Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist English (Modern)-Frisian

a = yn, ien, immen, in

abandon = ferlitte

abandoned = skamteleas

abase = fernederje

abasement = fernedering

abashed = ferlegen

abate = ferswakje

abatement = efterútgong

abbreviate = bekoartsje, ferkoartsje

abbreviation = ôfkoarting

ABC = abee, abee

abdomen = liif

abele = abeelje, abeeljebeam

aberrance = ôfdwaling

aberration = fersin, flater

abet = oanhysje, oansjasje

abhor = ferspuie

abhorrence = grize, ôfgriis, ôfskrik, grize, ôfgriis

abhorrent = in griis, ôfgryslik

abide = biidzje, ferwachtsje, wachtsje, lijen, ôfwachtsje

ability = betûftens, kundigens, fermogen, macht

abject = earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich

abjuration = ôfswarren

abjure = ôfswarre, annulearje, ôfsizze, skrasse

able = betûft, kundich

abode = went, wente

abolish = ôfskaffe, annulearje, ôfsizze, skrasse

abominable = in griis, ôfgryslik

abominate = ferspuie

abomination = grize, ôfgriis, ôfskrik

abort = fale, feile, mislearje

abortion = mislearring

abortive = idel

about = oanbelangjende, oer, neistenby, sawat

about-face = feroaring

above = benoarden, noard fan

above-board = earlik

abrade = skave

abrasion = skram

abrasive = bitsich, skerp

abreact = ôfreagearje

abridge = begrinzgje, bekoartsje, ferkoartsje

abridgement = gearfetting

abroad = bûten

abrogate = ôfskaffe, annulearje, ôfsizze, skrasse

abrupt = hommels ôfbrutsen

abscess = swolm, swolm

absence = ôfwêzigens, brekme

absent = ôfwêzich, ôfwêzich

absolute = abslút, alles omfiemjend, hiel, totaal, grinsleas

absolute ruler = allinnehearsker, despoot

absolution = ferjouwing

abstract = ôfnimme, gearfetsje, gearfetting

abstraction = dieverij

absurd = absurd, healwiis

abundance = rykdom, rikens

abuse = rache, misbrûke, misbrûk, misledigje, mislediging

abut = neistlizze

abysmal = hopeleas

abyss = djipte, ôfgrûn

academic = akademysk, studint, akademysk, akademikus

academy = akademy

accelerate = ferfoarlikje

accent = aksint, aksint

accept = oanfurdigje, oannimme

acceptable = te oanfurdigjen

acceptance = oanfurdigjen

access = oanfal, oerhaal, raam, tagong, oandrang, oandrift, oandriuw

accession = oanwinst, oangean fan syn amt

accessory = oanhingsel

accident = ûngelok

acclaim = earne mei ynstimme, hantsjeklappe, hantsjeklappen, ynstimming

acclamation = hantsjeklappen, ynstimming

acclimate = bewaarje

acclimatize = bewaarje

accommodate = oanbringe, oanpasse, ôfstimme

accommodation = akkoart, akkoart, ôfspraak, went, wente

accomodate = besljochtsje, dien meitsje, ôfmeitsje

accompaniment = begelieding, begelieding

accompanist = begelieder

accompany = begeliede, beselskipje

accomplished = betûft

accomplishment = died

accord = akkoard, akkoart, oerienstimming, akkoart, oerienstimming, akkoart, ôfspraak

accordance = akkoard, akkoart, oerienstimming, akkoart, oerienstimming

according as = neffens

accordingly = dochs, dus

according to = neffens

accost = oanklampe, oansprekke

account = ferklearring, reden, ferklearring, leauwe, ôfrekken, motyf, achtenearje, achtsje, miene

accountable = ferklearber, ferantwurdlik, ferantwurdlik, ferantwurdlik, ferantwurdlik

account for = ferklearje, beänderje

accredit = leauwe

accretion = groei, oanwaaks

accrue = ôfskaaie, ôfstamje, oangroeie, oanwaakse, waakse

accurate = krekt, krekt, presiis, skrutel

accusal = beskuldiging, oanklacht

accusation = beskuldiging, oanklacht, oanklacht

accuse = beskuldigje, ferkleie, ferkleie, oanbringe, oankleie, beskuldigje, ferkleie, oankleie

accused = beskuldige, ferklage, oanklage

accuser = ferklikker

accustom = oanwenne

accustomed = bewend, gewoan

accustom oneself = wenne

ace = aas

acerbic = bekjelûkerich, bekjelûkerich, bekjelûkerich, bitsich, skerp, bitsich, skerp

acerbity = skerpens, skerpte

ache = pine

achieve = dwaen, oanmeitsje

achievement = died, died

acid = bekjelûkerich, bekjelûkerich, bitsich, skerp, sarkastysk

acknowledge = bekenne, bychtsje, bekenne, bychtsje

acknowledgement = bycht, bycht

acolyte = oanhinger, oanhinger, oanhinger

acorn = ikel

acquaint = oansizze

acquaintance = kunde

acquire = oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge

acquisition = oanwinst, keap, keap, keap

acquittal = ôfbetelling

acrid = bekjelûkerich, bitsich, skerp

acrimonious = bitsich, skerp

acrimony = skerpens, skerpte

across = dwers

across from = tsjin

act = krewearje, died, akte, útkomste, akte, útkomste, akte, útkomste, dwaen, oanmeitsje, died, beynfloedzje, oanbiede, ôfbyldzje

act for = fertsjinwurdigje

action = aksje, died, fjochtsjen, striid, died, beynfloeding, ynfloed, proses, rjochtsaak

action committee = aksjebinde

action group = aksjebinde

activate = aktivearje, feroarsaakje

active = warber, warber, warber, warber, krigel, warber

activity = aksje, warberens, animo, belangstelling

actor = spylder

actress = spylster

actual = feitlik, hjoeddeisk

actually = feitlik, winliken

actuate = bewege, ferwege, oandriuwe

acuity = skerpens, skerpte, omtinken, regaad

acute = bitsich, skerp, driuwend, hommels opkommend

ad = advertinsje, oankundiging

adamant = bonkehurd

adapt = oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme

adaptation = oanpassing

add = bydwaan

adder = njirre

addition = oanhingsel

additional = ekstra

addled = ferrotte

address = adressearje, adres, oanklampe, oansprekke

addressee = adressearre, adressearre

adept = oanhinger, oanhinger

adequate = passend, te pas

adhere = ôfstimme

adherent = oanhinger, oanhinger

adherents = oanhing, oanhing

adieu = farwol

adjacent = neistlizzend, neistlizzend, neistlizzend

adjective = eigenskipswurd

adjoin = neistlizze

adjoining = neistlizzend

adjudication = fonnis

adjunct = oanhingsel

adjust = oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme

adjustment = oanpassing, akkoart

administer = administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere, administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere, administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere

administration = administraasje, behear, administraasje, behear, regear

administrative = administratyf, administratyf

admiration = bewûndering

admire = bewûnderje

admission = oanfurdigjen, tagong, bycht, bycht

admission ticket = tagongsbewiis, tagongskaart

admit = bekenne, bychtsje, bekenne, bychtsje

admittance = tagong

admonish = oanmoanje

admonition = oanmoanning

ado = lawaai, leven

adopt = oanhelje, oannimme, oanhelje, oannimme, oanhelje, oannimme

adoration = ferearing, oanbidding, ferearing, oanbidding

adore = ferearje, oanbidde

adulterate = ferfalskje

advance = ferheegje, ferfoarlikje

advantage = foardiel

advantageous = foardielich, geunstich, nuttich

adventure = aventoer

adventurer = aventoersman

adventurous = aventoerlik, aventoerlik, noedlik

adverb = bywurd

adversary = fijân

adverse = fijannich

advertence = omtinken, regaad

advertency = omtinken, regaad

advertise = advertearje, ferkundigje

advertisement = advertinsje, oankundiging

advice = advys, rie, ried

advise = advisearje, advisearje, oanriede, riede

advise against = ôfriede

advocate = advokaat, advokaat

aerodrome = fleanfjild

aeroplane = fleanmasine, fleantúch

a few = in pear

affable = aardig, freonlik

affair = affearen, kwestje, oangelegenheid, fal, gefal, fal, gefal

affect = beynfloedzje

affectation = babbelegûchjes, mirakels, skytmirakels

affecting = oandwaanlik, oandwaanlik

affection = leafde

affectionate = oansjitsk, oanhanklik, oanhinklik

affiliation = sibskip

affined = besibbe

affinity = sibskip

affirm = fersekerje, ferwisje

affirmation = fersekering

affix = fêstdwaan

afflict = fertriette

affluence = rykdom, rikens

affluent = ryk

afford = opsmite, produsearje

afraid = lef, benaud, eangstich

afresh = alwer, alwer

African marigold = túnkaantsje

after = efter, efter

afterglow = jûnsrea

afterwards = efternei, efteroan

again = alwer, alwer

against = tsjin

age = âldens

agency = agintskip

agenda = bûsboekje, opskriuwboekje, wurklist

agent = agint, fertsjinwurdiger

aggrandize = fergrutsje

aggrandizement = fergrutting

aggression = agresje, oanfal, oanfal, oerhaal, raam

aggressor = oanfaller

aggro = agresje, oanfal

agitated = senuweftich

agonize = folterje, martelje

agonizing = ôfgryslik

agony = benaudens, eangst, eangstme

agrarian = agrarysk, bouboer, bouboer

agree = ôfprate

agreeable = gefallich

agreed = ôfpraat, okee, sein, okee

agreement = akkoard, akkoart, oerienstimming, akkoart, oerienstimming, akkoart, ôfspraak

agricultural = agrarysk

agriculture = bou, lânbou, bou, lânbou

aid = assistint, assistint

ailment = sykte, sykte

aim = doel

aimless = doelleas

air = loft, lucht

aircraft = fleanmasine, fleantúch

airdrome = fleanfjild

airfield = fleanfjild

airmail = loftpost

airman = fleander

airplane = fleanmasine, fleantúch

airport = lofthaven

airs = alluere

akin = besibbe

alarm = alaarm

alarmbell = needklok

alas = eilaas, spitich, spitigernôch

alcohol = alkohol

alder = els, elzebeam, elzenbeam

alga = seewier

alien = in griis, ôfgryslik, bûtenlânsk, útlânsk, frjemd

alimony = alimintaasje

a little = snjitsje

alive = libben

all = alderhanne, allegearre, alles, alles, allegearre, alleman, elkenien

all about = oeral, rûnom

allergy = allergy

All Hallows = Alderheljen

all-knowing = alwittend

all of it = alles

all over again = alwer

all-powerful = almachtich

All Saints' Day = Alderheljen, Alderheljen

all sorts = alderhanne

all sorts of = alderhanne

All Souls' Day = Aldersielen

all the = elk, elk

all the time = alfêst, algeduerigen, aloan, efterinoar, oanien

almanac = almenak

almighty = almachtich

almond = mangel

almost = amperoan, benei, beneistenby, hast, omtrint, skraach, skraachwurk

alms = ielmis, jefte

alone = allinne

alongside = nêst, njonken

alphabet = abee, abee, abee, alfabet

alphabetical = alfabetysk

already = al, alfêst

also = ek

altar = alter

alteration = feroaring

alternate = ôfwikseljend, ôfwikselje

alternating = ôfwikseljend

alternation = ôfwikseling

although = alhoewol't

altogether = allegearre, alles

alum = alún

always = altiten, altyd, hieltiten

amaze = ferbaze

ambassador = seinboade

ambiguous = dûbelsinnich

ambition = ambysje, earsucht

ambulance = sikewein, sikewein, sikewein

amend = amendearje, feroarje

amendment = amendemint, feroaringsútstel

America = Amearika, Amearika

American = Amerikaan, Amerikaan

American Indian = yndiaan

ammunition = ammunysje, munysje

among = tusken

amortize = ôflosse, ôfskriuwe

amount = tal, oantal

amputate = ôfsette

amuse = fermeitsje

amusement = fermeits

amusing = fermaaklik

an = in

anaemia = bloedearmoed

analogy = analogy

analyse = analisearje

anatomy = anatomy

anchovy = ansjofisk

ancient = antyk

and = en

and so on = ensafuorthinne

anew = alwer

angel = ingel

anger = lilkens

angle = hoeke, hoeke

angry = gek, lilk

anguish = benaudens, eangst, eangstme

animal = dierlik, dier, bist, dier

anise = anys

ankle = ankel

annex = anneksearje, ynliivje

annexation = anneksaasje, ynliving, anneksaasje

annotation = oantekening

announce = advertearje, ferkundigje

annul = annulearje, ôfsizze, skrasse

anonymous = anonym, nammeleas, anonym, nammeleas

another = oar, oars

answer = anderje, antwurdzje, andert, antwurd, beskie

ant = eamelder, miammel

antelope = antiloop

anthology = blomlêzing

anthracite = antrasyt

antidote = tsjingif, tsjingif

antifreeze = antifriesguod

antique = antyk

antique dealer = antykhanneler

antisocial = maatsskiplik net oanpast, ûnmaatskiplik

anus = ears, gat

anvil = ambyld, ambyld, ambyld

any = ien, immen, in pear

anybody = ien, immen

anything = eat

anywhere = earne

apart = apart, beskaat

apart from = bûten, behalven

apartment = appartemint, fertrek

aperture = iepening

apiarist = bijker, ymker

apostasy = ôffal

apostate = ôffallich, ôffal

apparently = blykber

appeal = appel, appel

appeal to = oanroppe

appear = ferskine, skine

appearance = ferskining, aspekt, gesicht, oansjen

appear to be = skine

appellation = namme

appendicitis = blinetermûntstekking

applaud = earne mei ynstimme, hantsjeklappe

apple = apel

apple-sauce = apelsmots, apelsmots

applicant = adressant, beswierskriftskriuwer

apply = brûke

appoint = oanstelle

appointment = oanstelling, ôfspraak

appointment book = bûsboekje, opskriuwboekje

appointment to office = oanstelling

apprehension = arrestaasje

approach = oanpakke, oanpakken

approval = hantsjeklappen, ynstimming

approximately = neistenby, sawat

apricot = abrikoas

April = april, gersmoanne

apron = skelk

aptitude = betûftens, talint, betûftens, talint

Arabian = Arabysk

Arabic = Arabysk

arbitration = arbitraazje

arbor = as

arc = bôge

archangel = aartsingel

archbishop = aartsbiskop

architect = boumaster

architectonic = arsjitektoanysk, boukeunstich, arsjitektoanysk

architectural = arsjitektoanysk, boukeunstich, arsjitektoanysk

architecture = boukeunst, boustyl

archive = argyf

archivist = argivaris

area = oerflakte

argument = argumint

argumentation = argumintaasje

arise = stige

aristocracy = aristokrasy, aristokrasy

aristocratic = foarnaam, treftich

arithmetic = rekkenkunde

ark = arke

arm = bewapenje, wapenje, earmleuning, earm, earm

armchair = earmstoel, pakestoel, briedstoel

armpit = earmsholte

arm-rest = earmleuning

army = hear

arrangement = akkoart

arrears = efterstân

arrest = arrestaasje, oppakke

arrested person = finzene

arrival = oanfier, komst, oankomst, oanfier

arrivals = oanfier, oanfier

arrive = arrivearje, oankomme, oanlânje, arrivearje, oankomme, oanlânje

arrogant = astrant, bazich, malmodesta

arrow = pylk

arse = ears, gat

art = keunst

artery = slachier

arthritis = flearen

article = artikel, artikel, lidwurd

article of clothing = kleed

artificial = keunstmjittich

artillery = artillery

artist = keunstner

artistic = artistyk, keunstich

as = doe, hoenear, wannear't, as, hoe't, as, hoe't, as, hoe't, neffens, dus, sa, sadwaande, meidat, mei't, omdat, om't

as a matter of fact = feitlik, winliken

ascend = stige, bekladderje, bekliuwe

Ascension Day = Himelfeartsdei

as for the rest = fierders

ash = jiske, esk, eskebeam

ashtray = jiskebak, jiskebakje, jiskelaad, jiskepântsje

Asian = Aziatysk

Asiatic = Aziatysk

as if = as, krekt as, oft

ask = freegje, fersykje

ask for = fersykje

asparagus = asperzje

aspect = aspekt, gesicht, oansjen

ass = ezel

assailant = oanfaller

assault = oanfalle, oanpakke, oantaaste, oanslach

assemblage = gearkomste

assemble = gearkomme

assert = beweare

assertion = bewearing

assessment = oanslach

assistant = assistint

assistent = assistint

associate = oanslute

assortment = assortimint

as stupid as an ass = kowedom, oaljedom

assure = fersekerje, ferwisje

asterisk = stjerke

asthmatic = nearboarstich

as though = as, krekt as, oft

astonishment = benijing, ferbazing, ferheardens

astringent = bekjelûkerich, bekjelûkerich

astronaut = romtefarder

astronomy = stjerrekunde

asylum = asyl

at = oan, by

at a strech = efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei, efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei

at first = te'n earsten, yn 'e earste opslach, te'n earsten, yn 'e earste opslach

