = afskeid neem

take off = afhaal, afsit

take over = aankoop, aanskaf, koop, aankoop, aanskaf, koop

take part = deelneem

take the place of = vervang

taking = aankoop

taking over = aankoop, aankoop

tale = storie, verhaal

talent = begaafdheid, begaafdheid

talented = begaaf, begaaf

talisman = amulet

talk = gesels, praat

tangle = baaierd, chaos

tank = tenk, tenk

tap = aanboor

tape = band

tapestry = behang, behangsel, behangselpapier

tardy = laat

target = doel, oogmerk

tart = tert

task = taak

taskmaster = balju

taste = smaak, smaak, proe

tasty = smaaklik

taunt = beskimp

tax = belas, belasting

tax abatement = belastingverlaging, belastingvermindering

tax burden = belastingdruk

tax-collector's office = belastingkantoor

tax-free = belastingvry

tax hike = belastingverhoging

taxi = huurmotor, taxi

taxidriver = taxibestuurder, taxidrywer

taxi-driver = taxibestuurder, taxidrywer

tax increase = belastingverhoging

taxpayer = belastingbetaler, belastingpligtige

tax reduction = belastingverlaging, belastingvermindering

tax relief = belastingverlaging, belastingvermindering

tax system = belastingstelsel

tea = tee

teach = afwen, leer, oplei, leer

teacher = onderwyseres, onderwyser

tear = traan

tear off = afruk, afskeur, aftrek

tease = pla

technical = tegnies

technology = tegnologie

teetotaller = afskaffer

telegram = telegram

telegraph = telegrafeer

telephone = skakel, telefoon

television = beeldradio, televisie, TV

television set = televisiestel

tell = sê, bepaal, verhaal, vertel

temperate = besadig

temperature = temperatuur

template = patroon

temple = tempel

templet = patroon

temporarily = provizore, tydelik

temporary = tydelik

tempt = bekoor

temptation = bekoring, versoeking

ten = tien

tendency = lus

tender = aanbesteding, lieflik, soet, aanbied, aanbied, aanbesteding, aanbieding, aanbied, bied, aanbieding, aanbod, aanbod, voorstel, aanbieding, aanbod, aanbod, voorstel, sorgvuldig

tend to = verpleeg

tennis = tennis

tenor violin = altviool

tension = spanning

tent = tent

tented camp = kamp

term = term

terminate = afsluit, beëindig, eindig

terms = beding, bedinging, bepaling

terrestrial = aards

terrible = afskuwelik

test = eksamen, navorsing, ondersoek, aanpak, beproef, beproewe, probeer, poging, toets, toets

testimony = sertifikaat

Teuton = Germaan

Teutonic = Germaans

text = teks

than = as

thank = bedank, dank

thankful = dankbaar, dankbaar

thankless = ondankbaar

thanks = dankie

thanks to = danksy

thank you = dankie

that = dat, wat, wat, wat, wat, watter, wie, wat, watter, welke, wie, wat, wat, watter, welke, wie, wat, wat, also, so

