Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist English (Modern)-Scottish Gaelic

a = anns, cuideigin, feareigin, té-eigin

ABC = aibidil

Aberdeen = Obar Dheadhain

Aberdour = Obar Dobhair

Aberfeldy = Obar Pheallaidh

Aberfoyle = Obar Phuill

abide = feith

ability = cumhachd

above = suas

abrasive = geur

abrupt = cas

absent onself = fàg, falbh, imich

absolutely = gu dearbh

accomodate = cuidich

accomplish = ruig

accord = leig

account = creid

accredit = creid

accrue = fàs

acerbic = geur

ache = pian

achieve = ruig, dèan

Achnasheen = Achadh na Sìne

acid = geur

acquaintance = aithne, fios, eòlas

acquire = ceannaich

acrid = geur

acrimonious = geur

across from = an aghaidh

act = dèan

action = cath

acute = geur

adieu = beannachd leat, beannachd leibh

admit = leig

ado = fuaim

advice = comhairle

affair = cùis

affection = gràdh

affluent = beartach

afford = leig

afresh = a rithist

afternoon = feasgar

again = a rithist

against = an aghaidh

age = aois

aid = cuidich

Airdrie = An Àrd Ruigh

Alexander = Alasdair

alive = beò

all over again = a rithist

allow = leig

all the = uile

almost = cha mhór

alphabet = aibidil

also = cuideachd

although = ged

among = eadar, am measg

anchor = acair

ancient = aosda

and = agus, is

anew = a rithist

anger = fearg

angle = cùil

Ann = Anna

another = eile

answer = freagairt

antique = aosda

any = cuideigin, feareigin, té-eigin, có sam bith, có air bith

anybody = cuideigin, feareigin, té-eigin

anything = rudeigin, feareigin, té-eigin

appear = coimhead

appearance = coltas

appellation = ainm

apple = ubhal

Arbroath = Obar Bhrothaig

Ardrossan = Àird Rosain

arise = éirich

arithmetic = cunntas

arm = làmh

army = arm

Arran = Arainn

as = cuin, nuair, mar, ciamar, mar sin

ascend = éirich

ask = iarr

aspect = coltas

assemblage = coinneamh

assist = cuidich

at = a dh'ionnsaigh, chon, aig, faisg

at all = uile gu léir

at present = a nis, an dràsda

attain = ruig

Aviemore = An Aghaidh Mhór

await = feith

away = air falbh

axe = tuagh

Ayr = Inbhir Àir

back = druim

bad = droch, olc, dona

bag = poca, màileid

bake = fuin

Ballachulish = Baile a' Chaolais

Ballater = Bealadair

Ballingry = Bail' a Gharaidh

Ballintrae = Baile na Tràgha

Balloch = Bealach

Balquhidder = Both Phuidir

Banff = Banbh

bank = bruach, cladach

Barra = Barraigh

basket = bascaid

baton = maide

battle = cath

bay = bàgh

beach = tràigh

beak = gob

be asleep = caidil

Beauly = A' Mhanachainn

beautiful = briagha

beauty = maise

become = fàs

before = roimh

begin = tòisich

behold = seo

belief = creideamh

believe = creid

below = fo

Benbecula = Beinn a' Bhaoghla, Beinn nam Fadhla

beneath = fo

Berneray = Beàrnaraigh, Na Hearadh

Berwick = Bearaig

beside = aig, faisg

bet = geall

better = feàrr

Bettyhill = Am Blàran Odhar

between = eadar, am measg

be willing to = iarr

big = mór

bill = gob

bind = ceangail

bird = eun

biscuit = briosgaid

bit = pìos

black = dubh

Black Isle = An t-Eilean Dubh

Blair Atholl = Blar Athaill

blank = bàn, geal

bleak = fuar

blessing = beannachd

blond = bàn

blow = beum

blue = gorm

blushing = dearg

boat = bàta

boil = bruich

boiler = coire

book = leabhar

boon = beannachd

border = cladach, oir

bottle = botul

bottom = màs

bough = meanglan, geug

boutique = bùth

bovine = mart

bovine animal = mart

box = ciste, bocsa