athletics = atletyk

at home = thús

at last = efternei

at least = alteast, teminsten

atmosphere = atmosfear

at night = nachts

atomic energy = atoomenerzjy

at once = aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks

at present = no, no't

at some time = ea

attach = fêstdwaan

attack = oanfalle, oanfal, oerhaal, raam

attacker = oanfaller

attend = ferpleegje, besykje, bywenje

attention = omtinken, regaad

attentive = attint, oandachtig, opmerksum

at that place = dêr, dêre, er

at the outset = te'n earsten, yn 'e earste opslach

at the same time = teffens

attic = souder

attitudinize = healwiizje, jin tjirgje

attract = ferlokje, oanlûke

attractive = aardich, bekoarlik, ferloklik, leidich

attune = oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme

auction = feiling

audience = audiïnsje, heardei

audit = kontrolearje

augment = fergrutsje

August = augustus, rispmoane

aunt = muoike

Austria = Eastenryk

Austrian = Eastenryksk, Eastenriker

authentic = autentyk

author = auteur, skriuwer, auteur, skriuwer

authorative = autoritêr, bazich

autobus = buso

autocrat = allinnehearsker, despoot

automatic = automatysk

automation = automatisearring

automobile = auto, wein

automobile tyre = autobân

autonomy = autonomy, selsbestjoer

autumn = hjest

avail = bate

avarice = deunens, gjirrigens

avaricious = earnich, gjirrich, taaimelk

avenge = wreke

avenge oneself = wreke

avenue = leane

average = midden

averse = fij, wearzich

aversion = antipaty, mier, tsjinsin

aviary = fûgelflecht

aviator = fleander

await = biidzje, ferwachtsje, wachtsje, ôfwachtsje

awareness = bewustwêzen

awful = in griis, ôfgryslik

axis = as

axle = as

baby = pop, poppe, pop, poppe

bachelor = feint, frijfeint

back = efterkant, rêch, efterkant, efterkant, efterstallich, efterútride

backbiting = kwealaster, rabberij

back-door = efterdoar

background = eftergrûn

back of the head = efterholle

backside = efterst, gat, poepert

back street = efterôfbuert

back to front = efterstefoaren

backward = efteroer, tebek, efterlik

backwards = tebek, efteroer, efterút

bacon = spek

bacterium = baktearje

bad = ferrotte

badger = das

bag = sek, sek, sek

baggage = bagaazje

bairn = bern, bern

bait = ies

bake = bakke

ball = dûnsjen, bol, sfear

ballast = ballêst

ball-bearing = bol

ballerina = balletdûnseres

ballet dancer = balletdûnseres

ballet girl = balletdûnseres

Baltic Sea = Eastsee

bandit = bandyt

bank = bank, igge

banknote = briefke

bank-note = briefke

bank note = briefke

bankrupt = bankerot, fallyt

bankruptcy = bankerot, fallisemint

banner = flagge

banquet = feestmiel

bar = ôfslute

barbaric = barbaarsk, barbaarsk

barber = skearbaas, hierknipper

bare = bleat, neaken

barely = amper, kwealik

bargain = ôftingje

bark = bylje, blaffe

barley = koarn

barn = skuorre, diske, kream

barometer = waarglês

baroness = baronesse

barrack = skuorre

barrel = buis, piip

barrier = ôfsluting

barrister = advokaat, advokaat

barrister-at-law = advokaat

base = basearje

bashfulness = ferlegenens

basket = marse

bass = bears

bastard = bastert

bat = flearmûs

bath = baaikûp

bathing-suit = baaipak

bathing suit = baaipak

bathroom = baaikeamer

battery = batterij, batterij

battle = fjochtsjen, striid

bay = baai

bazaar = supermerk

be = syn, wêze

be acquainted with = kenne

be ajar = oanstean

be alive = libje

beam = striel, balke

bean = bean, beane

be answerable = beänderje

bear = opsmite, produsearje, lijen, bear

beard = burd

be asleep = sliepe

beast = bist, dier

beat = huffe

beautiful = moai

be bold = doare

be burnt down = ferbaarne, ferbrâne

be called = hite

because = meidat, mei't, omdat, om't, meidat, mei't, omdat, om't, meidat, mei't, omdat, om't

because of = fanwegen

become = wurde

be considered = yn 'e nominaasje komme

bed = bêd

be detained = benefterbliuwe

be different = ferskele, ferskille

bedroom = sliepkeamer

bee = bij

beech = boek, boekebeam

beef = kowefleis

beefsteak = byf

beehive = bijekoer

bee-keeper = bijker, ymker

bee-master = bijker, ymker

be encamped = kampearje

beet = byt

beetle = krobbe, tuorre, krobbe, tuorre

before = foar, ear't, foar't

beg = biddelje, fersykje

beggar = bidler, bidler

begging = bidlerij

begin = begjinne, oangean, oanfange, oanpakke, begjinne, oanbrekke, oanfange

beginner = begjinner

beginning = begjin, oanfang, begjin, oanfang

behind = efter, benefter, efteryn, efter

behind one's back = efterbaks

be hungry = hongerlapje

be in command = befelje

be indignant = ergerje

be kept in = benefterbliuwe

be late = neirinne

Belgian = Belgysk, Bels

be liable = beänderje

belief = leauwe

believe = leauwe

bellow = âlje, balte, brinzgje

belly = liif

below = ûnder

belt = gurdle, mulbân, gurdle, mulbân

be married = boaskje, boaskje

bend = ferbûge

beneath = ûnder

benefit = foardiel

be next to = neistlizze

be on the decline = minder wurde, ôftakelje

be present = bywenje

be responsible = beänderje

berry = bei

beside = by, nêst, njonken

besides = fierders, behalven

besiege = belegerje

best = best

bet = wedzje

betray = ferriede

betrayal = ferried

better = better

between = tusken

beverage = drank

be willing to = wolle

bewitch = toverje

beyond = dwers

bible = bibel

bicycle = fyts

bid = oanbiede, fersykje

bide = ôfwachtsje

big = grut

bike = fyts

bile = galle

bill = biljet

bill-board = oanplakboerd

billiards = biljert

bind = ferbine

binocular = fierrekiker

binoculars = fierrekiker, fierrekiker

biologist = biolooch

birch = bjirk

bird = fûgel

birth = berte

birthday = jierdei

bishop = biskop

bite = bite, byt

black = swart, swart

blackberry = toarnbei

blackbird = swarte lyster

bladder = bonge

blame = beskuldigje, skuld, ferwite

blameworthy = net goed te krijen, ôf te karren

blank = wyt, wyt

blanket = tekken

blaspheme = flokke

blasphemy = flok

bleak = aaklik, drôf, ferdrietlik, donker, kâld

bleat = âlje, balte, brinzgje

bleed = bliede

blind = blyn, bline

blindness = blinens

blood = bloed

blood-relationship = sibskip

bloom = blom

blotter = floeipapier

blotting paper = floeipapier

blouse = bloeske

blow = slach, blaze

blue = blau, blau

blueberry = blebberbei

blunt = stomp

blushing = read

board = planke

boat = boat

bodily = lichaamlik

body = lichaamlik, lea, lichem, liif

body- = lichaamlik

boil = siede

bold = tsjok

bolt = ôfskoattelje

bondwoman = slavinne

bone = bien, bonke

book = boek, oanfreegje

bookcase = boekekast

book-keeper = boekhâlder

bookseller = boekferkeaper, boekhanneler

bookshop = boekwinkel

bookstore = boekwinkel

boot = lears

border = igge

bore = boar

borrow = liene, liene

bosom = boarst

boss = baas, haad, master, master, haad, lieder, oanfieder, sjef

both = allebeide, beide

bottle = flesse, ôftaapje

bottom = boaiem

bough = takke, tûke

boundary = grins

bourgeoisie = boargerij

boutique = winkel

bovine = kobist

bovine animal = kobist

bow = bôge

box = bokse, kiste, doaze, bak, doaze

boy = boai, jonge, betsjinder, feint

bra = boarststipe

bracelet = earmbân, earmbân, earmbân

brain = brein, harsens

brake = remme

branch = takke, tûke, fak, fek

brand = brânmerk

brandy = brandewyn, konjak

brave = manhaftich, moedich

bread = bôle, brea

bread and butter = brogge

break = ôfbrekke, ôfrjochtsje, brekke, ferbrekke, brekke

breakable = brekber

break down = ôfbrekke, oergean

breakfast = brea-iten, moarnsiten

break of a habit = ôfwenne

break off = ôfbrekke

break oneself of a habit = ôfleare, ôfwenne

breast = boarst

breath = sike

breathe = sykhelje

breathless = efter de pûst, út 'e liken

breed = skaai

brick = bakstien

bride = breid, faam, breid

bridegroom = breugeman

bridge = brêge

brief = koart

briefcase = aktetas

brief case = aktetas

bright = ljocht, ljocht

brimming = oerfol

brimstone = swevel

bring = oanbringe, oandrage, tatôgje

Britain = Grut-Brittanje

British = Britsk

brittle = brekber

broad = breed, wiid

broker = makelder

bronze = brûnzen, brûns

brook = streamke

broom = biezem

brothel = huorrehûs

brother = broer

brothers and sisters = bruorren

brow = wynbrau

brown = brún, brún

brownie = ierdmantsje

bruise = gnidzje

brush = boarstelje, boarstel

bubble = bonge

bucket = amer

buckle = gasp

buddy = kammeraat

budget = budzjet

buffalo = buffel

buffoon = harlekijn

bug = ynsekt, ôfharkje

build = konstruearje, mitselje

builder = boufakker

building = oanbou, gebou

bull = bolle, bolle

bullet = kûgel

bumblebee = holder

bump = buchel

bunch = bondel, bosk

bundle = bondel, bosk

buoy = beaken

burden = fracht

burdensome = swier

bureau = kantoar

bureaucracy = burokrasy

burglar = ynbrekker

burgomaster = boargemaster

burial = begraffenis, beïerdiging

burn = baarne, brâne

burn down = ferbaarne, ferbrâne

burst = spjalte, splite, barste, barst

bury = begrave, beïerdigje, te hôf bringe, begrave, beïerdigje, te hôf bringe

bus = buso

bush = strûk

business = affearen, kwestje, oangelegenheid

business deal = affearen, kwestje, oangelegenheid

businessman = sakeman

busy = beset

but = bûten, mar

butcher = slachter

butcher's shop = slachterij

butter = bûter

buttercup = bûterblom

butterfly = flinter

button = drukkerke, drukknoop, drukkerke, drukknoop, drukkerke, drukknoop

buy = oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge, keap

buyer = keaper, klant

by = by, fan, sûnt, fan, sûnt, neffens

by day = daagliks

bye = farwol

by mistake = by fersin, troch fersin

byname = tanamme

by night = nachts

by now = al, alfêst

by-way = ôfslach, sydwei

cabaret = kabaret, kabaret

cabbage = koal

cabin = hutte, klinte, kajút

cabinet = kammenet

cactus = kaktus

cadger = parasyt, parasyt

café = kafee

cafetaria = kafetaria

cage = koai, kouwe

cake = koeke

calamity = pleach

calculate = berekkenje, besiferje, rekkenje

calculation = berekken, besifering

calendar = kalinder

calf = keal

call = neame

call box = telefoansel

call on = besykje

calm = stil

camel = kamiel

camera = fototastel

camp = kampearje

camp out = kampearje

can = blykje

canal = djip, kanaal

canary = kanarje

cancel = ôfbestelle, ôfsizze, annulearje, ôfsizze, skrasse

can opener = blikiepener

capable = betûft, kundich

capital = haadstêd

capital city = haadstêd

capital letter = haadletter

captain = kaptein, kaptein

capture = fange

car = auto, wein

card = kaart

cardboard = buordpapier

cardiac = hertlik, hertlik

careful = foarsichtich

careless = sleau

caress = aaie, leafkje, aaie, leafkje

caressing = oansjitsk

carnation = anjelier, anjer

car park = parkearterrein

carpet = tapyt

carriage = spoarwein

carrion = ies

carrot = woartel

carrying off = ôffier, ôffier

case = affearen, kwestje, oangelegenheid, fal, gefal, fal, gefal, fal, gefal

cash = ree

cast = ôfsmite

castle = kastiel, slot

cast off = ôfsmite

catalogue = katalogus

catch = fange, treffe

category = kategory

caterpillar = rûp

cathode tube = byldbuis

cauliflower = blomkoal

cause = feroarsaakje, oarsaak

cause pain = fertriette

cause pain to = fertriette

caution = foarsichtigens, foarsichtigens

cautious = foarsichtich

cave = dobbe

cavity = dobbe, dobbe

ceaselessly = algeduerigen, aloan, efterinoar, oanien

cede = ôfstean

celebrate = feestje

celestial = himelsk

cello = fiolonsel

cement = semint

cemetery = tsjerkhôf

censurable = net goed te krijen, ôf te karren

centennial = ieu

centimetre = sintimeter

centre = sintrum

century = ieu, ieu

ceremony = seremoanje

certainly = grif

certificate = akte, útkomste, akte, útkomste, attest, tsjûchskrift

certificated = diplomearre

chain = keatling

chair = stoel

chairman = foarsitter, presidint

chalk = kryt

chamber = keamer

chance = foarfal

change = ôfwikseling, feroaring

channel = djip, kanaal, buis, piip

chaos = disoarder, tizeboel

character = aard, wêzen, aard, natuer, wêzen, aard, natuer, wêzen

charcoal = houtskoal, houtskoal

charge = oanklacht, fracht

charity = ielmis, jefte

charm = bekoare, bekoaring

charming = aardich, bekoarlich, floatich

chase = driuwe, efterneisitte, eftersitte, jeie

chase away = ferdriuwe, ferjeie

chasm = djipte, ôfgrûn

cheap = goedkeap

cheat = skoelje, stjonkert, bedrager, bedraaie, bemiterje, ferrifelje

check = kontrolearje

checker = kontroleur

checkers = damspul

check up on = kontrolearje

cheek = wang

cheer = oanfiterje, oanfjurje, oanhysje

cheese = tsiis

chemist = apteker, skiekundige, skiekundige

chemistry = skiekunde, skiekunde

chemist's shop = apteek

cherry = kers

chest = boarst, kiste, boarstkast

chew = kôgje

chewing-gum = kaugom

chicken = hin

chief = baas, haad, master, haad, lieder, oanfieder, sjef

chief of police = kommissaris

child = bern, bern, bern

childish = berneftich

chilly = kâld

chin = kin

China = Sina, Sjina, Sina, Sjina, Sina, Sjina

Chinaman = Sinees, Sjinees

Chinese = Sineesk, Sjineesk, Sinees, Sjinees

chive = biezelok

chocolate = sûkelarje

choice = ferkiezing

choke = wjirgje, wurgje

choose = ferkieze, kieze

chord = akkoard

chorus = koar

chrestomathy = blomlêzing

Christ = Kristus

Christian = kristlik, kristen

Christmas = Krysttiid

chuck = aaie, leafkje, aaie, leafkje

church = tsjerke

church-building = tsjerke

cinder = jiske

Cinderella = Jiskepûster

circle = fennoatskip

circus = hynstespul, sirkus

citation = oanhaal, sitaat

cite = oanhelje, sitearje

citizen = boarger

city = stêd

city hall = stedhûs

civilization = beskaving, beskaving, beskaving

clap = earne mei ynstimme, hantsjeklappe

clarify = ferklearje

class = leargong

classic = klassyk

classical = klassyk

claw = klau, kloer

clay = aardzje, klaai

clean = skjin, suwer, skjin, suverje

cleanse = suverje

clear = ljocht, dúdlik

clear away = ôfrêde

clergyman = geastlike, pastoar

clever = gewykst, liep

client = keaper, klant, keaper, klant

climb = klimme, kliuwe, bekladderje, bekliuwe

clinic = klinyk

clippings = ôfeart, ôffal

close = tichtdwaan, oankomme, takomme

clothe = de klean oandwaan, oanklaaie

clothes = klaaiïng, klean

clothing = klaaiïng, klean

cloud = wolk

club = klup, fennoatskip

cluster = bondel, bosk

clutch = beetkrije, beetpakke

co- = oanelkoar-, oaninoar-

coach = spoarwein

coal = koal

cock = hoanne

coconut = kokosnút

cod = kabeljau

codfish = kabeljau

coffee = kofje

coffee-house = kafee

coffee-pot = kofjekanne

coffin = deakiste

cognac = konjak

coin = jildstik

coir = koar

cold = kâld, kjeld, ferkâldzjen

collar = kraach

collateral branch = sydtûke

colleague = amtgenoat, kollega, amtgenoat

collect = sammelje

collection = samling

collide = botse

collide with = oanfarre

collision = oanfarring, oanriding

colony = koloanje

column = rubryk

comb = kjimme

combine = ferbine

come = ôfskaaie, ôfstamje, komme

come about = foarfalle

come across = treffe, oantreffe

comedy = komeedzje

comet = sturtstjer

come to an end = beteare

come together = oanslute

come to nothing = oergean

comfort = treastgje

comfortable = geryflik

comfrey = skuorwoartel

comic = komysk

comical = komysk

coming = ôfkomstich

command = befelje, befel, befelje, befel

commander = befelhawwer, kommandant

commence = begjinne, oangean, oanfange, oanpakke, begjinne, oanbrekke, oanfange

commencement = begjin, oanfang, begjin, oanfang

commend = oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje, oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje

committee = komitee

commodity = artikel

commonplace = deisk, sljochtweihinne

commotion = oanstjit, skandaal

communicate = oanstekke

communist = kommunist

companian = begelieder

companion = kammeraat

company = fennoatskip

compare = fergelykje

comparison = fergeliking

compartment = fak, fek

compassion = begrutsjen, meilijen

compatriot = lânsman

compel = ferplichtsje

compensate = beleanje, leanje

compensation = beleanning

complain = kleie

complaint = oanklacht, oanklacht

complete = alles omfiemjend, hiel, totaal, oanfolje

completed = dien

compliment = komplimint

compulsory = ferplichte

computation = berekken, besifering

comrade = kammeraat

conceal = ferbergje

concern = oanbelangje, oanbelangje

concerning = oanbelangjende, oer

concert = konsert, muzykútfiering

concise = bûnich

conclude = ôfhannelje

conclusion = konklúzje

concord = akkoard, akkoart, oerienstimming

concurrence = akkoard, akkoart, oerienstimming, akkoart, oerienstimming

condemn = feroardielje, lekje, ôfkarre

condemnable = net goed te krijen, ôf te karren

conduct = liede, oanstjoere, liede

confess = bekenne, bychtsje, bekenne, bychtsje, bekenne, bychtsje

confession = bycht, bycht, bycht

confide = fertrouwe

confidence = fertrouwen, fidúsje, fertrouwen, fidúsje

confine = begrinzgje

conflict = konflikt

conform = ôfstimme

confusion = ferbjustering

congenital = oanberne

congregate = gearkomme

congress = kongres

conjunction = bynwurd

connect = ferbine, ferbine, gearbine, ferbine

connection = ferbining, ferbining, oansluting, ferbining

connect up = ferbine

consciousness = bewustwêzen

consecutively = efterinoar, oanien

consider = achtenearje, achtsje, besjen, achtenearje, achtsje, besjen

considerable = aardig, danich, grut

considerably = folle, tige

consolation = treast

console = treastgje

constantly = algeduerigen, aloan

constringent = bekjelûkerich, bekjelûkerich

construct = konstruearje

consult = konsultearje

consumer = brûker

contact = kontakt

container = bak, doaze

contented = tefreden

contention = bewearing

continent = fêstelân, wrâlddiel

continually = algeduerigen, aloan

continue = duorje

continuously = algeduerigen, aloan

contraceptive = antikonsepsje-, antikonsepsje-

contract = kontrakt

contrast = ôfstekke

control = regearje

controller = kontroleur

convention = kongres

conversion = feroaring

convey = oanlangje, oanrikke, ôfjaan, ôfdrage

cool = kuolje, ôfkuolje, fris, koel

cool down = kuolje, ôfkuolje

copper = koper

copy = ôfprintsel, kopiearje, kopy

copyright = auteursrjocht, skriuwersrjocht

cord = tou

cordial = hertlik, hertlik

cork = koark

corkscrew = koarketrekker

cormorant = ielgoes

corn = yl

corner = hoeke, hoeke

cornflower = roggeblom

coronation = kroaning

corporal = lichaamlik

corporation = fakferiening

corporeal = lichaamlik

corpulent = tsjok

correspond = oanslute

corrode = oantaaste

cost = kostje

costly = djoer

cotton = katoen, katoen

cotton-wool = bomwol

couch-grass = fiter, groede

cough = hoastje

counsel = advokaat, advokaat, advisearje, advisearje, oanriede, riede, advys, rie, ried