that kind of = so 'n

that one = die, daardie, daardie een, die, daardie, daardie een

that one over there = die, daardie, daardie een

that ... over there = die, daardie, daardie een

that over there = dit, dit daardie

that way = also, so

the = die, die

the Antarctic = Antarktika

the Arctic = Noordpool, Noordpool

theatre = teater

the day before yesterday = eergister

thee = jou, u, jou, julle, u, jou, julle, jou, u, jou, julle

thee and thou = jy-en-jou

their = hulle, haar, hulle, sy

theirs = hulle s'n

them = hulle, aan hulle, hulle, aan hulle, hulle, aan hulle, hulle, hulle, hulle

theme = onderwerp

then = dus, tog, dan, destyds, toe

thence = daarvandaan

the power of suggestion = suggestie

there = daar, daarso, aldaar, daar

thereby = daarmee

therefore = dus, tog, daarom, daarom

the same = dieselfde

these = dit, dit hierdie, hierdie, hierdie

thesis = stelling

the Transvaal = Transvaal

the Ukraine = Oekraine

the Vatican = Vatikaan

they = hulle, hulle

thief = dief

thin = maer, skraal, dun, maer, maer

think = ag, dink, dink, bedink, hom besin, oorweeg

think about = bedink, hom besin, oorweeg

think ahead = antisipeer

think well of = ag

third = derde

thirsty = dors

thirteen = dertien

thirty = dertig

this = dit, dit hierdie, dié, hierdie

this afternoon = vanmiddag

this evening = vanaand

this here = dit, dit hierdie

this way = hierheen

those = dit, dit daardie, daardie, dié

thou = jy, u, julle

though = alhoewel

thought = gedagte

thousand = duisend

thrash = afros

threat = bedreiging, dreigement

threaten = belaag, belae, bedreig

three = drie

three-toed sloth = ai

throat = keel

through = deur, met, per, bereid, gereed, klaar, weens, deur

throughout = dwarsdeur

throw = gooi

throw-back = atavisme

throw off = afwerp

thumb = duim, duim

Thursday = Donderdag

thus = dus, gevolglik, also, so, also, so

thwart = bemoeilik

ticket = kaartjie

tick off = bekruis

tidbit = lekkers

tidy = beredder

tie = aanbind, aanbind, das, bind

tie on = aanbind, aanbind, aanbind

tie up = bind

tiger = tier, Indiese tier

tighten = aandraai

till = tot, tot by, totdat

tillage = akkerbou, landbou

timber = hout

time = keer, maal, uur, tyd

time-table = rooster

time to consider = bedenktyd

timid = benepe

timidity = bedeesheid

tin = blik

tin can = blik

tint = skakering, kleur

tip = wenk, fooitjie

tipsy = aangeskote, beneweld

tire = band

tired = moeg

tired out = bekaf

tiresome = vervelig

title = graad

to = aan, na, na ... toe, toe, vir

... to = ... a

toad = padda

toast = braai

tobacco = tabak, twak

today = vandag

toe = toon

together = aaneen, bymekaar, saam

together with = benewens, saam met

to her = haar

to him = hom

toilet = toilet

token = bewys, teken, teken

tomato = tamatie

to me = my, aan my, aan my, my, aan my, my, aan my, my, my, aan my

tomorrow = môre

tomorrow evening = môreaand

tomorrow morning = môreoggend

tone = toon

tongue = taal

too = ook, te

too much = te

toothache = tandpyn

top = vermink

topic = onderwerp

topical = aktueel

topicality = aktualiteit

tortoise = skilpad

to some extent = nogal, taamlik

total = totaal

total abstainer = afskaffer

to tell the truth = eintlik

to thee = jou, jou, u, jou, julle, u, jou, julle

to the east of = beooste

to the left = links

to them = hulle, aan hulle, hulle, aan hulle, hulle, aan hulle

to the right = regs

touch = aanraak, aanraking

touching = aandoenlik, aandoenlik

touch lightly = beroer

tourist bureau = toeristeburo

tournament = toernooi

to us = ons

tow = sleep

toward = aan, na, na ... toe, toe, vir, in verband met, ten opsigte van

towards = aan, na, na ... toe, toe, vir, in verband met, ten opsigte van

tower = toring

town = stad

to you = jou, u, jou, julle, u, jou, julle, u, jou, julle, u, jou, julle, u, jou, julle