boy = gille, balach, searbhanta

Braemar = Bràigh Mhàrr, Baile a' Chaisteil

branch = meanglan, geug

bread = aran

break = bris

breakfast = bracaist

breath = anail

bridge = drochaid

Bridge of Allan = Drochaid Alain

Bridge of Dee = Drochaid Dhé

Bridge of Orchy = Drochaid Urchaidh

brief = goirid, geàrr

brim = oir

bring = thoir

brink = oir

broad = leathann

Brodick = Tràigh a' Chaisteil

Brora = Brùra

brother = bràthair

brow = mala

brown = donn

bucket = cuman

bull = tarbh

burden = eallach

burdensome = trom

Burghead = Am Broch

burn = loisg

business = cùis

business deal = cùis

busy = trang

but = ach

Bute = Bód

butter = ìm

button = putan

buy = ceannaich

by = aig, faisg, de

bye = beannachd leat, beannachd leibh

cabinet = preasa

calf = calpa

call = gairm

Callander = Calasraid

Cambuslang = Camas Long

Campbelltown = Ceann Loch, Chille Chiarain

cane = maide

capture = glac

case = cùis

castle = caisteal

cat = cat

catch = glac

cauldron = coire

cave = uamh

cavern = uamh

certain = cinnteach

certainly = gu dearbh

chair = cathair

chairman = fear-na-cathrach

chalk = cailc

chamber = seòmar

chapter = caibidil

charge = eallach

Charlestown = Baile Theàrlaich

chase = ruith

cheek = gruaidh

cheese = càise

chest = ciste

chick = isean

chicken = isean, cearc

chilly = fuar

church = eaglais

church-building = eaglais

city = baile mór, baile

class = clas

claw = spòg

clean = glan

climb = dìrich

closed = dùinte

closet = preasa

cloud = neul

coal = gual

coast = cladach

coat = còta

Cockenzie = Cùil Choinnich

coin = bonn

cold = fuar, fuachd

Coldstream = Am Fuar Allt

Coll = Colla

Colonsay = Colbhasa

colour = dath

comb = cìr

come = thig, tiugainn

commence = tòisich

commend = mol

compensation = toillteanas, duais

complain = gearain

complete = làn

concave = sloc

connect = ceangail

consider = coimhead, seall, amhairc

consonant = connrag

conversation = còmhradh

cookie = briosgaid

cormorant = sgarbh

corner = cùil

correct = ceart

counsel = comhairle

count = cunnt

country = dùthaich

cover = siubhail

cow = bó

Cowal = Còmhal

Crail = Cathair Aile

cream = uachdar

Crianlarich = A' Chrìon Làraich

Culross = Cuileann Ros

Cumbernauld = Comar nan Allt

Cumbrae = Cumaradh

cup = cupa

Cupar = Cùbar Fìobha

cupboard = preasa

cut = geàrr

Dalkeith = Dail Cheith

Dalmally = Clachan an Dìsirt

Dalwhinnie = Dail Chuinnidh

danger = cunnart

dangerous = cunnartach

dark = dorcha

darling = eudail, cagar

daughter = nighean

day = latha

dead = marbh

deem = creid, coimhead, seall, amhairc

deep = domhain

deer = fiadh

delay = dàil

deliver = liubhair

den = uamh, nead

depart = fàg, falbh, imich

depth = doimhneachd

descend = tearnaich

desert = toillteanas

destiny = ceann-uidhe

difficult = doirbh

dike = gàradh

dim = dorcha

diminutive = beag

din = fuaim

Dingwall = Inbhir Pheofharain

dirty = salach

dispose of = reic

distance = astar

divide = cuid, roinn

do = dèan

dog = cù

door = dorus

Dornoch = Dòrnach

dozen = dusan

dress = éideadh

drink = òl

drop = tuit

Drumnadrochit = Druim na Drochaid

dry = tioram

duck = lach

Dumbarton = Dùn Breatann

Dumfries = Dùn Phris

Dunblane = Dùn Bhlàthain

Dundee = Dùn Dèagh

Dunfermline = Dùn Phàrlain

Dunkeld = Dùn Chailleann

Dunoon = Dùn Omhain

during = ré

dye = dath

each = uile

each other = càch-a-chéile

eagle = iolair