counsellor = riejouwer

count = yn 'e nominaasje komme, greve, berekkenje, besiferje, rekkenje, telle

count down = poffe

countermand = ôfbestelle, ôfsizze

country = boerelân, plattelân

countryside = boerelân, plattelân

county = greefskip

couple = keppelje

courageous = manhaftich, moedich

course = leargong, skaal, skaal

court = erf

courtyard = erf

cousin = nicht, neef

cover = bedekke

cow = ko

coward = leffert

cowardice = leffens

crack = barst

craft = mûklist

craftiness = mûklist

crane's-bill = earrebarrebek

crash into = oanfarre

crawl = krûpe

craziness = dwylsin, dwylsinnigens, dwylsin, waansin

crazy = dûm, dwylsinnich, sljochtsinnich

creature = skepsel

credit = kredyt

creep = krûpe

cremate = kremearje

cremation = kremaasje

crime = misdied, misdriuw

criminal = misdiedich, misdiediger

crisis = krisis

criticism = krityk

crockery = ierdewurk, stienguod, ierdewurk, stienguod

crocus = krookje

crook = skoelje, stjonkert

cross = gek, lilk

crow = krie, skierroek, krie

crowd = mannichte

crown = kroanje

crude oil = ierdoalje, ierdoalje

cruel = wreed

crumble = ôfbroazelje

crumble away = ôfbroazelje

crumble off = ôfbroazelje

cry = skreau, gûle

cry out = skreauwe

cuddlesome = oansjitsk

cuddly = oansjitsk

culture = kultuer

cunning = mûklist, gewykst, liep

cure = genêze, genêze

currant = strinkjebei, reade bei, strinkjebei

current = aktueel, op 't stuit fan betsjutting, stream, hjoeddeisk, stream

curry = ôfrosse

curse = flokke

curtail = bekoartsje, ferkoartsje

curtain = gerdyn

cushion = kessen

cuss = flokke

custom = brûkme, gewoante, wenst, wizânsje

customary = bewend, gewoan

customer = keaper, klant

customs = grinswacht

cut = fykje

cut off = ôfknippe, ôfsnije, ôfstekke, ôfsnije

cuttings = ôfeart, ôffal

cycle = fyts

cylinder = silinder

daffodil = titelroas

dahlia = dalje

daily = deistich, daagliks, deisk

daily paper = deiblêd, krante

daisy = koweblomke

dam = dam, ôfslutning

damage = skansearje, skansearring, skea

dame = dam

damp = dampens

dance = dûnsjen, dûnsje, dûns

dandelion = tiksel

danger = gefaar

dangerous = faai, gefaarlik, nuodlik

Danish = Deensk

dare = doare, oandoare

dare to fight = oandoare

dark = donker, tsjuster

darling = leave, skat

darn = blikstiender, deale, duvekers

date = datearje, dei, ôfspraak

daughter-in-law = skoandochter

dawn = dage

day = dei

daybreak = dage

daydream = dreame, dream

daylight = deiljocht

dazed = ferbjustere

dazzle = ferblynje

dead = deadsk, dea, ferstoarn

deaden = ôflosse, ôfskriuwe

deadly = deadlik

deaf = dôf

deal with = oanpakke

dear = djoer, leaf, djoer

death = dea, ferstjerren

debatable = fetber foar krityk

debt = skuld

decayed = útlibbe, útwikelse

deceive = bedraaie, bemiterje, ferrifelje

deceiver = bedrager

December = desimber, wintermoanne

decide = beslute

decimetre = desimeter

decision = beslút

decisive = beskiedend, ôfdwaande

declaration = deklaraasje

declaration of policy = program, program

decline = efterútgong

decoction = ôfdreachsel

décor = dekoraasje

decoration = dekoraasje

decrease = ôfslaan

decrepit = útlibbe, útwikelse

deem = leauwe, achtenearje, achtsje, miene, achtenearje, achtsje, besjen, achtenearje, achtsje, besjen

deep = djip

deer = hart

defeat = nederlaach

defection = ôffal

defence = definsje, ferdigening, ferwar, efterhoede

defend = ferdigenje, ferwaarje

defendant = beskuldige, ferklage, oanklage

defense = definsje, ferdigening, ferwar

define = definiearje

deflect = ôfwike

degree = graad

delegate = ôffurdigje, ôffurdige, deputearre, ôffeardige, ôffurdige

delegation = delegaasje, ôffurdiging, ôffurdiging, ôffurdiging

delete = ôffeie, ôfwiskje

deliver = leverje

delivery = leverânsje, ôfjaan

deluxe = lúksueus

de luxe = lúksueus

demand = ôfset, sleet, ôftrek, easkje, fereaskje

democracy = demokrasy

demolish = ôfbrekke

demolition = ôfbraak, ôfbraak

demonstrate = oantoane, demonstrearje, manifeastearje

demonstration = demonstraasje, manifestaasje

demonstrative = oanwizend foarnamwurd, oanwizend foarnamwurd

demonstrative pronoun = oanwizend foarnamwurd, oanwizend foarnamwurd

denounce = ferkleie, oanbringe, oankleie

dentist = toskedokter

depart = ôffarre, ôfreizgje, ôfreizgje

department = departemint, fak, fek

departure = fuortfarren

depend = stean, ôfhingje

dependence = ôfhinklikens

dependent = ôfhinklik

depict = ôfbyldzje

depress = deprimearje

depression = depresje, krisis

depth = djipte, djippens, djippens, djipte

deputation = ôffurdiging, ôffurdiging, ôffurdiging

depute = ôffeardigje, ôffurdigje

deputy = deputearre, ôffeardige, ôffurdige

derivation = ôflieding

derive = ôfliede, ôftaapje, ôfskaaie, ôfstamje

descend = delgean, delgean, ôfrinne, ôfstappe

desert = woastine, ferlitte

design = tekenje

desire = ferlangje, ferlangst, winsk

desk = buro, skriuwburo, skriuwtafel

despair = wanhoopje, wanhope

desperate = wanhopich, hopeleas

despise = ferachtsje

destroy = ferneatigje, ferniele

destruction = ferneatigjen, fernieling

detachment = ôfdieling

detain = ôfhâlde

detective = detektive

detention = arrestaasje

deter = ôfskrikke

determine = definiearje, fêstdwaan

deterrent = om bang fan te wurden

deviate = ôfwike

devil = duvel, koarthakke

devilish = duvelsk

devoted = oanhanklik, oanhinklik, oanhanklik, oanhinklik

dew = dau

diabolical = duvelsk

diagram = figuer

dial = skiif

dialect = dialekt, sprake

dialogue = twaspraak

diary = deiboek

dictate = diktearje

dictatorship = diktatuer

dictionary = wurdboek

die = deagean, ferstjerre, stjerre, dobbelstien

differ = ferskele, ferskille

difference = ferskil, skeel

differently = yn oarwei

digression = ôfdwaling

dike = dyk

dilapidated = útlibbe, útwikelse

dim = jûnich, skimmerich, tsjuster

dimension = diminsje, ofmjitting

diminutive = lyts

din = lawaai, leven

diploma = akte, útkomste, akte, útkomste

direct = oanstjoere, liede, oanstjoere

direction = rjochting

directions = oanwizing

director = direkteur

directory = katalogus

dirty = fiis

disabled = arbeidsûngeskikt

disappear = ferdwine

disappoint = teloarstelle

disapprove = lekje, ôfkarre

disapprove of = lekje, ôfkarre

disc = skiif

discard = ôftankje

discharge = ôffjurje, ôffier, ôffier, dien jaan, ôfsjitte

disciples = oanhing, oanhing

discount = ôfslaan

discourage = ôfskrikke

discrimination = diskriminaasje

discuss = diskusjearje, diskusjearje

discussion = diskusje, diskusje

disease = sykte, sykte

disgust = mier

dish = skaal, skaal, skaal

disinfect = desynfektearje

dislike = antipaty, mier, tsjinsin

dismal = deisk, sljochtweihinne, aaklik, ûnhuer, ûnhuerich, drôf, ferdrietlik, donker, drôf, fertrietlik, earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich

dismantle = ôftakelje

dismiss = fuortstjoere, ôfstjoere, dien jaan

dismount = fan in hynder ôfstappe

disobedient = dôfhûdich, dôfhûdich

dispatch = ôfstjoere, ôfhannelje

disposal = oanfjochting, oanstriid

dispose of = ferkeapje

disposition = betûftens, talint, betûftens, talint

dissemble = huchelje

dissuade from = ôfriede

distance = distânsje, ôfstân

distant = efterôf, fier

distinct = dúdlik

distraction = ferdivedaasje, ferdivedaasje

distress = fertriette

distribution = distribúsje

ditch = dobbe

dive = dûke

diver = dûker

diverge = ôfwike

diversion = ferdivedaasje, ferdivedaasje

divert = ôffiere, ôfliede

divide = ôfskiede, ôfsûnderje, diele, ferdiele, ferpartsje, partsje

divine = godlik

do = dwaen, oanmeitsje

do away with = ôfskaffe, ôftankje

dock = surk

doctor = doktor, dokter

document = akte, útkomste, akte, útkomste, akte, dokumint

doe = wyfkehart

dog = dogge, hûn

dogmatic = dogmatysk

doll = pop, poppe

donate = skinke

done = dien

donkey = ezel

door = doar

double = dûbel, dûbeld, ferdûbelje

doubt = betwivelje, twivelje, twivel

dough = daai

dove = do

down = dûns, del, del

dowry = breidsjefte

doze = dodzje

dozen = dozyn

drag = tsjen

dragon = draak

dragonfly = blau-ynske, blaujufferke

drain = ôftaapje, ôfwetterje, ôfwetterje

drake = jerk, jerke

dram = foaritentsje

drastic = drastysk

draw = ferlokje, tekenje, tsjen

drawer = laden

dream = dreame, dream, dreame, dream

dreary = aaklik, ûnhuer, ûnhuerich, drôf, ferdrietlik, donker, drôf, ferdrietlik

dress = de klean oandwaan, oanklaaie

dresser = oanrjocht

drink = drank, drinke

drive = driuwe, oandriuwe

drive away = ferdriuwe, ferjeie

drive on = driuwe

driving-licence = rydbewiis

driving mirror = spegel om efterút te sjen

driving-school = autorydskoalle

drop = drip, drippe, falle

drop of water = drip

drown = ferdrinke, ferdrinke

drug = doktersguod, medikamint, medisyn

drugstore = apteek

drum = tromme, tromp

drummer = tromslagger

drunk = dronken

drunkenness = dronkenskip

dry = droechmeitsje, droegje, druie, droegje, druie

dryness = droechte

dual = dûbel, dûbeld

duchess = hartoginne

duchy = hartochdom

duck = ein

duke = hartoch

duplicate = fermannichfâldigje

during = wylst

during the day = daagliks

during the night = nachts

dusk = skimer, skimer

dust = ôfstofje

Dutch = Hollânsk, Nederlânsk

Dutchman = Hollanner, Nederlanner

duty-free = belestingfrij

dwarf = dwerch

dwelling = went, wente

dye = ferve

dynamite = dynamyt

each = elk, elk

each other = inoar

eagle = earn

ear = ear, ier

earl = greve

early = betiid

earn = fertsjinje

earnest = earnstich

earring = earbel

earth = ierdzje, ierde, grûn

earth connection = ierdlieding

earthen = aardzje, ierdsk

earthenware = ierdewurk, stienguod, ierdewurk, stienguod

earthing = ierdlieding

earthly = ierdsk

earthquake = ierdskodding

earth wire = ierdlieding

east = easten

Easter = Peaske

eastern = eastersk

easy = maklik

eat = ite

eavesdrop = ôfharkje, ôfharkje

economical = ekonomysk

economics = ekonomy

economy = ekonomy

edge = igge

edible = ytber

education = opfieding, opfieding

eel = iel

effect = effekt

effective = beskiedend, ôfdwaande

effectual = beskiedend, ôfdwaande

efficacious = beskiedend, ôfdwaande

egg = aei

Egyptian = Egyptner

eight = acht

eighteen = achttjin

eighty = tachtich

elastic = elastysk

elbow = earmtakke

elder = flear

elect = ferkieze, kieze

election = ferkiezing

electric = elektrysk

electric fan = fentilator

electricity = elektrisiteit

electric torch = bûslampe

elegant = kwierich

element = elemint

elemental = elemintêr

elementary = elemintêr

elements = abee, abee

elephant = oaljefant

elf = alve

elm = iperenbeam

else = oar, oars

embankment = dyk

emerge = ferskine

emergency = krisis

emigrate = emigrearje

eminent = foarnaam, treftich

emissary = seinboade

emmet = eamelder, miammel

emotion = oandienens, oandwaning

employ = brûke

employment exchange = arbeidsburo

empress = keizerinne

emptiness = leechte

empty = leech

enamel = gimmeleard

enchanter = tsjoender

encounter = treffe, oantreffe

encourage = oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje, oanmoedigje, oantreastgje, oanmoedigje

encouragement = oanmoediging, oantreast, oantreasting

encyclopaedia = ensyklopedy

end = besljochtsje, dien meitsje, ôfmeitsje, beteare, ein

ending = ein

endive = andyvje

end up = arrivearje, oankomme, oanlânje, arrivearje, oankomme, oanlânje, beteare

endure = duorje, lijen

enemy = fijân

energy = arbeidsfermogen

engine = lokomotyf, masine

England = Ingelân

English = Ingelsk

Englishman = Ingelsman

engrave = gravearje

enigma = riedling

enjoyable = gefallich

enlarge = fergrutsje

enlargement = fergrutting

enmity = fijânskip

enormous = enoarm

enough = genôch, genôch

enterprise = bedriuw

entertaining = fermaaklik

entertainment = aardichheid

entire = finaal, gâns, gânsk, hiel, hielendal

entomb = begrave, beïerdigje, te hôf bringe

entrance = yngong

entrée = foargerjocht

entrust = fertrouwe

envious = oergeunstich

environment = fermidden

envoy = seinboade

envy = oergeunst

episcopal = biskoplik

equal = gelyk, lyk

equator = evener

equilibrium = lykwicht, lykwicht

equipment = apparatuer

equivalent = ekwivalint

err = fersinne jin

error = fersin, flater

escort = begelieding

estate = boerepleats, boupleats, pleats

etc. = ensfh.