track = baan, baan

trade = handel, ambag, bedryf, beroep

tradition = tradisie

traditional = tradisioneel

traffic = verkeer

traffic block = verkeersknoop

traffic congestion = verkeersknoop

traffic jam = verkeersknoop

traffic rules = verkeersreëls

traffic tie-up = verkeersknoop

tragedy = tragedie

train = trein, trein

trajectory = baan

tranquil = kalm

transfer = oorskry, oorsteek, verplaas

transgress = oortree

transgression = oortreding, sonde

Transkei = Transkei, die Transkei

translate = vertaal

translation = vertaling

transmit = oorsend, stuur

transparant = transparant

transport = vervoer

Transvaal = Transvaal

Transvaalian = Transvaals

travel = ry, reis

travelled = bereisd

treachery = verraad

tread = begaan, opgaan

treasure = skat

treat = behandel, behandel, onthaal, behandel

treatment = behandeling, behandeling, behandeling, behandeling

tree = boom

tree-trunk = stam

tremble = beef

tribe = stam

trick = bedot, beethê, beetneem

trifle = bagatel, bakatel

trip = reis

trite = alledaags, banaal

triteness = banaliteit

triviality = banaliteit

tropical = tropies

trouble = moeilikheid, probleem, belemmer

trout = forel

truck = vragmotor, vragmotor

true = reg, waar, werklik

truly = darem, regtig, darem, rektig, sowaar, werklik

trump = aftroef

truncate = vermink

trunk = stam, koffer, stam

trust = vertrouwe stel in, vertroue, aanbetrou, vertrouwe stel in

trust in = vertroue stel in, vertroue stel in

truth = waarheid, waarheid

try = aanpak, beproef, beproewe, probeer

try on = aanpas

T-shirt = T-hemp

tub = bak

tube = buis

Tuesday = Dinsdag

tug = trek

tulip = tulp

tumult = lawaai

tune = aanpas, adapteer, aanpas, adapteer, wys, wysie, afstem

tup = ram

Turk = Turk

turkey = kalkoen

Turkish = Turks

turn = afslaan, draai, afslaan, afwyk, draai, aandraai, draai, tou

turn away = afsend, wegstuur, afwend

turn off = afsit, afskakel

turn on = aktiveer, aanskakel, aanskakel, aandraai, aanskakel

turnpike = deurpad

turn to good account = benut, benuttig

tussle = baklei, baklei

TV = beeldradio, televisie, TV

TV set = televisiestel

Twelfth-night = Driekoninge, Driekoningefees

twelve = twaalf

twenty = twintig

twenty-one = een en twintig, een-en-twintig

twice = tweekeer

twilight = aandgrou, aandskemering, skemer

twin = tweeling, tweeling

twist = kronkel

two = twee

type = blokletter, tipe

typical = eienaardig, tipies

typist = tikster

tyre = band, band

ubiquitous = alomteenwoordig, alteenwoordig

ugly = lelik, lelik

Ukraine = Oekraine

Ukrainian = Oekrains, Oekrainer

ultimately = uiteindelik

umbrella = sambreel

un- = -loos

uncle = oom

unclean = vuil

uncover = ontdek

under = onder

underhand = in die geheim

underneath = benede, onderaan, onder, benede, onder, afwaarts, ondertoe

understand = begryp, besef, verstaan

understandable = begrypbaar, begryplik

understandably = begryplikerwys, begryplikerwyse

understanding = verband, begrip, begripsvermoë

undertaker = begrafnisondernemer, begrafnisondernemer

undertaker's business = begrafnisonderneming

undress = ontklee

unemployed = arbeidsloos, werkloos

unemployment = arbeidsloosheid, werkloosheid

unfaithful = afvallig

unfortunately = a foei tog, jammer, ongelukkig, ongelukkig

ungrateful = ondankbaar

unhappy = ongelukkig

uniform = uniform

unique = uniek

unit = eenheid

unite = aaneenvoeg, bymekaarbring

United States of America = Amerika, VSA

unity = eenheid

universal = alomvattend

universality = algemeenheid

universe = heelal

university = universiteit

unlearn = afwen

unless = tensy

unmarried = ongetroud

unmarried woman = juffrou, Mej., Mejuffrou

unpack = uitpak

unroll = afwikkel, afwikkel

unrolling = afwikkeling

unsocial = antisosiaal

unthankful = ondankbaar

until = tot, tot by, totdat

untrue = verkeerd, verkeerd

unwind = afwikkel

unwinding = afwikkeling, afwikkeling

upon = jeens, om, teen, jeens, teen, vir, oor, van, aan, op

upset = bedremmeld, deurmekaar, verbysterd, verward

upstairs = bo

up-to-date = aktueel

uranium = uraan

urgency = aandrang

urgent = dringend

us = ons, ons

USA = Amerika, VSA

US citizen = Amerikaner

use = benut, benuttig, gebruik

used up = uitgeput

useless = vrugteloos, vrugteloos

user = gebruiker

use up = verorber

usual = gewoon, algemeen

usually = gewoonlik

uterus = baarmoeder

utilize = benut, benuttig

utter = ontlok, uithaal

Vaal = Vaal

vacant = vakant

vain = vrugteloos

valerian = balderja, balderjan

Valhalla = Walhalla

valley = vlei

valuable = waardevol, waardevol

value = waarde

vampire = vampier

variety = variasie

vast = uitgestrek

vat = bak

Vatican = Vatikaan

vegetable = groente

vehicle = voertuig

vein = aar

veldt = veld

vend = verkoop

Venezuela = Venezuela

Venezuelan = Venezolaans, Venezolaan

venture = aandurf

Venus = Aandster, Venus, Venus, Aandster, Venus

veranda = stoep

verb = werkwoord

verge = berm

verge of a road = berm

verify = kontroleer

vermin = ongedierte

verse = vers

version = versie

very = baie

very much = baie

very well = gaaf, uitstekend, gaaf, uitstekend

vessel = <bak, boks, pot>, skip

vice-versa = agterstevoor

victim = slagoffer

victory = oorwinning

Vienna = Weens

Viennese = Weens

Vietnamese = Vietnamees

view = aanblik, aansien, aansig, air, aspek, uitsig, uitsig, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na

