Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist English (Modern)-Swedish

a = I, någon

abandon = lämna

abandoned = skamlös

abase = förnedra, förödmjuka

abasement = förödmjukelse

abashed = blyg, brydd, förlägen

abattoir = slakthus

abbess = abbedissa

abbey = abbotskloster

abbot = abbot

ABC = alfabet

abdomen = buk

aberration = fel, förvillelse, misstag

abhor = avsky

abide = forvänta, vänta, vänta sig, lida

ability = makt

abject = nedrig

abjure = arbeställa

able = kompetent

-able = -bar

abnormal = abnorm, oregelbunden

abode = boning, bostad

abolish = arbeställa

abominate = avsky

aboriginal = inhemsk, infödd, inföding, original

abort = klicka

abortion = abort, missfall

about = angående, om, över, på, cirka, ungefär, ungefärlig, kring

about-face = förändring

above = norr om, norra om, uppe, upptill, upp, uppåt

above-board = redlig, ärlig

abrade = hyvla

abrasive = amper, egg, gräll, gäll, skarp

abridge = avgränsa, begränsa

abroad = ute, utomlands, utrikes

abrogate = arbeställa

abrupt = oförhoppandes, oförmedlad, oförmodad, oväntad, plötslig

absence = frånvaro, brist, lyte, saknad

absent = frånvarande

absent onself = ge sig iväg

absolute = absolut, komplett, gränslös, hejdlös, obegränsad, oändlig

absolutely = sannerligen

absolution = benådning, förlåtelse, nåd

abstraction = stöld, tjuvnad

abstruse = mysteriös

abundance = rikedom

abuse = skälla ut, missbruk, missförhållande, förnärma, förölämpa, förolämpning, förnärmelse

abysmal = hopplös, förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk

abyss = avgrund, gap

academic = student

academy = akademi

accelerator = gastrampa

accelerator pedal = gastrampa

accent = accent

accept = tacka ja till

acceptance = accept

access = anfall, angrepp, attack, entré, inträde

accession = förvärv, ackvisition, förvärv

accidence = slump, tillfällighet

accident = ofall, olycksfall

acclaim = applådera, applåd, bifall, godkännande

acclamation = applåd, bifall

accommodating = behjälplig

accommodation = inredning, boning, bostad

accomodate = fullborda, ända, biträda, hjälpa

accompaniment = ackompanjemang

accomplish = ernå

accomplished = kompetent

accomplishment = dåd, gärning, handling

accord = ackord, överenskommelse, överenstämmelse, harmoniera

accordance = ackord, överenskommelse, överenstämmelse

according as = alltefter, efter, jämlikt

accordingly = alltså, jo, ändock, ändå

according to = alltefter, efter, jämlikt

account = explikation, faktura, betrakta, konto, tro, motiv, anse, tycka, beskrivning

accountable = förklarlig, ansvarig

accountant = revisor

account book = register

account for = förklara, utlägga

accredit = tro

accrue = härstamma, gro, växa

accumulation = hop, mängd

accumulator = batteri, samlare

accurate = ackurat, prompt, noga, precis

accusal = anklagelse, beskyllning, klagomål, åtal

accusation = anklagelse, beskyllning, klagomål, åtal

accusative = ackusativ

accuse = anklaga, beskylla, skylla

accuser = klagande

accustomed = bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig

acerbic = amper, egg, gräll, gäll, skarp, besk, bitter, kärv

acerbity = skärpa

ache = smäkta, pina, smärta, värk, längta efter

achievable = görlig

achieve = förvärva, ernå, göra

achievement = dåd, gärning, handling, framgång

achromatic = färglös

acid = syra, amper, egg, gräll, gäll, skarp, sarkastisk

acidify = surna

acknowledge = erkänna, tacka för, bekänna, bikta, skrifta sig

acknowledgement = bekännelse, bikt, konfession, skriftermål, syndabekännelse, kontramärke, kvitto

acorn = ekollon, ollon

acquaint = tillkännagiva

acquaintance = bekant, kunskap, kännedom

acquire = förvärva, anskaffa, köpa

acquirement = ackvisition

acquisition = ackvisition, förvärv, anskaffning, inköp, köp

acquisitive = begärlig, sniken, snål

acquittal = avbetalning

acrid = amper, egg, gräll, gäll, skarp

acrimonious = amper, egg, gräll, gäll, skarp

acrimony = skärpa

across from = emot, inemot, mot

act = gärning, handling, aktstycke, göra, dåd, gärning, handling, påverka, presentera, processa

action = gärning, handling, batalj, kamp, slag, slagsmål, strid, dåd, gärning, handling, rättegång

activate = föranleda, förorsaka, orsaka

active = aktiv

actor = aktör

actress = aktris, skådespelerska

actual = faktisk, real, reell

acuity = skärpa, väntan

acute = amper, egg, gräll, gäll, skarp

ad = anmälan, annons, avi, meddelande, reklam

adage = ordspråk

add = addera, summera, bifoga

adder = huggorm

addition = addition

additional = extra

addled = rutten, skämd, dum

address = adressera, adress

address list = adresskalender

add up = addera, summera

adherents = anhang

adieu = adjö, hej då

adjective = adjektiv

adjournment = anstånd, uppskov

adjudication = dom

adjustment = inredning

adjutant = adjutant

administer = förvalta

administration = regering

administrator = administratör

admiral = amiral

admiration = beundran

admire = beundra

admirer = beundrare

admission = accept, entré, inträde, bekännelse, bikt, konfession, skriftermål, syndabekännelse

admission ticket = inträdesbiljett

admit = medge, bekänna, bikta, skrifta sig

admittance = entré, inträde

admixture = röra

admonition = maning

ado = bråk, buller, dån, krasch, larm, oljud, olåt, oväsen, stoj, väsen

adopt = adoptere

adore = förära, tillbedja

adorer = tillbedjare

adorn = smycka

adroit = livaktig, livlig

adult = vuxen, myndig, fullvuxen, vuxen

advance = nalkas

advancement = befordran

advantage = fördel, gagn

advantageous = fördelaktig, blid, gunstig, gynnsam, nyttig

adventure = äventyr

adventurous = äventyrlig

adverb = adverb

adversary = vedersakare, fiende, ovän

adverse = motsatt, fientlig, illasinnad, ofördelaktig, menlig

advert = beakta, reklam

advertence = väntan

advertency = väntan

advertise = anmäla, annonsera, bebåda, meddela

advertisement = anmälan, annons, avi, meddelande, reklam

advice = råd, bekantgörande, tillkännagivande

advise = rå, råda

advocate = advokat, sakförare

aerodrome = flygfält

aeroplane = flygmaskin

a few = somliga

affable = snäll, vänlig

affair = affär, sak, fall, fall

affect = påverka

affectation = affektation

affection = kärlek

affiliation = släkt, släktskap

affined = anhörig, besläktad

affinity = släkt, släktskap

affirm = betrygga, bejaka, jaka

affirmation = löfte

affix = befästa, fästa

afflict = bedröva

affluence = rikedom

affluent = rik

afford = alstra, producera

afraid = rädd

afresh = ånyo, åter

Africa = Afrika

African = afrikansk, afrikan

after = efter

afternoon = eftermiddag

again = ånyo, åter

against = emot, inemot, mot

age = ålder, ålderdom, epok

agency = agentur

agent = agent, instrument, tyg, verktyg, agent

aggrandize = förstora

aggravate = förarga

aggravating = anstötlig

aggression = anfall, angrepp, attack

aggressive = offensiv

aggressor = angripare

agile = livaktig, livlig

agitated = nervös

agitation = agitation, tumult

... ago = sedan

agog = frågvis, nyfiken, frågvis, nyfiken

agonize = martera, pina, plåga, tortera

agonizing = gruvlig, hemsk, hisklig

agony = fruktan, rädsla

agrarian = jordbrukare, lantbrukare

agreeable = angenäm, anslående, behaglig, trevlig

agreement = ackord, överenskommelse, överenstämmelse

agree with = vara enig med, vara ense med

agriculture = jordbruk, lantbruk, åkerbruk, jordbruk, lantbruk, åkerbruk

ague = feber

ah = ack, åh

aid = hjälpare, biträda, hjälpa, bistånd, biträde, hjälp

aide-de-camp = adjutant

ailment = sjuka, sjukdom, sjuka, sjukdom

air = luft

aircraft = flygplan

airdrome = flygfält

airfield = flygfält

airplane = flygmaskin

airport = flyghamn

airy = gles

akin = anhörig, besläktad

alacrity = entusiasm, hänförelse

alarm = alarmere, alarm, larm, väckarur

alarmclock = väckarur

alarmed = förfärlig, hemsk

alas = det var synd, tyvärr

alcohol = alkohol, sprit

alcoholic = drinkare, rumlare, supare

alder = al

alderman = rådman

ale = öl

alert = livaktig, livlig

alga = alg

alien = främmande, utländsk, främmande, motsatt

alike = liknande

alimony = underhålla

a little = någorlunda, lite, litet

alive = levande

all = allehanda, allting, mangrant

all about = allestädes, överallt

allegoric = allegorisk

alley = gränd

All Hallows = allhelgonadag

alliance = allians

all-knowing = allvetande

all over again = ånyo

alloy = legering

all-powerful = allrådande, allsmäktig

All Saints' Day = allhelgonadag

all sorts = varjehanda

all sorts of = varjehanda

all the = all, envar, varenda, varje, all, envar, varenda, varje

all the time = oavlåtlig

allude = alludera, anspela

allusion = anspelning, hänsyftning, häntydning

almanac = almanacka

almighty = allrådande, allsmäktig

almond = mandel

almost = nästan

alms = allmosa

alone = ensam, bara, blott, endast

alongside = bredvid

a long time = länge

alphabet = alfabet, alfabet, alfabet

already = allaredan, redan, ren

also = också

altar = altare

alteration = ändring, förändring

alternative = alternativ

although = ehuru, ehuruväl, fastän, om än

altitude = höjd

altogether = allting

alum = alun

always = alltid, ständigt

amateur = amatör

amaze = förvåna

ambassador = sändebud

ambiguous = tvetydig

ambition = ambition

ambitious = ambitiös

ambulance = ambulansbil, sjukbil, ambulansbil, sjukbil, ambulansbil, sjukbil

American = amerikansk, amerikan, amerikansk, amerikan

American Indian = indian

ammunition = ammunition

among = emellan, ibland, mellan

amount = antal, belopp, summa

amphitheatre = amfiteatro

ample = omfångsrik

anaemia = anemi, blodbrist

analogy = analogi

analysis = analys

anarchist = anarkist, anarkist

anatomical = anatomisk

anchor = ankare

anchorage = redd

anchovy = ansjovis

and = och

anecdote = anekdot, historiett

anemone = sippa

anew = ånyo

angel = ängel

anger = ilska, vrede

angle = hörn, smyg, vrå, hörn, smyg, vrå

angry = arg, ilsken, vred, vredgad

anguish = fruktan, rädsla

animal = djurisk, djur, best, djur

anise = anis

ankle = ankel

annotation = anteckning, not

announce = anmäla, annonsera, bebåda, meddela

announcement = bekantgörande, tillkännagivande

annoy = förarga

annul = arbeställa

Annunciation = bebådelsedag

anonymous = anonym, anonym

another = annan

answer = svara, besked, genmäle, replik, svar

ant = myra

Antarctic = Sydpolen

anthem = hymn, lovsång

antidote = motgift, morgift

antique dealer = antikvitetshandlare

antithesis = motsats, motsats

anvil = städ, städ, städ

any = någon, somliga

anybody = någon

anything = någonting, något

anywhere = någonstans, någonstädes

apart = särskild

apart from = utom, utöver

apartment = lägenhet

apartment building = höghus

ape = apa

apiarist = biodlare

apologize = ursäkte sig, ursäkte sig, undskylla sig

apostle = apostel

apparatus = apparat

appeal = appell

appeal to = anropa, åkalla

appear = synas, tyckas

appearance = anblick, anseende, vy, anseende

appear to be = synas, tyckas

appellation = namn

appetite = aptit, matlust

applaud = applådera

apple = äpple

apple-sauce = äppelmos

apple-tart = äppelkaka

apple-tree = apel, äppelträd, apel, äppelträd

appraise = beräkna, taxera, uppskatta, värdera

appraiser = värderingsman

appreciate = tycka om, uppskatta

apprehension = häkte

approach = annalkande

approval = applåd, bifall, godkännande

approve = godkänna

approximately = cirka, ungefär, ungefärlig

apricot = aprikos

April = april

aptitude = begåvning, gåva, talang, begåvning, gåva, talang

aqueduct = akvedukt

Arab = arab

Arabian = arabisk

Arabic = arabisk

arc = båge

archangel = ärkeängel

archbishop = ärkebiskop

archipelago = arkipelag, arkipelag, arkipelag

architect = arkitekt, byggmästare, arkitekt, byggmästare

archive = arkiv, arkiv

archives = arkiv

archivist = arkivarie, arkivarie

Arctic = Nordpolen

Arctic Ocean = Ishavet

are = flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp

area = areal

arithmetic = aritmetik

arm = beväpna, väpna, arm, arm

armchair = emma

Armenia = Armenien, Armenien

armpit = armhåla

army = armé, här

around = kring

arouse = väcka

arrange = arrangera, inreda, inreda

arrangement = inredning

arrest = anhålla, arrestera, häkta, häkte

arrival = ankomst, tillkomst

arrive = ankomma, ankomma

arrow = pil

art = konst

artery = artär

arthritis = gikt

artichoke = kronärtskocka'ärtskocka

article = artikel, artikel, artikel, objekt

artificial = artificiell, konstgjord, onaturlig

artillery = artilleri

artist = artist, konstnär

as = när, hur, huru, liksom, såsom, hur, huru, liksom, såsom, hur, huru, liksom, såsom, alltefter, efter, jämlikt, sålunda

