Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist English (Modern)-Zulu

abatement = isephulelo

aberration = isiphosiso

abet = ukunceda, ukusiza

abide = ukulinda, ukuhlupheka

abort = ukuehluleka

abroad = phandle

abscond = ukubaleka

absent onself = ukuhamba

academic = isitshudeni

accept = ukuamukela

accomodate = ukuqeda, ukunceda, ukusiza

account = ukuethemba

accredit = ukuethemba

accustom = ukuejwayele

ache = ukubuhlungu

achieve = ukuenza

acknowledgement = ilirisidi, irisidi

acolyte = lilunga, ilunga

acquire = ukuthenga

act = ukuenza, ukuazisa, ukuethula

actually = eqinisweni

address = ikheli, ilikheli

adieu = hamba kahle

administration = uhulumeni

adult = umuntu osekhulile

advocate = ummeli

aerodrome = inkundla yezindiza

aeroplane = indiza

affair = indaba

Afrikaans = iBhunu, iliBhunu

Afrikaner = iBhunu, iliBhunu

after = emuva, emva kwa-

afternoon = intambama

age = ubudala

agreed = kulungile

ague = imfiva

ahead = phambili

aid = ukunceda, ukusiza, ulusizo, usizo

air = umoya

aircraft = indiza

airdrome = inkundla yezindiza

airfield = inkundla yezindiza

airplane = indiza

airport = inkundla yezindiza

ale = ubhiya, utshwala

a little = kancane

all the = -nke

alone = -dwa

also = futhi

America = eMelika

among = phakathi kwa-

angle = ikhona, ilikhona

animal = isilwane, inkomo

another = -nye

answer = ukuphendula

anything = into, noma yini

appellation = igama, iligama

apple = ihabhula, ilihabhula

appreciate = ukuthanda

April = uApreli

arise = ukuzalwa

arrive = ukufika

as = nini, kanjani, kanjalo, ngoba

as a matter of fact = eqinisweni

ask = ukubuza

assist = ukunceda, ukusiza

at = eduze

at home = ekhaya

at last = ekugcineni

at present = manje

attempt = ukuzama

attend = ukuvakashela

at that place = lapho

audit = ukuhlola

autobus = ibhasi, ilibhasi

automobile = imoto

autumn = ikwindla

await = ukulinda

away = kude

bad = -bi, -bolile

badly = kabi

bag = isaka, isikhwama

bairn = ingane, umntwana

bakery = ibhikawosi

ball = ibhola

banana = ubhanana

bank = ibhange

barrister = ummeli

barrister-at-law = ummeli

basket = ibhasikidi, ilibhasikidi

bath = ibhavu

beach = ibhishi, ilibhishi

be acquainted with = ukuazi

be afraid of = ukuesaba

be alive = ukuphila

beam = ilirediyo, irediyo, umsakazo

bean = ubhontshisi

bear = ukuhlupheka

beast = inkomo

beautiful = -bukekayo, -hle

be born = ukuzalwa

because = ngoba

bed = umbhede

be different = ukuehlukile

beer = ubhiya, utshwala

before = phambi kwa-

be full = ukusuthi

begin = ukuqala

behind = emuva, emva kwa-

be hungry = ukulambile

be in the habit of = ukuejwayele

believe = ukuethemba

below = phansi kwa-, phansi

beneath = phansi kwa-

be painful = ukubuhlungu

be quiet = ukuthula

beside = eduze

be thirsty = ukuomile

better = -ngcono

between = phakathi kwa-

beverage = isiphuzo

be willing to = ukufuna

bicycle = ibhayisikili, ilibhayisikili

bike = ibhayisikili, ilibhayisikili

bill = ilithikithi, ithikithi

bird = inyoni

birthday = usuku lokuzalwa

bit = isiqhephu

black = -mnyama

blank = -mhlophe

bleak = -bandayo

bless = ukubusisa

blood = igazi, iligazi

blushing = -bomvu

boat = umkhumbi

Boer = iBhunu, iliBhunu

boil = ukubila

book = ibhuku, ilibhuku, incwadi

border = ilirandi, irandi

borrow = ukuboleka

boss = umakhonya, inkosi

both = kokubili

bottle = ibhodlela, ilibhodlela

boutique = isitolo

box = ibhokisi

boy = umfana

bread = isinkwa

breakfast = ibhulakufesi, ilibhulakufesi

brim = ilirandi, irandi

bring = ukuletha

brink = ilirandi, irandi

broad = -banzi

brother = ubhuti

brown = -bomvu, -nsundu

buffalo = inyathi

build = ukuakha

bulk = usayizi

bull = inkunzi

bureau = ihhovisi, ilihhovisi

burglar = umgqekezi

burial = umngcwabo

bus = ibhasi, ilibhasi

business = indaba

business deal = indaba

businessman = usomabhizinizi

but = kodwa, nokho

butter = ibhotela, ilibhotela