viewpoint = standpunt

vigour = aktiwiteit, krag, mag

village = dorp

vinegar = asyn

viola = altviool

violate = aanrand

violet = pers, viooltjie

violin = viool

viper = adder

virus = virus

visible = sigbaar

visit = kuier, besoek

visitor = besoeker

visitor's register = besoekersboek

vitamin = vitamien, vitamine

viz. = naamlik

vocabulary = woordeboek

voice = stem, wys, stem, stem

void = pap

volcano = vulkaan

Volga = Wolga

voltage = spanning

volume = volume

volunteer = vrywilliger

vote = stem, wys, wys

voyage = reis

vulture = aasvoël, gier

wage = salaris

wages = salaris

wage war = oorlog voer

wage war against = bekryg, beoorlog, beoorloog

wage war on = bekryg, beoorlog, beoorloog

wait = verwag, wag, wag vir, afwag

waiter = kelner

wait for = verwag, wag, wag vir, afwag

waiting = bediening

waiting-room = wagkamer

waiting room = wagkamer

waive = afsien van

Wales = Wallis

walk = stap, begaan, opgaan

walk upon = begaan, opgaan

wall = muur

wall covering = behang, behangsel, behangselpapier

Wallonia = Waleland, Waleland

wall-paper = behang, behangsel, behangselpapier

wander = afwyk, swerf, swerf

wander about = swerf

wane = afneem

want = behoefte, begeerte, wil

war = oorlog

warehouse = afdelingswinkel

wares = ware

warlock = towenaar

warm = innig, innig, warm

warn = waarsku

warning = waarskuwing

warrant = waarborg

washing-accomodation = waskamer

wash-place = waskamer

wash-room = waskamer

waste = afval

waste-pipe = afvoerbuis

waste product = afvalproduk

watch = armhorlosie, polshorlosie, horlosie, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na, aankyk, ag, besien, kyk, kyk na

watch out for = ag slaan op, oppas

water = water, begiet, begiet

water-colour = akwarel

watercourse = bedding

water-melon = waatlemoen, waatlemoen

wave = baar, swaai

wave about = swaai

wax = was

way = baan, gebruik, gewoonte, wys, wyse, baan, pad

weak = swak

wealthy = ryk

wear = dra, aanhê, dra

wear away = afslyt

wear off = afslyt

wear out = afslyt

weasel = marten, wesel, wesel

weather = weer

Wednesday = Woensdag

week-end = naweek

weekly = weekliks

weighing machine = baskule

weight = balans, gewig

welcome = welkom

well = goed, toe, put, fiks, gesond

well-being = welvaart

well-beloved = beminde, geliefde, beminde, geliefde

well-known = bekend

well-mannered = beleef

well-off = ryk

well-read = belese

well then = toe

well-to-do = bemiddeld

Welsh = Wallies

Welshman = Walliser

wench = dogter, meisie

western = westelik, Westers

Western Islands = Hebride

wet = nat

whale = walvis

wharf = perron

what = wat, wat, wat, wat, wat

what a = watter soort, as, hoe, so lyk, soos

what for = hoekom, waarom, hoekom, waarom

what kind of = watter soort, watter soort, watter soort

what number = hoeveelste

what sort of = watter soort, watter soort, watter soort

what time = hoe laat

wheel = wiel

wheeziness = aamborstigheid, asma

wheezy = aamborstig, asmaties

when = as, toe, wanneer, as, toe, wanneer, as, toe, wanneer, as, toe, wanneer, as, toe, wanneer

whence = waarvandaan

where = waarheen, waar ... heen, waarnatoe, waarheen, waar ... heen, waarnatoe, waarheen, waar ... heen, waarnatoe, waar, alwaar, waar

whereas = gedurende, terwyl, tydens, vir

whereby = waarmee

wherefore = hoekom, waarom

wherein = waarin, waarin

where ... to = waarheen, waar ... heen, waarnatoe, waarheen, waar ... heen, waarnatoe, waarheen, waar ... heen, waarnatoe

which = wat, watter, wie, wat, watter, welke, wie, watter, welke, watter, welke, watter, welke, watter, welke, watter, welke, wie, watter, welke, watter, welke, watter, welke, watter, welke

whichever = enige

which one's = wie se

while = gedurende, terwyl, tydens, vir, tyd

whilst = gedurende, terwyl, tydens, vir

whimstone = basalt

whip = roer

whirl = roer

whiskers = bakbaard, bakkebaard

whiskey = whisky

whisky = whisky

white = blank, wit, wit, blank

white man = blanke, witmens

whither = waarheen, waar ... heen, waarnatoe, waarheen, waar ... heen, waarnatoe, waarheen, waar ... heen, waarnatoe