as ... as = lika ... som, lika ... som

ascend = dala

Ascension Day = Kristi himmelsfärdsdag

ascetic = asketisk

ash = aska, ask

ashtray = askkopp

Asia = Asien

Asian = asiatisk, asiat

Asiatic = asiatisk

ask = fråga, spörja, anmoda, ansöka, bedja

ask for = anmoda, ansöka, bedja

ask forgiveness = be om ursäkt

asparagus = sparris

aspect = anblick, anseende, vy

aspen = asp

asphalt = jordbeck

ass = åsna

assailant = angripare

assault = anfalla, storma

assemblage = församling, möte, sammankomst, sammanträde

assemble = montera

assent = bejaka, jaka

assert = hävda, påstå

assertion = påstående

asset = ackvisition, förvärv

assist = biträda, hjälpa

assistent = hjälpare

associate = para

associate with = ha ett förhållande med, umgås med

assortment = sortiment

assure = betrygga

aster = aster

astonishment = förvåning, förundran, förvåning, undran

astrologer = stjärntydare, stjärntydare

astronaut = rymdpilot

astronomy = astronomi

at = på, till, bi, hos, vid, på, vid

at all = alldeles

atelier = ateljé

atheism = ateism

atheist = ateist, gudsförnekare

at home = hemma, inne

Atlantic = Atlanten

Atlantic Ocean = Atlanten

atlas = atlas, atlas

atmosphere = atmosfär, dunstkrets, luftkrets

at night = om natten

atom = atom

atom bomb = atombomb

atomic energy = atomkraft

at present = nu

at some time = någonsin

attach = befästa, fästa

attack = anfalla, anfall, angrepp, attack

attacker = angripare

attain = förvärva, ernå

attempt = bemödande, bepröva, försöka, probera, prova, bemödande, försök

attend = ansa, sköta, vårda, bevista, åse

attention = väntan

attest = attestera, betyga

at that place = där

at the same time = i sänder

attic = loft

attitude = hållning

attraction = attraktion

attractive = lockande

at variance = oenig, oense

auction = auktion

audience = auditorium

audit = besiktiga, kontrollera

auditory = auditorium, auditorium

augment = förstora

August = augusti

aunt = faster, moster, tant, moster, faster

Australia = Australien

Australian = australisk, australier

Austria = Österrike

Austrian = ostron

authentic = autentisk

author = auktor, författare, författare

automatic = automatisk, självverkande, slentrianmässig

automobile = bil

automoton = automat

autumn = höst

avail = gagna

avalanche = bergskred, lavin, skred

avaricious = girig, njugg

avenge = hämna

avenge oneself = hämna

avenue = allé

average = medeltal

avidity = begär, begäran

avoid = kringgå, undfly

await = forvänta, vänta, vänta sig

awaken = väcka

awareness = medvetande

axe = bila, yxa

axis = axel, hjulaxel, spindel

axle = axel, hjulaxel, spindel

baboon = babian

baby = baby, baby

baby's bottle = nappflaska

bachelor = ungkarl

back = bak, rygg

backbiting = förtal

back of the neck = nacke

backpack = ryggsäck

backside = stjärt

backward = bakåt

backwards = bakåt

bacon = fläsk, späck

bacterium = bakterie

bad = arg, dålig, ful, illa, ond, slätt, stygg, rutten, skämd

badger = grävling, grävsvin

bad luck = otur

bag = säck, väska, säck, väska, säck, väska

baggage = bagage, resgods

bairn = barn, unge, barn, unge

bait = agn

bake = baka

baker = bagare, bagare

baker's shop = bagarbod

bakery = bageri

balance = saldo

balance sheet = bokslut

balcony = altan, balkong

bale = packe

ball = bal, glob, klot, boll, sfär

ballast = ballast, barlast

ball-bearing = glob, klot

ballet = balett, balett

balloon = ballong

balm = balsam

balsam = balsam

Baltic = baltisk

Baltic Sea = Östersjön

balustrade = balustrad

bamboo = bambu

banana = banan

band = band

bandage = bandage, förband, bandage, förband

bandit = bandit

banisters = balustrad

bank = bank, strand, bank, sandbank

bank clerk = bankir

banker = bankir

banknote = sedel

bank-note = sedel

bank note = sedel

bank official = bankir

bankruptcy = bankrutt, cession, fallissemang, konkurs

banner = flagg, flagga

banquet = bankett

baptism = dop, döpelse, kristning

baptize = döpa, kristna

bar = förhindra, hindra

barbarian = barbar

barbaric = barbarisk, barbarisk

barber = frisör, hårfrisör

bare = bar, naken

barely = knappast, knappt, näppeligen

bark = bark, skälla, bark

barley = korn

barn = barack, kram

barometer = barometer

baron = baron, friherre

baroness = baronessa

barrack = barack

barracks = kasern, kasern

barrel = fat, så, tunna, rör

barren = ofruktbar

barrier = bom, slagbom

barrister = advokat, sakförare, advokat, sakförare

barrister-at-law = advokat, sakförare

base = basera, nedrig

basement = källare

bashfulness = blyghet, bryderi, förlägenhet

basin = bassäng, skål

basket = korg

bass = abborre

bast = bast

bat = flädermus, läderlapp

bath = badkar, bad

bathing box = badhytt

bathing-suit = baddräkt

bathing suit = baddräkt

bathroom = badhus, badhus

baton = stav, stång

battalion = bataljon

battery = batteri, batteri, batteri

battle = batalj, kamp, slag, slagsmål, strid

Bavaria = Bajern, Bajern

Bavarian = bajersk, bajrare

bay = vik

bayonet = bajonett

bazaar = krambod

be = vara

be able to = gitta, må, mäkta, orka

be absent = vara borta

beach = strand

be acquainted with = känna

be afraid of = vara rädd, vara rädd för

beak = näbb

be alive = leva

beam = stråle, balk, bjälke

bean = böna

bear = alstra, producera, lida, björn

beard = skägg

bear the cost of = bekosta

bear witness of = attestera, betyga

be ashamed = blygas

beast = best, djur

beast of prey = rovdjur

beat = banka, drabba, slå

beautiful = skön, vacker

beauty = skönhet

beaver = bäver

be bankrupt = göra konkurs

be bold = töras, våga

be called = heta, kallas

because of = på

become = bli, bli, bliva

become engaged = förlova sig, förlova sig

become engaged with = förlova sig med, förlova sig med

become the fiacée of = förlova sig med

become the fiancé of = förlova sig med

become the husband of = gifta sig med

become the wife of = gifta sig med

bed = bädd, säng

bedroom = sovrum, sängkammare

bee = bi

beech = bok

beef = nötkött

beefsteak = biff, biffstek

beehive = bikupa

bee-keeper = biodlare

bee-master = biodlare

beer = öl

beetle = skalbagge, skalbagge

be fond of = vara tokig i

before = förrän

be found = befinna sig, må

be full = mätta

beg = tigga, anmoda, ansöka, bedja

beggar = tiggare, tiggare

beggar-woman = tiggerska

begging = tiggeri

begin = begynna, börja, begynna, börja

beginner = nybörjare

beginning = begynnelse, början, begynnelse, början

be glad = fröjda, njuta

behave = bete sig, uppföra sig

behavior = beteende, uppförande

behaviour = beteende, uppförande

behind = efter, bakefter, baktill

be hungry = hungra

be in command = befalla, kommendera

be indignant = harmas

be indignant with = reta sig på

be lacking = saknas

Belgian = belgisk, belgier

Belgium = Belgien, Belgien

belief = övertygelse, tro

believe = tro

believe in = tro på

bellow = bräka, böla, råma, yla

belly = buk

be located = befinna sig, må

below = nedan, nere, under, nedan, nere

belt = bälte, gördel, rem, zon, bälte, gördel, rem

be lucky = ha tur

be married = gifta sig, gifta sig

be missing = vara borta, saknas

bench = bänk

bend = krok, krumbukt, kurva, sväng

beneath = under

benefit = fördel, gagn, gagn

bent = krokig

be present = bevista, åse

be quiet = tiga

be related to = vara släkt med

Berlin = berlinsk

berry = bär

beside = bi, hos, vid, bredvid, vid

besides = utöver

besiege = belägra

be similar = likna

be sorry about = ångra

best = bäst

bet = tippa

be taken ill = insjukna

betray = förråda

betrothal = förlovning, förlovning, förlovning

better = bättre

between = emellan, ibland, mellan

beverage = dryck

bevy = flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, band

be willing to = vilja

bewitch = trolla

be worth = gälla

biased = partisk

bible = bibel

bicycle = cykel, cykel, följd, serie

bid = anmoda, ansöka, bedja

big = stor

bike = cykel, cykel, följd, serie

bile = galla

bill = näbb, biljett, faktura

bill-board = anslagstavia

billiards = biljard

bind = binda, binda, snöra

birch = björk

bird = fågel

birth = börd, födelse

birthday = födelsedag

bishop = biskop

bit = bit

bite = bita, nappa, bett

bitter = besk, bitter, kärv, kärv

black = svart, svart

blackberry = björnbär, björnbär

blackberry bush = björnbär

blackbird = koltrast

black radish = rättika

bladder = blåsa, bläddra

blade = klinga, strå, stjälk, strå

blame = skuld, förebrå, förevita

blank = blank, vit, blank, vit, formulär

blanket = dekan

blaspheme = svära

blasphemer = hädare

blasphemy = gudsförmädelse, hädelse

bleak = förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig, kall

bleat = bräka, böla, råma, yla

bleed = blöda

blend = blanda, sammanblanda

bless = signa, välsigna

blessing = välsignelse

blind = blind

blister = blåsa

block = blockera, block

blockade = blockad, blockera

block of flats = höghus

blond = blond, ljus

blood = blod

blood-relationship = släkt, släktskap

bloom = blomma, blomster

blot = fläck

blotter = läskpapper

blotting paper = läskpapper

blouse = blus

blow = hugg, blåsa, blåsa, fläkta

blow up = försämra, förvärra

blue = blå, blå

blueberry = blåbär

blunt = ovass

blushing = röd

board = bräde, plank, tilja

boarding house = pension

boarding school = pension

boast = skryta

boat = båt, slup

bodily = kroppslig, lekamlig

body = kroppslig, lekamlig, kropp, lekamen

body- = kroppslig, lekamlig

boil = koka, koka

bold = diger, fet, tjock

bolt = regla, regel, rigel, slå

bomb = bomb

bone = ben

bookcase = bokskåp

book-keeper = bokförare, bokhållare

bookseller = bokhandlare

boon = välsignelse

boot = stövel

boozer = drinkare, rumlare, supare

border = strand, brädd, kant, marginal, remsa, ren, brädd, kant, marginal, remsa, ren

bore = borra, borr

borrow = låna

bosom = bröst

boss = anförare, chef, mästare, chef

botany = botanik

both = båda, bägge, vardera, ömse

bottle = butelj, flaska

bottom = botten, grund

bough = gren, kvist

bouillon = buljong

boulevard = bulevard

boundary = gräns

boutique = affär, butik, handelsbod

bovine = nöt

bovine animal = nöt

bow = båge

bowl = skål

box = boxa, kista, lår, ask, dosa, skål, stop, så, urna

box-room = förvaringsställe

boy = gosse, pilt, pojke, betjänt, dräng, tjänare

bra = behå

brace = spasm

bracelet = armband, armband, armband

bracket = spasm

brag = skryta

brain = hjärna

brake = bromsa, broms

bramble = björnbär

branch = gren, kvist, fack, yrke

brandish = svinga

brandy = akvavit, brännvin, konjak

brass = mässing

brave = behjärtad, tapper

Brazil = Brasilien

Brazilian = brasiliansk

bread = bröd

bread and butter = smörgås

break = paus, avbryta, bryta, knäcka, bryta

breakable = brytbar, bräcklig

break down = slopa

bream = braxen

breast = bröst

breath = anda

breathe = andas

breathless = andlös

breed = uppfostra, ras

breeze = bris, bris

brick = tegelsten

bride = fästmö, brud

bridegroom = brudgum

bridge = bro

brief = gen

brief case = portfölj

brigade = brigad

bright = ljus

brim = brädd, kant, marginal, remsa, ren, brädd, kant, marginal, remsa, ren

brimstone = svavel

bring along = medbringa

bring up = uppfostra

brink = brädd, kant, marginal, remsa, ren, brädd, kant, marginal, remsa, ren

brisk = livaktig, livlig

Britain = Brittannien, Storbrittannien

British = brittisk

Briton = britt

brittle = brytbar, bräcklig

broad = vid

broadcast = utskicka

broken = kaputt

broker = mäklare

bronze = brons

brooch = brosch

brook = bäck, å

broom = kvast, sopkvast

brothel = bordell

brother = broder, bror

brother-in-law = svåger

brothers and sisters = syskon

brow = ögonbryn

brown = brun, brun

brush = borsta, borste

Brussels-sprouts = brysselkål

brutal = ovänlig, snäsig

bubble = blåsa, bläddra

bucket = bytta, hink

bud = knopp

buddy = kamrat, kompis

buffalo = buffel

bug = insekt, kryp

build = bygga, mura, snickra

builder = byggmästare

build from wood = snickra

building = byggnad

building contractor = byggmästare

building-plot = byggnadstomt

building-site = byggnadstomt

Bulgaria = Bulgarien

bulk = omfång, storhet, storlek

bulky = omfångsrik

bull = tjur, tjur

bullet = kula

bulletin = bulletin

bumblebee = humla

bump = puckel

bunch = knippa, knyte, packe

bundle = knippa, knyte, packe

bungalow = enplansvilla

bunker = kasematt

burden = ladda, lasta, frakt

burdensome = tung, viktig

bureau = byrå, kontor

burglar = inbrottstjuv

burial = begravning

burn = brinna

burn down = förbränna

burst = rämna, rämna

bury = begrava, jordfästa, begrava

bush = buske, buske

business = affär, sak, affär, handel, affär, handel

business deal = affär, sak

business friend = affärsvän

businessman = affärsman, affärsman, handelsman

business relation = affärsförbindelse

but = utom, men, likafullt, oaktat

butcher = slaktare

butcher's shop = slakteri

butter = smör

butterfly = fjäril

button = knapp, knapp, knapp

buy = anskaffa, köpa, anskaffning, inköp, köp

buyer = köpare

buzz = surra

by = bi, hos, vid, alltifrån, av, efter, alltifrån, av, efter, på, alltefter, efter, jämlikt, per

by accident = händelsevis, tillfälligtvis

by chance = händelsevis, tillfälligtvis

bye = adjö, hej då, adjö så länge, hej så länge, vi ses

by-laws = statut

by means of = per

by mistake = av misstag

byname = binamn, vedernamn

by night = om natten

by no means = ingalunda

by now = allaredan, redan, ren

by ship = båtledes

by the way = apropå

by-way = avtagsväg, avväg

cabbage = kål

cabin = hydda, hytt, kajuta, koja

cabinet = kabinett, skåp

cable = kabel

cactus = kaktus

cadaver = as, kadaver

cadger = parasit, snyltdjur, snyltgäst, snyltväxt, tallricksslickare, snyltgäst, tallricksslickare

café = kafé

cage = bur

cake = kaka

calculate = beräkna, uträkna

calculation = beräkning

calendar = kalender

calf = kalv, tjockben, vad

call = benämna, heta, kalla, kalla, ropa

call box = telefonhytt

caller = besökande

camel = kamel

camera = fotografiapparat

camphor = kamfer

camping ground = kampingplats, läger

camping site = kampingplats, läger

Canadian = kanadensare, kanadensare

canal = grav, kanal

canary = kanariefågel

cancel = arbeställa

cancer = kräfta

candidate = sökande, tjänstsökande

cane = stav, stång

canker = kräfta

cannibal = kannibal

cannon = kanon

canoe = kanot

canteen = fältflaska

cap = huv, mössa

cape = kap

capital = kapital, huvudstad

capital city = huvudstad

caprice = hugskott, kapris, nyck

capsule = kapsyl

captain = kapten, kapten, skeppare

capture = fånga

car = bil

carafe = karaff, karaffin

caravan = karavan

carburettor = förgasare, karburator

card = karta, kort

cardboard = kartong

cardiac = hjärtlig, hjärtlig

care = omtanke, sorg

career = karriär

careful = försiktig, varlig, varligen, varsam

careless = oaktsam, ouppmärksam

caress = smeka, smeka, smek, smek

carnation = nejlika

carnival = karneval

carp = karp

carpenter = snickare

carrot = morot

carry = bära

case = affär, sak, fall, fall, fall

cashier = kassör

cashier's stand = kassa

casino = kasino

Caspian Sea = Kaspiska havet

castigate = aga

castigation = aga

castle = borg, slott, torn

cat = katt

catalogue = katalog

catarrh = katarr

catastrophe = katastrof

catch = fånga

category = kategori

caterpillar = larv, mask

cathedral = dom, katedral

cauliflower = blomkål

cause = föranleda, förorsaka, orsaka, orsak

cause pain = bedröva

cause pain to = bedröva

caution = varna, varsko, åtvarna

cautious = försiktig, varlig, varligen, varsam

cavalier = riddare

cavalry = kavalleri

cave = grotta

caviar = kaviar

ceaselessly = oavlåtlig

cedar = ceder

cede = cedere

ceiling = tak

celebrate = festa, ha fest, kalasa

celebrating one's birthday = fira födelsedagen, fylla år, ha födelsedag

celebration = fest, kalas

celery = selleri

celestial = himmelsk

cell = cell, cell

cellar = källare

cello = violoncell

cement = cement, kitt

cemetery = kyrkogård

censor = censurera, censur

centennial = århundrade, sekel

centimetre = centimeter

centipede = tusenfoting, tusenfoting

central = central

centre = center

century = århundrade, sekel, århundrade, sekel

ceremony = ceremoni, ceremoni

certain = given, säker, trygg

certainly = ju

certainty = visshet

certificate = aktstycke, aktstycke, attest

chain = kedja

chair = stol

chairman = president

chalk = krita

chamber = gemak, kammare

champagne = champagne

champion = mästare

chance = slump, tillfällighet, händelse, tillfälle

change = förvandla, förväxla, förändra, växla, förvandla, ändra, ändring, förändring

channel = grav, kanal, rör

chaos = kaos, oordning, trassel

chapter = kapitel

character = art, karaktär, art, natur, art, natur, tecken

characteristic = karakterisk

characterize = karakterisera

charge = frakt

charity = allmosa

charm = behag

charming = behagfull

chase = driva, fösa, förfölja, jaga

chase away = förjaga

chasm = avgrund, gap

chaste = kysk, sedesam, tuktig

chastise = aga

chastisement = aga

chat = prata, snacka

chatter = prata, snacka

chauffeur = chaufför

cheap = billig

cheat = niding, rackare, skurk, bedragare, bedra, bedraga, lura, narra

check = besiktiga, kontrollera, check

checker = besiktningsman, kontrollant, kontrollör

check up on = besiktiga, kontrollera

cheek = kind

cheerful = glad, kry, gladlynt

cheers = gutår, skål

cheese = ost

chemist = apotekare

chemistry = kemi, kemi

chemist's shop = apotek

cheque = check

cheque-book = checkbok

cherry = körsbär

chessboard = schackbräde

chess-board = schackbräde

chest = bröst, kista, lår

chestnut = kastanje, kastanje

chewing-gum = tuggummi

chew the cud = idissla

chick = kyckling

chicken = kyckling, höna, höns

chief = anförare, chef, överman, chef

chief of police = kommissarie, poliskommissarie

child = barn, unge, barn, unge, barn, unge

childless = barnlös

chilly = kall

chimney = skorsten

chin = haka

Chinaman = kines

Chinese = kinesisk, kines

chisel = mejsel

chive = gräslök

chlorine = klor

chocolate = choklad

choice = val, valakt

choke = strypa

choose = kora

chop = hugga, yxa

chord = ackord

chorus = kor

chrestomathy = urval

Christ = Kristus

christen = döpa, kristna

christening = dop, döpelse, kristning

Christian = kristen, kristlig, kristen

Christianity = kristendom

Christmas = jul

chromium = krom

chronicle = krönika

chuck = smeka, smeka, smek, smek

church = kyrka, kyrka, kyrka

church-building = kyrka, kyrka, kyrka

cigar = cigarr

cigarette = cigarrett

cinder = aska

cinema = biograf, kina

circle = cirkel, krets, rund

circumstances = situation

circus = cirkus

citation = anförande, anförande, citat

cite = anföra, citera

citizen = medborgare

city = världsstad, stad

city hall = rådhus, stadshus

civil status = civilstånd

clamp = spasm

clap = applådera

clarify = förklara, utlägga

clasp = häkta

class = klass, kurs

classic = klassisk

classical = klassisk

claw = klo, tass

clay = ler, lera

clean = gedigen, idel, lutter, oblandad, pur, ram, ren, lutter, ren, luttra, rena, rengöra, rensa, sovra

cleanse = luttra, rena, rengöra, rensa, sovra

clear = ljus, klar, tydlig

clef = klav

clergyman = präst

clerk = skrivare

clever = fiffig, illmarig, klipsk, klyftig, knepig, knipslug, slug

client = köpare, kund

clientèle = klientel

climate = klimat

climb = kliva, klättra, dala

clinic = klinik

cloak = kappa

cloakroom = garderob, kapprum

clock = klocka, ur

close = intim, såt, smal, trång, när

closet = skåp

clothes = beklädnad, klädedräkt, kläder, klädsel

clothes-press = garderob, klädskåp

clothing = beklädnad, klädedräkt, kläder, klädsel

cloud = moln, sky

clover = klöver, väppling

club = klubb

cluster = knippa, knyte, packe

coal = kol

coast = kust

coat = paletå

cock = tupp

cockroach = bobba

cocktail = drink

cocoa = kakao

coconut = kokosnöt

cod = kabeljo, torsk

coddle = kela

code = kod

codfish = kabeljo, torsk

coffee = kaffe

coffee-house = kafé

coffin = likkista

cognac = konjak

cohabit = bo ihop

coin = mynt

coir = kor

cold = kall, köld, förkylning, snuva

collar = krage

colleague = kollega

collect = församla, samla

collection = flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, samling

college = kollegium

colonel = överste

colony = koloni

colossal = kolossal

colour = färg

column = pelare, spalt, spalt, rubrik

comb = kamma

combine = ansluta

come = härstamma, komma

come about = bli, hända, inträffa, passera

come across = möta

come close = nalkas

come closer = nalkas

comedy = komedi

come on = nalkas

comet = komet

come to an end = sluta

come together = para

comfort = trösta

comfortable = bekväm

comic = komisk

comical = komisk

coming = ursprunglig

comma = komma

command = befalla, kommendera, befallning, befäl, kommando, order, befalla, påbjuda, befallning, befäl, order, påbud

commander = befälhavare, kommendant

commence = begynna, börja, begynna, börja

commencement = begynnelse, början, begynnelse, början

commend = berömma, lova, prisa, anbefalla, förorda, rekommendera, anbefalla, förorda, rekommendera

commendable = berömlig

commerce = affär, handel

commission = kommission

committee = kommitté

commodity = artikel, vara

common = gemensam

commonplace = banal, trivial

commotion = agitation, skandal

communication = bekantgörande, tillkännagivande

communism = kommunism

community = gemenskap, kommun

companion = kamrat, kompis

company = affärshus, affärshus

compare = jämföra, likna

comparison = jämförelse, liknelse, sammanlikning

compartment = fack, yrke, kupé

compass = kompass

compassion = medlidande, misskund

compel = förplikta, tvinga

compensate = belöna

compensation = belöning

competent = kompetent

competition = konkurrens, tävlan, tävling

complain = klaga

complete = komplett, full

compliment = komplimang

compose = komponera, komponera

composer = kompositör, tonsättare

computation = beräkning

computer = datamaskin, dator

comrade = kamrat, kompis

conceal = fördölja, gömma, hysa

concede = medge

concept = koncept

concern = beträffa, omtanke, sorg

concerning = angående, om, över, på

concert = konsert

conclusion = konklusion, resultat

concord = ackord, överenskommelse, överenstämmelse

concrete = betong, konkret

concurrence = ackord, överenskommelse, överenstämmelse, överenskommelse, överenstämmelse

condemn = döma, missbilliga

condition = kondition, situation

condom = kondom

conduct = föra, beteende, uppförande

conduct oneself = bete sig, uppföra sig

confectioner = konditor

confectionery = konditori

confess = bekänna, bikta, skrifta sig, bekänna, bikta, skrifta sig

confession = bekännelse, bikt, konfession, skriftermål, syndabekännelse, bekännelse, konfession, bikt, skriftermål, syndabekännelse