et cetera = ensafuorthinne

ethical = etysk

euro = euro

Europa = Europa, Europa, Europa

Europe = Europa, Europa

European = Europeesk

evacuate = evakuearje

even = flak, gelyk, lyk

evening = jûn, jûntiid

evening meal = jûnmiel, jûnsiten

evening paper = jûnskrante

event = foarfal

ever = ea, altiten, altyd, hieltiten

everlasting = einleas

every = elk, elk

everybody = elk, elk

every kind of = alderhanne

every one = elk, elk

everything = allegearre, alles

everywhere = oeral, rûnom, oeral

exaggerate = oerdriuwe

examination = eksamen

except = bûten, behalven

except for = behalven

excite = oanhysje, oansjasje

executioner = boal

exercise-book = jefte

exhausted = ûngedien

exhortation = oanmoanning, oanmoanning

exist = bestean

expect = biidzje, ferwachtsje, wachtsje

expectation = ôfwachting, ferhoop, ferwachting

expedite = ôfhannelje

expel = ferdriuwe, ferjeie

expensive = djoer

experiment = eksperimintearje

expire = beteare, deagean, ferstjerre, stjerre

explain = ferklearje

explanation = ferklearring, ferklearring

explode = ûntploffe

exploit = eksploitearje

explosion = ûntploffing

expression = hâlding

extension = efterheaksel

exterior = gesicht, oansjen

extinguish = dôvje, dwêste

extort = ôftwinge, ôftwinge

extra = ekstra

extract = ôftreksel

eye = each

eyebrow = wynbrau

eyelid = eachlid

fabricate = fabrisearje

face = antlit, gesicht

facile = maklik

factory = fabryk, fabryk

factual = feitlik

faculty = fakulteit

fade = ferblikke

fag out = ôfmêdzje

fail = fale, feile, mislearje

failure = bankerot, fallisemint

faith = fertrouwen, fidúsje

fall = drippe, falle, fal

fall away = ôfklaaie

false = falsk

falsify = ferfalskje

fame = faam, gloarje

family = famylje, húshâlding

family tree = sibbekunde, sibbekunde

famine = breakrapte

fan = oanwakkereje

fancy = ferbyldzje, dreame

fantastic = fantastysk

fantasy = fantasy, fantasij

far = efterôf, fier

farewell = farwol, ôfskie

farm = boerepleats, boupleats, pleats

farm- = agrarysk

farmer = bouboer, hierde boer, hierboer, boer, bouboer

farming = bou, lânbou

farmland = bou, boulân

farm out = ferpachtsje

fascinate = fassinearje

fast = fêstje, fluch

fasten = fêstdwaan, ôfskoattelje

fat = tsjok, fet, fet

father = heit, heit, heit

father-in-law = skoanheit

fatherland = heitelân

fatty = fet

fault = skuld

favor = begeunstigje, geunst

favour = begeunstigje, geunst

favourable = geunstich

fear = benaudens, eangst, eangstme, bangens

fearful = benaud, eangstich

feast = feestmiel

feather = fear, pinne, plom, fear

February = febrewaris, sellemoanne

federation = bûn

feed = ite, fiede

feel = fiele, fielen, gefoel

feel ... = oanfiele

feeling = fielen, gefoel

feign = beare

fellow = oanelkoar-, oaninoar-, man

felt = filt

female = froulik, froulik

female singer = sjongster

female slave = slavinne

female teacher = learares

feminine = froulik

fence = ôfsluting

fence in = ôffreedzje

fence off = ôffreedzje

ferry = fearboat

fertilize = bedongje, dongje, meste

fertilizer = dong

fervor = ambysje

fervour = ambysje

fetch = oanbringe, oandrage, tatôgje

fiancé = breugeman, feint

fiancée = breid, faam

fiction = fiksje

field = eker, fjild, eker, fjild, fjild, eker, fjild, fjild

field hospital = sikewein, sikewein

fifteen = fyftjin

fifteenth = fyftjinde

fifth = fyfde

fifty = fyftich

fig = fiich

fight = fjochtsje

figurative = figuerlik

figure = figuer, berekkenje, besiferje, rekkenje

file = fylje, file, aktetas, rige

fill = folje

fill in = folje

fill up = folje

filthy = fiis

fin = fin

finally = efternei

finance = finansierje

financial = finansjeel

find = fine

fine = moai, jildboete

finger = finger

finish = ôfwurkje, besljochtsje, dien meitsje, ôfmeitsje, ôfwurkje

finished = dien, dien, ree

finishing off = ôfwurking

finish one's studies = ôfstudearje

finnish = ôfhannelje

fir = spjir, spjirrebeam

fire = ôffjurje, fjoer, dien jaan, ôfsjitte, sjitte, oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oanwakkereje

fire-alarm = brânmelder

firecall = brânmelder

fire off = ôffjurje, ôfsjitte

firewood = brânhout

firm = gewûpst, hecht

first = earst, earst

firstly = earst

first name = foarnamme

first of all = earst

fish = fiskje, fiskje, fisk

fisherman = fisker, fiskerman, fisker

fishing rod = angel, angelstôk, fiskersstôk, angel, angelstôk, fiskerstôk

fission = atoomspjalting

fist = fûst, knûst

fit = oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme

five = fiif

fix = oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme, fêstdwaan, ferhelpe, reparearje

fixed = fêst

flag = flagge

flame = flam, lôge

Flanders = Flaanderen, Flaanderen

flat = appartemint, fertrek, flak

flat-iron = strykizer

flatter = bekflaaie, flaaie, flaaikje, moaiprate, sjerpslikje

flax = flaaks

flea = flie

flee = flechtsje

fleece = in poat útlûke, snije

Flemming = Flaming

Flemmish = Flaamsk

flesh = fleis

flexible = bûgber

flight = flecht

fling off = ôfsmite

float = swimme

flood = floed, floed, floed

floor = ferdjipping, flier

flour = moal

flow = floeie, stream

flower = blom

flu = gryp

fluff = dûns

fluid = floeiber, floeistof

flute = fluit, fluite

fly = mich

foam = skomje, brûs, skom

focus = brânpunt

fog = damp, dize

fold = fâldzje, fâld, skieppehok

folder = jefte

foliage = beamtegrien

folk = folk

folklore = folkloare

follow = folgje

followers = oanhing, oanhing

following = oanhing

fondle = aaie, leafkje, aaie, leafkje

food = fiedsel

fool = healwiis, deadling

foolish = mâl

foot = foet, foet, foet

for = wylst, fanwegen, meidat, mei't, omdat, om't

forbidding = om bang fan te wurden

force = ferplichtsje, sterkens

forecast = foarsizze, foarsizze, foarsizze

forefather = foarfaar

forehead = foarholle

foreign = bûtenlânsk, útlânsk, frjemd

foreign country = bûtenlân, útlân

foreigner = bûtenlanner, útlanner, frjemd, frjemdling

forest = bosk, wâld

foretell = foarsizze, foarsizze, foarsizze

for example = bygelyks

forge = smeie

forget = ferjitte

forget-me-not = ferjit-my-net

forgive = begnedigje, ferjaan

for instance = bygelyks

formal = twang, twang

former = foarig

forsake = ferlitte

for sake of = fanwegen

for sale = ferkeapber

forswear = ôfswarre

for the reason that = meidat, mei't, omdat, om't, meidat, mei't, omdat, om't

for the rest = fierders

fortify = fersterkje

for ... together = efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei, efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei

fortunate = lokkich

fortune = fertún

forty = fjirtich

foundation = boaiem

fountain = welle

fountain-pen = folpinne

fountain pen = folpinne

four = fjouwer

fourteen = fjirtjin

fourteenth = fjirtjinde

fourth = fjirde

fowl = hin

fox = foks

fraction = breuk, breuk

fragile = brekber

fragmentary = fragmintarysk

France = Frankryk

free = frij

freedom = frijens, frijheid

freeze = frieze, befrieze

freezing cold = froast

French = Frânsk

Frenchman = Frânsman

frequently = faak, faken, fakentiden, gauris, jamk

fresh = farsk

freshen = oanboazje, oanhelje

fresh water = farsk wetter

Friday = freed

friend = freondinne, freon

friendly = aardig, freonlik

friendship = freonskip

Friesland = Fryslân, Fryslân, Fryslân

frieze = Fries, Fries

fright = benaudens, eangst, eangstme

frighten = bang meitsje

Frisian = Frysk, Fries, Fries, Frysk, Fries

frog = frosk, kikkert

frogbit = duitblêd

from = fan, sûnt, fan, sûnt, sûnt, út

frontier = grins

frost = froast, froast

froth = skomje, brûs, skom

fruit = frucht

fry = briede

fuel = branje

full payment = ôfbetelling

fun = fermeits, aardichheid, geniet, nju, nocht

function = funksje, amt

funeral = begraffenis, beïerdiging

fungus = poddestoel

funk = leffert

funny = fermaaklik, komysk

furnish = leverje

furniture = húsrie

furrow = fâld

futile = idel

future = oankommend

fuzzy = damp, dampich, dizich

gag = aardichheid, grapke

gain = oanwinst, fertsjinje, oanhelje, oanwinne, baat, fertsjinst

gall = galle

gallop = fjouwerje

game = boartsjen

gaol = finzenis, finzenis, finzenis

gape = gapje

garage = garaazje

garbage can = jiskefet

garden = tún

gardener = túnman

garlic = knyflok

garment = kleed

gas = gas

gasolene = benzine

gasoline = benzine

gate = poarte

gateway = poarte

gather = sammelje, gearkomme

gathering = gearkomste

gaunt = meager, tin, drôf, ferdrietlik, drôf, fertrietlik

gawk = gapje

gay = homofyl

gazette = krante

gem = edelstien, fonkelstien, juwiel

genealogy = sibbekunde, sibbekunde

general = generaal, mien, algemien, mien, algemien

generality = algemienens, algemienens

generally = oer 't generaal

gentle = mjitsk, swiet, myld

gentleman = hear, mynhear, hear, mynhear

genuine = autentyk

geographic = geografysk

geographical = geografysk

geography = ierdrykskunde

German = Dútsk, Dútser

Germany = Dútslân

gesture = gebeart

get = arrivearje, oankomme, oanlânje, arrivearje, oankomme, oanlânje, wurde, nimme, oanriede, oantuge, krije, ûntfange

get cold = kuolje, ôfkuolje

get married = boaskje, boaskje

get mouldy = skimmelje

get off = delgean, ôfrinne, ôfstappe

get out of a habit = ôfleare, ôfwenne

get rid of = ôfskaffe, ôftankje, ôfsmite

get up = stige

get used = wenne

ghastly = aaklik, ôfgryslik

ghost = spoek

gift = kado, skinking

gigantic = gigantysk

giraffe = sjiraffe

girder = balke

girdle = gurdle, mulbân

girl = famke

give = skinke, oanjaan, oanbiede, ôfbyldzje

give an account = oanbringe

give a ring = oanskilje, oanskilje

give in = ôfstean

give notice = advertearje, ferkundigje

give pain to = fertriette

give rise to = feroarsaakje

give up = ôfstean

give way = ôfstean

glad = bliid

gladness = blydskip

glass = glês, glêzen, glês

glide = glide, glydzje, gliere

globe = bol, ierdbol

glory = gloarje

gloss = ang

glove = mof

glow = gleonje

glow with heat = gleonje

glue = lym, lymje, lym

gnat = neef

gnaw = kjiffe, kjiffe

gnome = ierdmantsje

go = gean

goal = doel

go astray = ôfdwale

goblin = ierdmantsje

god = god

go down = delgean, delgean, ôfrinne, ôfstappe

go downhill = minder wurde, ôftakelje

God's acre = tsjerkhôf

go for a walk = kuierje

going down = efterútgong

gold = goud

goldfish = goudfisk

good = goed

good afternoon = goemiddei

goodbye = farwol, ôfskie

good-bye = ôfskie

good day = goendei

good evening = goejûn

Good Friday = Goedfreed

good morning = goemoarn

good-natured = aardig, freonlik

goodness = goedens

good night = goenacht

go off = minder wurde, ôftakelje

goose = goes

gooseberry = krúsbei

gospel = evangeelje

go up = stige

gout = flearen

govern = regearje

government = regear

grab = beetkrije, beetpakke

grade = graad, oantekening

gradually = allinken, dwaandewei, njonkelytsen, stadichoan

graduate = diplomearre

grain = nôt

grain of sand = sânkerl

gram = gram

gramme = gram

grandchild = beppesizzer, bernsbern

grandfather = oarreheit, pake

grandmother = beppe, oarremem

grand-nephew = efterneef

grandparent = pakkesizzer

grandparents = pake en beppe

granite = granyt

grape = drúf

grapevine = druvebeam

graphic arts = grafyk

graphics = grafyk

grapple = fange

grasp = beetkrije, beetpakke

grass = gers, gers, krûd, gers, krûd

grasshopper = sprinkhoanne, sprinkhoanne

grate = ôffreding

gratitude = tank

grave = grêf

graveyard = tsjerkhôf

gravity = swiertekrêft

grease = fet

greasy = fet

great = grut

Great Britain = Grut-Brittanje

great-grandfather = oerpake

great-grandmother = oerbeppe

greatgrandson = efterbernsbern

grebe = hjerringslynder

Greece = Grikelân

Greek = Gryks, Gryk

green = grien, grien

greet = begroetsje, groetsje

grey = grau, griis, skier, grau, griis

grid = ôffreding

grill = ôffreding

grind = meale, mealle

grip = beetkrije, beetpakke, gryp

gripped = ynteressearre

grisly = aaklik

groan = kroane

ground = boaiem, grûn, modder, mêd, ierdzje

grounding = ierdlieding

ground ivy = tongerblom

grounds = mêd

ground wire = ierdlieding

grow = wurde, oangroeie, oanwaakse, waakse

growth = groei, oanwaaks

gruel = brij

gruesome = in griis, ôfgryslik

guarantee = garânsje

guard = beweitsje, beweitser, kondukteur

Guelderland = Gelderlân, Gelderlân, Gelderlân

Guelders = Gelderlân, Gelderlân, Gelderlân

guess = ergje, fermoedzje

guide = oanstjoere, liede, oanstjoere, liede

guilder = gûne

guile = mûklist

guileless = sûnder euvelmoed

guilt = skuld

guiltless = ûnskuldich

guilty = skuldich

guinea-pig = bargemotsje, bargemotsje

gulden = gûne

gulf = djipte, ôfgrûn

gum = toskfleis, toskfleis

gun = gewear

gunpowder = buskrûd, krûd

gush = sproeie

gusto = animo, belangstelling

gymnastics = gymnastyk

habit = oanwenst, brûkme, gewoante, wenst, wizânsje

hackneyed = ôfseage, ôfseage

haddock = skylfisk

haggle = ôftingje

hail = hagel

hair = hier

hairdresser = hierknipper

hairpiece = prûk

ham = skinke

hammer = hammer

hand = oanlangje, oanrikke, arbeider, arbeidersman, hân, oanlangje, oanrikke, ôfjaan, ôfdrage

handicraft = ambacht, fak

handkerchief = bûsdoek

hand over = oanlangje, oanrikke, oanlangje, oanrikke, ôfjaan, ôfdrage

handsome = moai

hang down = ôfhingje

hangman = boal

hang onto = hâlde

happen = foarfalle

happiness = gelok

happy = lokkich, bliid

hard = huord, hurd

hardly = amper, kwealik

hard-worked = ôfseage

hardworking = krigel, warber

hare = hazze

harm = ôfbrek

harp = harpe

harrier = hoanskrobber

harrow = eidzje

harsh = bekjelûkerich, bekjelûkerich

harvest = rispje, rispinge

hat = hoed

hatch = skaadstreekje

hate = haatsje, hate

haul = tsjen

haunt = spoekje

have = ha, krije, ûntfange

have a subscription = yntekenje

have confidence in = fertrouwe

have faith = fertrouwe

have faith in = fertrouwe

have got = ha

hawk = hauk

hay = hea

hazard = noedzje, noed, risiko

hazardous = noedlik

hazel = hazzenutebeam

hazelnut = hazzenút

hazel-tree = hazzenutebeam

he = er, hy

head = liede, oanstjoere, holle, kop, holle, kop, holle, kop, holle, kop

header = rubryk

heal = genêze, genêze

health = sûnens

healthy = sûn

heap = skelf

hearsay = faam

heart = hert

heart- = hertlik

hearty = hertlik, hertlik

heat = ferwaarmje, hjittens

heating = ferwaarming

heaven = himel, loft

heavenly = himelsk

heavenly body = himellichem

heavy = swier

Hebrew = hebrieusk, joad

he-goat = bok

heir = erfgenamt

helmet = helm

helper = assistint, assistint

helpless = helpleas

hemp = himp

her = syn

herb = gers, krûd, gers, krûd

here = hjir, hjirre

hereditary = erflik

heredity = erflikens

hermit = hearremyt

hero = helt

heroin = heldinne, heldinne

heroine = heldinne, heldinne

heron = ielreager, reager

herring = hjerring

herself = sels

hesitate = skytskoarje, wifkje, skytskoarje, wifkje

hesitation = wifkjen

hiccup = hikje

hide = ferbergje

hideous = in griis, ôfgryslik, ôfgryslik

high tide = floed, floed

him = er, hy

himself = sels

hind = wyfkehart

hinny = mûlezel

hip = heup, heupe

hippo = nylhoars

hippopotamus = nylhoars

hire = hiere, hier

his = syn, syn

history = skiednis

hit = huffe, treffe

hog = baarch, swyn

hold = hâlde

hold back = benefterhâlde, ôfhâlde

hole = dobbe

holiday = feestdei

Holland = Hollân, Nederlân

Hollander = Hollanner

holy = hillich

home = thús

homosexual = homofyl

honest = earlik

honey = huning

honor = earje, eare

honour = earje, eare

hook = hoek

hooter = hoarn, klakson, klakson

hope = ferhoping

horizon = gesichtsein, hoarizon, kim

horn = hoarn, klakson, hoarn, klakson

hornet = brims

horrible = in griis, ôfgryslik, aaklik, ûnhuer, ûnhuerich, ôfgryslik

horror = grize, ôfgriis, ôfskrik, grize, ôfgriis

horse = happe, hynder

hospital = sikehûs

hostel = herberch

hostile = fijannich

hot = hjit

hour = oere

housefly = mich

house of worship = tsjerke

housewife = húsfrou

how = as, hoe't, as, hoe't, as, hoe't, as, hoe't

how many = hoefolle, hoefolle

how much = hoefolle, hoefolle

huge = gigantysk

human = minsklik

human being = minske

human race = minskheid

hump = buchel

hundred = hûndert

hungry = hol, hongerich

hunt = jeie

hurt = blessearje

hut = hutte, klinte

hydrophobia = dûmens

hypocrite = huchelder

hypocritical = hucheleftich

ice = iis

Iceland = Iislân

Icelander = Iislanner

ideal = ideaal, ideaal

identical = identyk

ideology = ideeëlear, ideology

idiom = taaleigen

idiot = idioat

idiotic = idioat

idol = ôfgod

idyll = idylle

if = as, bywannear't

ignore = negearje

illness = sykte, sykte

illuminate = ferljochtsje

illusion = yllúzje

image = byld, figuer

imagine = ferbyldzje

immediately = aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks

impel = oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje, driuwe

impetus = oandrang, oandrift, oandriuw, oanfitering, oantrún, oanfitering, oantrún