ear = cluas

earn = coisinn

earth = tìr

easy = soirbh

eat = ith

edge = cladach, oir

edging = oir

Edinburgh = Dùn Éideann

egg = ugh

eight = ochd

eighth = ochdamh

elements = aibidil

Elgin = Eilginn

else = eile

embankment = gàradh

emerge = coimhead

end = crìoch, ceann

ending = crìoch, ceann

English = Beurla

English language = Beurla

Englishman = Sasunnach

enough = gu leòr

entirely = uile gu léir

envelope = céis

Eriskay = Éirisgeigh

erroneous = ceàrr

evening = feasgar

evening meal = suipeir

every = uile

everybody = uile

every one = uile

expect = feith

eye = sùil

eyebrow = mala

face = aodann, gnùis, aghaidh

facile = soirbh

faint = fann

fair = bàn

Falkirk = An Eaglais Bhreac

fall = tuit

family = teaghlach

farewell = beannachd leat, beannachd leibh

farmer = tuathanach

fast = bras, luath

fate = ceann-uidhe

father = athair

feather = ite, peann

feed = ith, ionaltair

fellow = duine, fear

fetch = thoir

field = achadh, machair

fifth = cóigeamh

file = sreath

fill = lìon

fill in = lìon

fill up = lìon

filthy = salach

find = faigh

fine = briagha

finger = meur

finished = ullamh, deiseil

fire = teine

first = ceud, air thoiseach

firstly = air thoiseach

first of all = air thoiseach

fish = iasg

fisherman = iasgair

fishing rod = slat-iasgaich

fist = dòrn

five = cóig

flesh = feòil

float = snàmh

floor = làr, ùrlar

fly = cuileag

foliage = duilleach

follow = lean

following = ath

food = biadh

foolish = gòrach

foot = cas

for = ré

forest = coille

Forres = Farrais

Fort Augustus = Cille Chuimein

Fort William = An Gearasdan, Gearasdan Inbhir Lòchaidh

foundation = màs

four = ceithir

fourth = ceathramh

fowl = cearc

fox = sionnach

Fraserburgh = Baile nam Frisealach

frequently = gu tric

friend = caraid

fringe = oir

from = de

full = làn

furnish = liubhair

gain = coisinn

Gairloch = Geàrrloch

Galashiels = An Geal Àth

gammer = cailleach

garden = gàradh

Garve = Gairbh

gas = gas

gate = geata

gateway = geata

gathering = coinneamh

gentle = milis

gentleman = duin'uasal

genuinly = gu dearbh

get = ruig, fàs, gabh, thoir, faigh

get off = tearnaich

get up = éirich

Gigha = Giogha

girl = caileag

Glasgow = Glaschu

glass = gloine

Glencoe = Gleann Comhan

go = rach

go away = fàg, falbh, imich

go down = tearnaich

go fast = greas

gold = òr

Golspie = Goillspidh

good = math, deagh

goodbye = beannachd leat, beannachd leibh

go through = siubhail

go up = éirich

gown = éideadh

grandfather = seanair

grandmother = seanmhair

grapple = glac

grass = feur

great = mór

Great Bernera = Beàraigh

green = uaine

Greenock = Grianaig

grey = glas

ground = màs

grow = fàs

gun = gunna

hair = falt

hairs = falt

half = leth

hammer = òrd

hand = oibriche, làmh

handsome = briagha

hang onto = cum

harbor = cala, acarsaid

harbour = cala, acarsaid

hard = cruaidh, doirbh

hare = maigheach

harp = clàrsach

harrier = eaglais

Harris = Na Hearadh

hat = ad

have = faigh

he = e

head = ceann

hear = cluinn

heart = cridhe

heat = teas

heath = monadh, fraoch

heaven = adhar, iarmailt

heavy = trom

Hebrides = Innse Gall

heel = sàil

Helmsdale = Bun Ilidh

help = cuidich

her = i

herb = feur

here = an seo

here are = seo

here is = seo

herself = fhéin

high = àrd

hill = cnoc

him = e

himself = fhéin

history = eachdraidh

hog = muc

hold = cum

hole = toll

