Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist English (Modern)-Polish

a = w, ktoś, po

abandon = opuściæ

abashed = zaźenowany

abbreviate = skróciæ

aberration = bŁąd, pomyŁka

abide = czekaæ, przebywaæ, cierpieæ, doczekaæ siê

abiding = trwaŁy

abjure = odebraæ

able = zdolny

abode = mieszkanie

abortive = daremny

about = odnośnie, o, wokóŁ, dookoŁa, okoŁo

above = na górze, u góry, do góry, w górê

above all = zwŁaszcza, szczególnie

above-board = uczciwy, szczery

abrasive = ostry

abridge = skróciæ

abroad = za granicą

absence = brak

absent = nieobecny

absent onself = usunąæ

absolute = absolutny, bezwzglêdny

absolutely = rzeczywiście, koniecznie

absorb = dysponowaæ

abstract = powstrzymywaæ, zabraæ

abstruse = tajemniczy

abuse = obraźaæ, zamêczaæ

abysmal = okropny, straszny

academic = student

academy = uczelnia, szkoŁa wyźsza

accede = zgadzaæ siê

accept = przyjmowaæ

accidence = przypadek

accident = wypadek

accidental = dodatkowy

accommodation = urządzenie, impreza, mieszkanie

accomodate = koñczyæ, pomagaæ

accompany = towarzyszyæ, odprowadzaæ

accomplish = osiągaæ, uzyskaæ, urzeczywistniaæ, zrealizowaæ, wykonaæ, speŁniæ

accomplished = doświadczony

accomplishment = wykonanie, speŁnienie

accord = pozwalaæ

according as = wedŁug

accordingly = wiêc, przeto, to, przeto, wiêc, zatem

according to = wedŁug

accordion = harmonijka

account = konto, wierzyæ, mniemaæ, śadzieæ

account for = wyjaśniaæ

accredit = wierzyæ

accrue = rosnąæ, róśæ, zwiêkszyæ siê

accumulation = masa

accurate = akuratny, punktualny, dokŁadny, precyzyjny

accustom = mieæ zwyczaj, byæ w zwyczaju

acerbic = ostry

ache = boleæ, dolegaæ, ból

achievable = realizowalny

achieve = osiągaæ, uzyskaæ, urzeczywistniaæ, zrealizowaæ, robiæ, czyniæ, wykonaæ, speŁniæ