confide = ha förtroende för

confidence = förtroende, tillit, förtroende, tillit

confine = avgränsa, begränsa

confiscate = konfiskera

conflict = konflikt

congratulate = gratulera

congress = kongress

conifer = barrträd

connect = ansluta, binda, snöra

connect up = ansluta

conquer = erövra

consciousness = medvetande

conservative = konservativ

conserve = behålla, förvara, konservera

consider = betrakta, beskåda, kika, skåda, titta, beskåda, kika, skåda, titta

consolation = tröst

console = trösta

consonant = konsonant, medljud

conspiracy = komplott

constant = konstant, oupphörlig

construct = bygga

consul = konsul

consulate = konsulat

consult = konsultera, rådfråga

consume = förbruka

contact = kontakt

container = skål, stop, så, urna

contempt = förakt

contented = belåten, nöjd

contention = påstående

contents = innehåll

contest = tävling

continent = fastland, världsdel

continual = konstant

contract = kontrakt

contractor = byggmästare

contradistinction = motsats

contralto = altröst, altstämma

contralto voice = altröst, altstämma

contrary = motsatt, motsatt

contrast = motsats, kontrast

control = härska, regera

controller = besiktningsman, kontrollant, kontrollör

control oneself = behärska sig

convention = kongress

conversation = konversation

conversion = ändring, förändring

conviction = övertygelse

convince = överbevisa, övertyga

co-occupant = sambo

cook = koka, kokerska, köksa, kock

cool = sval

cooperate = medverka, samarbeta

co-operate = medverka, samarbeta

Copenhagen = Köpenhamn

copper = koppar

copy = exemplar, efterbilda, kopiera, avskrift, kopia

cord = lina, rep, sladd, snodd, snöre, streck

cordial = hjärtlig, hjärtlig, hjärtlig, hjärtlig

core = kärna

cork = kork

corkscrew = korkskruv

corn = liktorn, majs

corner = hörn, smyg, vrå, hörn, smyg, vrå

cornflower = blåklint, klint

coronation = kröning

corporal = kroppslig, lekamlig

corporeal = kroppslig, lekamlig

corpse = as, kadaver

corpulent = diger, fet, tjock

correct = korrekt, korrigera

correspond = korespondera

cost = kosta

costly = dyr, dyrbar

costume = klädedräkt, kostym

cotton = bomull

cotton-wool = vadd

couch = kanapé

cough = hosta, hosta

counsel = advokat, sakförare, advokat, sakförare, rå, råda, råd

count = greve, beräkna, uträkna

counter = boddisk

count in = addera, summera, addera, summera

countless = otalig, tallös

country = landsbygd, landsort, land

countryman = landsbo

countryside = landsbygd, landsort

coupé = kupé

couple = äkta par, gift par

coupon = kupong

courage = mandom, mod

courageous = behjärtad, tapper

course = kurs, fat, fat, trivial

court = gård, gårdstomt

courteous = artig, hövlig

courtyard = gård, gårdstomt

cousin = kusin, kusin

cover = betäcka, hölja, skyla, täcka, övertäcka

covet = begära

covetousness = begär, begäran

cow = ko

crab = krabba

crack = knaka, rämna

cradle = födelseort

cramped = smal, trång

crane = kran, kran, kran

crawl = krypa, kräla

crayfish = kräfta

craziness = galenskap, vansinne, vanvett

crazy = dåraktig, förryckt, galen, stollig, tok, tokig, vansinnig, vriden

cream = kräm

create = skapa, komponera

creature = skapelse, varelse

credit = kredit

creep = krypa, kräla

crew = besättning

cricket = syrsa

crime = förbrytelse, illgärning, missdåd, ogärning

criminal = brottslig, kriminal, brottsling, förbrytare, ogärningsman

crisis = kris

criticism = kritik

crocodile = krokodil

crook = niding, rackare, skurk

cross = arg, ilsken, vred, vredgad, kors

cross roads = vägkorsning, vägmöte

crossword puzzle = korsord

crow = kråka, kråka

crowd = hop, mängd, hop

crown = krona

crucify = korstfästa

crude oil = nafta

cruel = grym

crush = anlopp, krossa

cry = skri, skrik, grina, gråta

cry out = hojta, skria, skrika, skråla

crystal = kristall

cube = kub

cuckoo = gök

cucumber = gurka

cultivate = avla

culture = kultur

cunning = fiffig, illmarig, klipsk, klyftig, knepig, knipslug, slug

cup = kopp

cupboard = skåp

curate = adjunkt

cure = hela

currant = vinbär

current = ström, ström, ströming

currently = nutida, nuvarande

curry = kurry

curse = svära, förbanna, fördöma

curtain = förhänge

curve = krok, krumbukt, kurva, sväng

curved = krokig

cushion = dyna, hyende, kudde

cuss = svära

custom = vana

customary = bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig

customer = kund

custom-house = tull

cut = meja, hugga, yxa

cutlet = kotlett

cycle = cykel, cykel, följd, serie

cyclone = cyklon, virvelvind

cylinder = cylinder

cynical = cynisk

cypres = cypress

czar = tsar

daffodil = narciss

dagger = dolk

daily = alldaglig

daily paper = dagblad, journal

Dalecarlia = Dalarna

damage = haveri

dame = dam

dance = bal, dansa, dans

dancer = dansös

dandruff = mjäll

Dane = dansk

danger = fara, våda

dangerous = farlig, vådlig

Danish = dansk

dare = töras, våga

darkness = dunkelhet, mörker

darling = älskling

data = material

date = dadel, dadel, datera, datum

date-palm = dadelpalm

date palm = dadelpalm

daughter = dotter

daughter-in-law = sonhustru, svärdotter

dawn = dagning

day = dag

daybreak = dagning

dazed = oredig

dazzle = blända, förblinda, förblända

dead = avliden, död

deadly = dödlig

deaf = döv

deaf and dumb = dövstum

deal with = behandla, traktera

dear = ansedd, kär, rar, söt, dyr, dyrbar

death = död

debt = skuld

decanter = karaff, karaffin

deceitful = bedräglig

deceive = bedra, bedraga, lura, narra

deceiver = bedragare

December = december

decide = besluta

declaim = deklamera

declaration = förklaring

declaration of policy = program, program

declare = betyga, förklara

decorate = smycka

decree = dekret

dedicate = ägna

deem = tro, anse, tycka, beskåda, kika, skåda, titta

deep = djup

deer = hjort, hjärna

defeat = nederlag, besegra

defence = försvar, värn

defend = försvara, värja, värna

defense = försvar, värn

defiantly = trots

deformed = abnorm

defray the cost of = bekosta

degree = grad, titel

delay = anstånd, uppskov

deliver = avleverera, leverera

delivery = leverans

delta = delta

democracy = folkvälde

demolish = slopa

demonstrate = exponera, exponera, exponera

den = kyffe, ruckel, kyffe, näste

Denmark = Danmark

dentist = dentist, tandläkare

deny = förneka, neka

depart = ge sig iväg

department = fack, yrke

dependant on = beroende

dependence = beroende

dependent = avhängig, beroende

deportment = beteende, uppförande

deposit = deponera

depository = lada

depressed = deprimerad, nedstämd

depression = kris

depth = djup, djuphet, djuplek, djup, djuphet, djuplek

derive = härstamma

describe = beskriva

description = beskrivning

desert = ödemark, öken, lämna

deserving = värdig

design = rita, teckna, ritning, teckning

desire = önska, längtan, önskan

desk = skrivbord

desolate = tröstlös

despair = misströsta, förtvivlan, misströstan

desperate = desperat, förtvivlad, hopplös

despise = förakta, missakta

despite = trots, trots

despotic = despotisk

dessert = efterrätt

destroy = förinta, förstöra

detached = fristående

detached house = fristående hus

detail = detalj

detective = detektiv

detention = häkte

determine = befästa, fästa

detrimental = ofördelaktig

device = apparat

devil = djävul, fan

devote = ägna

dew = dagg

diabetes = sockersjuka

diagram = figur, gestalt

dial = platta, skiva

dialect = allmogespråk, bygdemål, dialekt, folkmål, landsmål

diamond = diamant

diarrhoea = diarré

diary = diarium

dictate = diktera

dictionary = ordbok

die = avlida, dö, tärning

diet = diet

difference = olikhet, skillnad

different = olik, olik, olika

differently = annorlunda

difficult = mödosam, svår

difficulty = svårighet

dig = gräva

dike = damm, fördämning, vall

diligent = arbetsam

dimension = omfång, storhet, storlek

diminutive = liten

din = bråk, buller, dån, krasch, larm, oljud, olåt, oväsen, stoj, väsen

diploma = aktstycke, aktstycke, diplom

direct = rak, rät

direction = direktion, kosa, riktning

directions = instruktion

director = direktör

directory = katalog

dirty = smutsig

dis- = o-

disabled = invalid

disadvantage = nackdel

disagreeing = oenig, oense

disagreement = oenighet, oenighet

disappear = försvinna

disappoint = göra besviken, göra besviken

disappointment = besvikelse, besvikelse, missräkning

disapprove = missbilliga

disapprove of = missbilliga

disc = platta, skiva

disciples = anhang

discipline = disciplin

discontent = agg

discontented = missbelåten, missnöjd

discontentedness = agg

discord = oenighet, oenighet

discount = diskont

discover = upptäcka

discovery = upptäckt

discrete = diskret

discuss = diskutera, orda om, diskutera, orda om

disease = sjuka, sjukdom, sjuka, sjukdom

disgust = vämjelse, äckel

dish = fat, fat, fat

disinfect = desinficera, smittrena

dislike = tycka illa om

dismal = banal, förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig, ledsen, sorgsen, sur

dismayed = förfärlig, hemsk

dismiss = avskicka

disobedient = olydig, olydig

dispatch note = adresskort, adresslapp

display = parad

displeased = missbelåten, missnöjd

displeasure = agg

dispose of = avyttra, försälja, sälja

disposition = begåvning, gåva, talang, begåvning, gåva, talang

dissatisfaction = agg

dissatisfied = missbelåten, missnöjd

dissemble = skrymta

dissension = oenighet, oenighet

dissolve = lösa

distance = avstånd, distans

distil = destillera

distinct = klar, tydlig

distress = bedröva

distribute = utdela

distribution = utdelning

district = amt, distrikt, krets, rote, kvarter

distrust = misstro

dive = dyka

divide = dela

divine = gudomlig

divorce = skilsmässa

divorced = skild, frånskild, skild, frånskild

do = göra

do business = handla

dock = syra

doctor = doktor, läkare

document = aktstycke, aktstycke, dokument

doe = hind

dog = hund

dogma = dogm

doll = docka

domestic = inhemsk

domestic animal = husdjur

donate = skänka

donkey = åsna

don't mention it = det gör ingenting, för all del, ingen orsak

door = dörr

double = dubbel, dubblera, fördubbla

doubt = tvivla

doubtful = tvivelaktig

dough = deg

dove = duva

down = ned, nedvänd, ner, ned, nedvänd, ner

downstairs = nedan, nere

dowry = hemgift

dozen = dussin

drag = dra, draga, hala

dragon = drake

drama = dram, drama

draw = rita, teckna, dra, draga, hala

drawer = låda

drawers = underbyxor

drawing = ritning, teckning

dreadful = förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk

dream = drömma, dröm

dreary = förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig

dress = klänning

drill = borra

drink = rumla, supa, dryck

drink to excess = rumla, supa

drip = droppa, droppe

drive = driva, fösa

drive away = förjaga

drive on = driva, fösa

driver = chaufför

driving-licence = körkort

dromedary = dromedar

droop = hänga

drop = falla, ramla, droppe

drown = drukna, dränka

drug = läkemedel, medicin

drugstore = apotek

drunk = berudsad, drucken, full, rusig

drunkenness = dryckenskap

dry = torr

dryness = torka

dual = dubbel

duchess = hertiginna

duchy = hertigdöme

duck = and, anka

duke = hertig

dumb = stum

dumbfounded = förfärlig, hemsk

duplicate = multiplicera

during the night = om natten

dusk = halvdager, skumrask, skymning, halvdager, skumrask, skymning

dust = damm

Dutch = holländsk, nederländsk

Dutchman = holländare, nederländare

dwarf = dvärg

dwell = bo, bygga

dwelling = boning, bostad

dye = färg, färg

dynamite = dynamit

each = all, envar, varenda, varje, all, envar, varenda, varje

each other = varandra, varann, varannan

eager = begärlig, sniken, snål

eagerness = begär, begäran

eagle = örn

eagle owl = uv

ear = öra

earl = greve

early = bittida, tidig

earn = förtjäna

earnest = allvarlig

earth = jord

earthquake = jordbävning

east = orient, ost, östan, öster

Easter = påsk

eastern = orientalisk, ostlig, österländsk, östlig, östra

easy = lätt

eat = spisa, äta

echo = genljuda, eko, genklang, genljud

economy = ekonomi

ecstasy = extas

edge = strand, brädd, kant, marginal, remsa, ren

edging = brädd, kant, marginal, remsa, ren

edible = ätbar, ätlig

edition = utgift

editor = redaktör

educate = uppfostra

education = uppfostran

eel = ål

effect = effekt, resultat

effort = bemödande, möda, omak

egg = ägg

egg nog = äggtoddy

Egypt = Egypten

eight = åtta

eighteen = aderton, arton

eighteenth = adertonde, artonde

eighth = åttonde

eighty = åtti, åttio

elastic = elastisk

elbow = armbåge

elder = fläder

elect = kora

election = val, valakt

electric = elektrisk

electricity = elektricitet

element = element

elemental = elementär

elementary = elementär

elements = alfabet, alfabet

elephant = elefant

elevator = hiss

eleven = elva

eleventh = elfte

elf = älva

elk = älg

elm = alm

else = annan, annorlunda

elsewhere = annanstans, annorstädes

embankment = damm, fördämning, vall

emblem = emblem

embrace = famna, omfamna, krama, omfamna

emerald = smaragd

emergency = kris

emigrate = utvandra

emissary = sändebud

emmet = myra

emotion = känsla, sinnesrörelse

emperor = kejsare

empire = kejsardöme

employ = engagera, använda, begagna, bruka

employee = arbetstagare, löntagare

employer = arbetsgivare, löngivare

empress = kejsarinna

emptiness = tomhet

empty = tom

enchantment = trolleri

encounter = möta

encyclopaedia = encyklopedi

end = fullborda, ända, sluta, slut, ända, ände

ending = slut, ända, ände

end up = ankomma, ankomma, sluta

endure = lida, tåla

enemy = fiende, ovän

energy = energi, ork

engagement = förlovning, förlovning, förlovning

engine = lok, lokomotiv, maskin, motor

engineer = ingenjör

England = England

English = engelsk

Englishman = engelsman

enigma = gåta

enjoy = fröjda, njuta

enjoyable = angenäm, anslående, behaglig, trevlig

enlarge = förstora

enmity = fiendskap

enthusiasm = entusiasm, hänförelse

entice = förföra, förleda, förföra, förleda

entire = hel

entirely = alldeles

entomb = begrava

entrance = inträde

entrust = ha förtroende för

envious = avundsam, jalu

envoy = sändebud

envy = avundas, avund, jalusi

Epiphany = trettondag

episode = episod

epoch = epok

equal = lik, jämlik

equally = desslikes, samt

equator = ekvator

equilibrium = balans, jämvikt, balans, jämvikt

era = epok, era, ära

erect = grunda, instifta

err = fela, mista sig, mistaga sig

error = fel, förvillelse, misstag

escape = rymma, undkomma, undflykt

escort = eskort

Eskimo = eskimå

establish = grunda, instifta

estate = bondgård, gård, säteri

esteem = betrakta

estimate = beräkna, taxera, uppskatta, värdera

Estonia = Estland

ethical = etisk

eunuch = eunuck, snöping

Europa = Europa, Europa, Europa

Europe = Europa, Europa

European = europeisk, europé

evade = kringgå, undfly

even = flack, jämn, lik, jämlik, jämna, regelmässig

evening = afton, kväll

evening meal = aftonmåltid

event = händelse, tillfälle

ever = någonsin, alltid, ständigt

everlasting = ändlös

every = all, envar, varenda, varje, all, envar, varenda, varje

everybody = all, envar, varenda, varje, all, envar, varenda, varje

every kind of = allehanda

every one = all, envar, varenda, varje, all, envar, varenda, varje

everything = allting

everywhere = allestädes, överallt

evident = synbarligen, uppenbar

exaggerate = förstora

examination = examen, undersökning

examine = bepröva, undersöka

example = exempel, förebild, föredöme

exceed = överstiga, överträffa

except = utom, utöver

except for = utöver

excise = accis

excise-duty = accis

exclusively = bara, blott, endast

excuse = urskulda, ursäkta

excuse me = förlåt, ursäkta

excuse oneself = be om ursäkt

executioner = bödel, mästerman

exercise = inöva, öva, övning

exercise-book = skrivbok

exhausted = genomtrött, uppgiven

exhibit = exponera, exponera, exponera, exponera, utställa

exhibition = exposition, utställning

exhortation = maning

existence = existens, tillvaro

exit = utgång

expect = forvänta, vänta, vänta sig

expectation = förväntan

expel = förjaga

expensive = dyr, dyrbar

experiment = försök

expire = sluta, avlida, dö

explain = förklara, utlägga, förklara, utlägga

explanation = explikation, explikation

explode = explodera

expose = exponera

exposition = exposition, utställning

express = uttrycka

expression = uttryck

extend = omfång, storhet, storlek

extensive = omfångsrik, rymlig, vid

exterminate = utplåna

extra = extra

extraordinary = synnerlig, utomordentlig

eye = öga

eyebrow = ögonbryn

eyelid = ögonlock

fabric = väv

façade = fasad

face = anlete, ansikte, min

facile = lätt

facilitate = lätta

fact = faktum

faction = part, parti

factory = fabrik, fabrik

factual = faktisk

faculty = fakultet

fail = klicka

failure = abort, missfall, abort, missfall, bankrutt, cession, fallissemang, konkurs

faint = klen, svag, svimma

fair = krambod, blond, ljus, riktig

fairy tale = saga

faith = förtroende, tillit

faithful = lojal

falcon = falk

fall = falla, ramla

fall ill = insjukna

fall in love with = bli kär i, bli förälskad i, förälska sig i, bli kär i, bli förälskad i, förälska sig i

false = dolsk, falsk, osann

family = familj

famine = hungersnöd

famous = beryktad, berömd, frejdad, renommerad

fanatical = fanatisk

fancier = amatör

fantasy = fantasi

Far East = Yttersta östern

farewell = adjö, hej då, avsked

farm = bondgård, gård, säteri, arrende

farmer = jordbrukare, lantbrukare, jordbrukare, lantbrukare, arrendator, bonde, jordbrukare, lantbrukare