hollow = sloc

home = dhachaidh

honey = mil

hooter = adharc

hope = dòchas

horn = adharc

horror = uamhas

horse = each

hot = teth

hour = uair

house = taigh

housefly = cuileag

house of worship = eaglais

how = mar, ciamar

how many = cia mheud, cia lìon

how much = cia mheud, cia lìon

hundred = ceud

hunger = acras

hunt = ruith

hunter = sealgair

hurry = greas

if = ma, nan

ill = tinn

image = dealbh

in = anns

inconvenient = doirbh

indeed = gu dearbh

indicate = feuch

in exchange for = an aghaidh

in front of = roimh

injured = leònte

inside = anns

interval = cead

into = anns

Inveraray = Inbhir Aora

Invergarry = Inbhir Garadh

Invergordon = An Rubha, Inbhir Ghòrdain

Inverkeithing = Inbhir Chéitin

Inverness = Inbhir Nis

Inverurie = Inbhir Ùraidh

in what way = ciamar, mar

Iona = Eilean Idhe, Ì Chaluim

iron = iarann

island = eilean

Islay = Ìle

it = e, i

itself = fhéin

Jacob = Seumas

Jedburgh = Deadard

job = obair, saothair

John O'Groats = Taigh Ian Ghròt

join = ceangail

journey = turus

juice = sùgh

jump = leum

Jura = Diùra

Keith = Baile Cheith

Kerrera = Cearrara

kettle = coire

key = iuchair

Killin = Cill Fhinn

Kilmarnock = Cill Mhearnaig

Kilsyth = Cill Saidhe

Kincardin = Cinn Chàrdainn

kind = seòrsa

kindness = coibhneas

kingdom = rìoghachd

Kingussie = Ceann a' Ghiuthsaich

Kinlochbervie = Ceann Loch Biorbhaigh

Kinross = Ceann Rois

Kintail = Cinn Tàile

kirk = eaglais

Kirkcudbright = Cille Chuithbeirt

Kirkwall = Baile na h-Eaglaise

kiss = pòg

kite = eaglais

kitten = piseag

klaxon = adharc

knee = glùn

knife = sgian

knowledge = aithne, fios, eòlas

Kola Peninsula = Colla

Kyleakin = Caol Àcain

Kyle of Lochalsh = Caol Loch Aillse

laborer = oibriche

labourer = oibriche

lad = gille, balach

ladder = staidhre

laddie = gille, balach

Lairg = An Luirg

lake = loch

lamb = uan

Lanark = Lannraig

land = dùthaich, tìr

large = mór

Largo = Leargach

Largs = An Leargaidh Ghallda

lark = uiseag

lass = caileag

laud = mol

law = lagh

lawn = lianag

lay down = cuir

lay hold of = gabh, thoir

leaf = duilleag

leap = leum

leave = fàg, falbh, imich

leg = cas

length = fad

lesson = leasan

letter = litir

lever = àrdaich, tog

Lewis = Leódhas

lie = breug

lift = àrdaich, tog, éirich

light = solus, fann

like = mar, ciamar

likewise = cuideachd

line = sreath

Linlithgow = Gleann Iucha

Lismore = Liosmór

listen = éisd

little = beag

livestock = crodh

load = eallach

loaf = aran

lobster = giomach

location = àite

loch = loch

Lochcarron = Loch Carrann

Lochgilphead = Ceann Loch Gilb

Lochgoilhead = Ceann Loch Goill

Lochinver = Loch an Inbhir

Loch Lomond = Loch Laomainn

Loch Ness = Loch Nis

lock = glas

lofty = àrd

long = fada

look = coltas, seo, coimhead, seall, amhairc

look at = coimhead, seall, amhairc

look for = iarr

lose = caill

love = gràdh

lovely = briagha

lump = pìos

lurid = geur

make = dèan

man = duine, fear

many = móran

march = coisich

mason = clachair

mast = crann

matter = cùis, brìgh

mature = abaich

meadow = innis

meaning = brìgh

meeting = coinneamh

melody = fonn

Melrose = Maol Ros

method = dòigh

metropolis = baile mór

mile = mìle

milk = bainne

Milngavie = Muileann Dhibhidh

minister = ministear

minute = mionaid

miserable = droch, olc, dona, bochd

mistaken = ceàrr

Monday = Di-luain

money = airgead

month = mìos