achievement = sukces, powodzenie

acid = ostry

acknowledge = wyznawaæ, przyznawaæ siê

acknowledgement = wyznanie, przyznanie siê

acquaint = informowaæ, zawiadomiæ

acquaintance = znajomy

acquire = kupiæ

acquirement = osiągniêcie

acquisition = kupno, zakup

acquittal = wykonanie, speŁnienie

acrid = ostry

acrimonious = ostry

across = po drugiej stronie, poprzez

across from = przeciw, naprzeciw, w zamian

act = robiæ, czyniæ, wpŁywaæ, przedstawiaæ

activate = powodowaæ, sprawiaæ

active = pracowity

activity = zajêcie

actor = aktor

act out = urzeczywistniaæ, zrealizowaæ

actual = realny, rzeczywisty

actually = rzeczywiście, faktycznie

actuate = ruszaæ

acute = ostry

ad = ogŁoszenie

adage = przysŁowie

Adam = Adam

add = dodawaæ

addition = dodawanie

additional = dodatkowy

addled = gŁupi

address = adres

add up = dodawaæ

adept = doświadczony

adieu = źegnaj

adjourn = odkŁadaæ, przesuwaæ

adjustment = urządzenie, impreza

administration = rząd

admiration = podziw

admire = podziwiaæ

admission = wyznanie, przyznanie siê

admit = dopuściæ, wyznawaæ, przyznawaæ siê, pozwalaæ

adorn = ozdabiaæ

advantage = zaleta, korzyśæ

adversary = przeciwnik, nieprzyjaciel

adverse = przeciwny

advert = uwaźaæ, zwracaæ uwagê

advertisement = ogŁoszenie

aerodrome = lotnisko

aeroplane = samolot

a few = jacyś, kilka, kilkoro

affable = uprzejmy

affair = sprawa, afera

affect = wpŁywaæ

affection = miŁośæ

affix = umocowaæ, ustaliæ

affluent = bogaty

afford = pozwalaæ

afoot = piechotą

afresh = znowu, ponownie, od nowa

after = potem, za

afternoon = popoŁudnie

afterwards = potem

again = znowu, ponownie, od nowa

against = przeciw, naprzeciw, w zamian

age = wiek

agent = narzêdzie, instrument, przyrząd

agitate = potrząsaæ

agitated = zdenerwowany

agog = zaciekawiony

agonize = zamêczaæ

agree = uzgodniæ, zgadzaæ siê

agreeable = miŁy, przyjemny

agreement = zgoda

ague = gorączka

ahead = przedtem, na przodzie

aid = pomagaæ, pomoc

ailment = choroba

aim = cel, staraæ siê

aimless = bezcelowy

air = powietrze

aircraft = samolot

airdrome = lotnisko

airfield = lotnisko

airplane = samolot

airport = lotnisko

ajar = otwarty

alacrity = entuzjazm

alas = niestety

album = album

ale = piwo

Algeria = Algieria

Algiers = Algier

alien = przeciwny

a little = trochê, ileś, troszeczkê

all = wszelki, wszelaki, wszystko, kaźda ilośæ, wszyscy

all about = wszêdzie

all of it = kaźda ilośæ

all over again = znowu, ponownie, od nowa

allow = zostawiæ, puściæ, pozwalaæ

all the = kaźdy

all the more = tym bardziej

all the time = tymczasem

almond = migdaŁ

almost = prawie, niemal

alone = sam

a long time = dŁugo

a lot = duźo

alphabet = alfabet, abecadŁo

already = juź

also = takźe, teź, równieź

altar = oŁtarz

although = choæ

altitude = wysokośæ

altogether = wszystko

always = zawsze

amaze = zadziwiaæ

American = Amerykanin

among = miêdzy

amount = suma, ilośæ

amphitheatre = amfiteatr

amusing = zabawny

and = i, a, oraz, zaś

anew = znowu, ponownie, od nowa

angel = anioŁ

anger = pasja

angina = angina

angle = róg, kąt

angry = rozgniewany

animal = zwierzak, zwierzê

anniversary = rocznica

annotation = nuta, nota

another = inny

answer = odpowiadaæ, odpowiedź

anthem = pieśñ

antibiotic = antybiotyk

antidote = odtrutka

Antony = Antoni

any = ktoś, jacyś, kilka, kilkoro

anybody = ktoś

anything = coś

anyway = jakoś

anywhere = gdzieś

apart = osobno, oddzielnie, szczególnie

apart from = oprócz

apparently = oczywiście, pozornie

appear = pojawiaæ siê, wyglądaæ, mieæ wygląd, zdawaæ siê

appear to be = zdawaæ siê

appellation = nazwa, nazwisko, imiê

apple = jabŁko

apple-tree = jabŁoñ

appraise = oceniaæ

appreciate = lubiæ, ceniæ

approach = zbliźyæ siê

April = kwiecieñ

aptitude = talent

architect = architekt

architecture = architektura

archive = archiwum

archives = archiwum

argue = spieraæ siê

arise = urodziæ siê

arm = zbroiæ, uzbrajaæ, ramiê

army = armja, wojsko

around = wokóŁ, dookoŁa, okoŁo

arrange = urządzaæ, organizowaæ, porządkowaæ

arrangement = urządzenie, impreza

arrival = przyjazd, wjazd

arrive = przyjechaæ, przyjśæ

art = sztuka

article = artykuŁ, przedmiot, obiekt

article of clothing = ubranie

artist = artysta

as = gdy, kiedy, jak, wedŁug, w ten sposób, poniewaź, bo

as a matter of fact = faktycznie

ascend = iśæ w górê

ascertain = stwierdzaæ, konstatowaæ

as for the rest = zresztą

ashtray = popielniczka

Asian = Azjata

as if = niby, jakby

ask = pytaæ, prosiæ

ask for = prosiæ

ask forgiveness = przepraszaæ

assemblage = zebranie, konwent

assigned job = praca

assist = pomagaæ

as though = niby, jakby

at = ku, do, obok, po

at all = zupeŁnie

at first = początkowo

at last = w koñcu, koniec koñców

at least = przynajmniej

at long last = koniec koñców

atmosphere = nastrój

at most = najbardziej

at once = zaraz, natychmiast

at present = teraz, obecnie

at some time = kiedyś

attach = umocowaæ, ustaliæ

attain = osiągaæ, uzyskaæ

attempt = staraæ siê, kŁopot, staranie, zabiegi, próbowaæ

attend = pielêgnowaæ, byæ obecni

attentively = uwaźnie

at that place = tam

at the outset = początkowo

at the rate of = po

at the same time = jednocześnie

attract = przyciągnąæ

August = sierpieñ

aunt = ciocia

authentic = autentyczny

author = autor, pisarz

autobus = autobus

automobile = auto, samochód

autumn = jesieñ

average = środek

avoid = unikaæ

await = czekaæ, doczekaæ siê

away = precz

awfully = okropnie, strasznie

azalea = azalia

bachelor = kawaler

bad = zŁy

bad job = przykrośæ, nieuprzejmośæ

badly = źle

bag = worek, torba

bairn = dziecko

baker = piekarz

balcony = balkon

ball = bal

ballet = balet

ballpoint pen = dŁugopis

banana = banan

bank = brzeg

banquet = bankiet, uczta, przyjêcie, biesiada

bar = przeszkoda

barber = fryzjer

barely = zaledwie

barracks = koszary

barrel = beczka

barrier = przeszkoda

bathe = kąpaæ

bathroom = Łazienka

bazaar = dom handlowy

be = byæ

be able to = móc

be absent = byæ nieobecnym

be acquainted with = znaæ

be afraid of = baæ siê

be ailing = chorowaæ

be alive = źyæ

beam = promieñ, radio

be angry = gniewaæ siê

bear = cierpieæ

be ashamed = wstydziæ siê

be asleep = spaæ

beast = zwierzê

beat = biæ

beautiful = piêkny, Ładny

beautiful woman = ślicznotka

beauty = piêknośæ, ślicznotka

be aware of = mieæ świadomośæ

be bold = ośmieliæ siê

be bored = nudziæ siê

be born = urodziæ siê

because = poniewaź, bo

be closed = zamykaæ siê

become = stawaæ siê, zostaæ

become accustomed = przyzwyczaiæ siê

be conscious of = mieæ świadomośæ

bed = Łóźko

beef = woŁowina

beefsteak = befsztyk

beer = piwo

beet = burak

before = przed

be found = znajdowaæ siê

beg = prosiæ

begin = zaczynaæ

beginner = początkujący

beginning = początek

be glad = cieszyæ siê, radowaæ siê

behave = zachowywaæ siê

behind = potem, za

behold = oto

be interested = interesowaæ siê

be in the habit of = mieæ zwyczaj, byæ w zwyczaju

be lacking = brakowaæ

be late = spóźniaæ siê

believe = wierzyæ

be located = znajdowaæ siê

beloved = kochany

below = pod spodem, na spodzie

be married = wyjśæ za mąź, oźeniæ siê

be missing = byæ nieobecnym, brakowaæ

beneath = pod

benefit = zaleta, korzyśæ

be painful = boleæ, dolegaæ

be present = byæ obecni

be right = mieæ sŁusznośæ

Berlin = Berlin, Barlin

beseech = bŁagaæ

beside = obok

besides = zresztą, oprócz, oprócz tego, dalej

best = najlepszy

be succesful = prosperowaæ, powodziæ siê

be suitable = byæ zdatnym

be taken ill = zachorowaæ

be thirsty = byæ spragnionym

be tired of something = nudziæ siê

better = lepszy

between = miêdzy

beverage = napój

be willing to = chcieæ

be worth = byæ wartym

be worthy of = byæ wartym

beyond = po drugiej stronie, poprzez

bicycle = rower

bid = prosiæ

bide = doczekaæ siê

big = duźy

bike = rower

bill = bilet

bind = wiązaæ, Łączyæ

binocular = lorneta

binoculars = lorneta

birch = brzoza

bird = ptak

birthday = urodziny

bishop = biskup

black = czarny

blame = przewinienie

blank = biaŁy, formularz

bleak = smutny, zimny

blind = ślepy

block = blok

bloom = kwiat

blouse = bluzka

blueberry = borówka

blunt = tepy

blushing = czerwony

board of directors = zarząd

boat = Łodź

body = ciaŁo

bold = gruby

bomb = bomba

bonbon = cukierek

bon-bon = cukierek

bone = kośæ

book = ksiąźka, zamawiaæ

bookcase = szafa na ksiąźki

book-keeper = buhalter

bookshop = ksiêgarnia

bookstore = ksiêgarnia

border = brzeg

borrow = poźyczaæ

boss = szef, zwierzchnik, szefo

both = oba, obaj, oboje, obie

bother = krêpowaæ, przeszkadzaæ

bottle = butelka

bouquet = bukiet

boutique = sklep

bovine = byk, wóŁ

bovine animal = byk, wóŁ

box = sŁabo, pudeŁko, pojemnik, naczynie

boy = chŁopiec

brave = dzielny, odwaźny, śmiaŁy

bread = chleb

break = Łamaæ, rwaæ

breakfast = śniadanie

bribe = przekupiæ

bridge = most

brief = krótki

bright = jasny

bring = przynieśæ

British = brytyjski

broad = szeroki

brother = brat

brown = brązowy, brunatny

brutal = nieuprzejmy

Budapest = Budapeszt

build = budowaæ

building = budowla, budynek

Bulgar = BuŁgar

Bulgaria = BuŁgaria

Bulgarian = BuŁgar

bureau = biuro, urząd

burgomaster = soŁtys

burn = paliæ siê, spalaæ

burn down = spaliæ

bus = autobus

bush = krzak

business = sprawa, afera, handel

business deal = sprawa, afera

busy = zajêty

but = ale, lecz, jednak

butcher = rzeźnik

butter = masŁo

button = guzik

buy = kupiæ, kupno, zakup

by = obok, przez, do, wedŁug, za pomocą

by accident = przypadkiem

by chance = przypadkiem, z okazji

bye = źegnaj, do widzenia

by fours = we czworo

by means of = za pomocą

by no means = w źaden sposób

by now = juź

by twos = we dwoje

cabin = chata

cabinet = szafa

café = kawiarnia

cake = ciasto

calculate = liczyæ

call = nazwaæ, wynmieniæ, woŁaæ

calm = spokój, spokojny

calm down = uspokoiæ siê

camp of tents = obozowisko

Canada = Kanada

candlestick = lichtarz

capable = zdolny

capital = stolica

capital city = stolica

capture = Łapaæ, chwytaæ

car = auto, samochód

cardiac = serdeczny

care = troszczyæ siê, dbaæ

care for = leczyæ

carefully = troskliwie, starannie

carnation = goździk

carriage = wagon

carry = nieśæ, nosiæ

case = sprawa, afera

castle = zamek

cat = kot