who = wat, watter, wie, wat, watter, welke, wie, wie, wie, wat, wie, wie, wat, watter, welke, wie, wie, wie, wat, wie

whoever = enige

whole = hele, volledig

wholly = heeltemal

whom = aan wie

whore = hoer

whose = wie se

why = hoekom, waarom, hoekom, waarom, hoekom, waarom, hoekom, waarom

wide = uitgestrek

widely-travelled = bereisd

widow = weduwee

widower = wewenaar

width = baan

wife = gade, vrou

wild boar = wilde vark

wildebeest = wildebees

will = wil

willing = bereidvaardig

willingly = graag

willingness = wil

willow = wilgerboom

win = behaal, verdien, wen

wind = wind

wind around = kronkel

windfall = afval

wind off = afwikkel

window = venster

wind up = opwen

wine = wyn

wing = vleuel

winged = aangeskote

win over = verslaan

winter = winter

wipe = afvee, afveeg, afwis

wipe off = afvee, afveeg, afwis

wipe out = uitroei

wireless = radio

wisdom = wysheid, wysheid

wise = wys

wisent = Europese bison

wish = begeer, verlang, begeerte, wil, wil

witch = heks

with = met, saam met, deur, met, per, aan, by, om

withdraw = sterf

withhold = agterhou

within = in, binne, op, per, binne

without = sonder

without a name = anoniem

without delay = dadelik

without fail = beslis, definitief

without prejudice = behoudens

with reference to = in verband met, ten opsigte van

with young = beset, bevrug, dragtig, gedek, in die ander tyd, swanger, beset, bevrug, dragtig, gedek, swanger

witness = bywoon

wizard = towenaar

woe = aag, ag, o wêreld

wolf = wolf

wolverine = veelvraat

woman = vrou

womb = baarmoeder

wonder = wonder, verbaas hom

wonderful = wonderbaarlik

wood = hout

woods = bos

wool = wol

word = woord

work = loop, werk, arbei, werk, arbeid, werk, werk

worker = arbeider, werker

workhouse = aalmoeseniershuis, aalmoeseniershuis

working capital = bedryfskapitaal

working class = werkersklas

working classes = werkersklas

working man = arbeider, werker

workman = arbeider, werker

work out = afwerk, bereken

work-room = ateljee

workshop = ateljee

world = wêreld

worldglobe = aardbol, aardkloot

worldwide = alomvattend

worm = wurm

worn out = bekaf

worry = sorg

worship = aanbidding, aanbid, adoreer, aanbidding

worshipper = aanbidder, aanbidder

worship service = erediens

worth = waarde

worth seeing = besienswaardig

wound = wond

wounded = aangeskote

wrangle = rusie maak

wrap up = pak

wreck = aborteer, afwys

wrench = sleutel

wretched = beroerd

wrist-watch = armhorlosie, polshorlosie

write = skryf

write off = afskryf

writer = skrywer

writing = skrif

written = skriftelik

wrong = onjuis, verkeerd, onjuis

Xhosa = Xhosa-, Xhosa

Xhosa woman = Xhosavrou

xylophone = xilofoon

yacht = jag

yard = yard, yard

ye = julle, u

year = jaar

yearly = jaarliks, aljare

yearn = verlang

yell = gil

yellow = geel, geel

yes = ja

yesterday = gister

yet = nog, al, klaar, reeds, alreeds, egter, maar, nietemin

yew-tree = taksisboom

yield = afstaan, afstand doen van

yoghourt = yoghurt

yoghurt = yoghurt

yon = daar gunder, ginder, ginds

yonder = daar gunder, ginder, ginds, die, daardie, daardie een

you = u, jou, julle, u, jou, julle, u, jou, julle, u, jou, julle, u, jou, julle, jou, u, jou, julle, jy, u, julle, u

young = jonk

youngster = jongmens

your = jou, u, jou, julle

yours = joune, joune, julle s'n, u s'n

yourself = uself

youth = jongmens

ytterbium = ytterbium

Yule = Kersfees

Zaire = Kongo

Zambia = Zambia

zebra = sebra

zest = animo, bedrywigheid

Zeus = Zeus

Zimbabwe = Zimbabwe

zirconium = zirkonium

zone = aardgordel, gordel, gordel

zoo = dieretuin

Zulu = Zoeloe, Zoeloe

Zulu language = Zoeloe


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (engafr.html) was last modified on Sunday 27/01/2013