buy = ukuthenga

by = eduze

bye = hamba kahle

café = ikhefi, ilikhefi

cake = ikhekhe, ilikhekhe

calf = inkonyane

call = ukubiza

call on = ukuvakashela

Cape Province = eKapa

car = imoto

carrot = ikherothi, ilikherothi

case = indaba

cat = ikati, ilikati

cauliflower = ukholifulawa

chair = isihlalo

chamber = indawo, ikamelo, ilikamelo

chance = ilithuba, ithuba

change = imfalakahlana

cheap = -shibile

check = ukuhlola, ilisheke, isheke

check up on = ukuhlola

cheers = impilontle

cheese = ushizi

chemist = ikhemisi, ilikhemisi

cheque = ilisheke, isheke

chest = isifuba

chief = umakhonya, inkosi

child = ingane, umntwana

chilly = -bandayo

choose = ukukhetha

Christmas = uKhisimuzi

cinema = ibhayisikobho, ilibhayisikobho

cistern = ilitanki, itanki

city = idolobha, ilidolobha

class = ikilasi, ilikilasi

clean = -hlanzekileyo

clerk = umabhalane

client = ikhasimende, ilikhasimende

cloud = ifu

coffee = ikhofi, ilikhofi

coffee-house = ikhefi, ilikhefi

cold = -bandayo, umkhuhlane

colour = umbala

come = ukufika, ukuza

come about = ukuenzeka

come across = ukuhlangana

come back = ukubuya

come to an end = ukugcina

commence = ukuqala

commend = ukuphakamisa

competition = umncintiswano

complain = ukukhala

complete = ukuqeda

computer = ikompiyutha

concert = ikhonsathi, ilikhonsathi

confide = ukuethemba

conserve = ukugcina

consider = ukubukela

construct = ukuakha

continue = ukuqhubeka

cook = ukupheka, pheka

cord = intambo

corner = ikhona, ilikhona

correct = -phakeme

costly = -bizayo

cough = ukukhwehlela

counsel = ummeli

counter = ikhawunda, ilikhawunda

course = ilipuleti, ipuleti, isitsha

cream = ulaza

cucumber = ikhukhamba

cup = inkomishi

cure = ukupholisa

currently = okwamanje

curtain = ikhethini, ilikhethini

custom = ilisiko, isiko

customer = ikhasimende, ilikhasimende

cut = ukusika

cycle = ibhayisikili, ilibhayisikili

daily paper = inyuziphepha

dam = idamu, ilidamu

danger = inngozi

date = idethi, ilidethi

daughter = indodakazi

day = umhla, ulusuku, usuku

dear = -bizayo

December = uDisemba

deem = ukuethemba

delete = ukuesula, ukusula

deliver = ukudiliva

dentist = udokotela wamazinyo

deny = ukuphikisa

depart = ukuhamba

desire = ukufisa

dialogue = ingxoxo

differ = ukuehlukile

difficult = -nzima

dimension = usayizi

diminutive = -ncane

discount = isephulelo

dish = ilipuleti, ipuleti, isitsha

dispose of = ukuthengisa

distant = -de

do = ukuenza

doctor = udokotela

don't mention it = akunandaba

door = umnyango

downstairs = phansi

dozen = idazini, ilidazini

dress = ililokwe, ilokwe

drink = isiphuzo, ukuphuza

drive = ukushayela

driving-licence = ilayisense lokushayela, ililayisense lokushayela

drug = umuthi

duck = idada

Dundee = eDandi

Dutchman = umHholandi

dye = umbala

each = -nke

eagle = ukhozi, ulukhozi

ear = indlebe

earn = ukuhola, ukuwina

eat = ukudla

edge = ilirandi, irandi

edging = ilirandi, irandi

egg = iliqanda, iqanda

eight = isishiyagalombili

eighteen = ishumi nesishiyagalombi

elbow = indolowane

elect = ukukhetha

elephant = indlovu

eleven = ishumi nanye

else = -nye

employ = ukusebenzisa

encounter = ukuhlangana, umhlangano

end = ukuqeda, ukugcina

end up = ukufika, ukugcina

endure = ukuqhubeka

engine = umshini, injini

engineer = unjiniyela

England = eNgilandi

English = isiNgisi

English language = isiNgisi

Englishman = iNgisi, umNgisi

enter = ukungena

entrust = ukuethemba

errand = umbiko, umumayalezo

error = isiphosiso

estate = ilipulazi, ipulazi

European = umlungu

evening = isikhathi sakusihlwa

event = ilithuba, ithuba

every = -nke

everybody = -nke

every one = -nke

examine = ukuhlola

exclusively = kuphela

excuse me = ngiyaxolisa, nxephe

expect = ukulinda

expensive = -bizayo

expire = ukugcina

extend = usayizi

eye = ihlo

face = ubuso

factory = ifektri, ilifektri

fail = ukuehluleka