catarrh = katar

catch = Łapaæ, chwytaæ, trafiæ

cathedral = katedra

cause = czyniæ czymś, skŁaniaæ do czegoś, powodowaæ, sprawiaæ

cease = przestaæ

celebrate = świêtowaæ, obchodziæ

centennial = wiek, stulecie

centre = środek, centrum

century = wiek, stulecie

ceremony = uroczystośæ

certain = pewny, przeświadczony

certainly = przecieź, wszak

certainty = pewnośæ

chair = krzesŁo

chairman = prezes, przewodniczący

chalice = kieliszek

chamber = pokój

chance = okazja, przypadek, zdarzenie, szansa

change = zmieniaæ, zmieniaæ siê

chap = osobnik

character = natura

characterize = charakteryzowaæ

charming = uroczy

chase = prześladowaæ, goniæ, polowaæ

chat = gawêdziæ

chatter = gawêdziæ

cheap = tani

cheaply = tanio

cheat = Łotr

check = czek

cheerful = wesoŁy

cheese = ser

cheque = czek

cherry = wiśnia, owoc wiśni

cherry-tree = wiśnia, drzewo wiśniowe

chest = sŁabo

chief = szef, zwierzchnik, gŁówny, szefo

chiefly = zwŁaszcza, szczególnie, gŁównie

child = dziecko

chilli = papryka

chilly = zimny

Chinaman = Chiñczyk

Chinese = Chiñczyk

chocolate = czekolada

choose = wybraæ, wybieraæ

Christ = Chrystus

Christian = chrześcijanin

Christmas = Boźe Narodzenie

chunk = bryŁa

church = kościóŁ

church-building = kościóŁ

cigarette = papieros

cinema = kino, sztuka filmowa

circle = towarzystwo

city = miasto

civilization = cywilizacja

civilize = cywilizowaæ

civilized = cywilizowany

clarify = wyjaśniaæ

class = kurs

clean = czysty, czyściæ

cleanse = czyściæ

clear = jasny

clearly = jasno, wyraźnie

climb = iśæ w górê

clip = strzyc

cloak = pŁaszcz

clock = zegar

clod = bryŁa

close = zamykaæ, zamykaæ siê, bliski, blisko

closed = zamkniêty

closet = szafa

cloth = materiaŁ

clothe = ubieraæ

cloud = chmura

club = klub, towarzystwo

club member = klubowicz

coach = wagon

coal = wêgiel

coast = wybrzeźe

coat = pŁaszcz

cocktail = koktajl

coffee = kawa

coffee-house = kawiarnia

coin = moneta

cold = zimny, zimno

colonel = puŁkownik

colony = osada, kolonia

colour = kolorowaæ, farbowaæ, kolor

comb = czesaæ, grzebieñ

combat = zwalczaæ

come = pójśæ, przychodziæ

come about = stawaæ siê, zdarzyæ siê, wydarzyæ siê

come across = spotykaæ

come back = powróciæ

come close = zbliźyæ siê

come closer = zbliźyæ siê

come on = zbliźyæ siê

come to a halt = zatrzymaæ siê

come true = realizowaæ siê

comma = przecinek

command = rozkazywaæ

commence = zaczynaæ

commencement = początek

commend = chwaliæ, poleciæ

commendable = chwalebny

commerce = handel

commodity = towar

common = wspólny, zwykŁy

communicate = powiadamiaæ, komunikowaæ

compare = porównywaæ

comparison = porównanie

compel = zmusiæ

complain = skarźyæ siê

complete = uzupeŁniaæ, peŁen, peŁny

completely = w peŁni

complex = kompleks

compose = komponowaæ, tworzyæ dzieŁo, pisaæ

composer = kompozytor

composition = kompozycja

comprise = zawieraæ

computer = komputer

conceal = ukrywaæ, chowaæ

concern = dotyczyæ

concerning = odnośnie, o

concert = koncert

concert-room = sala koncertowa

concrete = konkretny

condition = warunek, stan

conduct = kierowaæ, prowadziæ, prowadziæ

conduct oneself = zachowywaæ siê

conference = konferencja

confess = wyznawaæ, przyznawaæ siê

confession = wyznanie, przyznanie siê

confidence = naiwnośæ

confront = przeciwstawiaæ siê

congenital = od urodzenia

Congo = rzeka Kongo

congratulate = gratulowaæ

connect = związaæ, wiązaæ, Łączyæ

consent = zgadzaæ siê, zgoda

consequently = przeto, wiêc, zatem

consider = patrzeæ

consist = skŁadaæ siê, polegaæ

construct = budowaæ

contact = kontakt

contain = zawieraæ

container = pojemnik, naczynie

contend with = zwalczaæ

contented = zadowolony

contents = zawartośæ, treśæ

continue = trwaæ

contrary = przeciwny

control = uruchamiaæ, panowaæ, rządziæ

conversation = rozmowa

converse = rozmawiaæ

convey = przekazaæ

cook = gotowaæ

cooperate = wspóŁpracowaæ

co-operate = wspóŁpracowaæ

copper = miedź

cord = sznur

cordial = serdeczny

corner = róg, kąt

corpulent = gruby

correct = poprawiaæ, wŁaściwy

correspond = korespondowaæ

cost = kosztowaæ

costly = drogi, kosztowny

cottage = domek, chatka

cough = kaszleæ, kaszel

count = liczyæ

count in = dodawaæ

country = kraj

couple = maŁźonkowie, maŁźeñstwo

courage = odwaga

courageous = odwaźny, śmiaŁy

course = kurs

courtesy = grzecznośæ

cow = krowa

Cracow = Kraków

cream = krem

create = tworzyæ, tworzyæ dzieŁo, pisaæ

crime = zbrodnia

Croat = Chorwat

crockery set = serwis, zastawa

crook = Łotr

cross = rozgniewany, przejśæ

crowd = masa, tŁum

cruel = okrulny

cry = pŁakaæ

cuff = mankiet

culture = kultura

cupboard = szafa

cure = leczyæ

curious = zaciekawiony

curl = fryzowaæ, ukŁadaæ wŁosy

current = obecny, wspóŁczesny

cushion = poduszka

custom = zwyczaj

cut = strzyc, ciąæ

cycle = rower

Czech = Czech

dad = tatuś

daddy = tatuś

daily = codziennie

daily paper = dziennik

daisy = stokrotka

damage = szkoda

dance = bal, tañczyæ, taniec

Dane = Duñczyk

danger = niebezpieczeñstwo

dangerous = niebezpieczny

dare = ośmieliæ siê

data = materiaŁ

date = data

day = dzieñ

daydream = marzyæ, marzenie

dear = szanowany, szanowny, drogi, kosztowny

December = grudzieñ

decide = decydowaæ, postanowiæ

decision = decyzja

declaration of policy = program

decorate = ozdabiaæ

dedicate = dedykowaæ, poświêcaæ

deem = wierzyæ, mniemaæ, śadzieæ, patrzeæ

deer = jeleñ

defend = broniæ

defiantly = wbrew, na przekór

definitely = koniecznie

degree = stopieñ, tytuŁ

delay = spóźnienie, odkŁadaæ, przesuwaæ

delicacy = smakoŁyk

delight = oczarowaæ

demand = źądaæ, postulowaæ

dentist = dentysta

depart = usunąæ

depend = zaleźeæ

deprive = pozbawiæ

deprive ... of = pozbawiæ

descend = zejśæ

describe = opisaæ

descry = zobaczyæ, ujrzeæ

desert = opuściæ

deserving = godny

design = plan

desire = pragnąæ, źyczyæ, źyczenie, pragnienie

despite = pomimo, wbrew, na przekór

destine = przeznaczyæ

destroy = niszczyæ

destruction = zniszczenie

detail = szczegóŁ, detal

determine = ustalaæ, determinowaæ, umocowaæ, ustaliæ

devote = dedykowaæ, poświêcaæ

diagram = plan

dial = pŁyta, dysk

dictionary = sŁownik

die = umieraæ

difference = róźnica

different = odmienny, inny, róźny

differently = inaczej, gdzie indziej

difficult = trudny

diligent = pilny

diminutive = maŁy

dining-room = jadalnia

dinner = obiad

direct = kierowaæ, prowadziæ

directly = wprost, prosto

director = dyrektor

disadvantage = wada

disappear = znikaæ

disarm = rozbroiæ

disc = pŁyta, dysk

discrete = dyskretny

discuss = dyskutowaæ, omówiæ

discussion = dyskusja

disease = choroba

dislike = nie lubieæ, pogardzaæ

dismal = smutny

dispose of = sprzedawaæ

disposition = dyspozycja, talent

dispute = spieraæ siê

dissolve = rozpuszczaæ, rozwiązywaæ

district = dzielnica

disturb = krêpowaæ, przeszkadzaæ

diverse = róźny, rozmaity

divide = dzieliæ

do = robiæ, czyniæ, fryzowaæ, ukŁadaæ wŁosy

doctor = doktor, lekarz

dog = pies

don't mention it = nie ma za co

door = drzwi

dot = punkt, kropka

double = podwójny

doubt = wątpiæ

draw out = wydobyæ

dreadful = okropny, straszny

dream = marzyæ, marzenie, śniæ, sen

dreary = smutny

dress = suknia, ubieraæ

drink = piæ alkohol, napój, piæ

drink to excess = piæ alkohol

drive away = wyjechaæ

drive off = wyjechaæ

drive out = wydobyæ

droop = wisieæ

dry = suchy, suszyæ

dual = podwójny

during = podczas, gdy

dust = kurz, odkurzaæ

Dutchman = Holender

duty = obowiązek

dwell = mieszkaæ

dwelling = mieszkanie

dye = kolor

each = po, kaźdy

ear = ucho

early = wczesny, wcześnie

early in the morning = wcześnie rano

earmark = przeznaczyæ

earn = zarabiaæ

earnest = powaźny

earth = ziemia

easily = Łatwo

east = wschód

easy = Łatwy

eat = jeśæ

eat up = zjeśæ

eavesdrop = podsŁuchaæ

edge = brzeg

edit = redagowaæ

editor = redaktor

editorial office = redakcja

effort = kŁopot, staranie, zabiegi

egg = jajko

eight = osiem

eighteen = osiemnaście

eighteenth = osiemnasty

eighth = ósmy

eight hundred = osiemset

eighty = osiemdziesiąt

elect = wybraæ, wybieraæ

elegant = elegancki

elephant = sŁoñ

elevator = winda

else = inny, inaczej, gdzie indziej, dalej, w dalszym ciągu

elsewhere = w innym miejscu

embody = wcieliæ

emerge = pojawiaæ siê

eminent = wybitny

employ = uźywaæ

encounter = spotykaæ, spotkanie

end = koñczyæ, koniec

endeavour = staraæ siê

ending = koniec

end up = przyjechaæ, przyjśæ

endure = trwaæ, cierpieæ

enemy = nieprzyjaciel

energetic = energiczny

engine = maszyna, silnik

engineer = inźynier

Englishman = Anglik

enigma = zagadka

enjoy = cieszyæ siê, radowaæ siê

enjoyable = miŁy, przyjemny

enjoy oneself = zabawiaæ siê, bawiæ siê

enormous = olbrzymi

enormously = ogromnie

enough = wystarczający

enter = wprowadzaæ do środka, wejśæ, wpisaæ

entertaining = zabawny

enthusiasm = entuzjazm

entice = kusiæ

entire = caŁkowity

entirely = zupeŁnie

envelope = koperta

environment = okolica

environs = okolica

equally = tak samo

erect = zaŁoźyæ, ustanowiæ

err = myliæ siê, bŁądzieæ

error = bŁąd, pomyŁka

especially = zwŁaszcza, szczególnie

Esperantist = esperantysta

establish = zaŁoźyæ, ustanowiæ, stwierdzaæ, konstatowaæ

estimate = oceniaæ

ethos = nastrój

Europa = Europa

Europe = Europa

European = Europejczyk

evade = unikaæ

even = nawet

evening = wieczór

evening meal = kolacja

event = okazja, przypadek, zdarzenie

ever = kiedyś, zawsze

every = kaźdy

everybody = kaźdy

every kind of = wszelki, wszelaki

every one = kaźdy

everyone's = kaźdego

everything = wszystko

everywhere = wszêdzie

exact = wŁaściwy

exactly = dokŁadnie, wŁaśnie, wŁaściwie

exaggerate = przesadzaæ

examination = egzamin

examine = egzaminowaæ

exceed = przewyźszaæ

exceedingly = nadzwyczajnie, niezwykle

except = oprócz

except for = oprócz

exclusively = tylko, dopiero

excursion = wycieczka

excuse = uniewinniaæ

excuse me = wybacz

excuse oneself = przepraszaæ

exercise = zadanie

exertion = wysiŁek

exist = istnieæ

exit = wychodziæ, wyjśæ

expect = czekaæ

expectation = oczekiwanie

expensive = drogi, kosztowny

experience = doświadczenie, przeźycie, przeźyæ

experienced = doświadczony

expert = doświadczony

expire = umieraæ

explain = wyjaśniaæ

explode = wybuchnąæ