import = ymportearje, ynfiere

important = aardich, danich

imposter = bedrager

impress = ymponearje

imprint = ôfprintsel

improve = ferbetterje

impulse = oandrang, oandrift, oandriuw

in = yn

in action = warber, warber

in all respects = oer alle boegen

in a way = as, krekt as, oft

inborn = oanberne

inbred = oanberne

in cash = ree

incite = oanhysje, oansjasje

incitement = oanfitering, oantrún, oanfitering, oantrún

inclination = oanfjochting, oanstriid

increase = ferheegje, oanboazje, oanhelje, fergrutsje, fergrutting

incubate = briede

incus = ambyld

indeed = feitlik, winliken

index = oantsjutting, oanwizing

Indian = Yndysk, yndiaan

indicate = oantsjutte, oanwize, oanwize, oantsjutte

indication = foarteken, fiarsizzing, oantsjutting, oanwizing

indictment = oanklacht

indigenous = oarspronklik

individual = yndividueel, yndividu

inducement = oanlieding

industrial = yndustrieel

industry = yndustry

inebriety = dronkenskip

in every respect = oer alle boegen

in every way = oer alle boegen, oer alle boegen

in exchange for = tsjin

inexpensive = goedkeap

in fact = feitlik, winliken

infant = bern, bern

infantry = ynfantery

infect = ynfektearje, oanstekke

infection = ynfeksje

inference = konklúzje

inflation = ynflaasje

influence = beynfloedzje, beynfloeding, ynfloed

influenza = gryp

inform = oansizze

in front of = foar

infuse = ôftrekke

infusion = ôftreksel

inhabitant = bewenner

inherit = erve

inheritance = erfdiel

initiate = oanstichtsje

injure = skansearje

injury = blessearring, blessuere, wûne

ink = inket

inkpot = inketpotsje

ink-well = inketpotsje

inn = herberch

innate = oanberne

innocent = ûnskuldich

inoffensive = sûnder euvelmoed

insane = dûm, dwylsinnich, sljochtsinnich

insanity = dwylsin, dwylsinnigens, dwylsin, waansin

insect = ynsekt

inside = yn

insidious = glûpsk

insist = oandringe

inspire = oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oanwakkereje

instant = amerij

instigate = oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje

instruction = oanwizing

instructor = learaar

instrument = ynstrumint

insubordinate = dôfhûdich, dôfhûdich

insult = rache, misledigje

insurance = assurânsje, fersekering

insure = fersekerje

insurer = assuradeur, fersekeringsman

intelligent = yntelligint

intention = doel, foarnimmen

inter = begrave, beïerdigje, te hôf bringe

intercessor = advokaat, advokaat

interest = belangstelling, ynteresse

interested = ynteressearre

interesting = ynteressant

interjection = útropwurd

interment = begraffenis, beïerdiging

interrupt = ôfbrekke

intestine = term

intestines = yngewant, terms

in the beginning = te'n earsten, yn 'e earste opslach, te'n earsten, yn 'e earste opslach

in the daytime = daagliks

in the evening = jûns

in the meantime = alfêst

into = yn

intoxicated = dronken

introduce = oanbiede, ôfbyldzje, oanbiede, ôfbyldzje

investigation = eksamen

invitation = útnoeging

invite = noadzje, noegje

invite tenders for = útbesteegje, útbestelle, útbesteegje, útbestelle

invoice = fakturearje

invoke = oanroppe

in what way = as, hoe't, as, hoe't

iodine = joadium

Ireland = Ierlân

Irish = Iersk

iron = izeren, izer, strykizer

ironic = iroanysk

irony = irony

island = eilân

isolated = allinnesteand, frijesteand

isolation = iensumens, ôfsûndering

Israelite = Israelyt

issue = ôfkundigje, ôflêze

itch = jûkje, jûkte

its = syn

itself = sels

ivory = ivoar

ivy = klimmerblêd

jade = ôfmêdzje

jail = finzenis, finzenis, finzenis

jam = sjem

Japanese = Japansk

jargon = bargedútsk

jay = houtekster

jelly-fish = kwab

jenny-ass = ezelinne

jest = gekjeie

jester = harlekijn

Jew = joad, joad

jewel = edelstien, fonkelstien, juwiel, edelstien, fonkelstien, juwiel

Jewish = hebrieusk

job = arbeid, wurk, amt

jog = oanstjitte, oanstompe

join = oanslute, ferbine, gearbine, ferbine, ferienigje, ferienje

joining = oansluting

joke = gekjeie, aardichheid, grapke

journal = deiblêd, krante

journalist = kranteman

journey = reis

joy = blydskip

judge = oardielje, rjochter

judgment = oardiel

jug = kanne, bak, doaze

July = haaimoanne, july

jump = springe, sprong

jump off = ôfspringe

junction = oansluting

June = juny, simmermoanne

june bug = maaituorre

junior = oankommend

just = aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks, just, krektsa, niis, niiskrekt, nyskes, strak

just now = just, krektsa, niis, niiskrekt, nyskes, strak

keel = kyl

keep = beweitsje, observearje, rêde

keep back = benefterhâlde

keeper of the records = argivaris

keep on = duorje

keep one's hands off = ôfbliuwe

keepsake = oantinken, oantins, oantinken, oantins

key = kaai

kill = deadzje, deameitsje

kilo = kilo

kind = aardig, freonlik, attint

kindle = oansette, opstekke

king = dam, dam, kening

kingdom = keninkryk

kiss = patsje, tútsje, tút

kitchen = koken

kite = hoanskrobber

klaxon = hoarn, klakson, klakson

knee = knibbel

knife = mês

knit = breidzje

know = kenne, witte

know how = witte

labor agreement = arbeidsakkoart, arbeidskontrakt

laboratory = laboratoarium

labor dispute = arbeidsskeel

laborer = arbeider, arbeidersman

labor exchange = arbeidsburo

labor market = arbeidsmerk

labour agreement = arbeidsakkoart, arbeidskontrakt

labour contract = arbeidsakkoart, arbeidskontrakt

labour dispute = arbeidsskeel

labourer = arbeider, arbeidersman

labour exchange = arbeidsburo

labour market = arbeidsmerk

labour-union = fakbûn, fakferiening

lack = brekme

lad = boai, jonge

ladder = ljedder

laddie = boai, jonge

lady = dam, dam, frou, mefrou, frou, mefrou

ladybug = ingeltsje

laggard = neikommer

lake = mar

lamb = lammefleis, laam

lame = mank

lamp = lampe

lance = spear

land = ierde, grûn

landing-stage = lisplak

landscape = lânskip

language = sprake

lantern = lantearne

lapsed = útlibbe, útwikelse

large = grut

lark = ljurk

lass = famke

last = foarig, duorje, einichst

Latin = Latyn

laugh = laitsje, laits

laughter = gelaak, gelaits, laitsjen

law = wet

lawn = gersfjild

lawsuit = proses, rjochtsaak

lawyer = advokaat, advokaat

lay = lizze

lay-by = parkearterrein

lay down = lizze, pleatse, stelle

layer = laach

lay hold of = nimme

lazy = loai, loai

lead = liede, oanstjoere, liede, leaden, lead

leader = baas, haad, master, lieder

leaf = bled

leaflet = brosjuere

league = ferbining

lean = steune, leune, meager, tin

leap = springe, sprong

leap down = ôfspringe

leap-year = skrikkeljier

learn = leare

leather = learen, leare

leave = ôffarre, ôfreizgje, ferlitte, ôfreizgje

leave behind = benefterlitte

leave out = weilitte

leave out of account = negearje

lector = lektor

lecturer = lektor

leek = knyflok

left = lofter-, lofts

leg = skonk, skonk

legend = leginde

legible = lêsber

lemon = sitroen

lend = liene

length = lingte, lingte

lengthen = ferlingje

lesson = leksum

let = ferhiere

let know = oansizze

let off = ôfsjitte

letter = brief, skriuwen, letter

letterbox = brievebus

lettuce = kropslaad

level = flak, gelyk, lyk, nivo

lever = heffe

librarian = bibletekaris

library = bibleteek

lie = lizze, lige, leagen

lie encamped = kampearje

life = leven

lifebelt = rêdingsgurdle

life-belt = rêdingsgurdle

life-boat = reddingboat, reddingsboat

lift = heffe, stige

light = oansette, opstekke, ljocht, ljocht, ferljochtsje, ljocht, licht

lighthouse = fjoertoer, ljochttoer

lighting = ferljochting

like = as, hoe't, as, hoe't

likewise = ek

lilac = nageltsjebeam, nageltsjebeam

lily = leelje

lily-of-the-valley = maaieklokje

lime = kalk

lime-tree = linebeam

limit = begrinzgje, grins

linden-tree = linebeam

line = line, rige

lineage = komôf, ôfstamming, oarsprong, skaai

linguistic = taalkundich

link = keat

lion = liuw

lip = lippe

liquid = floeiber, floeistof, floeiber, floeistof

liquidate = ôfhannelje, ferwiderje, deadzje, deameitsje

list = list

listen = beharkje, harkje

listen in = ôfharkje

liter = mingel

literature = literatuer

litre = mingel

little = lyts

little by little = allinken, dwaandewei, njonkelytsen, stadichoan

live = libje

livestock = fee

living-room = húskeamer, wenkeamer

load = fracht

loaf = bôle, brea

loan = liene

loathe = ferspuie

location = plak, stee

loch = mar

lock = slot, skoattelje, ôfskoattelje

locksmith = slotmakker

locust = sprinkhoanne

logic = logika

logical = logysk

long = lang

look = aspekt, gesicht, oansjen, achtenearje, achtsje, besjen, achtenearje, achtsje, besjen

look after = beweitsje

look at = achtenearje, achtsje, besjen, achtenearje, achtsje, besjen

looking-glass = spegel

lord = hear, mynhear, hear, mynhear

lorry = frachtauto, frachtwein, frachtauto, frachtwein

lose = ôfklaaie, ferlieze, weislepe

lose flesh = ôfklaaie

lose in weight = ôfklaaie

lose one's way = ferdwale

loss = ferlies, ferlies

loud = lûd

louse = lúd, lûs

lovable = floatich

love = leavje, leafde, djoerte

lovely = gefallich, moai, djoer, leaf, aardich, bekoarlich, floatich

low = leech

lower = ôfslaan

low tide = ebbe

luck = gelok

luggage = bagaazje

lunacy = dwylsin, dwylsinnigens, dwylsin, waansin

lunatic = healwiis

lurid = bitsich, skerp

luxurious = lúksueus

machine = masine

mad = dûm, dwylsinnich, sljochtsinnich

madam = frou, mefrou, frou, mefrou

madness = dwylsin, dwylsinnigens, dwylsin, waansin

magazine = krante

magic = magy

magical = magysk

magician = tsjoender

magnetic = magnetysk

magpie = akke, akster

maid = faam, keamerfaam

mail = post

mailbox = brievebus

mainland = fêstelân, wrâlddiel

major = majoar

make = dwaen, oanmeitsje

make a mistake = fersinne jin

make an offer of = oanbiede

make a note = oantekenje

make clean = suverje

make fast = fêstdwaan

make glad = ferbliidzje

make use of = benutsje, brûke

making = oanmeitsjen, oanmeitsjen, oanmeitsjen

malicious = glûpsk

man = minske, man

manage = administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere, administrearje, de administraasje dwaan, beheare, bestjoere, oanstjoere

management = administraasje, behear, administraasje, behear

manager = behearder, bestjoerder, direkteur

manifacture = oanmeitsjen, oanmeitsjen

mankind = minskheid

manner = manear

manufacture = fabrisearje, oanmeitsjen

manure = dong

manuscript = manuskript

map = kaart, lânkaart, kaart, kaart, lânkaart

marble = moarmeren, moarmer

march = rinne

marguerite = margryt

marigold = goudjesblom

marijuana = mariûana

mark = merk, merk, ôfstimpelje

market = merk, merk

marketplace = merk

mark out = ôfbeakenje

marmelade = sjem

marriage = boask, boask, boask

marry = boaskje, boaskje

marten = wezeling

marter = wezeling

martyr = martelder

marvel = fernuverje jin

marvel at = fernuverje jin

mashed potatoes = pomp, ierappelpomp

mask = momkappe

mason = mitselder

mass = mannichte

massage = massaazje

massive = massyf

mast = mêst

master = master

mat = matte

match = lúsjefers, lúsjefersprikje

mathematical = wiskundich

matrimony = boask

matter = affearen, kwestje, oangelegenheid, fal, gefal, fal, gefal, matearje

mattress = matras

mature = ryp

maximum = maksimaal, maksimum

maybe = faaks, miskien, mooglik, mûlk

mayhap = faaks, miskien, mooglik, mûlk

mayor = boargemaster, boargemaster

meager = meager, earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich

meal = moal

mean = midden

meaning = doel, foarnimmen, betsjutting

meanwhile = alfêst

measure = ôfmjitte

measured = twang

measurement = diminsje, ofmjitting, ôfmjitting

meat = fleis

medicine = doktersguod, medikamint, medisyn

meet = gearkomme, treffe, oantreffe, ôfhelje

meeting = gearkomste

melody = meldij

melt = teie

melting = tei

member = oanhinger, oanhinger

memento = oantinken, oantins, oantinken, oantins

menace = bedriigje, drige, bedriging, drigemint

mentally deficient = efterlik

menu = kaart

mess = brij

messenger = seinboade

metalled = stiennen

method = metoade

methylated spirit = brânspiritus

metropolis = haadstêd, haadstêd

microphone = mikrofoan

middle = midden

middleclass citizen = boarger

midget = dwerch

midnight = midnacht, midnacht

midwife = ferloskundige, hoarnwiif

mild = myld

mile = mile

milk = molke

miller = moolder, mûnder

millimetre = streep

mind = observearje

mine = myn, myn, myn

miner = mynarbeider, mynwurker

ministry = ministearje

minute = minút

mirror = spegel

miscarry = fale, feile, mislearje

miscellaneous = alderhanne

mischievous = glûpsk

miser = earn, frek, gjirrigert, izegryn, krintekakker, nepert

miserable = drôf, ferdrietlik, earm, earmoedich, heukerich, drôf, fertrietlik, earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich

miserliness = deunens, gjirrigens

miserly = earnich, gjirrich, taaimelk

misery = earmoed

mist = damp, dize

mistake = fersin, flater

Mister = hear, mynhear

mistletoe = mistel

mistress = bazinne, masteresse

misty = damp, dampich, dizich

mite = myt

mitten = mof

moan = kroane

mobile = beweechlik, ferweechlik

mode = manear

model = skema

moist = damp

mold = skimmel

molecule = molekule

moment = amerij

Monday = moandei

money = jild, sinten

monitor = ôfharkje

monk = mûnts, muonts

monologue = allinnespraak

monopoly = monopoalje

monotonous = monotoan, monotoan

monster = meunster

month = moanne

monument = monumint, tinkteken

monumental = monumintaal

moon = moanne

more = mear

moreover = fierders

morning = moarn

mortgage = hypoteek, hypteek

mosaic = mozayk

mosaic work = mozayk

mosquito = muskyt

moss = moas

moth = mot

mother = mem

mother-in-law = skoanmem

motive = oanlieding, motyf

motor-boat = motorboat

motor car = auto, wein

motor-launch = motorboat

motor road = autodyk, grutte dyk, autodyk, grutte dyk

motor tyre = autobân

motorway = autodyk, grutte dyk, autodyk, grutte dyk

motto = devys

mould = skimmel

mount = oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme

mountain = berch

mountain-ash = koetsebeibeam

mountain-ash berry = koetsebei

mountain chain = berchte

mountaineering = berchsport

mouse = mûs

mouth = mûle, mûn, útrin, mûle, mûn, útrin, mûle, mûn, útrin, mûn, útrin

move = bewege, ferwege, bewege, ferplakke, ferfarre, ferhúzje, ferfarre, ferhúzje, ferfarderij, ferhuzing

moving = oandwaanlik, oandwaanlik

Mr. = hear, mynhear, hear, mynhear

Mrs. = frou, mefrou, frou, mefrou

mud = labze, blabber, blabze, drek, dridze, modder

mule = mûldier

multiply = fermannichfâldigje, fermannichfâldigje

multitude = mannichte

mummy = mummy

munition = ammunysje, munysje

murder = fermoardzje, moardzje, moard

murderer = moardner, moardner

muscle = spier

mush = brij

mushroom = poddestoel

music = muzyk

musician = muzykman, muzikus, spylman

mussel = moksel

mustard = moster

mutton = skiepfleis

my = myn

mystic = mystyk

mystical = mystyk

myth = myte

nail = spikerje, spiker, neil

naked = bleat, neaken

nakedness = neakenens

name = namme

nameless = anonym, nammeleas

nap = dodzje

narcissus = titelroas

narrate = ferhelje, fertelle

narrative = ferhaal

narrow = ing, nau, smel

nasturtium = ljippetop

nasty = aaklik, lilk, ûnhuer, ûnhuerich, glûpsk

nation = naasje, folk

national = nasjonaal

nationality = nasjonaliteit, nasjonaliteit

native = oarspronklik, oanberne

natural gas = ierdgas

nature = aard, wêzen, aard, natuer, wêzen, natuer, aard, natuer, wêzen

nausea = mier

navel = nâle

near = by, oankomme, takomme

nearby = by, neistlizzend, oankomme, takomme

nearly = amperoan, benei, beneistenby, hast, omtrint, skraach, skraachwurk

near to = by

neck = hals

needle = nuddel, nulle, nuddel, spjelde

needlewoman = skroar

negative = negatyf

neglect = efterútstelle, ferwaarloazje

negligent = sleau

Negro = neger

neigh = âlje, balte, brinzgje

neighbour = buorman

neighbouring = neistlizzend

neither = noch, gjinien, nimmen

nephew = muoikesizzer, omkesizzer

nerve = senuw, sine

nervous = senuweftich

nest = nestelje

net = net

nettle = brannettel, broeier

network = net

never = nea

new = nij

news = nijs

newspaper = krante, deiblêd, krante

New Year = nijjier

next = efternei, efteroan, oankomme, takomme, oankomme, takomme

next to = by, nêst, njonken

nibble = kjiffe

nice = gefallich, goed

nickname = tanamme

niece = muoikesizzer, omkesizzer

niggard = earn, frek, gjirrigert, izegryn, krintekakker, nepert

night = nacht

night club = nachtklup

nightingale = geal

nightmare = nachtmerje

night prayers = jûnbea

night spot = nachtklup

nineteen = njoggentjin

ninety = njoggentich

ninth = njoggende

nip = foaritentsje

no = gjin, né, neen, net

noble = nommel

nobleman = edelman

nobody = gjinien, nimmen

nocturnal = nachtlik

noise = lawaai, leven

none = gjinien, nimmen

non-skid = antislip-

no-one = gjinien, nimmen

nor = noch

north = noarden

northern = noardlik

North Sea = Noardsee

Norway = Noarwegen

Norwegian = Noarsk, Noar

nose = noas

not = gjin, né, neen, net

not at all = alderminst, perfoarst net

note = biljet, oantekenje, oantekening, oantekening

notebook = jefte, opskriuwboekje

nothing = neat

notice = oanplakbiljet, advys, rie

notice-board = oanplakboerd

notification = advys, rie

notify = advisearje

noun = haadwurd

nourish = fiede

nourishment = fiedsel

novel = nij

novelty = nijs

November = novimber, slachtmoanne

now = hawar, wolno, no, no't

now and then = altemets, út en troch

nowhere = nearne

nuclear = nukleêr

nude = bleat, neaken

nudge = oanstjitte, oanstompe

nudity = neakenens

number = tal, oantal, nûmer

numberplate = nûmerboerd

numeral = nûmer

nurse = ferpleegje, ferpleechster

nut = nút

nuts = dûm, dwylsinnich, sljochtsinnich

oak = iik, ikebeam, ikelbeam

oats = hjouwer

obedient = hearrich, hearrich

objectionable = net goed te krijen, ôf te karren

obliging = attint

observation = kapsje

observe = observearje

obstetrician = ferloskundige, hoarnwiif, ferloskundige

obstruct = ôfslute

obviously = blykber

occasion = oanlieding

occiput = efterholle

occupation = ambacht, fak

occupy = besette

occur = foarfalle

occurence = foarfal

ocean = oseaan

o'clock = oere

October = wynmoanne

oculist = eachdokter

odd = frjemd

odor = lucht

odour = lucht

of = fan, sûnt, fan, sûnt

of all sorts = alderhanne

of fantasy = fantastysk

offence = oanstjit

offend = rache, misledigje

offer = oansiik, oanbiede, oanbieding, oanbod, oanbiede, ôfbyldzje, foarslach, oanbieding, oanbod