6. jordbrukare, lantbrukare

farming = jordbruk, lantbruk, åkerbruk

farm out = förpakta

fashion = mod

fasten = befästa, fästa, regla

fast train = blixttåg, snälltåg

fat = diger, fet, tjock, fett

father = fader, far, pater, fader, far, pater

father-in-law = svärfader, svärfar

fatherland = fädernesland, hemland

fatherless = faderlös

fault = skuld

favour = befrämja, gunst, nåd, ynnest

favourable = blid, gunstig, gynnsam

fear = fruktan, rädsla, vara rädd, vara rädd för

feather = bläckpenna, fjäder, penna, plym, fjäder, penna

February = februar

fee = honorar

feed = spisa, äta

feeding-bottle = nappflaska

feign = låtsas som om

fellow = karl, man

felt = filt

female = kvinnlig, kvinnlig

female cook = kokerska, köksa

female hairdresser = hårfrisörska

female laborer = arbeterska

female singer = sångerska

female teacher = lärarinna

femal labourer = arbeterska

femal worker = arbeterska

feminine = kvinnlig

fence = bom, slagbom, tjuvgömmare

fence off = hägna

ferry = färja

fertile = fruktbar, givande

fertilizer = dynga

festival = fest, kalas

fetch = avhämta, hala

fever = feber

fiancé = fästman

fiancée = fästmö

fiber = fiber, tåga

fibre = fiber, tåga

fief = län

field = åker, fält

field hospital = ambulansbil, sjukbil, ambulansbil, sjukbil

fifteen = femton

fifteenth = femtonde

fifth = femte

fifty = femti, femtio

fig = fikon

fight = kämpa, slåss, strida

figure = figur, gestalt, beräkna, uträkna

file = fila, fil, rasp, fil, kö, rad, räcka

files = arkiv

fill = fylla, ifylla, uppfylla

fill in = fylla, ifylla, uppfylla

filling station = bensinstation

fill up = fylla, ifylla, uppfylla

filter = filtrera, sila, sil

filthy = smutsig

fin = fena

final = ändlig

financial = finansiell

find = finna, hitta, upphitta

find oneself = befinna sig, må

fine = skön, vacker, böter, dagsböter, plikt, straffavgift, vite

finger = finger

finish = fullborda, ända

finished = färdig, redo, tillreds

Finland = Finland

Finn = finne

fir = gran

fire = eld

firewood = ved

firing-cap = kapsyl

firm = affärshus, affärshus

first = första

first name = förnamn

fish = fiska, fiska, fisk

fisherman = fiskare, fiskare

fishing rod = metspö, metspö

fist = näve

fit together = harmoniera

five = fem

fix = befästa, fästa, reparera, rätta

fixed = stadig

fix up = arrangera, inreda

fjord = fjord

flag = flagg, flagga, standar

flame = flamma, låga

Flanders = Flandern, Flandern

flannel = flanell

flat = lägenhet, flack, jämn

flat-iron = strykjärn

flatter = lisma, smickra

flattery = smicker

flax = lin

flea = loppa

flee = rymma, undkomma, fly, rymma

fleet = flotta, flotta

Flemming = flamländare

flesh = kött

flexible = smidig

flight = flykt

fling = svinga

flint = kisel

float = flyta, simma, sväva

flood = flod, högvatten, flod, högvatten, flod, högvatten

floor = våning, golv, tilja

flour = mjöl

flow = rinna, strömma, ström

flower = blomma, blomster

fluent = flytande

fluid = vätska

flute = flöjt

fly = flyga, fluga

foam = fradga, lödder, skum

fog = dimma, mist, tjocka, töcken

fold = vecka, veck

folder = skrivbok

foliage = löv

folk = folk

follow = följa

following = anhang

fondle = smeka, smeka

food = mat, maträtt

fool = narr, dumbom, dumhuvud

foolish = befängd, vettlös, dum

foot = fot, tass, fot, tass, fot, tass

for = på

for a long time = länge

force = förplikta, tvinga, kraft, styrka

forecast = varsla, varsla

forehead = panna

foreign = främmande, utländsk, främmande

foreign country = utland

foreigner = främmande, utlänning, främling, utbörding

forest = skog

foretell = varsla, varsla

for example = till exempel

forge = smida

forget = glömma, uteglömma

forgetful = glömsk, minesslö

forget-me-not = förgätmigej

forgive = benåda, förlåta

for instance = till exempel

form = bilda, dana, forma, formera, formulär

formal = ceremoniell, formell

formidable = synnerlig, utomordentlig

formula = formel

for rent = till uthyrning

forsake = lämna

for sake of = på

for sale = till salu

fortunate = lycklig

forty = fyrti, fyrtio

foul weather = oväder

found = grunda, instifta

foundation = botten, grund

fountain = fontän, springvatten, brunn

four = fyra

fourteen = fjorton

fourteenth = fjortonde

fourth = fjärde

fowl = höna, höns

fox = mickel, räv

fragile = brytbar, bräcklig

France = Frankrike

free = fri, avgiftsfri, gratis, kostnadsfri

freedom = frihet

freemason = frimurare

free-standing = fristående

freeze = frysa

freezing cold = frost

French = fransk, franska

French language = franska

Frenchman = fransman

Frenchwoman = fransyska

frequently = ofta

fresh water = sötvatten, sötvatten

Friday = fredag

friend = väninna, buss, vän, kompis, vän

friendly = snäll, vänlig, vänskaplig

friendship = vänskap

frieze = fris, fris

fright = fruktan, rädsla, ångest

frindge = frans

fringe = brädd, kant, marginal, remsa, ren, brädd, kant, marginal, remsa, ren

Frisian = fris, fris, fris

frog = groda

from = alltifrån, av, efter, av, alltifrån, efter, från, ifrån, ut, utav

from where = varifrån

frontier = gräns

frost = frost, frost

froth = fradga, lödder, skum

fruit = frukt

fruit-tree = fruktträd

fuel = brännmaterial, bränsle

full = full, mätt

full-grown = myndig, fullvuxen, vuxen

full payment = avbetalning

fun = fröjd

function = ämbete

fund = fond, kassa

funeral = begravning

fungus = svamp

funnel = tratt

funny = komisk

fur = päls

furious = rasande, ursinnig

furnace = kamin, spis

furnish = avleverera, leverera, möblera

furnished = möblerad

furniture = bohag, möblemang

furniture van = flyttbil

future = tillkommande, framtid

fuzzy = dimmig, disig, töcknig

gadfly = broms

gag = fars, narri, puts, skoj, skämt, upptåg, vits

gain = förvärv, förtjäna, vinst

gall = galla

gallery = galleri

gallop = fyrsprång, galopp

galosh = galosch

game = lek, spel

gang = band

gaol = fängelse, fängelse, fängelse

gape = gapa, gäspa

garden = trädgård

gardener = trädgårdsmästare

garland = girland

garlic = vitlök

garrison = garnison

gas = gas

gasolene = bensin

gasoline = bensin

gate = port

gateway = port

gather = församla, samla

gathering = församling, möte, sammankomst, sammanträde

gaunt = smal, tunn, ledsen, sorgsen

gawk = gapa, gäspa

gay = glad, kry, gladlynt

gaze = stirra

gazelle = gasell

gem = juvel, ädelsten

general = general, universal, universell, allmän

generality = allmänhet

generally = i allmänhet

generative = sexuell

generous = givmild

gentle = söt, blid, mild

gentleman = herr, herre, herre

genuinly = sannerligen

geography = geografi

geological = geologisk

geometry = geometri

German = tysk, tyska

Germanic = germansk

German language = tyska

Germany = Tyskland

gesture = gest

get = förvärva, ankomma, ankomma, ernå, avhämta, hala, bli, bliva, fatta, ta, taga, anamma, bekomma, få, undfå

get a divorce = skiljas

get divorced = skiljas

get married = gifta sig, gifta sig

get mouldy = mögla

get tired = tröttna

ghastly = förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig, gruvlig, hemsk, hisklig

gherkin = gurka

ghost = gast, spöke

giant = jätte, jätte

gift = gåva, present, skänk

gigantic = jättelik

gill = gäl

gin = genever

ginger = ingefära

giraffe = giraff

girder = balk, bjälke

girdle = bälte, gördel, rem

girl = flicka, jänta, mö, tös

give = skänka, ge, giva, presentera

give an account = rapportera

give in = cedere

give notice = anmäla, annonsera, bebåda, meddela

give off an odour = dofta

give pain to = bedröva

give rise to = föranleda, förorsaka, orsaka

give up = cedere

give way = cedere

glad = glad

gladness = fröjd

glass = glas, glas

glasses = glasögon

glaze = glasyr

glide = glida, slira

globe = glob, klot, jordglob, jordklot

glove = handske

glow = glöda, glöd

glow with heat = glöda

glue = lim, limma, lim

gnat = mygga

gnaw = gnaga

go = gå, fara, åka

goat = get

go away = ge sig iväg

goblet = bägare, kalk, pokal

go broke = göra konkurs

god = gud

God's acre = kyrkogård

go for a walk = promenera, spatsera

gold = guld

goldfish = guldfisk

gold-mine = guldgruva

goldsmith = guldsmed

good = bra, god

good afternoon = goddag

goodbye = adjö, hej då, avsked, adjö så länge, hej så länge, vi ses

good-bye = avsked

good day = goddag

good evening = god afton, god kväll

Good Friday = långfredag

good health = gutår, skål

good-hearted = godhjärtad, godmodig

good morning = god morgon

good-natured = snäll, vänlig

goodness = godhet

goose = gås

gooseberry = krusbär

gossip = prata, snacka

go through = uppleva

go up = dala

gout = gikt

govern = härska, regera

government = regering

gown = klänning

grade = grad, anteckning, not, rang

grain = korn, korn, spannmål, säd

gram = gram

grammar = grammatik, grammatika, språklära

gramme = gram

grandchild = barnbarn

granddaughter = dotterdotter, sondotter

grandfather = farfar, farfader, mormoder, mormor

grandmother = farmor, mormor

grandparents = farföräldrar, morföräldrar

grandson = dotterson, sonson

granite = granit

grant = medge

granule = korn

grape = druva, vindruva

grapevine = vinstock

grapple = fånga

grass = gräs, gräs, gräs

grasshopper = gräshoppa, gräshoppa

gratitude = tack

grave = graf

gravel = kisel

graveyard = kyrkogård

gravy = spad, sås

grease = fett

great = stor

Great Britain = Brittannien, Storbrittannien

Greece = Grekland

greediness = begär, begäran

greedy = begärlig, sniken, snål

Greek = grekisk, grek

Greek woman = grekinna

green = grön, grön

greenweed = ginst

greet = hälsa

greeting = hälsning

grenade = granat

grey = grå, grå

grief = bedrövelse

grisly = förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig

groan = aja sig, stöna

grocer = specerihandlare

grotto = grotta

ground = botten, grund, jord, terräng

ground-floor = bottenvåning

grounds = terräng

group = flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, grupp

grow = bli, bli, bliva, gro, växa, avla

grown-up = myndig, vuxen

grow sour = surna

grub = gräva, larv

grudge = agg, agg, agg

gruesome = förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk

gruff = ovänlig, snäsig

guarantee = garantera

guard = vakta, vaktare, väktare, garde, konduktör

guess = gissa, anta

guest = gäst

guide = vägledare, gid, gid, föra

guidebook = gid

guilt = skuld

guiltless = oskyldig

guilty = skyldig

guitar = gitarr

gulf = avgrund, gap

Gulf of Bothnia = Bottenviken, Bottniska viken

gum = tandkött, tandkött

gun = gevär

gunpowder = krut

gymnastics = gymnastik

gypsum = gips

gypsy = tattare, zigenare

habit = vana

hack = hugga, yxa

hail = hagel

hair = hår, hår

hairdresser = hårfrisörska, frisör, hårfrisör

hairpiece = peruk

half = halv, hälft

hall = hall

ham = skinka

hammer = hamra, hammare

hand = arbetare, hand

hand-bag = handväska

handbook = gid

handle = behandla, traktera

handlebars = styre

handsome = skön, vacker

hang = hänga, hänga upp

hangings = tapet

hangman = bödel, mästerman

hang onto = behålla, hålla

happen = bli, hända, inträffa, passera

happiness = lycka

happy = lycklig, glad

harbor = hamn

harbour = hamn

hard = hård, mödosam, svår, hård

hardly = knappast, knappt, näppeligen

hardworking = arbetsam

hare = hare

harem = harem

harmful = menlig

harmonica = harmonika

harmonize = harmoniera

harmony = harmoni, samklang

harp = harpa

harrier = kyrka, kyrka

harrow = harva

harsh = ovänlig, snäsig

harvest = hösta, skörda, gröda, skörd

haste = hast

hat = hatt

hate = hata, hat

haul = dra, draga, hala

have = ha, hava, anamma, bekomma, få, undfå

have bad luck = ha otur

have compassion on = ha medlidande, ha medlidande med, tycka synd om

have confidence in = ha förtroende för

have enough = mätta

have faith = ha förtroende för

have faith in = ha förtroende för

have good luck = ha tur

have got = ha, hava

have to = böra, må, måste

hawk = hök

hay = hö

hazard = slump, tillfällighet, riskera, våga, äventyra, risk

hazel = hassel

hazelnut = hasselnöt

hazel-tree = hassel

H-bomb = vätebomb

he = han

head = huvud, huvud, huvud, huvud, huvud

headache = huvudvärk

header = rubrik

heading = titel

heal = hela

health = hälsa, sundhet

healthy = sund

heap = hop, mängd, flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, stack

hear = höra

heart = hjärta

heart- = hjärtlig

hearty = hjärtlig, hjärtlig, hjärtlig, hjärtlig

heat = glöd, hetta

heath = hed

heaven = himmel, sky

heavenly = himmelsk

heavenly body = himlakropp, världskropp

heavy = tung, viktig

Hebrew = judisk, jude

hectolitre = hektoliter

hedge = häck

heel = häl, häl

he-goat = bock

height = höjd, höjd

heighten = försämra, förvärra

heir = arvinge

hell = helvete

hello = hej, hejsan

helm = styre

helmet = hjälm

help = biträda, hjälpa, bistånd, biträde, hjälp

helper = hjälpare

helpful = behjälplig

helpless = hjälplös

hemisphere = halvklot

hemp = hampa

her = sin, sitt, hon, hennes

herb = gräs, gräs

herd = flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp

here = hit, här

hereditary = ärftlig

heresy = kätteri

heretic = kättare

hero = hjälte

heroic = hjältemodig

heroin = hjältinna, hjältinna

heroine = hjältinna, hjältinna

heron = häger

herring = sill

herself = själv

hesitate = tveka

hesitation = tvekan

hiccup = hicka, hicka

hidden = dold

hide = päls, fördölja, gömma, hysa

hideous = gruvlig, hemsk, hisklig

high school = gymnasium, latinläroverk

high tide = flod, högvatten, flod, högvatten

hill = backe, kulle

him = han

himself = själv

hind = hind

hinge = gångjärn, hängsle

hinny = mulåsna

hint = alludera, anspela, tipp

hip = höft

hippo = flodhäst

hippopotamus = flodhäst

hire = engagera, hyra, leja, hyra, lega

his = hans, sin, sitt

history = historia

hit = banka, drabba, slå, knacka

hither = hit

hoarse = hes

hock = renskt vin

hoe = skyffel

hog = gris, svin

hold = behålla, hålla

hole = glugg, hål, kyffe

Holland = Holland, Nederländerna

Hollander = holländare

holy = helig

home = hem, hemåt, hem

homy = hemtrevlig, trevlig

honest = redlig, ärlig

honey = honung

honor = hedra, ära, heder, honnör, ära

honorary = hederlig

honour = hedra, ära, heder, honnör, ära

hoof = hov, klöv

hook = häkta, metkrok, hake

hooker = hora, sköka

hooter = bilhorn, horn, horn

hope = hoppas, hopp, förhoppning, förväntan

horizon = horisont

horizontal = horisontal

horn = bilhorn, horn, horn, horn

horrible = förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig, förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk, gruvlig, hemsk, hisklig

horse = häst

horse-chestnut = kastanje

horse-fly = broms

horsepower = hästkraft, hästkraft

horseradish = pepparrot

horse-radish = pepparrot

horseshoe = hovjärn, hästsko

hospitable = gästfri, gästvänlig

hospital = sjukhem, sjukhus

hospitality = gästvänskap

host = värd

hostage = gisslan

hostel = gästgivargård, värdshus

hostess = värdinna

hostile = fientlig, illasinnad

hot = het

hotel = hotell

hour = timme

house = hus, hus

housefly = fluga

house of worship = kyrka

house-owner = husägare

hovel = kyffe, ruckel

hover = sväva

how = hur, huru, liksom, såsom, hur, huru, liksom, såsom, hur, huru, liksom, såsom, hur, huru, liksom, såsom

however = likafullt, oaktat

howl = råma

how many = hur mycket, hur mycket

how much = hur mycket, hur mycket

hug = krama, omfamna

huge = jättelik, kolossal

hull = kasko

hum = surra

human = mänsklig

human being = människa

human race = mänsklighet

humor = humor

humour = humor, humör, humör, humör, humor

humourous = humoristisk

hump = puckel

hundred = hundra, ett hundra

Hungarian = ungrare

Hungary = Ungern

hunger = hunger, svält

hungry = hungrig

hunt = jaga

hunter = jägare

hurray = hurra

hurricane = orkan

hurried = hastig

hurt = smärta, såra

husband = make, äkta make, man

husk = bark

hut = hydda, hytt

hyaena = hyena

hydrogen bomb = vätebomb

hydrophobia = rabies

hygiene = hygien

hygienic = hygienisk

hymn = hymn, lovsång

hypnosis = hypnos

hypnotic trance = hypnos

hypnotist = hypnotisör

hypnotize = hypnotisera

hypothesis = hypotes

hypothetical = hypotetisk

hysteria = hysteri

hysterical = hysterisk

-ible = -bar

ice = glass, is

iceberg = isberg

icecream = glass

Iceland = Island

Icelander = islänning

Icelandic = isländsk

idea = idé, koncept

ideal = ideal, ideal

identical = identisk

idiot = fåne, idiot

idol = avgud, idol

if = om, såvida, såvitt

il- = o-

ill = dålig, sjuk

illness = sjuka, sjukdom, sjuka, sjukdom

illuminate = belysa

illusion = illusion

illustrate = illustrera

im- = o-

image = bild, figur, gestalt

imitate = efterbilda, imitera

immaterial = likgiltig, liknöjd

immensely rich = stenrik

immigrate = invandra

impartial = neutral, opartisk, oväldig

impatient = otålig, otålig

impel = driva, fösa

impertinent = fräck, uppkäftig

imply = beteckna, betyda, teckna

important = viktig

impossible = omöjlig

imposter = bedragare

improve = bättra

in = i

in- = o-

in action = aktiv, aktiv

incense = rökelse

inch = tum

inconceivable = obegriplig, ofattlig

inconvenient = mödosam, svår

incorrect = oriktig, orätt

increase = förstora

incredible = otrolig

incubate = häcka, ruva

incus = städ

indeed = ju, sannerligen

independant = oberoende, självständig, oberoende, oavhängig, själfständig

index = tabell

India = Indien

Indian = indisk, indian

Indian corn = majs

indicate = utpeka, uppvisa

indication = varsel

indifferent = likgiltig, liknöjd

indignant = harmlig

indistinct = oklar

individual = individuell, individ

industrial = industriell

industrious = arbetsam

industry = industri

inebriety = dryckenskap

in exchange for = emot, inemot, mot

inexpensive = billig

inexplicable = oförklarlig

infant = barn, unge, barn, unge

infantry = fotfolk, infanteri

infection = infektion

inference = konklusion

infertile = ofruktbar

influence = påverka

inform = tillkännagiva

in front of = förrän

inhabitant = inbyggare, invånare

inherit = ärva

inheritance = arv

inhibit = förhindra, hindra

initial = initialbokstav, initialbokstav

injury = sår

ink = bläck

inkpot = bläckhorn

ink-well = bläckhorn

inlet = fjord

inn = gästgivargård, värdshus

innkeeper = värd

innocence = oskuld

innocent = oskyldig

in no way = ingalunda

inquiry = rundfråga

inquisitive = frågvis, nyfiken, frågvis, nyfiken

insane = dåraktig, förryckt, galen, stollig, tok, tokig, vansinnig, vriden

insane asylum = hospital

insanity = galenskap, vansinne, vanvett

insatiable = omättlig

insect = insekt, kryp

inside = i

inspect = besiktiga, inspektera

inspection = inspektion

inspector = besiktningsman, inspektor, inspektor

in spite of = trots, trots

install = inreda, inställa

instant = momang, moment, ögonblick

instinct = instinkt

instruction = instruktion, undervisning

instructor = lektor, lärare

instrument = instrument

insubordinate = olydig, olydig

insult = skälla ut, förnärma, förölämpa

insurance = assurans, försäkring

insure = försäkra

inter = begrava

intercessor = advokat, sakförare, advokat, sakförare

interest = intresse

interesting = intressant

interment = begravning

intermission = paus

international = internationell

interpret = tolka

interpreter = tolk

interrupt = avbryta

interval = intervall

interview = intervjua

intestine = tarm

intestines = inälvor

in the evening = om aftarna

in the morning = om morgonen

intimate = intim, såt

into = i

intolerant = intolerant, ofördragsam

intoxicated = berudsad, drucken, full, rusig

introduce = presentera, presentera

in vain = förgäves

invective = skällsord

invention = uppfinning, uppfinning

inverted comma = anföringstecken

investigation = examen, undersökning, rundfråga

invincible = oövervinnelig

invitation = bjudning, inbjudan, inbjudning, invit

invite = bjuda, inbjuda, invitera, uppbjuda

invoice = faktura

invoke = anropa, åkalla

inwards = in, inåt

in what way = hur, huru, liksom, såsom, hur, huru, liksom, såsom

Ireland = Irland

Irish = irländsk

Irishman = irländare

iron = järn-, järn, strykjärn

island = ö

Italian = italiensk, italienare

Italy = Italien

itch = klia, klå, klåda

it doesn't matter = det gör ingenting, för all del, ingen orsak, det gör ingenting, för all del, ingen orsak