express = wydobyæ, wyraziæ, wyraźaæ

expression = mina

extension = przyrostek

external = zewnêtrzny

extraordinarily = nadzwyczajnie, niezwykle

extraordinary = nadzwyczajny, niezwykŁy

extremely = ogromnie, bardzo

eye = oko

face = twarz

facile = Łatwy

faction = partia

factory = fabryka

fade = zblednąæ

faint = sŁaby

fair = sprawiedliwy

fairy tale = bajka

faithful = wierny

fall ill = zachorowaæ

family = rodzina

famous = sŁawny

fancy = wyobraźaæ, marzyæ

fantasy = fantazja

fare = czuæ siê

farewell = źegnaj, poźegnanie

fast = szybki, szybko

fasten = umocowaæ, ustaliæ

fat = gruby

father = ojciec

father-in-law = teśæ

fatherland = ojczyzna

fault = przewinienie

favor = przysŁuga

favour = przysŁuga

fear = baæ siê, strach

feast = uczta, przyjêcie, biesiada

feather = pióro

February = luty

feed = jeśæ

feel = odczuwaæ, uczucie

feeling = uczucie

fellow = osobnik, mąź, mêźczyzna

fellow-creature = bliźni

female = kobieta, samica

female teacher = nauczycielka

fervor = zapaŁ, gorliwośæ

fervour = zapaŁ, gorliwośæ

fetch = przynieśæ

fever = gorączka

fewer = mniej

fewest = najmniej

field = pole

fifteen = piêtnaście

fifteenth = piêtnasty

fifth = piąty

fifty = piêædziesiąt

fight = walczyæ, zwalczaæ

fight against = zwalczaæ

figure = liczyæ

files = archiwum

fill = wypeŁniæ

fill in = wypeŁniæ

fill up = wypeŁniæ

film = film

finally = w koñcu

find = znaleźæ

find oneself = znajdowaæ siê

fine = piêkny, Ładny, znakomity, wyborny, świetny

finger = palec

finish = koñczyæ

finished = gotowy

Finn = Fin

fire = ogieñ, strzelaæ

firing = strzelanina

firmly = mocno, trwale, niezachwianie

first = pierwszy, najpierw, po pierwsze

firstly = najpierw, po pierwsze

first of all = najpierw, po pierwsze

fish = ryba

fisherman = rybak

fit = byæ zdatnym

five = piêæ

fix = ustalaæ, determinowaæ, umocowaæ, ustaliæ, naprawiaæ

fix up = urządzaæ, organizowaæ

flat-iron = źelazko

float = pŁywaæ

floor = piêtro, podŁoga

flour = mąka

flower = kwiat

flu = grypa

fly = mucha

fog = mgŁa

food = potrawa

fool = gŁupiec

foolish = gŁupi

foot = stopa

for = podczas, gdy, poniewaź, bo

for a long time = dŁugo

forbid = zabraniaæ

force = zmusiæ, siŁa, moc

forefather = praojciec

foresee = przewidywaæ

forest = las

for every reason = z kaźdego powodu

forget = zapominaæ

forget-me-not = niezapominajka

forgive = przebaczaæ

form = formowaæ, ksztaŁtowaæ, ksztaŁt, forma, formularz

former = poprzedni, przedni

formerly = przedtem, na przodzie

formidable = nadzwyczajny, niezwykŁy

for no reason = z źadnego powodu

forsake = opuściæ

for some reason = z jakiegoś powodu

for the rest = zresztą

fortress = warownia, twierdza

forty = czterdzieści

found = zaŁoźyæ, ustanowiæ

four = cztery

fourth = czwarty, æwiartka

fraction = uŁamek

France = Francja

free = wolny

freedom = wolnośæ

freezing cold = mróz

Frenchman = Francuz

frequent = uczêszczaæ, czêsty

frequently = czêsto

fresh = świeźy

Friday = piątek

friend = przyjaciel

friendly = uprzejmy

friendship = przyjaźñ

from = przez, do, z

from where = skąd

frost = mróz

fruit = owoc

full = peŁen, peŁny, syty

full of zeal = gorliwy, zapalony

fully = w peŁni

fun = przyjemnośæ

function = dziaŁaæ, funkcjonowaæ

funny = zabawny

further = dalej, w dalszym ciągu

furthermore = dalej

futile = daremny

gain = zarabiaæ

gallant = dzielny

gallery = galeria

gape at = gapiæ siê

garden = ogród

gardener = ogrodnik

garment = ubranie

gate = brama

gateway = brama

gathering = zebranie, konwent

gaunt = smutny

gay = wesoŁy

gazette = gazeta

general = generaŁ

generally = ogólnie, generalnie

generation = generacja

gentle = sŁodki

gentleman = pan

genuine = autentyczny

genuinly = rzeczywiście

German = niemiecki, Niemiec

get = przyjechaæ, przyjśæ, osiągaæ, uzyskaæ, czyniæ czymś, skŁaniaæ do czegoś, zostaæ, stawaæ siê, wziąæ, braæ, otrzymaæ

get married = wyjśæ za mąź, oźeniæ siê

get off = zejśæ

get tired = zmêczyæ siê

get wet = zmoknąæ

gift = podarunek

gin = jaŁowcówka, dźin

give = daæ, dawaæ, przedstawiaæ

give back = oddawaæ

give rise to = powodowaæ, sprawiaæ

give utterance to = wydobyæ

gladness = radośæ

glove = rêkawiczka

go = iśæ, pojechaæ, jechaæ

goal = cel

goat = koza

go away = usunąæ

go beyond = przejśæ

goblet = kieliszek

go down = zejśæ

go fast = śpieszyæ siê

go for a walk = spacerowaæ

go in = wejśæ

gold = zŁoto

good = dobrzy

goodbye = źegnaj, poźegnanie, do widzenia

good-bye = poźegnanie

good day = dzieñ dobry

good evening = dobry wieczór

good morning = dzieñ dobry

good-natured = uprzejmy

goodness = dobroæ

good night = dobranoc

go out = wychodziæ, wyjśæ

go through = doświadczyæ, doźyæ

go to bed = poŁoźyæ siê do Łóźka

go to sleep = zasnąæ

go up = iśæ w górê

govern = panowaæ, rządziæ

government = rząd

gown = suknia

grade = stopieñ, nuta, nota

grandfather = dziadek

grandmother = babka

granny = babcia

grapple = Łapaæ, chwytaæ

great = znakomity, wyborny, świetny, duźy

great-grandfather = pradziadek

greatgrandson = prawnuk

Greek = Grek

green = zielony

greeting = pozdrowienie

grey = szary, siwy

grip = grypa

groschen = grosz

ground = teren

grounds = teren

group = grupa

grow = zostaæ, stawaæ siê, rosnąæ, róśæ

gruesome = okropny, straszny

gruff = nieuprzejmy

guarantee = gwarantowaæ

guard = gwardia, druźyna

guess = przypuszczaæ

guest = gośæ

guide = kierowaæ, prowadziæ, przewodnik, prowadziæ

guidebook = przewodnik

guilt = przewinienie

guiltless = niewinny

guy = osobnik

gypsy = Cygan

habit = zwyczaj

hail = grad

hair = wŁos

hairdresser = fryzjer

half = poŁowa

halt = zatrzymaæ siê, zatrzymaæ

ham = szynka

hand = podawaæ, wrêczaæ, robotnik, rêka, przekazaæ

handbook = przewodnik

hand over = podawaæ, wrêczaæ, przekazaæ

handsome = piêkny, Ładny

hang = wisieæ, powiesiæ

happen = stawaæ siê, zdarzyæ siê, wydarzyæ siê

harbor = port

harbour = port

hard = trudny

hardly = zaledwie, trudno

hardworking = pilny, pracowity

hare = zając

harsh = nieuprzejmy

hat = kapelusz

hate = nienawidzieæ

have = mieæ, otrzymaæ

have a good time = zabawiaæ siê, bawiæ siê

have a tendency = byæ skŁonnym

have at one's disposal = dysponowaæ

have compassion on = wspóŁczuæ

have got = mieæ

have the right to = mieæ prawo

have to = musieæ

hazard = przypadek

he = on

head = kierowaæ, prowadziæ, gŁowa

headache = ból gŁowy

heading = tytuŁ

health = zdrowie

healthy = zdrów, zdrowy

heap = masa

hear = sŁyszeæ

heart = serce

heart- = serdeczny

hearty = serdeczny

heaven = niebo

height = wysokośæ

hello = cześæ, czoŁem

helmet = kask

help = pomagaæ, pomoc

her = swój, swoje, swoja, swe, ona, jej

here = tu

here are = oto

here is = oto

heroin = bohaterka

heroine = bohaterka

herself = sam, osobiście

hesitate = wahaæ siê

hide = ukrywaæ, chowaæ

high = wysoki

him = on

himself = sam, osobiście

hinder = krêpowaæ, przeszkadzaæ

hip = biodro

his = jego, swój, swoje, swoja, swe

hit = biæ, uderzaæ, pukaæ, trafiæ

hobby = hobby

hog = świnia

holder = pochwa, futeraŁ

Holland = Holandia

holy = świêty

home = dom

honest = uczciwy

honor = zaszczyt, honor

honour = zaszczyt, honor

hooter = róg

hope = mieæ nadziejê, nadzieja

horn = róg

horrible = okropny, straszny

horse = koñ

hospitable = gościnny

hot = gorący

hotel = hotel

hour = godzina

house = dom

housefly = mucha

house of worship = kościóŁ

how = jak

however = jednak

how many = ile, który

how much = ile

huge = olbrzymi

human being = czŁowiek

human race = ludzkośæ

hundred = sto

Hungarian = Wêgier

hungry = gŁodny

hunt = polowaæ

hurry = śpieszyæ siê, ponaglaæ, byæ pilnym

hurt = boleæ, dolegaæ

husband = mąź

hut = chata

hymn = pieśñ

ice = lody, lód

icecream = lody

idea = pomysŁ, idea, myśl

if = jeźeli, o ile

ill = chory

illness = choroba

image = obraz

imagine = wyobraźaæ

immediately = zaraz, natychmiast

immense = olbrzymi

impartial = neutrala

imply = mieæ znaczenie, znaczyæ

important = powaźny

impossible = niemoźliwy

impress = robiæ wraźenie

impression = impresja, wraźenie

in = w

in addition = oprócz tego, dalej

in a way = niby, jakby

inborn = od urodzenia

inbred = od urodzenia

incendiary bomb = bomba zapalająca

include = zawieraæ

inconvenient = trudny

incorrect = niewŁaściwy

increase = zwiêkszyæ siê

indeed = faktycznie, przecieź, wszak, rzeczywiście

in detail = szczegóŁowo, detalicznie

indicate = pokazaæ

industrial = przemysŁowy

industrious = pilny

industry = pilnośæ, przemysŁ

in every way = w kaźdy sposób

in exchange for = przeciw, naprzeciw, w zamian

inexpensive = tani

in fact = rzeczywiście, faktycznie

infant = dziecko

influence = wpŁywaæ

influenza = grypa

inform = informowaæ, zawiadomiæ

in front of = przed

ingenious = genialny

ink = atrament

inkpot = kaŁamarz

ink-well = kaŁamarz

innate = od urodzenia

innocent = niewinny

in no way = w źaden sposób

inquisitive = zaciekawiony

insert = wprowadzaæ do środka

inside = w

in spite of = pomimo, wbrew, na przekór

instant = chwila, moment

instruction = pouczenie, nauczka

instructor = nauczyciel

insult = obraźaæ

intend = zamierzaæ

interest = zaciekawiaæ

interesting = ciekawy

interrupt = przerwaæ

interview = wywiad

in that way = w ten sposób

in the beginning = początkowo

in the evening = wieczorem

in the meantime = tymczasem

in the morning = rano

into = w

introduce = przedstawiaæ

in vain = daremnie

investigation = egzamin

invitation = zaproszenie

invite = zaprosiæ

in what way = jak

iron = źelazo, prasowaæ, źelazko

iron clothes = prasowaæ

island = wyspa

issue = wydaæ

it = ono, to

Italian = WŁoch

its = swój, swoje, swoja, swe

itself = sam, osobiście

jacket = marynarka

January = styczeñ

Japanese = Japoñczyk

jealous = zazdrosny

jeer at = szydziæ

jest = źatrowaæ

Jew = Źyd

jewel = klejnot

jeweller = jubiler

job = robota, praca

join = przyŁączyæ siê, doŁączyæ siê, poŁączyæ, związaæ, wiązaæ, Łączyæ

joint = wspólny

joke = źatrowaæ

Joseph = Józef

journal = dziennik

journalist = dziennikarz

journey = podróź

joy = radośæ

jubilee = jubileusz

jug = dzban, pojemnik, naczynie

juice = sok

July = lipiec

jump = skakaæ

jungle = dźungla

just = sprawiedliwy, tylko, dopiero, zaraz, natychmiast, wŁaśnie, wŁaściwie, dopiero co, przed chwilą

