Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist English (Modern)-Czech

abdomen = bøicho

able = schopny

about = asi

absent = nepøítomny

accede = souhlasiti

accept = pøijmouti

accident = úraz

accompany = doproviditi

accordion = harmonika

account = úèet

accustomed = obvykly

ache = bolení, bolest

across = pøes

across from = proti

actor = herec

acute = istivy, vychytraly

ad = inzerát

address = adresa

adieu = sbohem

advertisement = inzerát

advice = rada

advocate = advokát

aeroplane = letadlo

affair = záleitost

affection = láska

affluent = bohaty

afresh = opìt, znovu

after = po

afternoon = odpoledne

again = opìt, znovu

against = proti

age = vìk

agree = souhlasiti

ailment = choroba

aim = cíl

air = vzduch

airplane = letadlo

airport = letitì

ale = pivo

all = vechno

all about = vude

all over again = opìt

alone = sám

already = u

also = také

although = aèkoliv

altitude = vyka

altogether = vechno

always = vdy, vdycky

American = Amerièan

and = a

anew = opìt

angina = angina

angle = roh

animal = zvíøe, zvírì

anthem = hymna

anything = nìco

anyway = jaksi

apple = jablko

apple-tree = jabloò

approximately = asi

apricot = meruòka

April = duben

army = armáda

arouse = buditi

art = umìní

as = jak, jakpak

astute = istivy, vychytraly

at = blízko

at home = doma

at least = aspoò

at present = teï

at that place = tam

aunt = teta

Austria = Rakousko

author = autor

autobus = autobus

automobile = auto

autumn = podzim

awaken = buditi

bad = patny

bag = taka

bairn = dítì

baker = pekaø

bakery = pekárna

ball = míè

bandit = lupiè

bank = bøeh

banner = prapor

barracks = kasárna

barrel = sud

barrister = advokát

barrister-at-law = advokát

basement = sklep

be = byti

beam = rádio

bear = medvìd

beast = zvírì

beat = bíti

bed = postel

bedroom = lonice

bee = vèela

beer = pivo

beetle = brouèek

behind = po

belly = bøicho

below = pod

beneath = pod

be painful = boleti

beside = blízko

beyond = pøes

black = èerny

blank = bíly

bleak = studeny

bloom = kvìtina

blouse = bluza, halenka

blue = modry

blueberry = borùvka

blunt = tupy

blushing = èerveny

boat = èlun, loïka

body = tìlo

Bohemia = Èechy

bomb = bomba

bone = kost

book = kniha

bookcase = knihovna

book-keeper = úèetní

border = bøeh

bottle = láhev

bough = vìtev

box = bedna

boy = chlapec, hoch, sluha

branch = vìtev

bread = chléb

breakfast = snídanì

bridge = most

bring = donésti

brother = bratr

brother-in-law = vagr

brown = hnìdy

building = budova

Bulgaria = Bulharsko

bureau = úøad

bus = autobus

business = záleitost

business deal = záleitost

but = ale, avak

butcher = øezník

butter = máslo

by = blízko

bye = sbohem

by now = u

cabin = bouda, chalupa

calf = tele

capable = schopny

car = auto

carriage = vagon

carrot = mrkev

case = záleitost

castle = vì

cavalier = rytíø

cellar = sklep

chair = idle

chamber = pokoj

cheese = syr

chemist's shop = lékárna

chicken = slepice

child = dítì

chilly = studeny

China = Èina

chocolate = èokoláda

choice = vybìr

city = mìsto

class = tøída

clever = chytry

clock = hodiny

coach = vagon

coal = uhlí

cold = studeny, zima

colleague = kolega

colour = barva

comb = høeben

comfortable = pohodlny

consent = souhlasiti

cool = chladny

corner = roh

counsel = advokát, rada

country = venkov

cousin = sestøenice, bratranec

cunning = chytry

customary = obvykly

Czech = èesky, Èech

Czechoslovakia = Èeskoslovensko

Czech Republic = Èeská Respublika

dark = tmavy

darkness = tma

daughter = dcera, dcerka, dceruka

daughter-in-law = snacha

day = den

deaf = hluchy

December = prosinec

dilemma = dilemma

dim = tmavy

dirty = pinavy

disease = choroba

doctor = lékaø

dog = pes

door = dveøe

drug = lék

drugstore = lékárna

dull = tupy

Dutch = holandsky

dwell = bydleti, bydliti

dye = barva

ear = ucho

earth = zemì

edge = bøeh

egg = vajíèko, vejce

eight = osm

Elba = Labe

Elbe = Labe

election = vybìr

empty = prázdny

engine = stroj

English = anglicky

Englishman = Anglièan

enough = dost, dosti

entrance = vchod, vstup

evening = veèer

ever = vdy, vdycky

everything = vechno

everywhere = vude