its = sin, sitt

itself = själv

ivory = elfenben

ivy = murgröna

jack = billyftare

jackal = schakal

jacket = jacka

jail = fängelse, fängelse, fängelse

jam = marmelad

January = januari

Japanese = japanesisk, japansk, japanes

Javan = javanesisk, javansk

Javanese = javanesisk, javansk, javan, javanes

jaw = käft

jawbone = käft

jaws = gap, käft

jay = skrika

jealous = jalu

jealousy = jalusi

jeer at = håna

jelly-fish = manet

jenny-ass = åsninna

jerk = rycka

jest = skoja, skämta

Jew = jude, jude

jewel = juvel, ädelsten, juvel, ädelsten

jeweller = juvelerare, juvelerare

Jewish = judisk, judisk

job = arbete, verk, ämbete

join = ansluta, para, binda, snöra, ena

joint = gemensam

joke = skoja, skämta, fars, narri, puts, skoj, skämt, upptåg, vits

journal = dagblad, journal

journalist = journalist, publicist, tidningsman

journey = färd, resa

joy = fröjd

judge = döma, domare, bedöma

judgment = dom, omdöme

jug = kruka, stop, kanna, skål, stop, så, urna

juice = saft

July = juli

jumbled up = konfys

jump = hoppa, skutta, hopp, skutt

June = juni

june bug = majbagge

just = riktig, bara, blott, endast, bara, blott, endast, just, nyss

justice = rätt

just now = just, nyss

kangaroo = känguru

keel = köl

keen = livaktig, livlig

keep = vakta, behålla, förvara, konservera, observera, rädda

keeper of the records = arkivarie, arkivarie

kernel = kärna

kettle = kokare

key = nyckel

kick = sparka, spark

kidney = njure

kill = avliva, avrätta, dräpa

kiln = kamin, spis

kilo = kilogram

kilometre = kilometer

kind = snäll, vänlig, godhjärtad, godmodig, sort

kindle = antända

king = dam, dam, furste, konung, kung

kingdom = konungarike, kungarike

kirk = kyrka

kiss = kyssa, pussa, kyss, puss

kitchen = kök

kite = kyrka, kyrka

klaxon = bilhorn, horn, horn

knapsack = ryggsäck

knead = knåda

knee = knä

knife = kniv

knight = riddare, springare

knock = knacka

knot = knut

know = känna, veta

know how = veta

knowledge = kunskap, kännedom, kunskap, kännedom

laboratory = laboratorium

laborer = arbetare

labourer = arbetare

lace = pund

lack = brist, lyte, saknad

lad = gosse, pilt, pojke

ladder = stege

laddie = gosse, pilt, pojke

ladies and gentlemen = herrskap, herrskap

lady = dam, dam, dam, fru, fru, dam

Lady Day = bebådelsedag

lake = insjö, sjö

lamb = lamm

lame = lam

lamp = lampa

lance = lans, spjut

land = land, jord

landlady = värdinna

landlord = värd

landscape = landskap

landslide = skred

lane = gränd

language = språk, tungomål

Lapland = Lappland, Lappland

Laplander = lapp

Lapp = lappländsk, lapsk, lapp

Lappish = lappländsk, lapsk

larch = lärkträd

large = stor

lark = lärka

larva = larv

lass = flicka, jänta, mö, tös

last = siska, förgången

lasting = oupphörlig

last night = i afse, i går

Latvia = Lettland

laud = berömma, lova, prisa

laugh = skratta

laughter = skratt, åtlöje

laundress = tvätterska

lava = lava

lavatory = tvättrum

law = lag

lawn = gräsmatta

lawsuit = rättegång

lawyer = advokat, sakförare, advokat, sakförare

laxative = laxativ

lay = lägga

lay down = lägga, ställa, sätta

lay hold of = fatta, ta, taga

layman = lekman

lazy = lat, lat

lead = föra, bly

leader = anförare, chef

leaf = blad

leaflet = broschyr

lean = stödja, smal, tunn

leap = hoppa, skutta, hopp, skutt

leap-year = skottår

learn = lära

lease = hyreskontrakt

leather = läder

leave = ge sig iväg, lämna

lector = lektor

lecturer = lektor

leech = blodigel

leek = vitlök

left = vänster

leg = ben, ben

legal = rättslig

legation = legation

legend = legend, saga, sägen, sägn

legible = läslig

legitimize = legitimera

lemon = citron

lemonade = limonad, saft

lend = låna, låna av

length = längd, längd

lengthen = förlänga

lens = lins

lentil = lins

-less = -lös

lesson = lektion, läxa

let = uthyra

let know = tillkännagiva

letter = brev, bokstav

letterbox = brevlåda

lettuce = salad, sallat

level = flack, jämn, lik, jämlik, jämna, horisontal, nivå

lever = hissa, upphisa, upphäva, upphöja

lewd = okysk, osedlig, sedeslös

liberal = liberal

librarian = bibliotekarie

library = bibliotek

lie = ligga, ljuga, lögn

lieutenant = löjtnant

life = levnad, liv

life-boat = livbåt, livräddningsbåt, räddningsbåt, skeppsbåt

lift = hissa, upphisa, upphäva, upphöja, hiss

light = antända, ljus, belysa, ljus, klen, svag

lighthouse = fyr, fyrtorn

lighting = belysning

lightning = blixt

like = hur, huru, liksom, såsom, hur, huru, liksom, såsom, liknande, tycka om, uppskatta

likely = antaglig, sannolik, trolig

likewise = också, desslikes, samt

lilac = syren, syren

lily = lilja

lily-of-the-valley = konvalje, liljekonvalje

limb = lem

lime = kalk

lime-tree = lind

limit = avgränsa, begränsa, gräns

limp = halta

linden-tree = lind

line = linje, fil, kö, rad, räcka

lineage = tillkomst, upphov, uppkomst, ursprung

link = montera

lion = lejon

lip = läpp

liqueur = likör

liquid = vätska, vätska

liquidate = avliva, avrätta, dräpa

lira = lyra, lyra

listen = höra, lyssna, åhöra

listener = hörare, åhorare

liter = liter

literature = litteratur

litre = liter

little = liten

Little Red Ridinghood = Rödluva

Little Snow White = Snövit

live = bo, bygga, leva

live in lodgings = hyra ett rum

lively = spirituell

liver = lever

liver sausage = leverkorv

live together = bo ihop

live to see = uppleva

living alone = ensamstående

lizard = ödla

load = ladda, lasta, frakt

loaf = bröd

loan = låna

loathe = avsky

lobster = hummer

local = lokal, ortlig

location = ort

loch = fjord, insjö, sjö

lock = lås, låsa

locust = gräshoppa

logic = logik

long = lång, länge

long for = längta efter, smäkta

longing = begär

longitude = longitud

look = anblick, anseende, vy, beskåda, kika, skåda, titta

look after = vakta

look at = beskåda, kika, skåda, titta

look for = leta, söka

looking-glass = spegel

lord = herr, herre, herre

lorry = lastbil, lastbil

lose = förlora, mista

loss = förlust, förlust

lottery = lotteri

loud = ljudelig, ljudlig

lounge = salong

louse = lus

love = älska, kärlek, vara tokig i

lovely = angenäm, anslående, behaglig, trevlig, skön, vacker, kär, rar, söt, behagfull

lover = älskarinna, älskare

low = låg, nedrig

low tide = ebb

loyal = lojal

luck = tur

luggage = bagage, resgods

luggage-van = bagagevagn

lukewarm = ljum

lump = bit

lunacy = galenskap, vansinne, vanvett

lunatic = dåre, galning, stolle

lung = lunga

lupine = lupin, varghona, varginna, vargböna, lupin, vargböna

lurid = amper, egg, gräll, gäll, skarp

lust = passion

lyceum = lyceum

lying-in woman = barnsängskvinna

lynx = lo, lodjur

lyre = lyra, lyra

lyric = text

machine = maskin

mackerel = makrill

mad = dåraktig, förryckt, galen, stollig, tok, tokig, vansinnig, vriden

madam = dam, fru, fru

madness = galenskap, vansinne, vanvett

magazine = magasin

magic = trolleri

magical = magisk

magnet = magnet

magnetic = magnetisk

magpie = skata

maid = städerska, städhjälp, tjänarinna, tjänstflicka

mail = post

mailbox = brevlåda

mailman = posttjänsteman

mainland = fastland, världsdel

maintain = behålla, förvara, konservera

maize = majs

major = major

major road = huvudled

make = göra

make ... acquaintance = göra bekantskap med

make a mistake = fela, mista sig, mistaga sig

make a noise = bullra, larma, ramla

make a note = annotera, anteckna, notera

make clean = luttra, rena, rengöra, rensa, sovra

make fast = befästa, fästa

make fun of = håna

make-up = smink

make up = smink

make use of = nyttja, använda, begagna, bruka

make war = kriga

Malay = malajisk

male = manlig

male cook = kock

malt = malt

mam = mamma

mammy = mamma

man = människa, karl, man

manage = förvalta, förvalta

manager = administratör, förvaltare, administratör, direktör

maneuver = manöver

mankind = mänsklighet

manner = maner, sätt

manoeuvre = manöver

mantle = kappa

manure = dynga

many = många

map = landkarta, karta, kort, landkarta

maple = lönn

marble = marmor

march = gå, löpa

margarine = margarin

mark = märke, märke, signal, tecken

market = krambod, marknad, marknad, torg

marketplace = marknad, torg

marmelade = marmelad

marriage = äktenskap

married = gift, gift

married people = äkta par, gift par

marry = gifta sig, gifta sig, gifta sig med, gifta sig med

marsh = kärr, moras, sump, träsk

marten = mård

marter = mård, vessla

martial = krigisk

martyr = martyr

marvel = förvåna sig, undra

marvel at = förvåna sig, undra

masculine = manlig

mask = mask

mason = murare

mass = hop, mängd, hop

massive = massiv

mast = mast

master = mästare

master builder = byggmästare

match = sticka, tändsticka

material = materiell, material

maternal aunt = moster

maternal grandfather = morfar

maternal grandmother = mormor

maternal grandparents = morföräldrar

maternal uncle = morbroder, morbror

mathematics = matematik

matter = affär, sak, fall, fall, materia

mattress = madrass

mature = mogen

Mauretanian = mor

maximum = maxiumum

maybe = kanhände, kanske, måhände, törhända

mayhap = kanhände, kanske, måhände, törhända

mayor = borgmästare

meadow = äng, äng

meal = mjöl, måltid

mealies = majs

mean = beteckna, betyda, teckna, mena

meaning = bemärkelsedag, betydelse

means = instrument, tyg, verktyg

measles = mässling

measured = ceremoniell

medal = medalj

medicine = läkemedel, medicin

Mediterranean = Medehavet, Medelhavet

meet = mötas, träffas, möta

meeting = möte, församling, möte, sammankomst, sammanträde

mellowness = vekhet

melody = låt, melodi, trall

melon = melon

melt = smälta, smälta

melting = töväder

member = lem, partigängare

memory = minne

menace = hota, hot, hotelse

mend = flicka

mental = andlig

menu = karta, kort, matsedel, matsedel

merchandise = vara

merchant = affärsman, handelsman, affärsman, handelsman

mercury = kvicksilver

merry = glad, kry, gladlynt

message = bekantgörande, tillkännagivande

messenger = sändebud

metal = metall

metalled = sten-, stenig

method = metod

metre = meter

metropolis = världsstad, världsstad, huvudstad

Mexican = mexikan

microscope = mikroskop

Middle Ages = medeltida

midget = dvärg

midwife = ackuschörska, barnmorska, ackuschörska, barnmorska

mild = blid, mild

mile = mil

milk = mjölk, mjölka

miller = mjölnare

million = miljon, million

mind = ande, själ, observera

mine = gruva, gruva, mina, gruva, mina

miner = gruvarbetare

mineral = mineral

mingle = blanda, sammanblanda

minister = departementschef, minister

ministry = ministär

minority = mindretal

mint = mynta

minute = minut

miracle = under, vidunder

miraculous = underbar, vidunderlig

mirror = spegel

miscarriage = abort, missfall, abort, missfall, abort, missfall

miscarry = klicka

miscellaneous = varjehanda

miser = gnidare, knusslare

miserable = arg, dålig, ful, illa, ond, slätt, stygg, arm, behövande, fattig, ledsen, sorgsen

miserly = girig, njugg

miss = missa, sakna

mist = dimma, mist, tjocka, töcken

mistake = fel, förvillelse, misstag

Mister = herr

mistress = mästarinna

misty = dimmig, disig, töcknig

misunderstanding = missförstånd

mitten = handske

mix = blanda, sammanblanda

mixture = röra

moan = stöna

mock = håna

mockery = hån, spe

mode = maner, sätt, mod

model = modell, schema

modern = modern

modest = blygsam

Mohammedan = mohammedan, mohammedan

moist = fuktig

mold = mögel

mole = mullvad

molecule = molekyl

mom = mamma

moment = momang, moment, ögonblick

mommy = mamma

monarch = furste, monark, suverän

monastery = kloster

Monday = måndag

money = mynt, pengar

money-box = kassa

money box = kassa

Mongolia = Mongoliet, Mongoliet

Mongolian = mongolisk

monk = munk, pater

monkey = apa

monopoly = monopol

monotonous = entonig, entonig

monster = monster, odjur, vidunder

month = månad

monument = minnesmärke, minnesvård, monument, vård

mood = mod, humor, humör, humör

moon = måne

moor = stepp

moorage = redd

mooring = redd

moose = älg

moped = moped

more = mer, mera

Mormon = mormon

morning = morgon

morphia = morfin

morphine = morfin

mortgage = gravitation, hypotek, inteckning

Moscow = Moskva, Moskva

Moslem = mohammedan, mohammedan

mosque = moské

moss = lav, mossa

most = mest

moth = nattfjäril

mother = moder, mor

mother-in-law = svärmor

motive = motiv

motor = motor

motor car = bil

motorcycle = motorcykel

motorist = bilist, bilist

motto = devis

mould = mögel

mount = montera

mountain = berg

mountain-ash berry = rönnbär

mountain chain = berg

mourning = likfärd

mouse = mus, råtta

mousetrap = råttfälla

moustache = mustasch, mustasch

mouth = gap, käft, mun, mun, mun, mun

move = flytta, flyttning

movie theatre = biograf

mow = meja

Mr. = herr, herre, herr

Mr. and Mrs. = herrskap, herrskap

Mrs. = dam, fru, fru

mucus = slem

mud = dy, mudder, gyttja, slam, sörja, dy, mudder, gyttja, slam, sörja

mule = mula

multiply = multiplicera, multiplicera

multitude = hop, mängd, hop

mummy = mumie

munition = ammunition

murder = mörda, dråp, mandråp, mord

murderer = dråpare, mördare, baneman, mördare

murk = dunkelhet, mörker

muscle = muskel, sena

muse = musa, sångmö

museum = museum

mushroom = svamp, champinjon, champignon

music = musik

musical = musikalisk

musician = musikant, musiker

Muslim = mohammedan, mohammedan

mussel = mussla

Mussulman = mohammedan, mohammedan

must = böra, må, måste

mustard = senap

mute = stum

mutton = fårkött

muzzle = gap, käft

my = min, mitt

mysterious = mysteriös

mystery = mysterium

mystic = mystisk

mystical = mystisk

myth = myt

naïf = naiv

nail = spika, nagel, spik, nagel

nail-brush = nagelborste

naïve = naiv

naked = bar, naken

name = namn

nameless = anonym

namely = nämligen

nape = nacke

napkin = servett

narcissus = narciss

narrate = berätta

narrative = berättelse, historia

narrow = smal, trång

nasturtium = krasse, tusch

nasty = förtretlig, oangenäm, obehaglig, otrevlig, ful, arg, dålig, ful, illa, ond, slätt, stygg, ohederlig, oärlig, nedrig

nation = nation, folk

national = nationell

nationality = nationalitet, nationalitet

native = infödd, inföding

natural = naturlig

natural gas = naturgas

nature = art, karaktär, art, natur, natur, art, natur

naught = nolla

nausea = vämjelse, äckel

navy = marin, sjömakt

Nazi = nazist

near = bi, hos, vid, när

nearby = bi, hos, vid, när

nearly = nästan

nearness = närhet

near-sighted = kortsynt, närsynt

near to = bi, hos, vid

necessary = behövlig

neck = hals

necklace = halsband

need = behöva, behov, förnödenhet

needle = nål, nål, knappnål, nål

negative = negativ

negligent = oaktsam, ouppmärksam

negotiate = handla

Negro = neger

neigh = bräka, böla, råma, yla, gnägga

neighbour = granne

neighbourhood = kvarter

neither = ingen

neither ... nor = varken ... eller

nephew = brorson, brorsson, systerson

nerve = nerv

nervous = nervös

nest = kyffe, näste

net = nät

nettle = brännässla, nässla

network = nät

neutral = neutral

never = aldrig

never mind = det gör ingenting, för all del, ingen orsak

nevertheless = likafullt, oaktat

new = ny

newspaper = dagblad, journal

New Year = nyår

next = kommande

next of kin = närmaste

next to = bi, hos, vid, bredvid

nice = angenäm, anslående, behaglig, trevlig, bra, god, läcker, smakfull, smaklig

niche = nisch

nickel = nickel

nickname = binamn, vedernamn

niece = brorsdotter, systerdotter

niggard = gnidare, knusslare

night = natt

nightingale = näktergal

nightmare = mara

night prayers = aftonbön

nine = nie, nio

nineteen = nitton

nineteenth = nittonde

ninety = nitti, nittio

ninth = nionde

nipple = spene, vårta, spene, vårta

nitrogen = kväve, kväve

no = nej

nobility = adel

noble = ädel

nobleman = jarl, ädling

nobody = ingen

node = knut

noise = bråk, buller, dån, krasch, larm, oljud, olåt, oväsen, stoj, väsen

non-attendance = frånvaro

noncom = underofficer

non-commissioned officer = underofficer

none = ingen

no-one = ingen

normal = normal

north = norrut, nord

North America = Nordamerika

northern = nordlig, norr, norra

North Sea = Nordsjön

northward = norrut

northwards = norrut

Norway = Norge

Norwegian = norsk, norrman

nose = näsa

nostril = näsborr

not = ej, icke, ingen, intet

not at all = ingalunda, alldeles icke, alls icke, inte alls

note = biljett, annotera, anteckna, notera, anteckning, not, anteckning, not

notebook = skrivbok, annotationsbok, notisbok

noteworthy = anmärkningsvärd, märklig, märkvärdig

nothing = ingenting, intet

notice = affisch, anslag, märka, bekantgörande, tillkännagivande

notice-board = anslagstavia

notion = begrepp

not on any account = ingalunda

notwithstanding = trots

nought = noll, nolla

noun = substantiv

novel = ny, roman, romare, roman

November = november

now = nå, nåväl, nu

nowadays = nutida, nuvarande

nowhere = ingenstans, ingenstädes

nucleus = kärna

nude = bar, naken

null = nolla

number = husnummer, antal, nummer

number of the house = husnummer

numberplate = nummerplåt

numeral = nummer

nun = nunna

nurse = ansa, sköta, vårda, sjuksköterska, sjukvårdare, vårdare

nursery school = lekskola

nut = nöt

nuts = dåraktig, förryckt, galen, stollig, tok, tokig, vansinnig, vriden

nymph = nymf

oak = ek

oar = åra

oasis = oas

oath = ed

oats = havre

obedient = hörsam, lydig, hörsam, lydig

obey = hörsamma, lyda, åtlyda

object = objekt

obscure = obskur

observe = observera

obstacle = hinder

obstetrician = ackuschörska, barnmorska, ackuschör, ackuschör

obtain = förvärva

obvious = synbarligen, uppenbar

occasion = gång

occur = hända, inträffa, passera

occurence = händelse, tillfälle

ocean = ocean

o'clock = timme

October = oktober

oculist = ögonläkare

odd = egendomlig, märkvärdig

odor = doft

odour = doft

of = alltifrån, av, efter, av

of all sorts = varjehanda

offence = anstöt, förargelse, förtrytelse, harm

offend = skälla ut, förnärma, förölämpa

offensive = offensiv

offer = offra, offert, presentera, presentera, presentera, bjuda, anbud, förslag

offer up = offra

office = byrå, kontor, byrå, kontor, ämbete

officer = officer, ämbetsman

official = officiell, ämbetsman

offset = avstånd, distans

of ill repute = ökländ

of noble birth = adlig, av adel

of sand = sandig

of silk = av siden

often = ofta

of the body = kroppslig, lekamlig

of the sun = solig

of the winter = vinterlig

of which = vars

oh = ack, åh

oil = olja

okay = bra, god, bra, väl

old = gammal, gammal, gammal, åldrig, gammal, åldrig

old-fashioned = gammaldags, gammalmodig, urmodig

olive = oliv

omelette = omelett

omen = varsel

omnibus = omnibus

omnipotence = allmakt

omnipotent = allrådande, allsmäktig

omniscient = allvetande

on = alltifrån, av, efter, i, på, per, om, över, på

on account of = på

once more = åter

one = någon, en, ett

one another = varandra, varann, varannan

one hundred = hundra, ett hundra

onerous = tung, viktig

one thousand = tusen, ett tusen

onion = lök

only = bara, blott, endast, ensam, bara, blott, endast

only just = knappast, knappt, näppeligen

on the occasion of = infall

on time = ackurat, prompt

on top = uppe, upptill

opal = opal

open = stänga, stängd

open up = stänga

opera = opera

operate = operera

operation = operation

operative = arbetare

ophtalmologist = ögonläkare

opine = anse, tycka

opinion = mening, uppfattning, omdöme, tycke, åsikt

opponent = vedersakare

opportunity = händelse, tillfälle

opposed to = emot, inemot, mot

opposite = emot, inemot, mot, motsatt

opposition = motsats

oppress = trycka

optician = optiker

optimism = optimism

option = alternativ

oracle = orakel

orange = apelsin, orange

orchestra = orkester

order = befalla, kommendera, orden, befalla, påbjuda, befallning, befäl, order, påbud