just now = dopiero co, przed chwilą

keep = wykonaæ, speŁniæ

keep on = trwaæ

keepsake = pamiątka

kilo = kilogram

kind = uprzejmy, usŁuźny, uczynny

kindness = uprzejmośæ

king = król

kiss = caŁowaæ, pocaŁunek

kitchen = kuchnia

klaxon = róg

knee = kolano

knife = nóź

knock = uderzaæ, pukaæ

knot = wiązaæ, wêzeŁ

know = znaæ, wiedzieæ

know how = wiedzieæ, potrafiæ

laborer = robotnik

labourer = robotnik

lack = brak

lad = chŁopiec

laddie = chŁopiec

ladies and gentlemen = pañstwo

lake = jezioro

lamp = lampa

land = wylądowaæ, kraj, ziemia

large = duźy

last = poprzedni, przedni, trwaæ, ostatni

lasting = trwaŁy

late = późny, późno

laud = chwaliæ

laugh = śmiaæ siê

lay down = kŁaśæ

lay hold of = wziąæ, braæ

lazy = leniwy

lead = kierowaæ, prowadziæ

leader = szef, zwierzchnik

leaf = arkusz, kartka, liśæ

leap = skakaæ

learn = uczyæ siê

least = najmniej

leave = usunąæ, opuściæ, zostawiæ, puściæ

leave behind = pozostawiæ

lector = lektor

lecture = prelekcja

lecturer = lektor

left = lewy

leg = noga

legend = legenda

legible = czytelny

lemon = cytryna

lend = poźyczyæ

lengthwise = wzdŁuź

less = mniej

lesson = lekcja

let = zostawiæ, puściæ

let know = zawiadomiæ

letter = list, litera

level = poziom

library = biblioteka

lie = leźeæ

lie down = poŁoźyæ siê

lieutenant = porucznik

life = źycie

lift = winda

light = jasny, lekki, światŁo, sŁaby, lekki

lightly = sŁabo

like = jak, lubiæ, ceniæ

like this = w ten sposób

likewise = takźe, teź, równieź, tak samo

lilac = bez, lilak

line = linia

linguistic = jêzykowy

lion = lew

listen = sŁuchaæ

listener = sŁuchacz

liter = litr

literal = dosŁownie

literature = literatura

litre = litr

little = maŁy

live = mieszkaæ, źyæ

lively = sprytny, dowcipny

live through = przeźyæ

live to see = doświadczyæ, doźyæ

loaf = chleb

loan = poźyczaæ

location = miejsce, miejscowośæ

loch = jezioro

lofty = wysoki

London = Londyn

long = dŁugi, dŁugo

look = wyglądaæ, mieæ wygląd, oto, patrzeæ, spojrzenie

look after = zadbaæ

look at = patrzeæ

lord = pan

lose = gubiæ, traciæ

lounge = salon, sala

love = kochaæ, miŁośæ

loved = kochany

lovely = miŁy, przyjemny, piêkny, Ładny, przepiêkny, prześliczny, drogi, uroczy

lower-arm = przedramiê

luck = szczêście, traf, szansa

lump = bryŁa

lunatic = szaleniec

lung = pŁuco

lurid = ostry

lust = pasja

lyric = tekst

machine = maszyna

magazine = gazeta, czasopismo, rewia

mail = poczta

main = gŁówny

mainly = zwŁaszcza, szczególnie

major = gŁówny

make = robiæ, czyniæ, czyniæ czymś, skŁaniaæ do czegoś

make a mistake = myliæ siê, bŁądzieæ

make a noise = haŁasowaæ

make clean = czyściæ

make fast = umocowaæ, ustaliæ

make fun of = szydziæ

make glad = uradowaæ, ucieszyæ

make use of = uźywaæ

male = mêski

malicious = zŁośliwy

mam = mama, mamusia

mammy = mama, mamusia

man = czŁowiek, mąź, mêźczyzna

manager = dyrektor

mankind = ludzkośæ

mansion = gmach

mantle = pŁaszcz

manuscript = rêkopis, manuskript

many = wielu, liczni

margarine = margaryna

maritime = morski

married people = maŁźonkowie, maŁźeñstwo

marry = oźeniæ, wydaæ za mąź, wyjśæ za mąź, oźeniæ siê

marvel = dziwiæ siê

marvel at = dziwiæ siê

masculine = mêski

mask = maska

mass = masa, tŁum

master = nauczyæ siê, wyuczyæ siê

match = zapaŁka

material = materiaŁ

maternal uncle = wuj

matter = sprawa, afera

may = mieæ prawo

maybe = moźe

mayhap = moźe

mayor = soŁtys

meal = mąka

mean = zamierzaæ, środek, mieæ znaczenie, znaczyæ

means = narzêdzie, instrument, przyrząd

meanwhile = tymczasem

medical = leczniczy

medicine = medycyna

meet = spotykaæ

meeting = zebranie, konwent

memento = pamiątka

memory = pamiêæ

menu = jadŁospis

merchandise = towar

merry = wesoŁy

metal = metal

metropolis = stolica

Mexico = Meksyk

Mexico City = miasto Meksyk

midday = poŁudnie

midday meal = obiad

middle = środek

milk = mleko

million = milion

mine = kopalnia

mineral = mineralny

minister = minister, górnik

minus = minus

minute = minuta

mischievous = zŁośliwy

miserable = zŁy, smutny, biedny

mist = mgŁa

mistake = bŁąd, pomyŁka

Mister = pan

misunderstand = źle rozumieæ

misunderstanding = nieporozumienie

mitten = rêkawiczka

mock = szydziæ

model = wzorzec, model

modern = nowoczesny

modest = skromny

modesty = skromnośæ

mom = mama, mamusia

moment = chwila, moment

mommy = mama, mamusia

Monday = poniedziaŁek

money = pieniądze

month = miesiąc

monument = pomnik

mood = nastrój

moon = ksiêźyc

more = bardziej, wiêcej, dalej, w dalszym ciągu

moreover = zresztą, oprócz tego, dalej

morning = ranek

Moscow = Moskwa

most = najbardziej, najwiêcej

mother = matka

mother-in-law = teściowa

motion picture = film

motor = silnik

motor car = auto, samochód

motto = dewiza, zasada postêpowania, waluta

mountain = góra

mourn = opŁakaæ

mouse = mysz

mouth = usta

move = ruszaæ, zmieniæ miejsce

movement = ruch

movie = film

movie theatre = kino

Mr. = pan

Mr. and Mrs. = pañstwo

multicoloured = wielobarwny

multitude = masa, tŁum

murder = mordowaæ

museum = muzeum

music = muzyka

musical = muzyczny

must = musieæ

mutiny = bunt, powstanie

my = mój, moja, moje, moi

mysterious = tajemniczy

name = nazwa, nazwisko, imiê

namely = mianowicie

narrate = opowiadaæ

narrative = opowiadanie

nasty = brzydki, zŁy, zŁośliwy

nation = naród

national = narodowy

native = od urodzenia

nature = natura

naught = zero

near = obok, bliski, blisko

nearby = obok, bliski, blisko

nearly = prawie, niemal

nearness = bliskośæ

near to = obok

necessary = konieczny

neck = szyja

necklace = naszyjnik, kolia

necktie = krawat

need = potrzebowaæ

needle = szpilka

needlewoman = krawcowa

neglect = lekcewaźyæ

Negro = Murzyn

neighbour = sąsiad, bliźni

neighbourhood = dzielnica

neither = ani, nikt

nervous = zdenerwowany

neutral = neutrala

never = nigdy

nevertheless = jednak

new = nowy

news = nowina, rzecz nowa

newspaper = gazeta, dziennik

next = potem, bliski

next to = obok

nice = miŁy, przyjemny, dobrzy, smaczny

Nigeria = Nigeria

night = noc

nine = dziewiêæ

no = nie

nobody = nikt

node = wêzeŁ

no doubt = niewątpliwie

noisy = haŁaśliwy

none = nikt

noon = poŁudnie

no-one = nikt

no-one's = niczyj, nikogo

nor = ani

north = póŁnoc

Norwegian = Norweg

nose = nos

not = nie

not an ace = źadna ilośæ

not at all = w źaden sposób, wcale nie, zupeŁnie nie

note = bilet, nuta, nota

not easily = trudno

nothing = nic

notice = zauwaźyæ, uwaga, spostrzeźenie

not on any account = w źaden sposób

notwithstanding = pomimo

nought = zero

novel = nowy, powieśæ

novelty = nowina, rzecz nowa

November = listopad

now = no, teraz, obecnie

nowhere = nigdzie

null = zero

number = numer

numeral = numer

nurse = pielêgnowaæ

obey = byæ posŁusznym

object = przedmiot, obiekt

obligation = obowiązek

obliging = usŁuźny, uczynny

observation = uwaga, spostrzeźenie

observe = wykonaæ, speŁniæ

obviously = oczywiście

occasion = raz

occupation = zajêcie

occupy = zajmowaæ

occur = zdarzyæ siê, wydarzyæ siê

occurence = okazja, przypadek, zdarzenie

o'clock = godzina

October = październik

Oder = Odra

of = przez, do

of course = oczywiście, rozumie siê

offend = obraźaæ

offer = przedstawiaæ, proponowaæ

office = biuro, urząd

officer = oficer, urzêdnik

official = urzêdowy, sŁuźbowy, urzêdnik

often = czêsto

of the sea = morski

of the winter = zimowy

of which = czyj, którego

oil = olej

oil of olives = oliwa

okay = dobrzy, dobrze, wŁaśnie, wŁaściwie

old = stary

old man = starzec

olive = oliwka

olive-oil = oliwa

omnibus = autobus

on = przez, do, w, za pomocą, dalej, w dalszym ciągu, o, na

once = pewnego razu

once more = znowu, ponownie

one = ktoś, jeden, pewien

one at a time = pojedynczo

one hundred = sto

one thousand = tysiąc

on foot = piechotą

only = tylko, dopiero, sam

only just = zaledwie

on occasion = pewnego razu, z okazji

on that account = dlatego

on the contrary = przeciwnie

on the left = po lewej

on the other hand = z drugiej strony

on the other side of = po drugiej stronie, poprzez

on the right = po prawej stronie, na prawo

on time = akuratny, punktualny

on top = na górze, u góry

open = otwieraæ, otwarty