offer of marriage = oansiik

offer up = oanbiede

office = kantoar, kantoar, amt

officer = ofsier, amtner

official = amtlik, amtlik, offisjeel, amtner

officialdom = burokrasy

offset = distânsje, ôfstân

offspring = ôfstammeling

of noble birth = aadlik

of silk = siden

of steal = stielen

often = faak, faken, fakentiden, gauris, jamk

of the body = lichaamlik

of the sun = sinnich

of which = waans

oil = oalje

okay = goed, ôfpraat, okee, sein, okee

old = âld, âld, âld, âld

old-fashioned = âlderwetsk, âldfrinzich

olive = oliif

omen = foarteken, fiarsizzing

omit = weilitte

omnibus = buso

omnipotent = almachtich

omniscient = alwittend

on = fan, sûnt, yn, oer, op

on account of = fanwegen

once = ienkear

once more = alwer

one = ien, immen, men, ien

one and a half = oardeheal, oardel

one another = inoar

one hundred = hûndert

on end = efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei, efterinoar, oan ien tried troch, oanien, oanienwei

onerous = swier

one thousand = tûzen

one time = ienkear

only = allinne

only just = amper, kwealik

on one's back = efteroer

on that account = dêrom, dêrom

on the left = lofts

on the other hand = oan 'e oare kant

on the other side of = dwers

on the right = rjochts

on time = krekt

open = ticht

opening = iepening, iepening

operative = arbeider, arbeidersman

ophtalmologist = eachdokter

opine = achtenearje, achtsje, miene

opinion = miening

opportunity = foarfal

opposed to = tsjin

opposite = tsjin

oppress = drukke

oral = mûnling

orange = sinesappel

order = befelje, oanfreegje, oanfreegje, befelje, befel

ordinarily = gewoanlik

organ = oargel

Oriental = eastersk

origin = komôf, oarsprong, skaai

originate = ôfskaaie, ôfstamje

orthodox = ortodoks, otterdoks

ostrich = strúsfûgel

other = oar, oars

other than = bûten

out = bûten

out of = út

out of date = âlderwetsk, âldfrinzich

outside = bûten, bûten

outside of = bûten

outstanding = efterstallich

oval = aairûn

over = dien

overall = alles omfiemjend, hiel, totaal, finaal, gâns, gânsk, hiel, hielendal

overdrive = ôfmêdzje

overdue = efterstallich

overlook = weilitte

override = ôfmêdzje

over there = dêr, dêre, er

owing to = fanwegen

owl = ûle

own = besitte

owner = eigner, eigner

ox = okse

oyster = oester

pace = ôfpasse

pack = ynpakke

package = ynpakke

page = bledside, side

pail = amer

pain = pine

painful = pynlik

paint = fervje, ferve, ôfskilderje, skilderje

painter = ferver, skilder

painting = skilderij

pair = pear, twatal, pear, twatal

pal = kammeraat

Palm Sunday = Palmpeaske, Palmsnein, Palmpeaske, Palmsnein

pamphlet = brosjuere

panic = panyk

paper = akte, dokumint, papier

paperback = brosjuere

parachute = falskerm, parasjute

parade = appel, appel

paraffin-oil = petroalje

paragraph = alinea, kêst

paralyse = ferlamje

paralysis = ferlamming

parasite = parasyt, parasyt, parasyt, parasyt

pardon = begnedigje, ferjaan, ferjouwing

parent = âlder

parents = âlden

parents-in-law = skoanâlden

parings = ôfeart, ôffal

Paris = Parys

parish = parochy, parochy

park = parkeare

parking bay = parkearterrein

parking garage = parkearterrein

parking place = parkearterrein

parliament = parlemint

parrot = pappegaai

parsley = sopgriente

part = diel

Parthian = diel

participate = dielnimme

particular = apart, beskaat, spesjaal

partition = ôfskieding

partridge = patriis

party = oanhing

party members = oanhing

pass = oanjaan, oanlangje, oanrikke, oanlangje, oanrikke, ôfjaan, ôfdrage

pass away = deagean, ferstjerre, stjerre

paste = daai

pastor = pastoar, dominy, pastoar

pate = holle, kop, holle

patent = oktroai, patint

path = paad

patience = ferduldigens

patient = ferduldich, pasjint

patriarch = aartsfader

patron = begeunstiger

pattern = skema

pavement = gongpaad, stoepe

paw = skonk, foet

pay = betelje

pay attention to = achtslaan op

payment = ôfbetelling, beteljen

pay off = ôflosse

pea = dopeart, eart

peace = frede

peaceful = fredich, freedsum

peaceloving = freedsum

peacock = pau

peal = skilje

peanut = apenút

pear = par

pearl = pearel

pear-tree = parrebeam, parrebeam

peculiar = frjemd

pedestrian = fuotgonger

pedigree = sibbekunde, sibbekunde

peg = foaritentsje

pelican = pilekaan

pen = fear, pinne, plom, pinne, skieppehok

pencil = poatlead

peninsula = skiereilân

pen-knife = bûsmês, knyft

penthouse = ôfdak, ôfdak, ôfdak

people = folk

pepper = piper

per = yn

perchance = faaks, miskien, mooglik, mûlk

perform = ferskine, dwaen, oanmeitsje, oanbiede, ôfbyldzje, oanbiede, ôfbyldzje

perfume = rûkersguod

perhaps = faaks, miskien, mooglik, mûlk

peril = gefaar

periodical = krante

perish = ferkomme

permission = ferlof

perplexed = ferbjustere

persecute = efterneisitte, eftersitte

Persian = Perzysk

personality = aard, wêzen

perspiration = swit

petition = fersykskrift

petitioner = adressant, beswierskriftskriuwer

petrol = benzine

petroleum = petroalje

phantom = spoek

pharmaceutical = doktersguod, medikamint, medisyn

phase = faze

philosophy = filosofy

phone booth = telefoansel

phonograph = grammofoan

photograph = fotografearje, fotografearje

photoprint = fotokopy

physical = lichaamlik

physician = dokter

physics = natuerkunde, natuerwittenskip

pick = ôfbrekke, ôfroppe, ôfskuorre

pick out = ferkieze, kieze

pick up = sammelje, nimme, ôfhelje

picture = byld, figuer, skilderij

picture postcard = printkaart, printkaart

piece = diel

pier = lisplak

pig = baarch, swyn

pigeon = do, do

pigeonhole = fak, fek

piglet = bigge

pigmy = dwerch

pile = skelf

pilgrimage = pylger

pilot = piloat, piloat, piloat

pin = spjelde

pine = din, dinnebeam

pine-tree = din, dinnebeam

pink = anjelier, anjer

pioneer = baanbrekkend, paadsljochter

pious = from

pipe = piip, buis, piip

pirate = seerôver

pistol = pistoal

pit = dobbe

pitch black = pikswart

pitcher = kanne

pity = begrutsjen, meilijen

placard = oanplakke, oanplakbiljet

place = oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme, plak, stee, plak, stee, lizze, pleatse, stelle

place of worship = tsjerke

plain = flakte, dúdlik

plaintain = weversblêd

plan = doel, foarnimmen

plane = fleanmasine, fleantúch, skave, skaaf

plank = planke

plant = gewaechs, oanplantsje, ploantjse

plantation = oanplantsje

plate = skaal, skaal

platform = kaai, program, program

platter = skaal, skaal

plausible = oannimlik, leauwenswurdich

play = boartsje, boartsje, boartsje

playground = boartersplak

plea = argumint

pleasant = gefallich

please = asjebleaft, noaskje, sinnigje

pleased = tefreden

pleasure = aardichheid, geniet, nju, nocht

plough = ploegje, ploeie, ploege

pluck = ôfbrekke, ôfroppe, ôfskuorre

plug = bûzjy

plug in = ferbine

plum = prom

plume = fear, pinne, plom, fear, pinne, plom

plunder = rôve

plunge = dûke

pocket = bûse

poem = fers

poetry = poëzy

point out = oanwize, oantsjutte

poison = fergif

poisonous = fergiftich

Poland = Poalen, Poalen

pole = peal, poal, stange

police = polysje

policeman = polysje, polysjeman

police-station = polysjeburo

policy = polityk

politics = polityk

polyp = polyp

pond = fiver

pool = oanslute

poop = efterstjûne, efterstjûne

poopdeck = efterstjûne, efterstjûne

poor = earm, earmoedich, heukerich, earm

pope = paus

poplar = popel, popelier

poppy = klaproas

population = befolking

porcupine = stikelbaarch

pork = bargeguod

portal = yngong, poarte

portent = foarteken, fiarsizzing

portfolio = aktetas

port side = bakboard

pose = healwiizje, jin tjirgje

positive = posityf

possess = besitte

possession = besit, besitting, besit

possibility = mooglikheid

possible = mooglik, mûlk

possibly = faaks, miskien, mooglik, mûlk

post = oanplakke, peal, amt, post

postage stamp = postsegel

postcard = brievekaart

poster = oanplakbiljet

postman = postrinder

post office = postkantoar

postulate = easkje, fereaskje

post up = oanplakke

potato = ierappel

pottery = ierdewurk, stienguod, ierdewurk, stienguod

pour = eazje, jitte

pour off = dreagje, ôfdreagje

poverty = earmoed

practical = praktysk

practice = brûke, praktyk

prawn = granaat

prayer = bea, gebed

precipice = djipte, ôfgrûn

precise = krekt, presiis

precursor = foargonger, foarteken

pregnant = drachtich, swier, swier, drachtich, swier

prehistory = prehistoarje

preposition = ferhâldingswurd

presage = foarteken, fiarsizzing

presence = bywêzen, bywêzichheid, oanwêzigens

present = aktueel, op 't stuit fan betsjutting, kado, skinking, hjoeddeisk, oanbiede, ôfbyldzje, oanbiede, ôfbyldzje, oanbiede, ôfbyldzje, oanbiede, ôfbyldzje, bywêzich, oanwêzig

presentation = oanbieding, oanbieding, foarslach, oanbieding, oanbod

present-day = aktueel, op 't stuit fan betsjutting, hjoeddeisk

presentiment = foarfielen

present with = oanbiede, ôfbyldzje

president = foarsitter, presidint

press = drukke

pressure = druk

presume = ergje, fermoedzje

pretend = beare

pretty = skoan

previous = foarig

previous to = ear't, foar't

prey = proai

price = priis

pricey = djoer

pride = batskens, grutskens, ynfierenheid

priest = pastoar, preester

primeval forest = oerwâld

primitive = primityf

primrose = peaskeblom

princess = prinsesse

principle = prinsipe

print = ôfprintsel, printsje, ôfprintsje

printer = printer

prior = foarig

prison = finzenis, finzenis, finzenis

prisoner = finzene, finzene

process = proses

proclaim = ôfkundigje, ôflêze

proclamation = deklaraasje, ôfkundiging, ôfkundiging

procure = oanriede, oantuge

produce = opsmite, produsearje, ferwêzenlikje

profess = bekenne, bychtsje, bekenne, bychtsje

profession = berop

profit = baat, fertsjinst

profound = djip

programme = program, program

progress = ferbettering

prompt = krekt

proof = bewiis

prop = lining

property = boerepleats, boupleats, pleats, eigenskip, alloai, slach, besit, besitting

prophesy = foarsizze, foarsizze, foarsizze

proposal = oansiik, foarslach, oanbieding, oanbod

propose = biede, foarslaan, oanbiede

prosecute = efterneisitte, eftersitte

protect = beskermje

protect from = ôfwarre

protection = beskerming, beskerming

protégé = beskermeling

protein = aaiwyt

proud = batsk, grutsk, ynfieren

prove = oantoane, bewize, oantoane

provided that = as, bywannear't

province = provinsje

provincial = provinsjaal

provoke = oanhysje, oansjasje

provost = boargemaster

psalm = psalm

psychic = psychysk

public = iepenbier, publyk

publication = ôfkundiging

publish = bekendmeitsje, publisearje

publisher = útjouwerij, útjouwer

publishing house = útjouwerij

pull = tsjen

pull down = ôfbrekke

pulpit = buordsje

pulverize = meale, mealle

pump = pompe, pomp

punctual = krekt

punish = bestraffe, straffe

puppet = pop, poppe

purchase = oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge, oantuge, keap

purchaser = keaper, klant

pure = skjin, suwer, suwer

purge = suverje

purple = pears

purpose = doel

pursue = efterneisitte, eftersitte

push = oanfiere, oantriuwe, dúste, stjitte, triuwe, dúst, stjit, triuw

put = lizze, pleatse, stelle

put down = lizze, pleatse, stelle

put off = ôfdwaan, ôflizze, ôfsette, ôfkonfoaie, ôfskypje

put on = aktivearje, oandwaan

put on airs = healwiizje, jin tjirgje

put on the stage = oanbiede, ôfbyldzje

put on weight = oanhelje, oanwinne

put out = dôvje, dwêste

put out to tender = útbesteegje, útbestelle, útbesteegje, útbestelle

putrefy = ferrotsje, rotsje

put up = oanbringe, oanpasse, ôfstimme

put up with = lijen

puzzle = riedling

pyjamas = piama

quadrangle = fjouwerhoeke

quality = eigenskip, alloai, slach

quarrel = rûzje

quash = ferneatigje, ferniele

quay = kaai

queen = dam, dam, keninginne

question = fraach

questionable = fetber foar krityk

quick = fluch

quiet = stil

quit = ôfgean, ferlitte

quite = genôch, bjuster, bot, fleande, gâns, rju, tige, ûnhuerich

quiver = beve, ridel

quivering = ridel

quotation = oanhaal, sitaat

quotation marks = oanheltekens

quote = oanhelje, sitearje

quotes = oanheltekens

rabbit = knyn

rabies = dûmens

race = skaai

radio = radio

radish = radys

radius = radio, striel

rail in = ôffreedzje

rail off = ôffreedzje

railroad = spoarwei

railway = spoarwei

railway carriage = spoarwein

rain = reine, rein

rainbow = reinbôge, reinbôge

rain cats and dogs = eazje

raincoat = reinjas

raise = heffe, ferheegje

rake = klauje

ranch = boerepleats, boupleats, pleats

rank = rige

ransom = ôfkeapje, ôfkeapsom

rapid = fluch

rare = seldsum

raspberry = framboas

rat = rôt

rather = snjitsje, genôch

raven = raven

ravine = ravyn

ray = striel, streek, stripe

razor = skearmes

read = ôflêze, lêze

read out = ôflêze

ready = dien, ree

real = feitlik

reality = wierheid

realize = begripe, ferstean

rear = efterhoede, efterkant, efterhoede

rear-exit = efterútgong

rearguard = efterhoede, efterhoede

rear-lamp = efterljocht

rear-light = efterljocht

reason = oarsaak, reden, motyf

rebate = ôfslaan

rebound = ôfstuitsje

rebuke = lekje, ôfkarre, ferwite

receipt = kwitânsje

receive = oanfurdigje, oannimme, krije, ûntfange

recent = farsk

recline = lizze

recognize = erkenne, erkenne, erkenne

recommend = oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje, oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje

recommendable = it oanrikkemandearjen wurdig

recommendation = oanbefelling

record = skiif, registrearje, rekord

record-player = grammofoan

recover = genêze

recruit = rekrút, oanbringe

red = read, read, read

red currant = reade bei, strinkjebei

redeem = ôfkeapje, ôflosse

redemption = ôflossing, ôfskriuwing

redemption money = ôfkeapsom

red herring = bokken

reduce the price = ôfslaan

reek = stjonke

reflection = ôfspegeling

refuse = ôfeart, ôffal, ôfkitse, ôfwize, wegerje

regal = keninklik

regard = achtenearje, achtsje, besjen, achtenearje, achtsje, besjen, achtenearje, achtsje, besjen

region = gea, gebiet, hoek, kontrei, lânsdouwe

register = registrearje, oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje, oanbefelje, oanpriizgje, oanpriizje, oanrikkemandearje

registered letter = oantekene brief, oantekene brief

regret = spyt

regrettably = eilaas, spitich, spitigernôch

regularly = faak, faken, fakentiden, gauris, jamk

regulation = regel

reject = ôfkitse, ôfslaan, ôfstegerje, ôfwize, ôfstimme, ôfkitse, ôfwize, wegerje