ordinarily = gemenligen, merendels

ore = malm

organ = organ, orgel

organization = organisation

Oriental = orientalisk, ostlig, österländsk, östlig, östra

original = original, original

originate = härstamma

ornament = smycka

orthodox = renlärig

ostrich = struts

other = annan

other than = utom

ought to = böra, må, måste

our = vår

out = ute

outfit = klädedräkt, kostym

outline = silhuett

out of = från, ifrån, ut, utav

out of date = gammaldags, gammalmodig, urmodig

out of order = kaputt

outside = ute

outskirts = periferi

oval = oval

oven = kamin, spis

overall = total, hel

overcoat = paletå

overhead = uppe, upptill

overpower = ockupera

overshoe = galosch

over there = där

ow = ack, åh

owing to = på

owl = uggla

own = innehava, äga

owner = ägare, ägare

ox = oxe

oxygen = syre

oyster = ostron

pace = steg

Pacific = Söderhavet

Pacific Ocean = Söderhavet

pack = packa, packa, packe

packet = paket

pad = block

pagan = hednisk, hedning

pail = bytta, hink

pain = pina, smärta, värk

painful = pinsam, smärtsam

paint = färga, måla, färg, måla

painter = målare, målare

painting = målning, tavla

pair = duo, par, duo, par

pal = kamrat, kompis

palace = palats

pale = glåmig

palm = palm

palmtree = palm

pamper = kela

pamphlet = broschyr, pamflett

panic = panik

pantechnicon = flyttbil

pantechnicon van = flyttbil

panties = underbyxor

pantomime = pantomim

pants = benkläder, byx, byxa, byxor

paper = dokument, tapet, tapetsera

paperback = broschyr

paperer = tapetserare

paper-hanger = tapetserare

paper-hangings = tapet

parachute = fallskärm

parade = parad

paradise = paradis

paraffin = paraffin

paraffin-oil = fotogen, petroleum

paragraph = paragraf

parallel = parallel

paralyse = förlama

parapet = balustrad

parasite = parasit, snyltdjur, snyltgäst, snyltväxt, tallricksslickare, parasit, snyltgäst, parasit, snyltväxt, snyltgäst, tallricksslickare

parcel = paket

pardon = benåda, förlåta, benådning, förlåtelse, nåd

parenthesis = spasm

parents = föräldrar

parents-in-law = svärföräldrar

parish = prästgård, socken, prästgård, socken

Parisian = parisare

park = park

parliament = parlament

parlour = salong

parrot = papegoja

parsley = persilja

part = andel, del, part, roll

Parthian = andel, del, part

partial = partisk

particular = särskild, speciell

partridge = rapphöna

party = anhang, fest, kalas, part, parti

passable = gångbar

pass away = avlida, dö

passenger = passagerare, trafikant

passion = glöd, passion

passionate = passionerad

passport = pass

paste = deg

pastor = präst, katolsk präst, kyrkoherde, pastor, prost, präst

patch = flicka

patch up = flicka

pate = huvud, huvud

patent = oktroj, patent

paternal aunt = faster

paternal grandfather = farfader, farfar

paternal grandmother = farmor

paternal grandparents = farföräldrar

paternal uncle = farbroder, farbror

path = bana, gång, stig, stråt

patience = tålamod

patient = tålig, tålmodig, patient

patriarch = patriark

patrol = patrull

patron = beskyddare

pattern = schema

pause = paus

pavement = gångbana, trottoar

pavilion = paviljong

paw = ben, fot, tass

pawn = pion, knekt, soldat

pay = betala, erlägga

pay attention = beakta

pay attention to = beakta, ta hänsyn till

payment = avbetalning, betalning, likvid

pay off = avbetala

pay the expenses of = bekosta

pea = ärt, ärta

peace = fred

peach = persika

peacock = påfågel

pear = päron

pearl = pärla

peasant = landsbo

peculiar = egendomlig, märkvärdig

pedal = pedal, trampa

pedestrian = fotgängare

peel = bark

peer = stirra

pelican = pelikan

pelvis = skål

pen = bläckpenna, fjäder, penna, plym, bläckpenna

pencil = blyertspenna

peninsula = halvö

pen-knife = fickkniv, fällkniv

pension = pension

Pentecost = pingst

people = folk

pepper = peppar

per = i

percent = procent

percentage = procent

perchance = kanhände, kanske, måhände, törhända

perform = göra, presentera, presentera

perfume = parfym

perhaps = kanhände, kanske, måhände, törhända

peril = fara, våda

period = period

periodical = tidskrift

periphery = periferi

perish = förgås

permanent = konstant

perplexed = oredig

persecute = förfölja

persecution = förföljande, förföljelse

Persian = perser

person = person

personal = personlig

personality = art, karaktär

personal number = personnummer

perspiration = svett

persuade = överbevisa, övertyga

pessimistic = pessimistisk

pestilence = pest

pet = kela

petrol = bensin

petroleum = fotogen, petroleum

phantom = gast, spöke

pharmaceutical = läkemedel, medicin

pheasant = fasan

phenomenon = fenomen

philosopher = filosof

phlegm = slem

phone booth = telefonhytt

phosphorus = fosfor

photograph = fotografera, fotografera

photographer = fotograf, fotograf

photography = fotografi

physical = kroppslig, lekamlig

physician = doktor, läkare

physics = fysik

piano = piano

pick = sticka, plocka

pick out = kora

pick up = avhämta, hala, församla, samla, fatta, ta, taga

picture = bild, figur, gestalt, målning, tavla

picture postcard = vykort

pie = tårta

piece = andel, del, part, bit

piece of furniture = möbel

pig = gris, svin

pigeon = duva, duva

pigeonhole = fack, yrke

pigmy = dvärg

pike = gädda

pile = hop, mängd, stack

pilgrimage = pilgrim

pill = piller

pillar = pelare, spalt

pillow = huvudgärd

pilot = lotsa, lots, lots, lots

pin = knappnål, nål

pine = fur, fura, pinie, pinje, tall

pineapple = ananas

pine-tree = fur, fura, pinie, pinje, tall

pink = nejlika

pioneer = pionär, pionjär

pious = gudlig

pip = korn

pipe = pipa, rör

pirate = pirat, sjörövare

pistol = pistol

pit = kärna

pitch black = becksvart

pitcher = kruka, stop

pity = ha medlidande, ha medlidande med, tycka synd om, medlidande, misskund

pivot = spindel

placard = affischera, affisch, anslag

place = ort, ort, lägga, ställa, sätta

place of birth = födelseort

place of worship = kyrka

plague = pest

plaice = rödspotta, rödspätta

plain = slätt, klar, tydlig

plan = projekt

plane = flygmaskin, platan, hyvla, hyvel

planet = planet

plane-tree = platan

plank = bräde, plank, tilja

plant = planta, plantera, plant

plaster of Paris = gips

plate = fat, fat, tallrik

platform = kaj, perrong, program, program

platinum = platina

platter = fat, fat

plausible = trolig, trovärdig, trovärdig

play = leka, spela, leka, spela, leka, spela, skådespel, teaterpjäs

plaza = torg

pleasant = angenäm, anslående, behaglig, trevlig, trevlig

please = varsågod, behaga

pleased = belåten, nöjd

pleasure = behag, fröjd

plot = intrig, komplott

plough = plöja, plog

pluck = plocka

plug = gnista, tändstift

plug in = ansluta

plum = plommen

plume = bläckpenna, fjäder, penna, plym, plym

plunder = roffa, råna, röva

plunge = dyka

pocket = ficka

poem = dikt

poet = diktare, skald

poetry = poesi

point out = uppvisa

poison = förgifta, gift

poisonous = ettrig, giftig

Poland = Polen, Polen

pole = grav, påle, stör, pol

police = polis

policeman = konstapel, poliskonstapel

police-station = polisstation

policy = politik

polish = glansslipa, polera

polite = artig, hövlig

politeness = artighet

political = politisk

politician = politiker, statsman

politics = politik

polyp = polyp

pond = damm

pool = para, bassäng

poor = arg, dålig, ful, illa, ond, slätt, stygg, arm, behövande, fattig, arm, fattig

pope = påve

poplar = poppel

poppy = vallmo

popular = populär

population = befolkning

porch = partvalv, veranda

porcupine = piggsvin

pork = fläsk

port = hamn

portable = portativ

portal = inträde, port

portent = varsel

porter = dörvakt, dörvaktare, portvakt, portvaktare, vaktmästare, bärare, stadsbud

portfolio = portfölj

port side = babord

Portuguese = portugis

position = position

possess = innehava, äga

possession = egendom

possible = möjlig

possibly = kanhände, kanske, måhände, törhända

post = affischera, påle, stör, ämbete, post

postage = porto

postage stamp = frimärke

postal code = postnummer

postcard = brevkort

poster = affisch, anslag

postman = brevbärare, postbud

post office = postkontor

post-paid = portofri

post up = affischera

pot = kanna

potato = potatis

pound = pund

pour = gjuta, hälla, stöpa

poverty = armod, fattigdom

powder = pulver

powerful = mäktig

practicable = gångbar

practical = praktisk, real, reell

practice = övning, praktik

practise = inöva, öva

praise = berömma, lova, prisa, beröm

prawn = räkna

pray = bedja

prayer = bön

preach = predika

preacher = predikant

precipice = avgrund, gap

precise = ackurat, noga, precis

precursor = varsel

preferably = hellre

pregnant = dräktig, havande, havande, dräktig

prejudice = fördom

preparation = beredelse, förberedelse

prepare = bereda, förbereda, tillaga, tillreda

presage = varsel

prescription = recept

presence = närvaro

present = gåva, present, skänk, presentera, närvarande

presentation = anbud, förslag

present with = presentera

preservative = preventivmedel

preserve = behålla, förvara, konservera

president = president

press = trycka, tryckpress

pressure = tryck

presume = anta

pretend = låtsas som om

pretext = förevändning, undanflykt, undflykt

prevent = förhindra, hindra

prey = fångst, kap

price = pris

pricey = dyr, dyrbar

pride = stolthet

primeval forest = urskog

primitive = primitiv

primrose = viva

prince = furste, prins

princess = furstinna

principality = furstendöme

principle = princip

print = trycka

prison = fängelse, fängelse, fängelse

privilege = privilegium

probable = sannolik, trolig, antaglig, sannolik, trolig

probably = troligtvis, troligtvis

problem = problem

procedure = förfäringssätt

proceed = processa

process = förfäringssätt, process

procession = procession

proclamation = förklaring, proklamation

produce = alstra, producera, realisera

product = alster, produkt

production = alstring

profess = bekänna, bikta, skrifta sig, bekänna

profession = profession

professor = professor

profile = profil

profit = profitera, vinst

profound = djup

programme = program, program

project = projekt

proletarian = proletär, proletär

promise = lova, löfte

prompt = ackurat, prompt

proof = bevis, gärd, prov

prop = stöd

propaganda = propagando

property = bondgård, gård, säteri, egenskap, egenskap, kvalitet, egendom, besittning

prophesy = varsla, varsla

prophet = profet, siare

proposal = anbud, förslag

propose = bjuda

prose = prosa

prosecute = förfölja

protect = beskydda, freda, skydda, värja, värna

protection = beskydd, beskärm

protégé = skyddsling

protégée = skyddsling

protest = protest

Protestant = protestant

prototype = urbild

proud = stolt

prove = bevisa

proverb = ordspråk

provided that = om, såvida, såvitt

province = landskap, län, provins

provincial = provinsiell

proximity = närhet

Prussian = preussare

psalm = psalm

pseudonym = pseudonym

psyche = psyke, själ

psychiatrist = psykiater, psykiatriker

psychiatry = psykiatri, själsläkekonst

psychic = psykisk

public = allmän, offentlig, publik, publik

publicity = propagando

public square = torg

publish = offentliggöra, publicera

publisher = förläggare, utgivare

pudding = pudding

pull = rycka, dra, draga, hala

pull down = slopa

pulpit = kateder

pulsate = pulsera

pulse = puls

pump = pumpa, pump

punctual = ackurat, prompt

punish = aga, bestraffa, näpsa, straffa

punishment = straff

puppet = docka

purchase = anskaffa, köpa, anskaffning, inköp, köp

purchase money = köpesumma

purchaser = köpare

pure = gedigen, idel, lutter, oblandad, pur, ram, ren, gedigen, idel, oblandad, pur

purge = luttra, rena, rengöra, rensa, sovra

purple = purpur

purse = börs, portmonnä

pursue = förfölja

pursuit = förföljande, förföljelse

push = puffa, stöta, knäck, puff, stöt, törn

put = lägga, ställa, sätta

put down = lägga, ställa, sätta

put in order = inreda

put on the stage = presentera

put out of countenance = förfärlig, hemsk

putty = kitt

put up with = lida, tåla

puzzle = gåta

puzzle over = grubbla

pyjamas = pyjamas

pyramid = pyramid

quadrangle = fyrhörning

quality = egenskap, egenskap, kvalitet

quarrel = gräla, tvista, gräl, kiv, tvist

quarter = kvarter

quarter of an hour = kvart

quash = förinta, förstöra

quay = kaj, perrong

queen = dam, dam, drottning, furstinna

question = fråga, spörsmål

quicksilver = kvicksilver

quit = lämna

quite = bra, hart, mycket, mäkta, alldeles

quiver = bäva, dallra, darra, skälva

quotation = anförande, anförande, citat

quotation mark = anföringstecken

quote = anföra, citera, anföringstecken

rabbi = rabbin

rabbit = kanin

rabies = rabies

raccoon = sjubb, sjubb

race = springa, ras

rack one's brains = grubbla

racoon = sjubb, sjubb

radiate = stråla

radio = radio

radish = rädisa, rättika

radius = radio, stråle

raffle = lotteri

raft = flotte

rag = lapp

ragout = ragu

railing = balustrad

railroad = järnväg

railway = järnväg

rain = regna, regn

rainbow = regnbåge, regnbåge

raincoat = regnrock

raise = uppfostra, hissa, upphisa, upphäva, upphöja

raise the alarm = alarmere

rake = kratta, räfsa, kratta, räfsa

ram = bagge, gumse, vädur

ranch = bondgård, gård, säteri

rancour = agg, agg, agg

rand = brädd, kant, marginal, remsa, ren, brädd, kant, marginal, remsa, ren

rank = rang, fil, kö, rad, räcka

rapier = värja

rare = rar, sällsam, sällspord, sällsynt

raspberry = hallon

rat = råtta

rate = rang, beräkna, taxera, uppskatta, värdera

rather = någorlunda, lite, litet, ju, hellre

ravine = bergklyfta

raw = okokt

ray = stråle, streck, strimla, strimma

razor = rakkniv

razor-blade = rakblad

reach = ernå

reaction = reaktion

reactionary = reaktionär

read = läsa

reading matter = lektyr

ready = färdig, redo, tillreds

real = faktisk, real, reell

reality = sanning

realization = begrepp

realize = begripa

really = sannerligen

rear-lamp = baklykta

rear-light = baklykta

reason = orsak, motiv

rebel = rebell

rebound = studsa

rebuke = missbilliga, förebrå, förevita

recall = ihågkomma, minnas

receipt = betalningsbevis, kontramärke, kvitto

receive = tacka ja till, anamma, bekomma, få, undfå

recess = paus

recipe = recept

recite = deklamera

recline = ligga

recognize = erkänna

recollect = ihågkomma, minnas

recollection = minne, hågkomst, minne

recommend = anbefalla, förorda, rekommendera, anbefalla, förorda, rekommendera

recommendable = rekommendabel

recommendation = anbefallning, förord, rekommendation

record = platta, skiva, förslag, rapport, utlåtande, inregistrera, registrera, register, rekord

records = arkiv

recover = hela

recovery = räddning

recruit = rekryt

rector = rektor

red = röd, röd, röd

reek = osa, stinka, stinka, dofta

reflect on = begrunda, besinna, betänka, övertänka

refusal = vägran

refuse = neka, vägra

regal = furstlig, konungslig

regard = betrakta, beskåda, kika, skåda, titta, beskåda, kika, skåda, titta, beskåda, kika, skåda, titta

régime = regim

regiment = regemente

region = gebit, område, trakt, ängd

register = inregistrera, registrera, register, anbefalla, förorda, rekommendera, rekommendera

regret = ångra

regrettable = beklaglig

regrettably = det var synd, tyvärr

regular = regelmässig

regularly = ofta

regulations = reglemente, statut

reindeer-sledge = ackja

reindeer-sleigh = ackja

reject = tacka nej till, neka, vägra

rejoice = fröjda, njuta

relate = berätta

related = anhörig, besläktad

relation = förhållande, relation

relations = släkt

relationship = släkt, släktskap

relative = anförvant, blodsfrånde, blodsförvant, frände, släkting

relatives = släkt

release = befria, fria

reliable = pålitlig, tillförlitlig

relief = lättnad, lättnad

relieved = lättad

religion = religion

religious = religiös, troende

relinquish = cedere

rely on = ha förtroende för, lita på, ha förtroende för, lita på

remain = förbli, förbliva, stanna

remainder = rest, slump

remarkable = anmärkningsvärd, märklig, märkvärdig

remedy = hela

remember = ihågkomma, minnas

remit = arbeställa

removal = flyttning

rent = hyra, lega, hyra

rental = hyra, lega

renter = hyresgäst

rent money = hyra

rent out = uthyra

repair = reparera, rätta

repay = återbetala, återgälda

repeat = upprepa

repentance = ruelse

repertoire = repertoar

replete = mätt

reply = svara, besked, genmäle, replik, svar

report = rapportera, förslag, rapport, utlåtande, bekantgörande, tillkännagivande