open up = otwieraæ

opera = opera

operate = dziaŁaæ, funkcjonowaæ, uruchamiaæ

operative = robotnik

opine = mniemaæ, śadzieæ

opinion = opinia

opponent = przeciwnik

opportunity = okazja, przypadek, zdarzenie

opposed to = przeciw, naprzeciw, w zamian

opposite = przeciw, naprzeciw, w zamian, przeciwny

oppress = ściskaæ

or = albo, lub

orange = pomarañcza

orchestra = orkiesta

orchid = orchidea

ordain = przeznaczyæ

order = zamawiaæ, zamówienie, porządek, rozkazywaæ

ordinarily = zwykle

ordinary = zwykŁy

ornament = ozdabiaæ

ornamental = zdobniczy

other = inny

otherwise = przeciwnie

ought to = musieæ

our = nasz

outer = zewnêtrzny

outing = wycieczka

out of = z

outside = poza, na zewnątrz, zewnêtrzny

outside of = poza, na zewnątrz

overall = caŁkowity

overcoat = pŁaszcz

overhead = na górze, u góry

over there = tam

own = wŁasny

owner = wŁaściciel

pace = krok

packet = paczka

pad = blok

page = strona

pain = ból

paint = kolorowaæ, farbowaæ, malowaæ

painter = malarz

painting = obraz

pair = para

palace = paŁac

pale = blady

pants = spodnie

paper = papier

paprika = papryka

paradise = raj

parcel = paczka

pardon = przebaczaæ

parents = rodzice

Paris = Paryź

parish = parafia

park = park

parlour = salon, sala

part = czêśæ

Parthian = czêśæ

partially = czêściowo

participate = uczetniczyæ

partly = czêściowo

party = partia

pass = spêdzaæ, przekazaæ

pass away = umieraæ

passion = pasja

passport = paszport

pass the night = przenocowaæ

pate = gŁowa

paternal uncle = stryj

patience = cierpliwośæ

patient = pacjent

pauper = biedak

paw = noga, stopa

pawn = źoŁnierz

pay = pŁaciæ

pay attention = uwaźaæ, zwracaæ uwagê

pay attention to = uwaźaæ, zwracaæ uwagê

pay out = wydawaæ

peace = pokój

peaceful = pokojowy

pear = gruszka

pear-tree = grusza

pen = pióro

pencil = oŁówek

pepper = pieprz

per = w, po

perceive = zobaczyæ, ujrzeæ

percent = procent

percentage = procent

perchance = moźe

perfect = udoskonalaæ

perform = pojawiaæ siê, wejśæ, robiæ, czyniæ, wykonaæ, speŁniæ, przedstawiaæ

perhaps = moźe

peril = niebezpieczeñstwo

period = punkt, kropka

periodical = gazeta, czasopismo, rewia

perish = ginąæ, umrzeæ

permission = zgoda

permit = pozwalaæ

persecute = prześladowaæ

person = osoba, osobnik

personal = wŁasny

petticoat = halka

phonograph = gramofon

photograph = fotografia, zdjêcie, zdjêcie, fotografia

physician = lekarz

physics = fizyka

pianist = pianista

pianoforte = fortepian

pick out = wybraæ, wybieraæ

pick up = wziąæ, braæ

picture = obraz

picture postcard = widokówka, pocztówka

pie = tort

piece = czêśæ

piece of furniture = mebel

pig = świnia

pile = masa

pill = piguŁka

pin = szpilka

pink = goździk

pitcher = dzban

pity = wspóŁczuæ

place = miejsce, lokal, miejscowośæ, kŁaśæ

place of worship = kościóŁ

plan = planowaæ, plan

plane = samolot, plan

platform = peron, program

plausible = wiarygodny

play = graæ, bawiæ siê, sztuka teatralna

plaza = plac

pleasant = miŁy, przyjemny

please = proszê, zachciej, racz, podobaæ siê

pleased = zadowolony

pleasing = przyjemny, Ładny

pleasure = przyjemnośæ

plume = pióro

plus = plus

pocket = kieszeñ

poet = poeta

poetry = poezja

point = punkt, kropka

point out = pokazaæ

poison = trucizna

Poland = Polska

politeness = grzecznośæ

Pomerania = Pomorze

poor = zŁy, biedny

poor man = biedak

poppy = mak

pork = wieprzowina

port = port

portal = brama

Portuguese = Portugalczyk

pose = pozowaæ

possibility = moźliwośæ

possible = moźliwy

possibly = moźe

post = poczta

postman = listonosz

postpone = odkŁadaæ, przesuwaæ

postulate = źądaæ, postulowaæ

potato = ziemniak

pour = laæ

practical = praktyczny, realny, rzeczywisty

practice = zadanie

practice of medicine = medycyna

Prague = Praga

praise = chwaliæ

pray = modliæ siê

precede = wyprzedzaæ

precise = dokŁadny, precyzyjny

prefer = woleæ

preferably = raczej

prehistory = prehistoria

premier = premier

prepare = przygotowaæ

present = podarunek, obecny, wspóŁczesny, przedstawiaæ

presentation = przedstawienie

present with = przedstawiaæ

president = prezes, przewodniczący

press = prasa, ściskaæ, ponaglaæ, byæ pilnym

presume = przypuszczaæ

pretty = Ładny

previous = poprzedni, przedni

previously = przedtem, na przodzie

price = cena

pricey = drogi, kosztowny

prime minister = premier

prince = ksiąźê

principal = gŁówny

principally = zwŁaszcza, szczególnie

print = drukowaæ

prior = poprzedni, przedni

private = prywatny

probably = prawdopodobnie

problem = problem

produce = realizowaæ

profess = wyznawaæ, przyznawaæ siê

professional = zawód

professor = profesor

programme = program

prohibit = zabraniaæ

promise = obiecywaæ

prompt = akuratny, punktualny

pronounce = wymawiaæ

proper = wŁaściwy

property = cecha

propose = proponowaæ

prosecute = prześladowaæ

prospectus = prospekt

prosper = prosperowaæ, powodziæ siê

proud = dumny

proverb = przysŁowie

provided that = jeźeli, o ile

province = prowincja

provost = soŁtys

proximity = bliskośæ

pseudonym = pseudonim

public square = plac

publish = wydaæ

publisher = wydawnictwo

publishing house = wydawnictwo

pull out = wydobyæ

pullover sweater = sweter

punctual = akuratny, punktualny

punish = karaæ

purchase = kupiæ, kupno, zakup

pure = czysty

purge = czyściæ

purpose = cel

purse = portfel

pursue = prześladowaæ

put = kŁaśæ

put down = kŁaśæ

put in = wprowadzaæ do środka

put in order = porządkowaæ

put off = zdjąæ

put on = naŁoźyæ

put on the stage = przedstawiaæ

put to sleep = usypiaæ

put up with = cierpieæ

puzzle = zagadka

quality = cecha

quarrel = kŁóciæ siê

quarter = dzielnica

quarter of an hour = kwadrans

quash = niszczyæ

quay = peron

question = pytanie, problem, zagadnienie

quick = szybki

quickly = szybko

quiet = spokój

quinsy = angina

quit = opuściæ

quite = mniej wiêcej, bardzo, nader, zupeŁnie

quiver = drźeæ

radio = radio

radius = promieñ

railroad = kolej

railway = kolej

railway carriage = wagon

rain = deszcz

rapid = szybki

rate = oceniaæ

rather = trochê, ileś, troszeczkê, przecieź, wszak, średnio, w środku, raczej

ray = promieñ, radio

reach = osiągaæ, uzyskaæ

read = czytaæ

read again = przeczytaæ ponownie

reader = czytelnik

readiness = gotowośæ

reading matter = czytanka

read over again = przeczytaæ ponownie

ready = gotowy

real = realny, rzeczywisty

reality = prawda

realize = rozumieæ, mieæ świadomośæ

really = rzeczywiście

rebellion = bunt, powstanie

recall = pamiêtaæ, przypomnieæ

receive = przyjmowaæ, otrzymaæ

recent = świeźy

recline = leźeæ

recognize = rozpoznaæ, uznaæ

recollect = pamiêtaæ, przypomnieæ

recollection = pamiêæ

recommend = poleciæ

record = pŁyta, dysk

record-player = gramofon

records = archiwum

recover = wyzdrowieæ

red = czerwony

reflect on = przemyśleæ

regard = patrzeæ

register = poleciæ

regrettably = niestety

regularly = czêsto, regularnie

rejoice = cieszyæ siê, radowaæ siê

relate = opowiadaæ

release = zostawiæ, puściæ

religion = religia

relish = Łakomiæ siê

remain = zostawaæ

remember = pamiêtaæ, przypomnieæ

repair = naprawiaæ

repeat = powtarzaæ

repeatedly = wielokrotnie

replete = syty

reply = odpowiadaæ, odpowiedź

report = informowaæ, powiadamiaæ, komunikowaæ

repose = wypoczywaæ

request = prosiæ

require = potrzebowaæ, źądaæ, postulowaæ

re-read = przeczytaæ ponownie

reserve = zamawiaæ, rezerwowaæ

residence = mieszkanie

respond = odpowiadaæ

rest = wypoczywaæ

restaurant = restauracja

restrain = powstrzymywaæ, panowaæ, rządziæ

retardation = spóźnienie

return = oddawaæ, powróciæ, powrót

reveal = ujawniæ, odkryæ

review = recenzja

revolt = bunt, powstanie

revue = czasopismo, rewia

rice = ryź

rich = bogaty

rich man = bogacz

riddle = zagadka

ride = jechaæ

ridiculous = śmieszny

right = prawy, wŁaściwy, wŁaśnie, wŁaściwie

right away = zaraz, natychmiast

righteous = sprawiedliwy

righthand = prawy

right now = zaraz, natychmiast

river = rzeka

roam = wŁóczyæ siê

rob = okraśæ

robe = suknia

rogue = Łotr

roll = buŁka

Roman = powieśæ

Romania = Rumunia

Romanian = Rumun

Rome = Rzym

roof = dach

room = pokój

root = zakorzeniæ siê, przyjąæ siê, rdzeñ

rope = sznur

rose = róźa