exit = vychod

eye = oko

face = tváø

family = rodina

farewell = sbohem

father = otec

feather = péro

February = únor

fellow = mu

fetch = donésti

field = pole

filthy = pinavy

finger = prst

fish = ryba

fisherman = rybáø

five = pìt

flag = prapor

floor = poschodí, patro, podlaha

flower = kvìtina

flu = chøipka

fly = moucha

foreign country = cizina

forest = les

four = ètyøi

fowl = slepice

France = Francie

free = svobodny, volny

frequently = èasto

Friday = pátek

friend = pøítelkynì, pøítel

friendship = pøátelství

from = z, ze

garage = gará

garden = zahrada

gardener = zahradník

gas = plyn

gentle = sladky

gentleman = pan

German = nìmecky, Nìmec

Germany = Nìmecko

get = bráti, dostati

girl = dìvèe

give = dáti, dávati

glasses = bryle

goal = cíl

god = bùh

good = dobry, hodny

goodbye = sbohem

goose = husa

grandfather = dìd

grandmother = babièka

grass = tráva

gravy = omáèka

green = zeleny

grey = edivy

grip = chøipka

hair = vlas

ham = unka

hand = dìlník, ruka

have = dostati

he = on

head = hlava

health = zdraví

healthy = zdravy

heart = srdce

heat = parno

height = vyka

her = ona, její

herb = tráva

here = tady, tu, zde

hero = hrdina

him = on

his = jeho

hit = bíti

hog = prase

hope = doufati

hour = hodina

house = dùm

housefly = moucha

how = jak, jakpak

however = avak

human being = èlovìk

Hungarian = maïarsky

hunger = hlad

hungry = hladovy

hurt = boleti

husband = manel

hut = bouda, chalupa

hymn = hymna

ice = led

idea = nápad

illness = choroba

image = obraz

incendiary bomb = zápalná bomba

in exchange for = proti

infant = dítì

influenza = chøipka

injury = rána

ink = inkoust

instructor = uèitel

intercessor = advokát

international = mezinárodní

in what way = jak, jakpak

it = ono

January = leden

judge = soudce

July = èervenec

June = èerven

knife = nù

knight = rytíø

laborer = dìlník

labourer = dìlník

lad = chlapec, hoch

laddie = chlapec, hoch

lady = dáma, paní

lamb = jehnì

land = venkov, zemì

language = jazyk

lass = dìvèe

lawyer = advokát

lay hold of = bráti

lazy = líny

leaf = list

leg = noha

letter = dopis

life = ivot

light = svìtlo

like = jak, jakpak

likewise = také

lion = lev

literature = literatura

live = bydleti, bydliti

liver = játra

loaf = chléb

London = Londyn

Londoner = Londyòan

long = dlouhy

looking-glass = zrcadlo

lord = pan

love = láska

low = nízko

machine = stroj

madam = dáma, paní

man = èlovìk, mu

matter = záleitost

maybe = snad

mayhap = snad

meat = maso

medicine = lék

milk = mléko

mirror = zrcadlo

miserable = patny

Mister = pan

Monday = pondìlí

money = peníze

month = mìsíc

moon = komár

Moravia = Morava

morning = dopoledne, ráno

Moscow = Moskva

mother = maminka, matka

motor car = auto

motorcycle = motorka

mountain = hora

mouse = my

mouth = ústa

Mr. = pan

Mrs. = dáma, paní

murk = tma

music = hudba

my = mùj

nasty = patny

nation = národ

national = národní

near = blízko

nearby = blízko

near to = blízko

neighbour = soused

neither = nikdo

neither ... nor = ani ... ani

nevertheless = avak

new = novy

next to = blízko

nice = dobry, hodny, chutny

night = noc

nine = devìt

nobody = nikdo

none = nikdo

no-one = nikdo

north = sever

Norway = Norsko

nose = nos

novel = novy

November = listopad

now = teï

oats = oves

obtuse = tupy

o'clock = hodina

Oder = Odra

office = úøad

often = èasto

of which = èí

oil = olej

okay = dobry, hodny

old = stary

omnibus = autobus

once more = znovu

one = jeden

onion = cibule

only = sám

on the other side of = pøes

open = otevøeny

operative = dìlník

opposed to = proti

opposite = proti

or = nebo, anebo

ordinarily = obyèejnì

out of = z, ze

over there = tam

packet = balík

pain = bolení, bolest

pale = bledy

paper = papír

parcel = balík

parents = rodièe

Paris = Paøí

passenger = pasaér

pate = hlava

path = cestièka

paw = noha

pawn = voják

pear = hruka

pen = péro

pencil = tuka

perchance = snad

perhaps = snad

person = osoba

pharmaceutical = lék

philosophy = filosofie

photography = fotografie

physician = lékaø

physics = fysika

pianist = pianista

pick up = bráti

picture = obraz