repose = rasta, rast, ro, vila

representation = figur, gestalt

representative = agent

reproach = förebrå, förevita, förebråelse

reproduction = reproduktion

reprove = förebrå, förevita

reptile = kräldjur, reptil

republic = republik

request = anmoda, ansöka, bedja, anmodan, bön

require = behöva

rescue = rädda

resemblance = likhet

resemble = likna

resentment = agg, agg, agg, agg

reservoir = bassäng

residence = boning, bostad

respect = ha respekt för, respektera, respekt, undseende

respiration = andhämtning, andning

respond = svara

responsibility = ansvar, ansvar

responsible = ansvarig, ansvarig

rest = rest, slump, rasta, rast, ro, vila

restaurant = restaurang

restrain = härska, regera

restraint = självbehärskning

restrict = avgränsa, begränsa

result = härstamma, resultat, resultat

retirement = pension

reveal = offentliggöra, publicera

revenge = hämnd

revolution = revolution

revolutionary = revolutionär

revolver = revolver

reward = belöna, belöning

Rhine = Rhen

Rhine-wine = renskt vin

rhino = noshörning

rhinoceros = noshörning

rhyme = rimma, rim

rhythm = rytm

rib = revben

rice = ris, risgryn

rich = rik

riddle = gåta

ride = rida, fara, åka

ridiculous = löjlig

rifle = gevär

right = korrekt

righteous = riktig

righteousness = rätt

rigid = styv

rim = brädd, kant, marginal, remsa, ren, brädd, kant, marginal, remsa, ren

ring = ring

riot = tumult

ripe = mogen

ripen = mogna

risk = riskera, våga, äventyra, risk

ritual = ritual

rival = rival

river = flod, flöde, ström, älv

road = bana, gång, stråt, väg

roam = irra

roar = råma

roar with laughter = gapskratta

roast = halstra, rosta

roastbeef = rostbiff

rob = råna, utblotta, bestjäla, roffa, råna, röva

robber = rånare, rövare

robe = klänning

rock = klippa

rocket = raket

roe = rådjur

rogue = niding, rackare, skurk

role = roll

rôle = roll

roll = bulle, semla, rulla

roller = cylinder

roller-blind = rullgardin

rolling in money = stenrik

Roman = romersk, roman, romare, romare, romersk, romare

Romania = Rumänien

Romanian = rumänsk

Rome = Rom

roof = tak

room = utrymme, gemak, kammare

rooster = tupp

root = rot

rope = lina, rep, sladd, snodd, snöre, streck

rose = ros

rostrum = tribun

rotten = rutten, skämd

rough = ovänlig, snäsig

round = rund, runda, kring

round off = runda

route = gång, stråt, väg

routine = rutin

row = fil, kö, rad, räcka

rowan berry = rönnbär

row-boat = roddbåt

rowing-boat = roddbåt

royal = furstlig, konungslig

rub = gnida, gno, gnugga, riva

rubber = gummi, kautschuk, kondom

ruby = rubin

rucksack = ryggsäck

rudder = styre, roder, styre

rude = gensvarig, oartig, oblyg, oförsynt, ohövlig

rudiments = alfabet, alfabet

ruin = ruinera, ruin

rule = härska, regera

ruler = linjal, härskare

rules = reglemente

Rumanian = rumänsk

rumor = rykte

rumour = rykte

rump = stjärt

run = springa, kila, raka

run away = fly, rymma

run for election = söka

Russia = Ryssland, Ryssland

Russian = rysk, ryss

rust = rosta, rost

rusty = rostig

rye = råg

Sabbath = sabbat

sack = säck, väska, säck, väska

sacrament = sakrament

sacred = helig

sacrifice = offra

sad = ledsen, sorgsen, ledsen

saddle = sadel

sadness = bedrövelse, bedrövelse, förtrytelse, grämelse

safety = behåll, behåll

safety-pin = säkerhetsnål, säkerhetsnål

safety pin = säkerhetsnål

sagacious = klok, vettig

sage = klok, vettig

sail = segla, segel

sailor = sjöman

saint = helgon

salad = salad, sallat

salamander = salamander

salary = arvode, avlöning, lön, sold

sale = försäljning

sales activity = marknad

saliva = dregel, saliv, spott

salivate = dregla

sallow = glåmig

salmon = lax

salon = salong

salt = salt

salt water = saltvatten

salty = salt

salute = hälsa

salvage = räddning

salvation = räddning

Salvation Army = frälsningsamé

sample = mönster, provbit

sanctuary = helgedom

sanctum = helgedom

sand = sandig, sand

sand- = sandig

sandal = sandal

sandbank = bank, sandbank

sap = saft

sarcastic = sarkastisk

sardine = sardin, sardin

Sassenach = engelsman

satisfied = belåten, nöjd, mätt

Saturday = lördag

sauce = spad, sås

sauna = badstuga, bastu

sausage = korv

savage = ostyrig, vild, vildsint

save = rädda, spara

saw = såga, såg

say = säga

say goodbye = säga adjö, säga adjö till

say goodbye to = säga adjö, säga adjö till

say yes = bejaka, jaka

scaffold = schavott

scale = fjäll

scandal = anstöt, förargelse, förtrytelse, harm, förtal, skandal

Scandinavia = Norden, Skandinavien, Norden, Skandinavien

Scandinavian = nordisk

scar = ärr

scarcely = knappast, knappt, näppeligen

scatter = gjuta, hälla, stöpa

scene = scen

scenery = landskap

scent = doft

sceptre = scepter, spira

schedule = kommunikationstabell, tidtabell

scheme = projekt, schema

school = skola

science = vetenskap

scientific = vetenskaplig

scientist = vetenskapsman

scissors = sax

scold = förebrå, förevita

Scot = skotte

Scotland = Skottland

Scotsman = skotte

Scottish = skotsk

scrap = lapp

scratch = klå, klösa, krafsa, riva

scream = hojta, skria, skrika, skråla

screw = skruva, skruv

screwdriver = skruvmejsel

scuffle = batalj, kamp, slag, slagsmål, strid

sculptor = bildhuggare, skulptör

scythe = lie

sea = hav, sjö

sea-dog = säl

seagull = fiskmås, fiskmåse, mås, måse

seal = säl, säl

seaside = kust

season = säsong, årstid

seat = sittplats

seaweed = alg

second = andra, andre, annan, sekund

secret = dold, hemlig, lönnlig

secretary = sekretarere

sect = sekt

section = fack, yrke, sektion

secure = befästa, fästa

security = behåll

seduce = förföra, förleda

see = möta, se, skåda, skönja, titta

seed = frö

seek = leta, söka

seem = synas, tyckas

self = själv

self-command = självbehärskning

self-confidence = självförtroende

self-conscious = blyg, brydd, förlägen

self-control = självbehärskning

self-possession = självbehärskning

self-reliance = självförtroende

sell = avyttra, försälja, sälja

Semitic = semitisk

send = sända

sender = adressant, adressant

sense = begrepp

sentence = mening, sats, döma

separate = särskild, dela

September = september

Serb = serbisk

serenade = serenad

serf = träl

sergeant = sergeant

series = serie

serious = viktig, allvarlig

sermon = predikan

serpent = orm, snok

servant = städerska, städhjälp, tjänarinna, tjänstflicka, betjänt, dräng, tjänare

service = tjänst

set = apparat, flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp, serie

set straight = göra besviken

settlement = koloni

seven = sju

seventeen = sjutton

seventeenth = sjuttonde

seventh = sjunde

seventy = sjutti, sjuttio

several times = alltemellanåt, emellanåt, ibland

sew = sy

sewer = avlopp, kloak

sex = kön, sex

sexual = sexuell

shack = barack, hydda, hytt

shade = skugga, skugga

shadow = skugga, skugga

shallop = slup

shallow = grund

shame = blygsel, nesa, skam

shamrock = klöver, väppling

shanty = barack

shape = bilda, dana, forma, formera

share = aktie, dela, andel, del, part, portion

shark = haj

sharp = amper, egg, gräll, gäll, skarp, amper, egg, gräll, gäll, skarp, amper, egg, gräll, gäll, skarp

sharpen = skärpa, slipa

sharpness = skärpa

shatter = krossa

shave = raka

shawl = schal

she = hon

sheaf = knippa, knyte, packe

she-ass = åsninna

she-bear = björnhona, björninna

shed = barack, kram, gjuta, hälla, stöpa

sheep = får

sheet = blad

she-goat = get

shell = snäcka, bark

shelter = kasematt

she-wolf = lupin, varghona, varginna, vargböna, varghona, varginna

shield = skylt

ship = fartyg, skepp

ship's boat = slup

shirt = skjorta

shiver = bäva, dallra, darra, skälva

shoe = sko

shoe-lace = skoband

shoo = driva, fösa

shop = affär, butik, handelsbod, shoppa

shopkeeper = butiksinnehavare

shopping street = affärsgata

shore = strand, kust

short = gen

shortage = brist, lyte, saknad

shortcoming = brist, lyte, saknad

shorthand = snabbskrift

short pants = knäbyxor

shorts = knäbyxor

short-sighted = kortsynt, närsynt

short story = novell

should = böra, må, måste

shoulder = axel, skuldra

shout = hojta, skria, skrika, skråla, skri, skrik

show = uppvisa, skådespel, spektakel

shower = duscha, dusch

shrew = ragata

shrub = buske, buske

shuffle = blanda, sammanblanda

shy = blyg, brydd, förlägen

shyness = blyghet, bryderi, förlägenhet

Siberia = Siberien

Siberian = siberisk

siblings = syskon

Sicily = Sicilien

sick = dålig, sjuk

side = flank, kant, sida, part, parti

sideboard = skåp

sidewalk = gångbana, trottoar

side-way = avtagsväg, avväg

siege = belägring

sieve = sikt, sil, såll

sift = harpa, sikta, sålla

sigh = sucka

sight = anblick, anseende, vy

sign = varsel, bevis, gärd, prov, signal, tecken, skriva, teckna, underskriva, underteckna

signal = signal, tecken

signature = namnteckning, underskrift

sign-board = skylt

signify = beteckna, betyda, teckna

silent = tyst

silhouette = silhuett

silk = av siden, siden, silke

silk- = av siden

silken = av siden

silkworm = silkesmask

sill = tröskel

silver = silver

similar = liknande

similarity = likhet

simple = simpel

simplify = förenkla

sin = synda, synd

since = alltifrån, av, efter, alltifrån, av, efter, alltifrån, efter

sinew = sena

sinful = syndig

sing = sjunga

singer = sångerska, sångare

singing = sång

single = ogift, ensamstående

sink = sjunka

sir = herr

sister = syster

sister-in-law = svägerska

sit = häcka, ruva, sitta

sitting-room = salong

situation = situation

six = sex

sixteen = sexton

sixteenth = sextonde

sixth = sjätte

sixtieth = sextionde

sixty = sexti, sextio

size = omfång, storhet, storlek, storhet, storlek, storlek

skeleton = benrangel, skelett, benrangel, skelett

skeptical = klentrogen

skin = päls, hud, skinn, skinna

skinflint = gnidare, knusslare

skirt = kjol, kjortel

skull = hjässa, huvudskål, skalle

sky = himmel, sky

slander = bakdanta, baktala, förtala, häda, nedsvärta, förtal

slaughterhouse = slakthus

slave = slav, träl

Slavic = slavisk

slay = avliva, avrätta, dräpa

sleep = sömn

sleeping-accomodation = sängplats

sleeping-car = sovvagn

sleeping-place = sängplats

sleeve = ärm

slender = smal, tunn, smäcker, smärt

slim = smäcker, smärt

slime = dy, mudder, gyttja, slam, sörja

slip = glida, slira

slipper = toffel

slippery = hal, halkig

slogan = devis

sloop = slup

sloth = trögdjur

slow = långsam, trög

sly = fiffig, illmarig, klipsk, klyftig, knepig, knipslug, slug

smack = smacka

small = liten

smallpox = koppor

smart = fiffig, illmarig, klipsk, klyftig, knepig, knipslug, slug

smash = krossa

smell = osa, stinka, dofta, doft

smell bad = osa, stinka, stinka

smile = le, mysa, småle, leende, småleende

smith = smed

smoke = ryka, röka, rök

smokers = rökkupé

smokestack = skorsten

smooth = flack, jämn, glatt

smuggle = smuggla

snail = snigel, snäcka

snake = orm, snok

sneeze = nysa

snow = snö

snowdrop = snödroppe, snödroppe

snow white = snövit

so = alltså, jo, ändock, ändå, sålunda, sålunda, sålunda

soap = såpa, tvål

so ... as = lika ... som

sobriquet = binamn, vedernamn

social = social, social

socialism = socialism

society = klubb, samhälle, samliv, sammanlevnad

sock = socka, strumpa, strumpsocka

sofa = kanapé, sofa

soft = söt, len, mjuk, mör, vek

soften up = lena

softness = vekhet

soil = jord, förorena, nedsmutsa, orena, smutsa, jord

soiled = smutsig

solair = solig

soldier = knekt, soldat

sole = fotsula, ensam, sjötunga, tunga

solely = bara, blott, endast

solicitor = advokat, sakförare, advokat, sakförare

solitary = ensam

soloist = solist

so long = adjö så länge, hej så länge, vi ses

solve = lösa

some = någorlunda, någon, somliga

somebody = någon

someone = någon

some one = någon

something = någonting, något

sometime = någonsin

sometimes = alltemellanåt, emellanåt, ibland

somewhat = någorlunda

somewhere = någonstans, någonstädes

son = son

sonata = sonat

song = visa

son-in-law = måg, svärson

soon = snart

soot = sot

sorcery = trolleri, häxeri

sorrel = syra

sorrow = bedrövelse, bedrövelse, förtrytelse, grämelse

sorrowful = ledsen

sort = sort

sound = ljuda, låta, tona, ljud

sound the alarm = alarmere

soup = soppa

sour = surna, ovänlig, snäsig

source = brunn

south = sydlig, södra, söder, syd

South America = Sydamerika

southern = sydlig, södra

sovereign = suverän, suverän

Soviet Union = Sovjetunionen

sow = so, så

spa = badort, brunn

space = utrymme

spaceman = rymdpilot

spacious = rymlig, vid

spade = gräva, skyffel, spade, spade

Spain = Spanien

Spaniard = spanjor

spare = spara

spare time = ferier, semester

spark = gnista

spark plug = gnista, tändstift

sparrow = sparv, gråsparv, tätting

speak = tala

speaker's platform = tribun

spear = lans, spjut

special = särskild, speciell

speciality = fack, yrke

specimen = mönster, provbit

spectacle = skådespel, spektakel

spectacles = glasögon

speechless = stum

speed = fart, hastighet, tempo

speed-limit = hastighetsgräns

speed limit = hastighetsgräns

spell = stava

sphere = sfär

spider = spindel

spiderweb = spindelväv

spinach = spenat

spine = ryggrad, ryggrad, ryggrad

spinster = fröken

spiral = spiral

spirit = anda

spiritualism = spiritism

spite = agg

Spitsbergen = Spetsbergen

splinter = splittra, sticka

split = klyva

sponge = svamp

sponger = parasit, snyltdjur, snyltgäst, snyltväxt, tallricksslickare, snyltgäst, tallricksslickare