Montrose = Monadh Rois, Montròsa

moon = gealach

morning = madainn

mother = màthair

Motherwell = Tobar na Màthar

mountain = beinn

mouse = luch

mouth = beul

move = gluais

Muir of Ord = Am Blàr Dubh

Mull = Muile

Mull of Kintyre = Maol Chinn Tìre

music = ceòl

Musselburgh = Baile nam Feusgan

nail = tarag

Nairn = Inbhir Narann

name = ainm

narrate = innis

narrative = sgeul, sgeulachd

narrow = caol, cumhang

nasty = droch, olc, dona

near = aig, faisg

nearby = aig, faisg

nearly = cha mhór

near to = aig, faisg

need = feum

needle = snathad

nest = nead

net = lìon

Nethertown = Baile Shìos

network = lìon

news = naidheachd

Newtonmore = Baile Ùr an t-Sléibh

next = ath

next to = aig, faisg

nice = math, deagh

night = oidhche

nine = naoi

ninth = naoidheamh

no = cha

noise = fuaim

North Uist = Uibhist a Tuath

nose = sròn

not = cha

notice = mothaich

nourishment = biadh

novelty = naidheachd

now = a nis, an dràsda

nut = cnò

Oban = An t-Oban

ocean = cuan

o'clock = uair

of = de

offset = astar

often = gu tric

oil = ola

okay = math, deagh, gu math

old = sean, aosda

old man = bodach

old woman = cailleach

on = de, anns, air

once more = a rithist

one = cuideigin, feareigin, té-eigin, aon

one another = càch-a-chéile

one hundred = ceud

onerous = trom

one thousand = mìle

open = fosgail, fosgailte

open up = fosgail

operative = oibriche

opinion = beachd, barail

opposed to = an aghaidh

opposite = an aghaidh

orange = orainsear

other = eile

our = ar

overcoat = còta

packet = pasgan

pail = cuman

pain = pian

Paisley = Pàislig

palm = bas

pants = briogais

paper = paipear

parcel = pasgan

park = pàirc

particular = àraidh

pass through = siubhail

pate = ceann

pavement = cabhsair

paw = cas

pawn = saighdear

pay out = cosg

peace = sìth

pen = ite, peann

pencil = peansail

penny = sgillinn

per = anns

perform = coimhead, dèan

peril = cunnart

permission = cead

permit = leig

Perth = Peairt

Peterhead = Ceann Phàdraig

pick up = gabh, thoir

picture = dealbh

piece = pìos

pig = muc

pipe = pìob

place = àite, cuir

place of worship = eaglais

plant = cuir

play = cluich

please = mas e bhur toil e

plume = ite, peann

poem = bàrdachd

poet = bàrd

poetry = bàrdachd

point out = feuch

poor = droch, olc, dona, bochd

port = cala, acarsaid

portal = geata

Portree = Port Rìgh

postage stamp = stampa

praise = mol

premium = duais

president = fear-na-cathrach

pretty = bòidheach

price = prìs

prize = duais

profound = domhain

provided that = ma, nan

psalm = salm

purchase = ceannaich

pure = glan

put = cuir

put down = cuir

Pytlochry = Baile Chloichridh

question = ceist

quick = bras, luath

quite = gu leòr, glé, uile gu léir

rabbit = coineanach

rain = uisge

raise = àrdaich, tog

rancher = tuathanach

rand = oir

rank = sreath

rapid = bras, luath

rather = gu leòr

raven = fitheach

reach = ruig

read = leugh

ready = ullamh, deiseil

reality = fìrinn

realize = tuig

really = gu dearbh

receive = faigh

red = dearg

reef = sgeir

regard = coimhead, seall, amhairc

regularly = gu tric

relate = innis

remain = fuirich, fan

reply = freagairt

retardation = dàil

reward = toillteanas, duais

rich = beartach

rifle = gunna

right = ceart, còir

righthand = ceart

rim = oir

ripe = abaich

rise = éirich

river = abhainn

road = rathad, slighe

robe = éideadh

rock = creag

room = seòmar