pig = prase

pipe = dymka

plane = letadlo

plume = péro

poem = báseò

poet = básník

Poland = Polsko

policeman = stráník

poor = patny

popular = oblíbeny

portal = vchod, vstup

porter = nosiè

possibly = snad

potato = brambor

pound = libra

Prague = Praha

price = cena

probably = asi

professor = profesor

property = kvalita

purpose = cíl

quality = kvalita

question = otázka

quinsy = angina

quite = dost, dosti

radio = rádio

radius = rádio

railway carriage = vagon

raspberry = malina

rather = dost, dosti

ray = rádio

read = èísti

receive = pøijmouti, dostati

red = èerveny

regularly = èasto

restaurant = restaurace

rhythm = rytmus

rich = bohaty

ring = prsten

river = øeka

road = cesta

rock = skála

Rome = Øím

roof = støecha

room = pokoj

rose = rùe

route = cesta

run = bìeti

Russia = Rusko

Russian = rusky, Rus

rye = ito

Sabbath = sobota

sack = taka

sailor = námoøník

sallow = bledy

sand = písek

Sassenach = Anglièan

Saturday = sobota

sauce = omáèka

sausage = párek

school = kola

scissors = nùky

sea = moøe

September = záøí

Serb = Srb

serum = serum

servant = sluha

seven = sedm

several times = èasem

shack = bouda, chalupa

she = ona

sheep = ovce

sheet = list

shepherd = ovèák

ship = loï

shoe = bota

shore = bøeh

shrewd = istivy, vychytraly

Silesia = Slezsko

silver = støíbrny

sir = pan

sister = sestra

six = est

sleep = spaní

Slovak = Slovák

sly = chytry

smart = chytry

soap = mydlo

soft = sladky

soil = zemì

soiled = pinavy

soldier = voják

sole = sám

solicitor = advokát

solitary = sám

somehow = jaksi

something = nìco

sometimes = èasem

son = syn

song = píseò

soon = brzo, brzy

soup = polévka

Spanish = panìlsky

spectacles = bryle

spinach = penát

spinster = sleèna

spoon = líce

star = hvìzda

station = nádraí

storey = poschodí

storm = bouøe, bouøka

story = poschodí

strawberry = jahoda

street = ulice

streetcar = elektrika

strike = bíti

subject = thema

such a = jak, jakpak

such as = jak, jakpak

sufficiently = dost, dosti

sugar = cukr

summer = léto

sun = slunce

Sunday = nedìle

swallow = vlatovka

swan = labu

Sweden = Svédsko

sweet = sladky

swine = prase

Switzerland = ©vycarsko

sympathy = sympatie

table = stùl

take = pøijmouti, bráti

take in = pøijmouti

target = cíl

tasty = chutny

tea = èaj

teacher = uèitel

tempest = bouøe, bouøka

ten = deset

tender = sladky

than = ne

that = co

theatre = divadlo

their = jejich

theme = thema

theory = theorie

there = tam

thief = zlodìj

thing = vìc

thirst = ízeò

thou = vy

though = aèkoliv

three = tøi

throat = hrdlo

throw = hoditi, házeti

Thursday = ètvrtek

till = a

timber = døevo

time = hodina

today = dnes, dneska

together = spolu

toilet = záchod

tomorrow = zítra

tongue = jazyk

too = také

topic = thema

tower = vì

town = mìsto

tram = elektrika

tree = strom

Tuesday = útery

tummy = bøicho

Turkish = turecky

two = dva, dvì

umbrella = detník

uncle = stryc

unclean = pinavy

under = pod

underneath = pod

unmarried woman = sleèna

until = a

upon = proti

US citizen = Amerièan

used to = obvykly

usual = obvykly

usually = obyèejnì

vase = váza

vessel = váza, loï

Vienna = Vídeò

village = ves, vesnice

voice = hlas

void = prázdny

vote = hlas

waggon = vagon

wake = buditi

wake up = buditi

wall = stìna

war = válka

warmth = teplo

Warsaw = Varava

watch = hodiny

water = voda

way = cesta

way out = vychod

wealthy = bohaty

weather = poèasí

Wednesday = støeda

week = tyden

well = zdravy

well-off = bohaty

wench = dìvèe

west = západ

what = co

what a = jak, jakpak

which one's = èí

white = bíly

whose = èí

widow = vdova

widower = vdovec

wife = manelka

wind = vítr

window = okno

wine = víno

winter = zima

wireless = rádio

without = bez

woman = ena

wonted = obvykly

wood = døevo

woods = les

word = slovo

worker = dìlník

working man = dìlník

workman = dìlník

world = svìt

wound = rána

writer = autor

xylophone = xylofon

ye = vy

yellow = luty

yes = ano

yesterday = vèera

yet = u, avak

yon = tam

yonder = tam

you = vy


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (engcze.html) was last modified on Sunday 27/01/2013