rose-bush = krzak róźy

rough = nieuprzejmy

round = wokóŁ, dookoŁa, okoŁo

ruin = rujnowaæ, ruina

rule = panowaæ, rządziæ

run = dziaŁaæ, funkcjonowaæ, biec

run across = trafiæ

rush = śpieszyæ siê

Russian = Rosjanin

Sabbath = sobota

sack = worek, torba

sacred = świêty

sad = smutny

sagacious = mądry

sage = mądry

sallow = blady

salon = salon, sala

salt = sól

saltshaker = solniczka

same = taki sam, to samo

sandwich = kanapka

sap = sok

Sassenach = Anglik

satisfied = zadowolony, syty

Saturday = sobota

save = oszczêdzaæ

say = powiedzieæ

scales = waga

scarcely = zaledwie

scatter = laæ

school = szkoŁa

science = nauka

scientific = naukowy

scissors = noźyczki

Scot = Szkot

Scotsman = Szkot

script = scenariusz

sculptor = rzeźbiarz

sculpture = rzeźba

sea = morski, morze

sea- = morski

seamstress = krawcowa

seaside = wybrzeźe

seat = siedziba

second = drugi

secret = tajemnica

secure = umocowaæ, ustaliæ

see = spotykaæ, widzieæ, troszczyæ siê, dbaæ

seem = zdawaæ siê

seemingly = pozornie

seldom = rzadko

self = sam, osobiście

self-conscious = zaźenowany

sell = sprzedawaæ

send = posyŁaæ

sensation = uczucie

sense = odczuwaæ

sensitive = uczuciowy

sentence = zdanie

separate = dzieliæ

separately = osobno, oddzielnie, szczególnie

September = wrzesieñ

Serb = Serb

sergeant = sierźant

serious = powaźny

serve = sŁuźyæ

settlement = osada, kolonia

seven = siedem

seventeen = siedemnaście

seventeenth = siedemnasty

seventh = siódmy

seventy = siedemdziesiąt

severe = ostry, srogi

shack = chata

shake = potrząsaæ

shallowly = powierzchownie

shape = formowaæ, ksztaŁtowaæ, ksztaŁt, forma

share = dzieliæ, czêśæ, porcja

sharp = ostry, dokŁadnie

shave = goliæ

shawl = szalo

she = ona

shear = strzyc

shed = laæ

sheep = owca

sheet = arkusz, kartka, liśæ

shelf = póŁka

shine = bŁyszczeæ, świeciæ

ship = statek

shirt = koszula

shiver = drźeæ

shock = potrząsaæ

shoot = strzelaæ

shop = sklep

shore = brzeg, wybrzeźe

short = krótki

shortage = brak

shortcoming = brak

shorten = skróciæ

short story = nowela

should = musieæ

shoulder = plecy

show = pokazaæ, przedstawienie

shower = przysznic, natrysk

shrub = krzak

shut = zamykaæ, zamkniêty

shy = zaźenowany

sick = chory

side = strona, bok, partia

sideboard = szafa

sightseeing trip = wycieczka

signify = mieæ znaczenie, znaczyæ

silence = spokój

Silesia = Śląsk

silver = srebro

simple = prosty, zwykŁy

since = przez, do, poniewaź, bo

sincere = szczery

sincerity = szczerośæ

sing = śpiewaæ

singer = śpiewak

single = pojedynczy

singly = pojedynczo

sir = pan

sister = siostra

sit = siedzieæ

sit down = usiąśæ

sitting-room = salon, sala

six = sześæ

sixteen = szesnaście

sixteenth = szesnasty

sixth = szósty

sixtieth = sześædziesiąty

sixty = sześædziesiąt

size = wielkośæ

ski = jeździæ na nartach, narta

skin = skóra

skirt = spódnica

sky = niebo

sky blue = bŁêkitny

Slav = SŁowianin

sleep = spaæ

sleepy = senny

slender = zgrabny

slice = ciąæ

slim = zgrabny

slogan = dewiza, zasada postêpowania, waluta

Slovak = SŁowak

small = maŁy

smile = uśmiechaæ siê, uśmiech

smoke = paliæ, dymiæ

sneeze = kichaæ

snow = śnieg

so = wiêc, przeto, to, przeto, wiêc, zatem, w ten sposób

soap = mydŁo

social = socjalny

society = klub, towarzystwo

socket = pochwa, futeraŁ

sofa = sofa

soft = sŁodki

soil = ziemia

soldier = źoŁnierz

sole = sam

solitary = sam

so long = do widzenia

solve = rozpuszczaæ, rozwiązywaæ

somber = smutny

some = trochê, ileś, ktoś, pewien, jakiś, jacyś, kilka, kilkoro

somebody = ktoś

somehow = jakoś

some kind of = jakiś

someone = ktoś

some one = ktoś

someone's = czyjś

something = coś

something new = nowina, rzecz nowa

sometime = kiedyś

sometimes = pewnego razu

somewhat = trochê, ileś

somewhere = gdzieś

son = syn

song = pieśñ

soon = wkrótce

soul = dusza

soup = zupa

sour = nieuprzejmy

south = poŁudnie

souvenir = pamiątka

Spaniard = Hiszpan

spare = oszczêdzaæ

spare time = urlop, wczasy

speak = mówiæ

spectacle = przedstawienie

speed = szybkośæ

speedy = szybki

spend = wydawaæ, spêdzaæ

spend the night = przenocowaæ

spider = pająk

spiderweb = pajêczyna

spinach = szpinak

spinster = panna

spoon = Łyźka

sport = sport

spot = miejsce, miejscowośæ, punkt, kropka

spring = wiosna, skakaæ

springtime = wiosna

square = plac

squeeze = ściskaæ

stage = stacja

stage-manager = reźyser

staid = powaźny

staircase = schody

stairs = schody

stand = staæ

stand up to = przeciwstawiaæ siê

star = gwiazda

start = zaczynaæ, początek

state = stan, pañstwo

statement of policy = program

station = dworzec, stacja

stature = postawa, budowa ciaŁa

stay = pobyt, zostawaæ

stay for = doczekaæ siê

stay over = zostawaæ

steak = befsztyk

steal = kraśæ

steam = para, opar

steamship = parowiec

step = krok

step-father = ojczym

still = jeszcze

stipulation = warunek

stomach = źoŁądek

stone = kamieñ

stop = przystanek, postój, zatrzymaæ siê, zatrzymaæ, stacja, przestaæ

store = sklep

storey = piêtro

story = piêtro, opowiadanie

straigh ahead = wprost, prosto

straightforward = prosty, zwykŁy

strech = napinaæ

street = ulica

streetcar = tramwaj

strength = siŁa, moc

strict = ostry, srogi

stride = krok

strike = biæ, zakorzeniæ siê, przyjąæ siê, uderzaæ, pukaæ, trafiæ

striking = trafny

string = sznur

strive for = dąźyæ

stroll = spacerowaæ

strong = mocny, silny

strongly = mocno, silnie

struggle = walczyæ

student = student

study = studiowaæ

stupid = gŁupi

style = styl

subdue = podporządkowaæ

subject = temat

subjugate = podporządkowaæ

subordinate = podwŁadny

subsequently = potem, przeto, wiêc, zatem

subtract = odejmowaæ

subtraction = odejmowanie

suburb = przedmieście

succeed = mieæ powodzenie, odnieśæ sukces

success = sukces, powodzenie

such = taki, w ten sposób

such a = jak, taki

such as = jak

suffer = cierpieæ

sufficient = wystarczający

suffix = przyrostek

sugar = cukier

suggest = proponowaæ, sugerowaæ

suit = byæ zdatnym

suitcase = walizka

sum = suma, ilośæ

summer = lato

summon = woŁaæ

sun = sŁoñce

Sunday = niedziela

superficial = powierzchniowy

superior = wyźszy

superscription = napis

supper = kolacja

suppose = przypuszczaæ

sure = pewny, przeświadczony

surely = przecieź, wszak

surly = nieuprzejmy

surmise = przypuszczaæ

surname = nazwisko

surpass = przewyźszaæ

surprise = niespodzianka

surroundings = okolica

survive = przeźyæ

Swede = Szwed

Sweden = Szwecja

sweet = sŁodki, smakoŁyk

swift = szybki

swiftly = szybko

swim = pŁywaæ

swine = świnia

Swiss = Szwajcar

switch = wŁączaæ

syllable = sylaba

sympathetic = sympatyczny

symphonic = symfoniczny

syrup = syrop

table = stóŁ

take = przyjmowaæ, zajmowaæ, wziąæ, braæ

take an interest = interesowaæ siê

take away = zabraæ

take care = troszczyæ siê, dbaæ

take in = przyjmowaæ

take note = stwierdzaæ, konstatowaæ

take off = zdjąæ

take one's measure for = przymierzyæ

take over = kupiæ

take steps = staraæ siê

taking = kupno, zakup

taking over = kupno, zakup

tale = opowiadanie

talent = talent

talk = mówiæ

talkative = gadatliwy

tall = wysoki

tango = tango

tardy = późny

target = cel

tart = tort

Tartar = Tatar

task = praca

taste = gust

tasty = smaczny

Tatar = tatarski

taxi = taksówka

tea = herbata

teach = nauczaæ

teacher = nauczycielka, nauczyciel

teapot = czajnik

telephone = telefonowaæ, telefon

television = telewizja

television set = telewizor

tell = powiedzieæ, rozkazywaæ, opowiadaæ

temperature = temperatura

tempt = kusiæ

ten = dziesiêæ

tendency = skŁonnośæ

tender = sŁodki, przedstawiaæ, proponowaæ

tend to = pielêgnowaæ

tented camp = obozowisko

tenth = dziesiąty

terminate = koñczyæ

terms = warunek

terrace = taras

terrain = teren

terrible = okropny, straszny

test = egzamin, próbowaæ

text = tekst

textbook = podrêcznik

than = niź, od

thank = dziêkowaæ

thanks = dziêkujê, dziekujemy

thank you = dziêkujê, dziekujemy

that = źe, co, kto, który, w ten sposób

that kind of = taki

that much = tyle

that one = tamten

that one over there = tamten

that one's = tego

that ... over there = tamten

that over there = tamto

that way = w ten sposób

the = tym, im...