spoon = sked

sporadic = sporadisk

sport = idrott, sport

sportsman = sportsman

spot = ort, fläck

spray gun = pistol

spring = brunn, vår, hoppa, skutta

springtime = vår

spruce = gran

spruce-fir = gran

spy = snoka, speja, spionera, kunskapare, snok, spejare, spion

square = fyrkant, kvadrat, torg

square decametre = flock, grupp, hjord, koppel, svärm, tropp, trupp

square metre = kvadratmeter

squatter = husockupant

squeeze = trycka

squirrel = ekorre

stab = sticka

stack = stack

stage = station

stage-manager = regissör

staid = allvarlig

staircase = trappa

stairs = trappa

stake = påle, stör

stalk = strå, strå, stjälk, strå

stallion = hingst

stamp = frimärke

stamped = portofri

stanchion = påle, stör

stand = kram

standard = standar

staple = spasm

star = stjärna

stare = stirra

starling = stare

start = begynna, börja, begynna, börja, begynnelse, början, begynnelse, början

state = hävda, påstå, betyga, förklara, stat

statement = förklaring

statement of policy = program, program

station = station

statistics = statistik

statue = bildstod, staty

statute = statut

stay = förbli, förbliva, stanna

stay over = förbli, förbliva, stanna

steak = biff, biffstek

steam = dunst, imma

steel = stål

stem = strå, stam

stench = stank

stenography = snabbskrift

step = steg

steppe = stepp

sterile = steril

stew = ragu

stick = stav, stång, limma, klibba

stiff = ceremoniell, styv

still = desslikes, ännu

sting = sticka, gadd

stingy = girig, njugg

stink = osa, stinka, stinka

stipulation = kondition

stock exchange = börs

stocking = strumpa

stoic = stoisk

stoical = stoisk

stomach = mage

stomach ache = knip, magknip

stone = sten-, stenig, sten

stone-cutter = stenhuggare

stonemason = stenhuggare

stop = station

storage battery = batteri

storage room = förvaringsställe

store = affär, butik, handelsbod

storey = våning

stork = stork

storm = storma, storm

story = våning, historia, berättelse, historia

stove = kamin, spis

straight = rak, rät

straightedge = linjal

straightforward = simpel

strait = sund

strange = främmande, egendomlig, märkvärdig

stranger = främling, utbörding

strangle = strypa

straw = halm

strawberry = jordgubbe

stream = ström, bäck, å, bäck, å

street = gata

streetcar = spårvagn

strength = kraft, styrka

stress = accent

stride = steg

strike = banka, drabba, slå, knacka, strejka, strejk

striking = påfallande

string = sena, lina, rep, sladd, snodd, snöre, streck

strip = streck, strimla, strimma

stripe = streck, strimla, strimma

stroke = smeka, smeka, smek, smek

stroll = promenad, spatsertur, promenera, spatsera

strong = kraftfull, kraftig, stark

struggle = kämpa, slåss, strida, batalj, kamp, slag, slagsmål, strid

student = student

studio = ateljé

study = studera, studera, studie, studium

stumble = snava, snubbla

stupid = dum

sturgeon = stör

sty = stia

style = stil

subject = subjekt, tema

subscribe = abonnera

subscriber = abonnent

subscribe to = abonnera

subscription = abonnemang

subsidy = subsidier

substantive = substantiv

subterfuge = knep, konstgrepp

subtle = subtil

suburb = förort, förstad

subway = tunnelbana

success = framgång

such = sådan, sålunda

such a = hur, huru, liksom, såsom, sådan

such as = hur, huru, liksom, såsom, hur, huru, liksom, såsom

suck = suga

sudden = plötslig

suffer = lida

sugar = socker

sugarbowl = sockerskål

sugar-bowl = sockerskål

sugar-cane = sockerrör

suggest = utpeka, bjuda

suggestion = suggestion

suit = klädedräkt, kostym

sulphur = svavel

sum = belopp, summa

summer = sommar

summon = kalla, ropa

sun = solig, sol

sun- = solig

sunbeam = solstråle

Sunday = söndag

sunflower = solros, solros

sunrise = soluppgång

sunset = solnedgång

superficial = grund

superior = överman

superstition = skrock, vantro, vidskepelse, övertro

superstitious = vantrogen, vidskeplig

supervise = besiktiga, kontrollera

supper = aftonmåltid

supply = avleverera, leverera

support = stödja, stöd

supporter = partigängare

supporters = anhang

suppose = anta

sure = given, säker, trygg

surely = ju

surgeon = kirurg, kirurg

surgical = kirurgisk, kirurgisk

surgical operation = operation

surly = ovänlig, snäsig

surmise = anta

surname = efternamn, släknamn, tillnamn

surpass = överstiga, överträffa

surprise = förvåning, förundran, förvåning, undran, överraskning

surround = kringgå, omgiva

suspect = misstro, anta

suspicion = misstro, misstroende, otro, aning, antagande, misstanke

suspicious = misstrogen, otrogen, antaglig

sustain = stödja

sustained = konstant, oupphörlig

swallow = svala

swamp = kärr, moras, sump, träsk

swan = svan

swarm = svärm

swear = svära, svära

sweat = svettas, transpirera, svett

Swede = svensk

Sweden = Sverige, Sverige

Swedish = svensk, svenska

Swedish language = svenska

sweep = sopa

sweet = söt

swim = simma

swimming-bath = bassäng

swimming-pool = bassäng

swimming trunks = simbyxor

swindle = bedrägeri, svek

swine = gris, svin

swing = svinga

Swiss = schweizisk, schweizare

Switzerland = Schweiz

swoon = svimma

sword = svärd, värja

sycamore = lönn, platan

syllable = stavelse

symbol = symbol

symmetric = symmetrisk

sympathetic = anslående, sympatisk

sympathy = sympati

symphony = symfoni

synagogue = synagoga

syrup = sirap

system = system

systematic = systematisk

table = tabell, bord

table-cloth = bordduk, duk

tablet = tabell

tabulation = tabell

tail = stjärt, svans

tail-light = baklykta

tailor = skräddare

take = tacka ja till, fatta, ta, taga

take account of = ta hänsyn till

take along = medbringa

take down = slopa

take in = tacka ja till

take into account = ta hänsyn till, betrakta

take leave = säga adjö, säga adjö till

take leave from = säga adjö, säga adjö till

take offence at = reta sig på

take over = anskaffa, köpa, anskaffa, köpa

taking = anskaffning, inköp, köp

taking over = anskaffning, inköp, köp, anskaffning, inköp, köp

tale = berättelse, historia

talent = begåvning, gåva, talang, begåvning, gåva, talang

talk = tala

talkative = språksam

tame = tam

tangerine = mandarin

tangle = kaos, oordning, trassel

tank = behållare

tapestry = tapet

tar = tjära

tart = tårta

taste = smaka, smak, smaka

tasteless = smaklös

tasty = läcker, smakfull, smaklig

tax = taxera, taxa, tribut

taxi = droskbil, hyrbil

tea = te

teach = undervisa

teacher = lärarinna, lektor, lärare

tea-pot = tekanna

tear = tår

technical = teknisk

technics = teknik

technique = teknik

teeth = bett

teetotaller = absolutist

telegram = telegram

telegraph = telegrafera, telegraf

telephone = anropa, telefonera, telefon

telephone booth = telefonhytt

telephone kiosk = telefonhytt

television = television, TV

tell = säga, befalla, påbjuda, berätta

tell a lie = ljuga

temper = humor, humör, humör

temperature = temperatur

temple = tinning, tempel

tempt = förföra, förleda

temptation = förförelse

ten = tie, tio

tenant = hyresgäst

tendency = håg

tender = söt, presentera, presentera, bjuda, anbud, förslag

tenderness = vekhet

tendon = sena

tend to = ansa, sköta, vårda

tenor = tenor

tenth = tionde

term = term

terminate = fullborda, ända

term of abuse = skällsord

terms = kondition

terrace = terrass

terraced house = radhus

terrace house = radhus

terrain = terräng

terrible = förfärlig, förskräcklig, gräslig, hemsk

territory = mark

terrorism = terrorism

test = examen, undersökning, bepröva, försöka, probera, prova, bemödande, försök

testament = testamente

testify = attestera, betyga

testimony = attest

Teutonic = germansk

text = text

textile = väv

than = än

thank = tacka

thank for = tacka för

thankful = tacksam, tacksam

thankless = otacksam

thanks = tack, tack ska du ha, tack tack

thank you = tack ska du ha, tack tack

thank you very much = tack så mycket

that = vad, som, vem, vilken, sålunda

that kind of = sådan

that's all right = det gör ingenting, för all del, ingen orsak, det gör ingenting, för all del, ingen orsak

that's okay = det gör ingenting, för all del, ingen orsak, det gör ingenting, för all del, ingen orsak

that's too bad = det var synd, tyvärr

that way = sålunda, dit

thaw = töväder

the Antarctic = Sydpolen

the Arctic = Nordpolen

theatre = teater

theatre play = skådespel, teaterpjäs

the Dustman = Jon Blund

theft = stöld, tjuvnad

their = sin, sitt

theme = tema

then = alltså, jo, ändock, ändå

the Netherlands = Nederländerna

theory = teori

the power of suggestion = suggestion

there = dit, där, där

therefore = alltså, jo, ändock, ändå

thermometer = termometer

the Sandman = Jon Blund

these days = nutida, nuvarande

the Ukraine = Ukraina

thick = diger, fet, tjock

thickness = tjockhet, tjocklek

thief = tjuv

thigh = höft

thin = smal, tunn

thing = objekt

think = anse, tycka, tänka, begrunda, besinna, betänka, övertänka

think about = begrunda, besinna, betänka, övertänka

third = tredje

thirst = törst

thirsty = törstig

thirteen = tretton

thirteenth = trettonde

thirty = tretti, trettio

this evening = i afton

this way = hit

thither = dit

thorn = tagg, torn, törne

thou = du, ni, du, ni, du, ni

though = ehuru, ehuruväl, fastän, om än

thought = tanke

thousand = tusen, ett tusen

thread = garn, tråd

threat = hot, hotelse

threaten = hota

three = tre

threshold = tröskel

thrifty = njugg, sparsam

throat = strupe

throb = pulsera

throne = tron

through = per, färdig, redo, tillreds, på, genom, igenom

throw = kasta, vräka

throw up = kräkas, spy

thrush = talltrast, trast

thrust = puffa, stöta

thumb = tumme, tumme

thunder = tordön, åska

Thursday = torsdag

thus = sålunda, sålunda

ticket = biljett

tidy = inreda

tie = binda, snöra

tie up = binda, snöra

tiger = tiger

tile = häll, kakel

till = kassa, inpå, intill, tills

tillage = jordbruk, lantbruk, åkerbruk

timber = trä

time = gång, timme, tid

time off = ferier, semester

time-table = kommunikationstabell, tidtabell

timidity = blyghet, bryderi, förlägenhet

tin = tenn

tiny = liten

tip = tipp, betjäningsavgift, dricks, drickspengar

tired = trött

tired out = genomtrött, uppgiven

title = titel

titmouse = mes

to = på, till

toad = padda

toast = halstra, rosta

tobacco = tobak

toe = tå

toga = toga

together = ihop, tillsammans, samman, tillhopa

toilet = avträde, klosett, toalett

toilet-paper = toalettpapper

token = bevis, gärd, prov, signal, tecken

tolerant = tolerant

tolerate = tåla

tomato = tomat

tomb = graf

tone = ton

tongue = tunga, språk, tungomål

too = också, alltför

tool = instrument, tyg, verktyg

too much = alltför

tooth = tand

toothache = tandvärk

tooth-brush = tandborste

tooth-paste = tandkräm

toothpick = tandpetare

topgallant mast = braxen

topic = tema

torch = bloss, fackla, marschall

tortoise = sköldpadda

torture = martera, pina, plåga, tortera, marter, pina, tortyr

torturer = bödel

to some extent = någorlunda

total = total

total abstainer = absolutist

touch = beröra, beröring

tourist = turist

tourist agency = resebyrå

toward = på, till, angående

towards = på, till, angående, kring

tower = torn

town = köping, stad

town-hall = rådhus

town hall = rådhus, stadshus

toy = leksak

trade = handla, affär, handel, handla, affär, handel

tradition = praxis, tradition

traditional = hävdvunnen

traffic = trafik

train = järnvägståg, järnvägståg

tram = spårvagn

transformation = ändring, förändring

transgress = synda

transgression = synd

translate = översätta

translation = översättning

transmit = sända

transport = befordra, forsla, frakta, transportera, befordran, transport

travel = fara, åka, fara, färdas

travel agency = resebyrå

traveller = resande, trafikant

treacherous = förrädisk

treasure = skatt

treat = behandla, traktera

treatment = behandling

tree = träd

trefoil = klöver, väppling

tremble = bäva, dallra, darra, skälva

triangle = trehörning, triangel

triangular = trehörnig, triangulär

trick = knep, konstgrepp

trickery = knep, konstgrepp

trip = färd, resa

triple = trefaldig

trite = banal

triumph = triumfera, triumf

tropical = tropisk

trouble = svårighet, problem

trousers = benkläder, byx, byxa, byxor

trout = forell

truck = lastbil, lastbil

true = sann

truly = sannerligen

trumpet = trumpet

trunk = kappsäck, koffert, stam

trust = ha förtroende för, förtroende, tillit, ha förtroende för

trust in = ha förtroende för, lita på, ha förtroende för, lita på

trustworthy = pålitlig, tillförlitlig

truth = sanning, sanning

try = bepröva, försöka, probera, prova

tub = kar

tube = rör, ventil

tuberculosis = tuberkulos

Tuesday = tisdag

tug = rycka, dra, draga, hala

tulip = tulpan

tummy = buk

tummy ache = knip, magknip

tumult = tumult

tune = låt, melodi, trall

tunnel = tunnel

tup = bagge, gumse, vädur

Turk = turk

turkey = kalkon

turn = vrida, vända, vända, fil, kö, rad, räcka

turn around = vrida, vända

turn away = avskicka

turn round = vrida, vända

turn to good account = nyttja

TV = television, TV

twelfth = tolfte

Twelfth-night = trettondag

twelve = tolv

twentieth = tjugonde

twenty = tjugo, tjugu

twenty-one = tjugoen, tjugoett

twig = ris

twilight = halvdager, skumrask, skymning

twins = tvilling, tvillingar

two = tu, tvenne, två

two hundred = två hundra

type = typ

typewriter = skrivmaskin

typical = typisk

tyrannize = tyrannisera

tyrant = tyrann

udder = juver, spene

ugly = ful, ful

Ukraine = Ukraina

umbrella = paraply

un- = o-, -lös

unarmed = vapenlös

unbearable = odräglig

uncertain = oviss

uncle = farbror, farbroder, morbroder, morbror, morbroder, morbror, farbroder, farbror

unclean = smutsig

unconscious = medvetslös

uncooked = okokt

uncover = upptäcka

under = under

under age = minderårig, omyndig, underårig

underground = tunnelbana, underjordisk

underneath = nedan, nere, under, nedan, nere, ned, nedvänd, ner

underpants = underbyxor

understand = begripa

understandable = begriplig, fattlig

undulate = bölja

unemployed = arbetslös

unfortunately = det var synd, tyvärr

ungrateful = otacksam

unhappy = olycklig

uniform = uniform

unimportant = oviktig

unintelligible = obegriplig, ofattlig

unintentional = oavsiktlig

union = union

unique = unik

unite = ansluta, ena

United States of America = Förenta staterna, USA

unity = enhet

universal = universal, universell

universality = allmänhet

universe = allt, världsalltet, världrymd

university = universitet

unkind = ovänlig, snäsig

unknown = obekant, okänd

unmarried = ogift

unmarried woman = fröken

unpack = uppacka

unpleasant = ovänlig, snäsig

unreliable = opålitlig

unripe = omogen

unripe fruit = kart

unthankful = otacksam

until = inpå, intill, tills

untrue = osann

unusual = ovan

up = upp, uppåt

uphill = upp, uppåt

upon = på, emot, inemot, mot, om, över, på

upset = oredig

upstairs = uppe, upptill

upwards = upp, uppåt

urban = stadslik

us = oss

USA = Förenta staterna, USA

US citizen = amerikan

use = använda, begagna, bruka, begagnande, bruk

used to = bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig

useful = nyttig

use up = utnöta, förbruka, förbruka

USSR = Sovjetunionen

usual = bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig, allmän

usually = gemenligen, merendels

usurp = ockupera

uterus = livmoder

utilize = nyttja

vacation = ferier, semester, ferier, semester

vaccinate = vaccinera

vaccine = vaccin

vacuum-cleaner = dammsugare

vacuum cleaner = dammsugare

valiant = behjärtad, tapper

valley = dal, däld

value = valör, värde

valve = ventil

vampire = vampyr

vanilla = vanilj

vapor = dunst, imma

vapour = dunst, imma

varnish = fernissa

vary = variera

vase = vas

vast = rymlig, vid

vat = kar

vegetable = grönsaker

vehicle = fordon, åkdon

veil = dok

vein = åder, ådra

vend = avyttra, försälja, sälja

vengeance = hämnd

venture = riskera, våga, äventyra

veranda = veranda

verb = verb

verdict = dom

verify = besiktiga, kontrollera

vermin = ohyra

vermouth = vermut

very = bra, hart, mycket, mäkta

very much = bra, hart, mycket, mäkta

vessel = skål, stop, så, urna, vas, fartyg, skepp

vest = skjorta

vibrate = dallra

vicar = präst, katolsk präst

victim = slaktoffer

victor = besegrare

view = anblick, anseende, vy, utsikt, vy, beskåda, kika, skåda, titta, beskåda, kika, skåda, titta

viewpoint = synpunkt

vigour = kraft, styrka

viking = viking

vile = nedrig

village = by

villain = träl

vine = vinstock

vinegar = ättika

violet = viol

violin = violin

viper = huggorm

virgin = jungfrulig, jungfru

virginal = jungfrulig

visa = visum

visé = visum

visible = skönjbar, synlig

visit = besök, visit

visitor = besökande

vixen = ragata, rävhona

viz. = nämligen

vocabulary = ordbok

voice = mål, röst, stämma, mål, röst, stämma, röst

void = tom

volcano = vulkan

Volt = volt

volume = volym, volym

voluntary = godvillig, självmant, gärna

vomit = kräkas, spy

vote = rösta, rösta, mål, röst, stämma, mål, röst, stämma

vowel = självljud

voyage = färd, resa

vulgar = trivial

vulture = gam

wadding = vadd

wade = vada

waffle = våffla

wage = arvode, avlöning, lön, sold

wager = tippa

wages = arvode, avlöning, lön, sold

wage war = kriga

wait = forvänta, vänta, vänta sig

waiter = kypare, vaktmästare

wait for = forvänta, vänta, vänta sig

waiting-room = väntrum, väntsal

waiting room = väntrum, väntsal

wake = väcka, vakna

wake up = väcka, vakna

walk = gå, löpa, promenad, spatsertur

wall = mur, vägg

wall covering = tapet

wallet = börs, portmonnä

Walloon = vallon

wall-paper = tapet

walnut = valnöt

wander = irra

want = behov, förnödenhet, längtan, önskan, vilja

war = krig

wardrobe = garderob, klädskåp

warehouse = magasin

wares = vara

warlike = krigisk

warm = hjärtlig, hjärtlig, hjärtlig, hjärtlig, varm

warmth = värme

warn = varna, varsko, åtvarna

warrant = garantera

warrior = krigare, militär

wart = vårta

wash = tvätta, tvätta

washing-accomodation = tvättrum

washing-bear = sjubb, sjubb

wash-place = tvättrum

wash-room = tvättrum

wasp = geting

waste = slösa, öda, ödsla, slöseri

watch = armbandsur, klockarmband, klocka, ur, klocka, ur, beskåda, kika, skåda, titta, beskåda, kika, skåda, titta

watchmaker = urmakare

watch out for = beakta

watch over = vakta

watchword = devis

water = vatten

water-bottle = fältflaska

water-closet = wc

water-colour = akvarell

waterfall = kaskad, vattenfall, kaskad, vattenfall, kaskad, vattenfall

waterlily = näckros

wave = bölja, svinga

wave about = svinga

wax = vax

way = bana, vana, maner, sätt, gång, stråt, väg

way out = utgång

weak = klen, svag

wealth = rikedom

wealthy = rik

weapon = vapen

wear = bära

wear out = utnöta

weasel = mård, vessla, vessla

weather = väder

weave = väva

wedding = bröllop

wedding-feast = bröllop

wedding-party = bröllop

Wednesday = onsdag

week = vecka

week-end = veckoslut

weep = grina, gråta

Wee Willie Winkie = Jon Blund

weight = vikt

welcome = välkommen

well = bra, väl, bläckhorn, nå, nåväl, sund

well-known = bekant, känd, veterlig

well-mannered = artig, hövlig

well-off = rik

well then = nå, nåväl

wench = flicka, jänta, mö, tös

west = väst, väster, väster

western = västlig, västra

West Indies = Västindien

wet = våt

whale = val, valfisk

wharf = kaj, perrong

what = vad, vad

what a = hur, huru, liksom, såsom

what a pity = det var synd, tyvärr

wheat = vete

wheel = hjul

when = när, när, när, när, när

whence = varifrån

where = vart, varthän, vart, varthän, vart, varthän, var, där, var

where ... to = vart, varthän, vart, varthän, vart, varthän

which = som, vem, vilken, som, vem, vilken

which one's = vars

while = tid

whim = hugskott, kapris, nyck

whisper = tissla, viska

white = blank, vit, hvit, blank, vit, vit

whither = vart, varthän, vart, varthän, vart, varthän

Whitsunday = pingst

who = som, vem, vilken

whole = hel

wholly = alldeles

whore = hora, sköka

whose = vars

wide = rymlig, vid

widow = änka

widower = änkeman, änkling

width = bredd, vidd, bredd

wife = hustru, maka, äkta maka

wig = peruk

wild = ostyrig, vild, vildsint

wild boar = vildsvin

wild duck = and

will = testamente, vilja

willing = gärna

willingness = vilja

willow = pil, vide

win = förtjäna

wind = vind

window = fönster

wine = vin

wing = vinge

win over = besegra

winter = vinterlig, vinter

winter- = vinterlig

wipe out = utplåna

wireless = radio

wisdom = klokhet, visdom, vishet

wise = klok, vettig

wish = önska, längtan, önskan, vilja, vilja

witch = häxa

witchcraft = trolleri

with = med, per, vid

within = i

without = förutan, utan

without a name = anonym

with reference to = angående

with young = dräktig, havande, dräktig

witness = bevista, åse

witty = spirituell

wizardry = trolleri

woe = ve

wolf = ulv, varg

wolverine = järv

woman = kvinna

womb = livmoder

wonder = förvåna sig, undra, förvåning, förundran, förvåning, undran

wonted = bruklig, gemen, gångbar, ordinär, vanlig, övlig

wood = trä

wooden = av trä, trä-

woodpecker = hackspett

woods = skog

wool = ull, ylle

word = ord

work = arbeta, verka, arbete, verk

worker = arbetare

work hard = gno, träla

working man = arbetare

workman = arbetare

work of art = konstalster, konstföremål

work out = beräkna, uträkna

work-room = ateljé

workshop = ateljé

world = värld

worldglobe = jordglob, jordklot

worldwide = universal, universell

worm = mask

worn out = genomtrött, uppgiven

worse = sämre

worship = förära, tillbedja

worshipper = tillbedjare, tillbedjare

worst = sämst

worth = valör, värde

worthless = värdelös

worthy = värdig

wound = såra, sår

wrangle = gräla, tvista

wreath = girland

wrench = nyckel

wrist = handled, handlov, handlove, handled

wrist-watch = armbandsur, klockarmband

write = skriva, komponera

write down = annotera, anteckna, notera

writer = författare

writing-desk = skrivbord

writing desk = skrivbord

wrong = oriktig, orätt

Xanthippe = ragata

xylophone = xylofon

yacht = jakt, jakt

yard = rå, rå, gård, gårdstomt

ye = du, ni, du, ni

year = år

yearn = längta efter, smäkta

yeast = jäst

yellow = gul, gul

yes = ja

yesterday = igår

yet = desslikes, ännu, allaredan, redan, ren, likafullt, oaktat

yield = cedere

yoghourt = yoghurt

yoghurt = yoghurt

yon = där

yonder = dit, där

you = du, ni, du, ni, du, ni, du, ni

young = ung, ungdomlig

youngster = ungdom

you're welcome = det gör ingenting, för all del, ingen orsak, det gör ingenting, för all del, ingen orsak

youth = ungdom, uppväxtår, ungdom, ungdom

Yule = jul

zenith = zenit

zephyr = sefyr

zero = noll, nolla

zilch = nolla

zinc = zink

ZIP code = postnummer

zipper = blixtlås

zone = bälte, gördel, rem, zon, zon

zoology = zoologi


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (engswe.html) was last modified on Sunday 27/01/2013