rejection = blauke, ôfstegering, ôfwizing

relate = ferhelje, fertelle, oanbelangje

related = besibbe

relation = ferhâlding

relations = sibben

relationship = sibskip

relative = sibbe, betreklik

relatives = sibben

release = befrije, ferlosse, frijlitte

religion = godstjinst, leauwe, religy

relinquish = ôfstean, jin ôfsette fan

remain = benefterbliuwe

remainder = ôfeart, ôffal

remark = kapsje

remedy = genêze, genêze

remit = annulearje, ôfsizze, skrasse

remote = apart, beskaat, efterôf, ienlik, iensum, ôfhandich, efterôf, fier

removal = ferfarderij, ferhuzing

remove = ôfskaffe, ôftankje

remove the cloth = ôfrêde

rendezvous = ôfspraak

renounce = ôfswarre, jin ôfsette fan

renown = faam, gloarje

rent = hier

rental = hier

renter = hierder

rent out = ferhiere

renunciation = ôfswarren

repair = ferhelpe, reparearje

replacement = ôflossing, oanfolling

replenishment = oanfolling

replete = oerfol

reply = anderje, antwurdzje, andert, antwurd, beskie

report = oanbringe

repose = rêst

represent = ôfbyldzje, fertsjinwurdigje

representation = figuer

representative = deputearre, ôffeardige, ôffurdige, fertsjinwurdiger

reproach = ferwite, ferwyt

reprove = ferwite

republic = republyk

repute = faam

request = fersykje, fersyk

require = easkje, fereaskje

rescue = rêde

reserve = oanfreegje

residence = went, wente

resign = ôfgean, ôfgean

respectable = achtber, eabel

respiration = sykheljen

respond = anderje, antwurdzje

responsibility = oanspraaklikheid

responsible = ferantwurdlik, ferantwurdlik, ferantwurdlik, ferantwurdlik

rest = ôfeart, ôffal, rêst

restrain = regearje

restrict = begrinzgje

result = ôfskaaie, ôfstamje, ôfrin

resumé = gearfetting

retain = ôfhâlde

retarded = efterlik

retreat = ôftocht, ôftocht

reveal = bekendmeitsje, publisearje

revenge = wrek

reverse = efterkant, earsling, efterkant

reversed = earsling

reverse side = efterkant, efterkant

revolution = revolúsje

reward = beleanje, leanje, beleanning

rhino = noashoarn

rhinoceros = noashoarn

rhythmic = ritmysk

rib = ribbe

rice = rys

rich = ryk

rich man = rikeling

rickety = útlibbe, útwikelse

rid = ôfhelpe

riddle = riedling

rifle = gewear

right away = aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks

right now = aansen, aanst, aanstûns, dalik, daliks

rigid = stiif

ring = skilje, oanskilje, oanskilje

ring the bell = oanskilje, oanskilje

ripe = ryp

rise = stige

risk = noedzje, noed, risiko

risky = noedlik

road = wei

roam = doale, doarmje, dwale, swalkje, swerve

roast = briede

rob = rôve

robber = rôver

robin = readboarstke

robust = gewûpst, hecht

rod = stange

rodent = kjifdier

rogue = skoelje, stjonkert

roll = broadsje

roll-call = appel, appel

roller = silinder

Roman = Romeinsk

romantic = romantysk

roof = dak

room = keamer

rooster = hoanne

root = woartel

rope = tou

rose = roas

rot = ferrotsje, rotsje

rotten = ferrotte

round = ôfrûnje

round off = ôfrûnje

rouse = oanhysje, oansjasje, oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje

route = wei

row = roeie, rige

rowan = koetsebeibeam

rowan berry = koetsebei

row-boat = roeiboat

rowing-boat = roeiboat

royal = keninklik

rub = wriuwe

rubbish = ôfeart, ôffal

rudder = roer

rude = bot

rudiments = abee, abee

ruin = ferrinnewearje

rule = regearje, regel

rumor = faam, geroft

rumour = faam, geroft

rump = efterst, gat, poepert

run = stilstâns, flecht

run across = treffe

run away = flechtsje

rung = tree

run into = oanride

Russia = Ruslân, Ruslân

Russian = Russysk

rust = ferroastkje, roastje, roastkje, roast

sack = dien jaan, sek, sek

sacred = hillich

sacrifice = oanbiede

sad = drôf, ferdrietlik, drôf, fertrietlik, drôf, ferdrietlik

saddle = seal

sadness = fertriet, hertsear

safety = feiligens, feiligens

safety-belt = rêdingsgurdle

safety-pin = feilichheidsspjelde, feilichheidsspjelde

safety pin = feilichheidsspjelde

sagacious = yntelligint

sail = ôffarre, sile, seil

sailor = seeman, skipper

saint = hillige

Saint John's-wort = sintjanskrûd

Saint Nicholas = Sinteklaas

salad = slaad

salary = fertsjinst, gaazje, lean

sale = ôfset, sleet, ôftrek, ferkeap, ferkeaping

sales activity = merk

salesman = ferkeaper

saleswoman = ferkeapster

saliva = flibe, spui

salmon = salm

salt = sâlt

salty = sâlt

salute = begroetsje, groetsje

salvage = sparjild

salvage money = sparjild

Salvation Army = Heilsleger

sample = meunster, staal

sand = sân

sarcastic = sarkastysk

Sassenach = Ingelsman

satellite = satellyt

satisfied = tefreden

sausage = woarst

savage = wyld

save = rêde

saw = seagje, seage

Saxon = Saksysk, Saks

say = sizze

scale = skob, bekladderje, bekliuwe

scandal = oanstjit, kwealaster, rabberij, oanstjit, skandaal

Scandinavian = Skandinavysk

scar = groede

scarcely = amper, kwealik

scare = ôfskrikke

scatter = jitte

scenery = lânskip

scent = lucht

scheme = skema

school = skoalle

school of motoring = autorydskoalle

science = wittenskip

scientific = wittenskiplik

scissors = skjirre

scold = oanmoanje, ferwite

scooter = autopet, rinfytske, autopet, rinfytske

scorpion = skorpioen

Scot = Skot

Scotland = Skotlân

Scotsman = Skot

Scottish = Skotsk

scourge = pleach

scratch = skram

scream = skreauwe

screen = skerm

screw = skroeve, skroef

screwdriver = skroevedraaier

script = skrift

scrupulous = skrutel

scuffle = fjochtsjen, striid

sculptor = byldhouwer

sea = see

sea-dog = robbe, seehûn

seagull = kob, kobbe, miuw, seefûgel

seal = robbe, seehûn

seamstress = skroar

seasickness = seesykte

season = jiertiid

seaweed = seewier

secluded = allinnesteand, frijesteand

second = twadde, sekonde

second cousin = efterneef

secret = geheim, geheim

secretary = skriuwster, skriuwer

secrete = drage

section = fak, fek, baanfek, ôfdieling

secure = fêstdwaan

security = feiligens

see = treffe, oantreffe, sjen, besykje

seed = sied

seem = skine

seize = beetkrije, beetpakke

seldom = komselden

self = sels

self-conscious = ferlegen

selfinterest = eigenik

self-interested = eigenikkich, eigenikkich

selfish = eigenikkich, eigenikkich

selfishness = eigenik

selfless = oanhanklik, oanhinklik, oanhanklik, oanhinklik

sell = ferkeapje

send about his business = ôfkonfoaie, ôfskypje

sender = ôfstjoerder, ôfstjoerder

send off = ôfstjoere

sensation = fielen, gefoel

sense = fiele

sentence = sin, feroardielje

separate = apart, beskaat, ôfskiede, ôfsûnderje, diele, ferdiele, ferpartsje, partsje

separation = ôfskieding, iensumens, ôfsûndering

September = hjerstmaonne, septimber

sergeant = sersjant

series = searje

serious = aardich, danich, earnstich

servant = faam, betsjinder, feint

serve = tsjinje

service = tsjinst

set = searje

set out = ôfreizgje, ôfreizgje

set straight = teloarstelle

settle = ôfhannelje, rekkenje, ôfrekkenje, ferswakje, rekkenje, ôfrekkenje

settlement = koloanje, ôfrekken

seven = sân

seventeen = santjin

seventeenth = santjinde

seventh = sânde

seventy = santich

several times = bytiden

severe = string

sew = naaie, nuddelje

sewer = rioel

sex = geslacht, slachte

shack = skuorre, hutte, klinte

shade = skaadstreekje, skaad, skaad

shadow = skaad, skaad

shaft = as

shallow = ûndjip

shame = skamte

shampoo = sjampo

shanty = skuorre

share = oandiel, diele, ferdiele, ferpartsje, partsje, diel, oandiel, oandiel

shareholder = oandielhâlder

shark = haai

sharp = bitsich, skerp, skerp, skerp

sharpness = skerpens, skerpte

shawl = das

sheaf = bondel, bosk

she-ass = ezelinne

shed = ôfdak, ôfdak, skuorre, diske, kream, ôfsmite, ôfdak, jitte

sheen = ang

sheep = skiep

sheet = bled

shell = skulp

shepherd = harder, hoeder, skeper, skieppehoeder

shield = skyld

shine = skine

ship = ôfstjoere, skip

shirt = boesgroentsje

shiver = beve

shoe = skoech

shoe-lace = fiter, skuonfiter

shoemaker = skuonmakker, skuonmakker

shoo = driuwe

shoot = sjitte

shoot dead = deasjitte

shoot off = ôfsjitte

shop = winkel, winkelje

shore = igge

short = koart

shortage = brekme

shortcoming = brekme

shorten = bekoartsje, ferkoartsje

shorthand = koartskrift, stenografy

shoulder = skouder

shout = skreauwe, skreau

show = oanwize, oantsjutte, skouspul

shower = brûs

shrew = fekke, helheak, tange

shrub = strûk

shut = tichtdwaan

shy = ferlegen

shyness = ferlegenens

siblings = bruorren

side-branch = sydtûke

side-issue = oanhingsel

sidewalk = gongpaad, stoepe

side-way = ôfslach, sydwei

siege = belech

sieve = tjems, souwe

sift = souje

sight = aspekt, gesicht, oansjen

sightless person = bline

sign = foarteken, fiarsizzing, bewiis

signature = hantekening

sign-board = skyld

significant = betsjuttingsfol

silk = siden, side

silk- = siden

silken = siden

silkworm = siderûp

silt up = oanslykje

silver = sulveren, sulver

simple = ienfâldich

sin = sûnde

since = fan, sûnt, fan, sûnt, sûnt, meidat, mei't, omdat, om't

sinew = sine

sing = sjonge

singer = sjongster, sjonger

singing = gesang, sang, sjongen

singing-bird = sjongfûgel

sink = sinke

sir = hear, mynhear

sister = suster

sit = briede, sitte

sitting-room = húskeamer, wenkeamer

six = seis

sixteen = sechstjin

sixth = sechste, seisde

sixty = sechstich

sizable = aardig, danich, grut

skeleton = biente, geramte, geramte

skimpy = meager

skin = fel, hûd

skinflint = earn, frek, gjirrigert, izegryn, krintekakker, nepert

skinny = meager

skirt = jûpe, jurk

sky = himel, loft

slander = berabje, rabje, kwealaster, rabberij

slave = slavinne

slay = deadzje, deameitsje

sledge = belslide

sleep = sliepe

sleeve = mouwe

sleigh = belslide

slender = tin

slice = fykje

slime = blabber, blabze, drek, dridze, modder

slip = glide, glydzje, gliere

slogan = devys

slope down = deldrage

slow = stadich, traach

slum = efterôfbuert

slumber = dodzje

slut = belle, slet

sly = gewykst, liep

small = lyts

smart = gewykst, liep

smell = stjonke, lucht

smell bad = stjonke

smile = glimkje

smoke = rikje, reek

smooth = flak, glêd

smuggler = slûker

snap at = ôfgrauwe, ôfsnuterje

snare = mûklist

snarl at = ôfgrauwe, ôfsnuterje

snifter = foaritentsje

snorter = foaritentsje

snow = snie

snowdrop = liderke, maarteblomke, liderke, maarteblomke

snub = ôfgrauwe, ôfsnuterje

so = dochs, dus, dus, sa, sadwaande, dus, sa, sadwaande, dus, sa, sadwaande

soap = sjippe

sobriquet = tanamme

social = sosjaal

socialism = sosjalisme

society = klup, fennoatskip

sociology = sosjology

sock = fuotsok

soft = mjitsk, swiet, sêft

soil = grûn, modder, ierde, grûn

soiled = fiis

solair = sinnich

sole = allinne, tonge

sole agency = allinneferkeap

sole agent = allinnefertsjinwurdiger

sole sale = allinneferkeap

solicitor = advokaat, advokaat

soliloquy = allinnespraak

solitary = allinne

somber = drôf, ferdrietlik

some = ien, immen, in pear

somebody = ien, immen

someone = ien, immen

some one = ien, immen

something = eat

something new = nijs

sometime = ea

sometimes = bytiden

somewhere = earne

song = liet, sjongstik

song-bird = sjongfûgel

son-in-law = skoansoan

soon = tel

sorcerer = tsjoender

sore = maachswolm

sorrel = surk

sorrow = fertriet, hertsear

soul = geast, siel

sound = lûd

sour = bekjelûkerich

source = welle

Sout-East Asia = Súdeast-Azië

south = súdlik, suden

South Africa = Súd-Afrika

South African = Súdafrikaansk

South America = Súd-Amearika

South American = Súdamerikaansk

southern = súdlik

souvenir = oantinken, oantins, oantinken, oantins

sow = mot, sûch, siedzje

spa = baaiplak

spaceman = romtefarder

Spaniard = Spanjoal

Spanish = Spaansk

spare time = fakânsje

spark = fonk, fonk

spark plug = bûzjy

sparrow = mosk

speak = prate, sprekke

spear = spear

special = apart, beskaat, spesjaal

speciality = fak, fek

specimen = meunster, staal

spectacle = skouspul

speech = paroal

speed = faasje, feart

speedwell = blaublomke

speedy = fluch

spell = staverje

spend = oanjaan, oanlangje, oanrikke

sphere = sfear

spiderweb = spinreach

spill = bargje

spinach = spinaazje

spindle = as

spine = rêchbonke, rêchbonke

spinster = frijster

spirit = geast, animo, belangstelling

split = spjalte, splite, spjalte, splite

spoil = skansearje, bedjerre

sponge = spûns

sponger = parasyt, parasyt

spoon = leppel

sport = sport

spot = plak, stee

spray gun = pistoal

spread = ôflitte

spring = welle, maaitiid, maitiid, fear, springe

springtime = maaitiid, maitiid

spruce = spjir, spjirrebeam

spruce-fir = spjir, spjirrebeam

spur on = oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje

spurt = sproeie

spurt out = sproeie

spy = spionearje

square = fjouwerkant, fjouwerkant, kwadraat

square up = rekkenje, ôfrekkenje, rekkenje, ôfrekkenje

squeeze = drukke

squirrel = iikhoarn

stable = stabyl

stack = skelf

stage = faze, stasjon

staid = earnstich

stair = tree

stake = peal

stale = ôfseage

stallion = hynst

stamp = postsegel, ôfstimpelje

stanchion = peal

stand = diske, kream, stean

stand up to = oandoare

star = stjer

starling = protter

start = aktivearje, ôffarre, oanstichtsje, begjinne, oangean, oanfange, oanpakke, begjinne, oanbrekke, oanfange, begjin, oanfang, begjin, oanfang

starting point = oanknopingspunt

startling = ferrassend

start off = starte

state = beweare, steat

statement of policy = program, program

station = stasjon

statue = stânbyld

stature = byld

stay = ferbliuw

stay for = ôfwachtsje

stay on = benefterbliuwe

steak = byf

steal = stielen

steam = damp, steam

steamship = steamboat

steel = stiel

steer = oanstjoere

stenography = koartskrift, stenografy

step = tree

sterile = steryl

stern = efterstjûne, efterstjûne

stichwort = erf

stick = lymje

stick to the pan = oanbaarne

stiff = twang, stiif

still = jit, noch

stimulate = oanhysje, oansjasje, oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje, oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oanwakkereje, oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanmoedigje

stimulus = oanfitering, oantrún, oanfitering, oantrún

sting = angel

stinginess = deunens, gjirrigens

stingy = earnich, gjirrich, taaimelk

stink = stjonke

stir = animo, belangstelling

stir up = oanhysje, oansjasje, oanwakkereje, oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje

St. Nicholas = Sinteklaas

stocking = hoas

stoke = ferwaarmje

stomach = mage

stone = aardzje, stiennen, stien

stop = halt, stasjon, ôfbrekke

store = winkel

storey = ferdjipping

stork = earrebarre

storm = stoarm, stoarm, stoarm

story = ferdjipping, skiednis, ferhaal

straggler = neikommer

straightforward = ienfâldich

strain off = dreagje, ôfdreagje

strait = see-ingte

strange = frjemd, frjemd

stranger = frjemd, frjemdling

strangle = wjirgje, wurgje

straw = strie

strawberry = ierdbei

stray from one's subject = ôfdwale

straying = ôfdwaling

stray off = ôfdwale

stream = stream, streamke, streamke

street = strjitte

strength = sterkens

stress = aksint

stretcher = brankaar

strict = string

strike = huffe, ymponearje, stake, treffe

string = triedzje, sine, tou

strip = streek, stripe

stripe = streek, stripe

stroke = aaie, leafkje, aaie, leafkje

stroll = kuierje

stroller = kuierder

strong = krêftich, sterk

strong-box = brânkast

structure = struktuer

struggle = fjochtsje, fjochtsjen, striid

student = studint

study = bestudearje, studearje, stúdzje

sturdy = gewûpst, hecht

style = styl

subject = tema

subordinate = efterútstelle

subscription = abonnemint

subsequently = efternei, efteroan

substantive = haadwurd

substitution = ôflossing

succeed = slagje

successor = ôfstammeling

such = dus, sa, sadwaande

such a = as, hoe't

such as = as, hoe't, as, hoe't

suck = sûgje

suffer = lijen

sufficient = genôch

sufficiently = genôch

suffix = efterheaksel

sugar = sûker

sugar-cane = sûkerreid

suggest = oantsjutte, oanwize, biede, foarslaan, oanbiede

sulphur = swevel

summarize = gearfetsje

summer = simmer

summery = gearfetting

sun = sinnich, sinne

sun- = sinnich

sunbeam = sinnestriel

sunflower = sinneblom, sinneblom

sun-glasses = sinnebril

sunlight = sinneljocht

sunrise = sinne-opgong

sunset = sinne-ûndergong

superficial = ûndjip

supermarket = supermerk

superstition = byleauwe

superstitious = byleauwich

supervise = kontrolearje

supper = jûnmiel, jûnsiten

supplement = oanfolling

supply = oanfier, leverje, oanfier

support = steune, lining

supporter = oanhinger, oanhinger

supporters = oanhing

suppose = ergje, fermoedzje

supposition = fermoeden

surface = oerflak

surmise = ergje, fermoedzje

surname = famyljenamme, fan

surprise = benijing, ferbazing, ferheardens, ferraskje, ferrassing

surprising = ferrassend

suspect = fertinke

suspicion = erch, erchtinken, erch, erchtinken, fertinking

suspicious = erchtinkend, erchtinkend, erchtinkend

sustain = steune

swallow = swel

swan = swan

swarm = swaarm, swarm

swear = flokke, swarre

swear off = ôfswarre

sweat = switte, swit

Swede = Sweed

Sweden = Sweden, Sweden

Swedish = Sweedsk

sweep = feie

sweeper = baanfager

sweet = mjitsk, swiet

swift = fluch

swim = swimme

swindle = bedroch, ferrifelderij

swine = baarch, swyn

Swiss = Switsersk

Switzerland = Switserlân

sword = swurd

swotch on = aktivearje

syllable = wurdlid

symbol = symboal

symmetric = symmetrysk

sympathy = sympaty

symphony = symfony

syndicate = fakbûn, fakferiening

syrup = sjerp

systematic = systematysk

table = tafel

tackle = oanpakke

tactic = taktyk

tactics = taktyk

tail = sturt

tail-light = efterljocht

tailor = skroar

take = oanfurdigje, oannimme, besette, nimme

take account of = achtslaan op

take action = krewearje

take along = ôfhelje

take apart = demontearje

take away = ôfnimme

take down = ôfbrekke

take in = yntekenje, oanfurdigje, oannimme

take into account = achtslaan op

take off = ôfdwaan, ôflizze, ôfsette

take over = oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge, oanhannelje, oankeapje, oanriede, oantuge

take the place of = ferfange

taking = keap

taking over = keap, keap

tale = ferhaal

talent = betûftens, talint, betûftens, talint

talented = betûft

talk = prate, sprekke

tame = ôfrjochtsje, nuet

tangerine = mandaryntsje

tangle = disoarder, tizeboel

tap = ôfharkje

target = doel

tart = bekjelûkerich, bekjelûkerich, bekjelûkerich

taste = smaak

tax = belêste, belesting

tax-free = belestingfrij

taxi = taksy

taxidriver = tasysjauffeur

taxi-driver = tasysjauffeur

tea = tee

teach = ôfwenne, leare

teacher = learares, learaar

tea-pot = teepôt

tear = trien

tear off = ôfbrekke, ôfroppe, ôfskuorre

tea-towel = skûldoek, skûteldoek

technical = technysk

technics = technyk

technique = technyk

technology = technology

teeth = gebyt

telegraph = telegrafearje

telephone = telefoan

telephone booth = telefoansel

telephone kiosk = telefoansel

television = televyzje

television set = televyzjetastel

tell = sizze, befelje, ferhelje, fertelle

tell a lie = lige

temperament = temperamint

temperature = temperatuer

tempest = stoarm

temple = timpel

ten = tsien

tenant = hierder

tench = mûdhûn

tendency = oanfjochting, oanstriid

tender = oanbesteging, mjitsk, swiet, oanbiede, ôfbyldzje, oanbiede, ôfbyldzje, oanbesteging, oanbieding, oanbod, biede, foarslaan, oanbiede, foarslach, oanbieding, oanbod, foarslach, oanbieding, oanbod

tendon = sine

tend to = ferpleegje

tension = foltaazje

tent = tinte

tenth = tsiende

ten thousand = tsientûzen

terminate = besljochtsje, dien meitsje, ôfmeitsje

terrain = mêd

terrestrial = ierdsk, ierdsk

terrify = bang meitsje

Tersoal = Tersoal

Terzool = Tersoal

test = eksamen

testament = testamint

testimony = attest, tsjûchskrift

thank = tankje

thankful = tankber, tankber

thanks = tank

that = hok, hokfoar, wa, wa't, dus, sa, sadwaande

that one = dy, dy't, dy, dy't

that one over there = dy, dy't

that ... over there = dy, dy't

that over there = dit

that way = dus, sa, sadwaande

thaw = teie, tei

the = de, it

theatre = skouboarch, teater

the day after tomorrow = oaremoarn

the day before yesterday = earjuster

thee and thou = dookje

theft = dieverij

The Hague = Den Haach

their = syn

theme = tema

then = dochs, dus, dan, destiids, doe, doedestiids, doe't

the Netherlands = Nederlân

theology = godgeleardens

theory = teory

there = dêr, dêre, er, dêr, dêre, er

therefore = dochs, dus, dêrom, dêrom

thermometer = termometer

these = dit

they = hja, hja, men

thick = tsjok

thickness = tsjokte

thigh = bil

thin = meager, tin

think = achtenearje, achtsje, miene

third = tredde, trêde

thirsty = hetsich

thirteen = trettjin

thirteenth = trettjinde

thirty = tritich

this = dit

this here = dit

thorn = toarne

those = dit

thou = do, dû, dy, jo, do, dû, dy, jo, do, dû, dy, jo

though = alhoewol't

thought = tins

thousand = tûzen

thrash = ôftichelje, ôfrosse, omseamje

thread = jern

threat = bedriging, drigemint

threaten = bedriigje, drige

three = trije

throat = kiel

throne = troan

through = dien, dien, ree, fanwegen, fia, troch

throw = goaie

throw off = ôfsmite

thrush = klyster, lyster

thrust = dúste, stjitte, triuwe

thumb = tomme, tomme

thunder = tongerje, tonger

Thursday = tongersdei

thus = dus, sa, sadwaande, dus, sa, sadwaande

ticket = biljet

tie = ferbine

tie on = oanknoopje

tie up = ferbine

till = oant

tillage = bou, lânbou

timber = hout

time = oere, tiid

time off = fakânsje

timidity = ferlegenens

tin = blykje

tin can = blykje

tin-opener = blikiepener

tip = foan

tired = ynein, wurch

tired out = ûngedien

to = oan

toad = pod, podde

toast = briede

today = hjoed, hjoed de dei

toe = tean

together = meiïnoar

toilet = húske

toilet-paper = húskepapier

token = bewiis

tolerant = ferdraachsum

tomato-soup = tomatesop

tomb = grêf

Tom Thumb = Tomke

tone = toan

tongue = sprake

tonsil = mangel

too = ek

tooth = tosk

tooth-brush = toskboarstel

tooth-paste = toskpoetserguod

toothpick = toskpluzer

topic = tema

topical = aktueel, op 't stuit fan betsjutting

torment = pleach

tortoise = skyldpod

torture = folterje, martelje

torturer = boal

total = alles omfiemjend, hiel, totaal

to the left = lofts

touch = oanreitsje, oanroere, oanreitsing

touching = oandwaanlik, oandwaanlik

tourist = fakânsjegonger, toerist

toward = oan

towards = oan

towel = handoek

town = stêd

town-hall = gemeentehûs

town hall = stedhûs

toy = boartersguod

trace = ôfbeakenje, least, print

trace out = ôfbeakenje

track = least, print

trade = ambacht, fak

trade-union = fakferiening, fakferiening, fakbûn, fakferiening

tradition = tradysje

traffic = ferkear

traffic rules = ferkearsfoarskriften

tragedy = tragedy

tragic = tragysk

trailer = oanhingwein

train = ôfrjochtsje

transfer = ferplakke

transformation = feroaring

transgression = sûnde

transitive = oerbringend

translation = oersetting

transport = ferfiere, ferfier

travel = reizgje

traveller = reizger

treacherous = ferriederlik

treachery = ferried

treasure = skat

tree = beam

tremble = beve

triangle = trijehoek

trick = oanwenst

trip = reis

trite = deisk, sljochtweihinne, ôfseage

triumph = triomf

trollop = belle, slet

tropical = tropysk

trot = drave

truck = frachtauto, frachtwein, frachtauto, frachtwein

trump = ôftroevje

trust = fertrouwe, fertrouwen, fidúsje, fertrouwe

truth = wierheid, wierheid

tub = boaits

tube = buis, piip, fentyl

Tuesday = tiisdei

tug = tsjen

tummy = liif

tune = oanbringe, oanpasse, ôfstimme, oanbringe, oanpasse, ôfstimme, meldij, ôfstimme

turn = ôfslaan, ôfslaan, ôfwike, draaie, ferdraaie, swaaie, draaie, swaaie, rige

turn around = draaie, ferdraaie, swaaie

turn away = ôfdraaie, fuortstjoere, ôfstjoere, ôfkeare

turn on = aktivearje

turn round = draaie, ferdraaie, swaaie

turn to good account = benutsje

TV = televyzje

TV set = televyzjetastel

twelfth = tolfde

twelve = tolf, tolve

twentieth = tweintichste

twenty = tweintich

twig = ryske, tien, twiich

twilight = skimer

two = twa

type = type, type

typewriter = skriuwmasine

typhus = sinkingssykte

typical = typysk

tyrant = twingboal

udder = jaar

ugly = lilk, lilk

ulcer = maachswolm

ultimately = efternei

uncle = omke

unclean = fiis

under = ûnder

underhand = efterbaks

underneath = ûnder, del

understand = begripe, ferstean

understandable = begryplik, fersteanber

undertaker's man = omsizzer, leedomsizzer

undulate = baarje

unemployed = wurkleas

unemployment = wurkleazens

unfaithful = ôffallich

unfit for work = arbeidsûngeskikt

unfortunately = eilaas, spitich, spitigernôch

unicorn = ienhoarn

uniform = unifoarm

union = uny

unique = unyk

unite = ferienigje, ferienje

United States of America = Amearika

unity = ienheid

universal = mien, algemien

universality = algemienens, algemienens

universe = hielal

university = akademy

university graduate = akademikus

unlearn = ôfleare, ôfwenne, ôfleare

unmarried woman = frijster

unrig = ôftakelje

unroll = ôfwuolje, ôfwuolje

unsocial = maatsskiplik net oanpast, ûnmaatskiplik

until = oant

unwind = ôfwuolje

upon = tsjin, oer, op

upset = ferbjustere

up-to-date = aktueel, op 't stuit fan betsjutting

urban = stedsk

urge = oanfiterje, oanfjurje, oanhysje, oantrune, oantrúnje, oanwakkerje

urge on = oanwakkereje

USA = Amearika

US citizen = Amerikaan

use = gebrûk, brûke

used to = bewend, gewoan

useful = nuttich

useless = idel

user = brûker

use up = ôfsjouwe, ferbrûke

usual = bewend, gewoan, mien, algemien

usually = gewoanlik

uterus = limoer

utilize = eksploitearje, benutsje

vacant = fakant

vacation = fakânsje, fakânsje

vain = idel

valerian = faleriaan

valiant = manhaftich, moedich

valley = delling, delte

value = djoerte, wearde

valve = fentyl

vanilla = fanylje, fanille

vapor = damp, steam

vapour = damp, steam

variable = ôfwikseljend

variation = ôfwikseling

variety = ôfwikseling

variety entertainment = fariëtee

varnish = lak

vary = fariearje

vase = faas

vat = boaits

veal = keallefleis

vegetable = griente

vegetarian = fegetariër

vein = ier

vend = ferkeapje

vengeance = wrek

ventilator = fentilator

venture = oandoare, noedzje

verb = tiidwurd

verdict = fonnis

verify = kontrolearje

vertical = fertikaal

very = bjuster, bot, fleande, gâns, rju, tige, ûnhuerich

very much = bjuster, bot, fleande, gâns, rju, tige, ûnhuerich

vessel = bak, doaze, faas, skip

vest = himd

vetch = wikje

vibration = ridel

vicar = pastoar

vice-versa = efterstefoaren, oarsom

vicious = glûpsk

victor = oerwinner

victory = oerwinning

view = aspekt, gesicht, oansjen, útsjoch, achtenearje, achtsje, besjen, achtenearje, achtsje, besjen

vigour = warberens

villa = filla

village = doarp

villager = doarpsman

vine = druvebeam

vinegar = jittik

violate = oanpakke, oantaaste

violet = fioeltsje

violin = fioele

viper = njirre

virgin = faam

virus = firus

visa = fisum

visé = fisum

visible = sichtber

visit = besykje, besyk, besite

vital = fitaal

vitamin = fitamine

vixen = fekke, helheak, tange

vocabulary = wurdboek

voice = lûd, stim, lûd, stim, lûd, stim

void = leech

volcano = fulkaan

voltage = foltaazje

vote = stimme, stimme, lûd, stim, lûd, stim

vowel = lûd

voyage = reis

wadding = bomwol

wage = fertsjinst, gaazje, lean

wager = wedzje

wages = fertsjinst, gaazje, lean

waggon = spoarwein

waist = mul

waistline = mul

wait = biidzje, ferwachtsje, wachtsje, ôfwachtsje

waiter = betsjinder

wait for = biidzje, ferwachtsje, wachtsje, ôfwachtsje

waitress = kelnerinne

waive = jin ôfsette fan

walk = rinne

wall = muorre, lewant

walnut = grutte nút

walnut-tree = nutebeam, nutebeam

wander = ôfwike, doale, doarmje, dwale, swalkje, swerve

wander from one's subject = ôfdwale

wandering from the point = ôfdwaling

want = ferlangst, winsk, wolle

war = kriich, oarloch

ward off = ôfwarre

warlock = tsjoender

warm = hertlik, hertlik, waarm

warmth = waarmte

warning = oanmoanning

warrant = garânsje

warrior = kriichsman

washable = ôfwaskber

wash up = skûtelwaskje

wasp = ealjebij, meeps

waste = ôfeart, ôffal, ferdwaan

watch = polshorloazje, horloazje, achtenearje, achtsje, besjen, achtenearje, achtsje, besjen

watch over = beweitsje

watchword = devys

water = wetter

water-colour = akwarel

waterfall = wetterfal, wetterfal

waterlily = swanneblom

wave = baar, weach

waver = skytskoarje, wifkje

way = brûkme, gewoante, wenst, wizânsje, manear, wei

wealth = rykdom, rikens

wealthy = ryk

wear = oanhawwe

wear out = ôfsjouwe

weasel = wezeling, wezeling

wedding = brulloft, brulloft

wedding-party = brulloft, brulloft

Wednesday = woansdei

week = wike

week-end = wykein

weep = gûle

welcome = wolkom

well = inketpotsje, hawar, wolno, sûn

well-off = ryk

well then = hawar, wolno

wench = famke

western = westlik

wet = wiet

whale = walfisk

wharf = kaai

what a = hoe'n, as, hoe't

what for = wêrom

what kind of = hoe'n, hoe'n, hoe'n

what's more = fierders

what sort of = hoe'n, hoe'n, hoe'n

wheat = weet

wheel = tsjil

wheezy = nearboarstich

when = doe, hoenear, wannear't, doe, hoenear, wannear't, doe, hoenear, wannear't, doe, hoenear, wannear't, doe, hoenear, wannear't

where = wêr, wêr

whereas = wylst

which = hok, hokfoar, wa, wa't, hok, hokfoar, wa, wa't

which one's = waans

while = wylst, tiid

whilst = wylst

whip = swipe

whistle = fluitsje, fluit, fluite

white = wyt, wyt, wyt, wyt

who = hok, hokfoar, wa, wa't

whole = finaal, gâns, gânsk, hiel, hielendal

whose = waans

why = wêrom, wêrom, wêrom

widow = widdo

widower = widner

width = wiidte

wife = frou, wiif

wig = prûk

wild = wyld

wild boar = everswyn

will = testamint

willingly = graach

willow = wylch, wylgebeam, wylgenbeam

willowherb = tieneblom

win = fertsjinje

wind = wyn

windfall = ôfeart, ôffal

wind off = ôfwuolje

window = finster, ramt, rút

wine = wyn

wing = wjuk

winter = winter

wipe = ôffeie, ôfwiskje

wipe off = ôffeie, ôfwiskje

wireless = radio

wish = ferlangje, ferlangst, winsk, wolle

wit = geast

witch = heks, tsjoenster

withhold = benefterhâlde

within = yn

without = sûnder

without a name = anonym, nammeleas

with young = drachtich, swier, drachtich, swier

witness = bywenje

wizard = tsjoender

wolf = wolf

woman = frommes, frou, minske, wiif

womb = limoer

wonder = fernuverje jin, benijing, ferbazing, ferheardens

wonted = bewend, gewoan

wood = hout

wooden = houten

woodpecker = spjocht

woods = bosk, wâld

word = wurd

work = arbeidzje, arbeid, wurk

worker = arbeider, arbeidersman

working man = arbeider, arbeidersman

workman = arbeider, arbeidersman

work of art = keunstwurk

work out = ôfwurkje, berekkenje, besiferje, rekkenje

workplace = atelier, wurkromte

world = wrâld

worldglobe = ierdbol

worldwar = wrâldoarloch

worldwide = mien, algemien

worm = wjirm

worn-out = ôfseage

worn out = ûngedien

worship = ferearing, oanbidding, ferearje, oanbidde, ferearing, oanbidding, oanbidde

worth = djoerte, wearde

wound = blessearje, blessearring, blessuere, wûne

wrap up = ynpakke

wrench = kaai

wrest = ôftwinge

wretched = earmhertich, earmoedig, heukerich, skiterich

wring = ôftwinge

wrinkle = fâld

wrist = pols, pols

wrist-watch = polshorloazje

write = skriuwe

write down = oantekenje

write off = ôfskriuwe

writer = auteur, skriuwer

writing = skrift

writing-desk = buro, skriuwburo, skriuwtafel

writing desk = buro, skriuwburo, skriuwtafel

Xanthippe = fekke, helheak, tange

yard = ra, ra, erf

ye = do, dû, dy, jo, do, dû, dy, jo

year = jier

yellow = giel, giel

yesterday = juster

yet = jit, noch, al, alfêst

yield = ôfstean

yoke = jok

yon = dêr, dêre, er

yonder = dêr, dêre, er, dy, dy't

you = men, do, dû, dy, jo

young = oankommend

youngster = feint

your = dyn, dyn, jyns, jo

youth = jonkheid, feint

Yule = Krysttiid

zeal = ambysje

Zealand = Seelân

zest = animo, belangstelling

zinc = sink

zone = gurdle, mulbân, gurdle, mulbân, sône

zoo = dieretún


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (engfri.html) was last modified on Sunday 27/01/2013