theatre = teatr

theatre play = sztuka teatralna

the day after tomorrow = pojutrze

their = ich, swój, swoje, swoja, swe

theme = temat

then = wiêc, przeto, to, wtedy

the Netherlands = Holandia

there = oto, tam

there are = są

therefore = wiêc, przeto, to, dlatego

there is = są

these = to

they = oni, one

thick = gruby

thief = zŁodziej

thimble = naparstek

thing = rzecz, przedmiot, obiekt

think = mniemaæ, śadzieæ, myśleæ, przemyśleæ

think about = przemyśleæ

thirsty = spragniony

this = to, ten

this here = to

this way = w ten sposób

those = tamto

thou = ty, pan, pani, panna, wy

though = choæ

thought = myśl

thousand = tysiąc

three = trzy

thrifty = oszczêdny

throat = gardŁo

through = za pomocą, gotowy, przez, na wskroś

throw = rzucaæ

Thursday = czwartek

thus = przeto, wiêc, zatem, w ten sposób

ticket = bilet

tidbit = smakoŁyk

tidy = porządkowaæ

tie = krawat, wiązaæ, Łączyæ

tie up = wiązaæ, Łączyæ

till = do, aź do

time = raz, godzina, czas

time off = urlop, wczasy

tired = zmêczony

title = tytuŁ

to = ku, do

today = dzisiaj

together = razem

tomato = pomidor

tomorrow = jutro

tone = tona

tongue = jêzyk

too = takźe, teź, równieź, za, zbyt, zbytnio

tool = narzêdzie, instrument, przyrząd

too much = za, zbyt, zbytnio

tooth = ząb

toothache = ból zêba

topic = temat

torment = zamêczaæ

to some extent = trochê, ileś

to tell the truth = prawdê mówiąc

tourist = turysta

toward = ku, do

towards = ku, do, wokóŁ, dookoŁa, okoŁo

towel = rêcznik

town = miasto

toy = zabawka

trade = handel

tradition = tradycja

traditional = tradycyjny

traffic = ruch

tragic = tragiczny

train = pociąg

tram = tramwaj

tranquil = spokojny

transfer = przejśæ, zmieniæ miejsce

translate = tŁumaczyæ

transmit = posyŁaæ

transport = przenosiæ

travel = jechaæ

treasure = skarb

treat = leczyæ

tree = drzewo

tremble = drźeæ

trip = podróź

trouble = problem, krêpowaæ, przeszkadzaæ

troublesome = źenujący, krêpujący

trousers = spodnie

truly = rzeczywiście

truth = prawda

try = próbowaæ

Tuesday = wtorek

tulip = tulipan

Turk = Turek

turn = obróciæ

turn around = obróciæ

turn on = wŁączaæ

turn round = obróciæ

TV = telewizja

TV set = telewizor

twenty = dwadzieścia

twin = bliźniak

twist = twist

two = dwa

two hundred = dwieście

type = pisaæ na maszynie

typewriter = maszyna do pisania

ugly = brzydki

ultimately = w koñcu

umbrella = parasol

uncle = stryj, wujek, wuj

under = pod

underground = podziemny

underneath = pod, pod spodem, na spodzie

understand = rozumieæ

undertake = staraæ siê

undoubtedly = niewątpliwie

undress = rozebraæ

unfortunately = niestety

unite = poŁączyæ

United States of America = Stany Zjednoczone

university = uniwersytet

unkind = nieuprzejmy

unmarried woman = panna

unpleasant = nieuprzejmy

until = do, aź do

up = do góry, w górê

uphill = do góry, w górê

upon = przeciw, naprzeciw, w zamian, o, na

upper-arm = nadramiê

upper arm = nadramiê

upstairs = na górze, u góry

upwards = do góry, w górê

urge = ponaglaæ, byæ pilnym

urgently = pilnie

USA = Stany Zjednoczone

US citizen = Amerykanin

use = uźywaæ

useless = daremny

usual = zwykŁy

usually = zwykle

utter = wydobyæ

vacation = urlop, wczasy

vain = daremny

valiant = odwaźny, śmiaŁy

valise = walizka

valley = dolina

value = wartośæ

vapor = para, opar

vapour = para, opar

variable = zmienny, urozmaicony

varied = róźny, rozmaity

various = róźny, rozmaity

veiled = skryty

vend = sprzedawaæ

verbatim = dosŁownie

very = bardzo, nader

very much = bardzo, nader

vessel = pojemnik, naczynie, statek

vice-versa = odwrotnie

vicious = zŁośliwy

victory = zwyciêstwo

view = panorama, patrzeæ, widok

viewpoint = punkt widzenia

vigour = siŁa, moc

village = wieś

violet = fioŁek

violin = skrzypce

virtuoso = wirtuoz

visible = widoczny

visit = wizyta, odwiedziny

visit regularly = uczêszczaæ

vitamin = witamina

viz. = mianowicie

vocabulary = sŁownik

voluntary = chêtny

voyage = podróź

waggon = wagon

wait = czekaæ

2. doczekaæ siê

waiter = kelner

wait for = czekaæ

2. doczekaæ siê

waiting-room = poczekalnia

waiting room = poczekalnia

wall = ściana, mur

wallet = portfel

waltz = walc

wander = wŁóczyæ siê

want = źyczenie, pragnienie, chcieæ

war = wojna

warehouse = magazyn, duźy sklep, dom towarowy

wares = towar

warm = serdeczny, ciepŁy

warmly = ciepŁo

warning = ostrzeźenie

warrant = gwarantowaæ

Warsaw = Warszawa

wash = myæ

watch = zegarek, zegar, patrzeæ

watch out for = uwaźaæ, zwracaæ uwagê

watchword = dewiza, zasada postêpowania, waluta

water = woda

way = zwyczaj

weak = sŁaby

weakly = sŁabo

wealthy = bogaty

wear = nieśæ, nosiæ

weather = pogoda

wed = oźeniæ, wydaæ za mąź

Wednesday = środa

week = tydzieñ

weep = pŁakaæ

weigh = waźyæ, mieæ ciêźar, waźyæ

weight = odwaźnik

welcome = witaæ

well = dobrze, kaŁamarz, no, zdrów, zdrowy

well-off = bogaty

well then = no

west = zachód

wet = mokry

wharf = peron

what = co

what a = jaki, jak

what for = dlaczego

what kind of = jaki

what number = który

what's more = zresztą

what sort of = jaki

when = gdy, kiedy

whence = skąd

where = gdzie

whereas = podczas, gdy

which = kto, który

which one's = czyj, którego

while = podczas, gdy, czas

whilst = podczas, gdy

white = biaŁy

who = kto

whole = caŁkowity, caŁośæ

wholly = zupeŁnie

whose = czyj, którego

why = dlaczego

wife = źona

willing = chêtny

willingly = chêtnie

win = zarabiaæ

wind = wiatr

window = okno

wind up = napinaæ

wine = wino

winter = zimowy, zima

winter- = zimowy

wireless = radio

wise = mądry

wisely = mądrze

wish = pragnąæ, źyczyæ, źyczenie, pragnienie, chcieæ

with = z, za pomocą

with difficulty = trudno

within = w

without = bez

without fail = koniecznie

withstand = przeciwstawiaæ siê

with wisdom = mądrze

witness = byæ obecni

witty = sprytny, dowcipny

woman = kobieta

wonder = dziwiæ siê

wonderful = cudowny, wspaniaŁy

woods = las

word = sŁowo

word-for-word = dosŁownie

work = dziaŁaæ, funkcjonowaæ, uruchamiaæ, pracowaæ, robota, praca, dzieŁo

worker = robotnik

working man = robotnik

workman = robotnik

work out = liczyæ

workplace = pracownia, zakŁad

world = świat

worry = troszczyæ siê, dbaæ

worth = wartośæ

worthy = godny

wrangle = kŁóciæ siê

write = pisaæ, tworzyæ dzieŁo, pisaæ

writer = autor, pisarz

writing = pismo, dokument

wrong = niewŁaściwy

ye = ty, pan, pani, panna, wy

year = rok

yellow = źóŁty

yes = tak

yesterday = wczoraj

yet = jeszcze, juź, jednak

yon = tam

yonder = tam, tamten

you = ty, pan, pani, panna, wy

young = mŁody

youngster = mŁodzieniec

young woman = dziewczyna

your = twój, wasz

you're welcome = nie ma za co

youth = mŁodośæ, mŁodzieniec

Yule = Boźe Narodzenie

Zaire = rzeka Kongo

zeal = zapaŁ, gorliwośæ

zealous = gorliwy, zapalony

zero = zero

zilch = zero


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (engpol.html) was last modified on Sunday 27/01/2013