Rothesay = Baile Bhóid

round = cruinn

route = rathad, slighe

row = sreath

rudiments = aibidil

run = ruith

rush = greas

sack = poca, màileid

saddle = diallaid

sagacious = glic

sage = glic

sail = seòl

sailor = seòladair

Saint Andrews = Cill Rìmhinn

salmon = bradan

salt = salann

sap = sùgh

Sassenach = Sasunnach

saucer = sàsar

say = abair, can

Scalpay = Sgalpaigh

school = sgoil

Scot = Albannach

Scotsman = Albannach

scuffle = cath

sea = fairge, muir

sea-dog = ròn

seagull = faoileag

seal = ròn

seaside = cladach

season = ràidh

seat = suidheachan

see = faic

seed = sìol

seek = iarr

self = fhéin

sell = reic

send = cuir

separate = cuid, roinn

serpent = nathair

servant = searbhanta

seven = seachd

seventh = seachdamh

several times = uaireannan

share = cuid, roinn

sharp = geur

she = i

sheep = caoraich

sheet = duilleag

shell = slige

shepherd = cìobair

shine = deàrrs

ship = long

shoe = bròg

shoe-lace = barrall

shoemaker = grèasaiche

shop = bùth

shore = cladach

short = goirid, geàrr

show = feuch

shower = fras

shut = dùinte

sick = tinn

side = cliathach, taobh

sideboard = preasa

sidewalk = cabhsair

sight = coltas

silver = airgead

since = de

sincerity = dùrachd

sing = seinn, gabh

singing = seinn

sister = piuthar

sit = suidh

six = sia

sixth = siathamh

skirt = iochdar

sky = adhar, iarmailt

Skye = An t-Eilean Sgitheanach

sleep = caidil, cadal

slice = geàrr

small = beag

snake = nathair

snow = sneachda

so = mar sin

soft = milis

soil = tìr

soiled = salach

soldier = saighdear

some = cuideigin, feareigin, té-eigin

somebody = cuideigin, feareigin, té-eigin

someone = cuideigin, feareigin, té-eigin

some one = cuideigin, feareigin, té-eigin

something = rudeigin, feareigin, té-eigin

something new = naidheachd

sometimes = uaireannan

son = mac

song = òran

soon = a dh'aithghearr

sort = seòrsa

sound = seirm

soup = sùgh

South Uist = Uibhist a Deas

spark = sradag

speak = bruidhinn, labhair

Spean Bridge = Drochaid Aonachain

special = àraidh

speed = astar

speedy = bras, luath

spend = cosg

spoon = spàin

spot = àite

spring = earrach, leum

springtime = earrach

stage = stèsean

stamp = stampa

stand = seas

Stanraer = An t-Sròn Reamhar

start = tòisich

station = stèsean

stay = fuirich, fan

stay over = fuirich, fan

steal = goid

steep = cas

Stewarton = Baile nan Stiùbhartach

stick = maide

still = fhathast

Stirling = Sruighlea

stone = clach

Stonehaven = Caladh nan Clach

Stonehouse = Taigh nan Clach

stop = stèsean

store = bùth

Stornoway = Steòrnabhagh

story = eachdraidh, sgeul, sgeulachd

stream = allt, sruth

street = sràid

strong = làidir

struggle = cath

stuff = brìgh

substance = brìgh

such = mar sin

such a = mar, ciamar

such as = mar, ciamar

sufficiently = gu leòr

sugar = siùcar

summer = samhradh

summit = mullach, bàrr

summon = gairm

sun = grian

supper = suipeir

supply = liubhair

sure = cinnteach

surface = mullach, bàrr

surround = cuartaich

sweep = sguab

sweet = milis

swell = at

swift = bras, luath

swim = snàmh

swine = muc

switch = cuir air

table = bòrd

table-cloth = tubhailte

tail = earball

tailor = tàillear

Tain = Baile Dhubhthaich

take = gabh, thoir

take over = ceannaich

tale = sgeul, sgeulachd

talk = bruidhinn, labhair

tall = àrd

Tarbert = An Tairbeart

taste = blas

Taynuilt = Taigh an Uillt

tea = tì

tear = deur

television = telebhisean

tell = abair, can, innis

ten = deich

tender = milis

tenth = deicheamh

thanks = tapadh leibh, tapadh leat

thank you = tapadh leibh, tapadh leat

that = a, na, gu, dé, na, ciod, có, a, mar sin

that one = sin, ud, siud

that one over there = sin, ud, siud

that ... over there = sin, ud, siud

that over there = sin

that way = mar sin

the = an

The Lothian = Labhdaidh

there = seo

these = seo

The Trossachs = Na Tròiseachan

they = iad

thing = rud

third = treas

this = seo

this here = seo

those = sin

thou = thu, sibh

though = ged

thousand = mìle

thread = snàth

three = trì

through = ullamh, deiseil, troimh

throw = tilg

thumb = òrdag

Thurso = Inbhir Theòrsa

thus = mar sin

tie = ceangail

tie up = ceangail

till = gus

Tillicoultry = Tulaich Caoltraigh

timber = fiodh

time = uair, am, ùine

tired = sgìth

Tiree = Tiriodh

to = a dh'ionnsaigh, chon

Tobermory = Tobar Mhoire

today = an diugh

together = còmhla

together with = còmhla ri

Tomintoul = Tom an t-Sabhail

tomorrow = am màireach

too = cuideachd, cus

too much = cus

tooth = fiacaill

top = mullach, bàrr

toward = a dh'ionnsaigh, chon

towards = a dh'ionnsaigh, chon

towel = searbhadair

town = baile

trace = lorg

track = lorg

transmit = cuir

tree = craobh

trip = turus

trousers = briogais

trout = breac

truly = gu dearbh

truth = fìrinn

Tuesday = Di-màirt

tune = fonn

turn = sreath

turn on = cuir air

TV = telebhisean

twentieth = ficheadamh

twenty = fichead

twig = geug

two = dà

Tyndrum = Taigh an Droma

type = seòrsa

Uist = Uibhist

Ulva = Ulbha

unclean = salach

under = fo

underneath = fo

understand = tuig

until = gus

up = suas

uphill = suas

upon = an aghaidh, air

upwards = suas

vend = reic

very = glé

very much = glé

vessel = long

view = coltas, sealladh, coimhead, seall, amhairc

village = clachan

voice = guth

vote = guth

vowel = fuaimreag

voyage = turus

wager = geall

wait = feith

wait for = feith

walk = coisich, sgrìob

wall = balla

want = feum, iarr

warm = blàth

warmth = blàths

wash = nigh

watch = coimhead, seall, amhairc

water = uisge

wave = tonn

way = rathad, slighe

weak = fann

wealthy = beartach

weather = aimsir, sìde

week = seachdain

well = gu math

well-off = beartach

wench = caileag

Western Islands = Innse Gall

wet = fliuch

what = dé, na, ciod

what a = mar, ciamar

what for = carson

when = cuin, nuair

where = càite, càit, far

whereas = ré

wherefore = carson

which = có, a

whichever = có sam bith, có air bith

while = ré, am, ùine

whilst = ré

white = bàn, geal

who = có

whoever = có sam bith, có air bith

wholly = uile gu léir

why = carson

wife = bean

win = coisinn

wind = gaoth

window = uinneag

wine = fìon

wing = sgiath

wisdom = gliocas

wise = glic

wish = iarr

with = le, ri

within = anns

without = gun, as eugmhais

woman = boireannach

wood = fiodh

woods = coille

word = facal

work = oibrich, obair, saothair

worker = oibriche

working man = oibriche

workman = oibriche

world = saoghal

wounded = leònte

wrench = iuchair

write = sgrìobh

wrong = ceàrr

ye = sibh

year = bliadhna

yesterday = an dé

yet = fhathast

yonder = sin, ud, siud

you = thu, sibh

young = òg

youngster = òganach

your = do, bhur

youth = òganach


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (enggae.html) was last modified on Sunday 27/01/2013