family = umuzi

far = -de

farewell = hamba kahle

farm = ilipulazi, ipulazi

fast = ngokushesha

father = ubaba

fear = ukuesaba

February = uFebruwari

feed = ukudla

fellow = indoda

fetch = ukuletha

fever = imfiva

fifteen = ishumi nesihlanu

fill = ukugcwalisa

fill in = ukugcwalisa

fill up = ukugcwalisa

film = ifilimu, ilifilimu

finally = ekugcineni

find = ukuthola

fine = -bukekayo, -hle

finish = ukuqeda

first = ukuqala

firstly = ukuqala

first name = isibongo

first of all = ukuqala

fish = inhlanzi

five = -hlanu

float = ukubhukuda

flu = imfluwenza

follow = ukulandelayo

following = -landelayo

food = ukudla

foot = unyawo

for = ngoba

force = amandla

forget = ukukhohlwa

forgive = ukuxolela

form = ifomu, ilifomu

formerly = phambili

for the reason that = ngoba

fortunately = ngenhlanhla

four = -ne

fourteen = -yishumi nane

French = isiFulentshi

French language = isiFulentshi

Frenchman = iFulentshi

frequently = kaningi

Friday = uLwesihlanu

friend = umngane

fringe = ilirandi, irandi

frog = ixoxo

fruit = isithelo

funeral = umngcwabo

furnish = ukudiliva

gain = ukuhola, ukuwina

garage = igalaji, iligalaji

garden = ingadi

gasolene = uphetroli

gasoline = uphetroli

gate = ilisango, isango

gateway = ilisango, isango

gazette = iliphephandaba, inuyziphepha, iphephandaba

gentleman = ubaba

German = isiJalimane, iJalimane, iliJalimane

German language = isiJalimane

Germany = eJalimani

get = ukufika, ukuthatha

get up = ukusukuma

gift = isipho

girl = intombazane, intombi

give = ukuazisa, ukuethula

give an account = ukubika

glass = ingilazi

glasses = izibuko

go = ukuhamba, ukuya

goat = imbuzi

go away = ukuhamba

go back = ukubuya

go in = ukungena

golf = igalofu, iligalofu

good = -hle

goodbye = hamba kahle

good day = sawubona

good health = impilontle

goose = ihansi

government = uhulumeni

gown = ililokwe, ilokwe

grandmother = ugogo

grip = imfluwenza

grown-up = umuntu osekhulile

guarantee = igaranti, iligaranti

habit = ilisiko, isiko

hair = ulunwele, unwele

half = ingxenye yesibili, uhafu

hand = isisebenzi, isandla

handsome = -bukekayo, -hle

hang onto = ukubamba

happen = ukuenzeka

hard = -nzima

have confidence in = ukuethemba

have enough = ukusuthi

have faith = ukuethemba

have faith in = ukuethemba

have to = ukufanele

head = ikhanda, ilikhanda

head of cattle = inkomo

heal = ukupholisa

heart = inhliziyo

heaven = ilizulu, izulu

help = ukunceda, ukusiza, ulusizo, usizo

here = lapha

hire = ukuqasha

hit = ukungqongqoza

hog = ingulube

hold = ukubamba

holiday = iholide, iliholide

Hollander = umHholandi

home = ikhaya, ilikhaya

hope = ukuethemba

horse = ihhashi, ilihhashi

hospital = isibhedlela

hot = -shisayo

hotel = ihhotela, ilihhotela

hour = ihora

house = indlu

how = kanjani

however = nokho

how many = -ngaki

how much = -ngaki

hurt = ukubuhlungu

husband = indoda, umnyeni

hyaena = impisi

ice = uayiskhrimu

icecream = uayiskhrimu

ill = -gulayo

important = -phakeme

inconvenient = -nzima

indeed = eqinisweni

indicate = ukukhombisa

inexpensive = -shibile

in fact = eqinisweni

infant = ingane, umntwana

influenza = imfluwenza

in front of = phambi kwa-

inject = ukujova

injection = umjovo

instructor = uthisha

insurance = inshuwarensi

intention = injongo

intercessor = ummeli

interest = irente, inzalo

interment = umngcwabo

introduce = ukuazisa, ukuethula

invitation = isimemo

in what way = kanjani

iron = ayina

it doesn't matter = akunandaba

jacket = ibhantshi, ilibhantshi

jam = ujamu

job = umsebenzi

Johannesburg = eGoli

journal = inyuziphepha

July = uJulayi

June = uJuni

just = kuphela

keep = ukugcina

keep on = ukuqhubeka

key = isikhiye, ukhiye

kill = ukubulala

kilo = ikhilogramu, ilikhilogramu

kilometre = ikhilomitha, ilikhilomitha

kind = umhlobo

kindness = umusa

king = inkosi

kitchen = ikhishi, ilikhishi

knife = ummese

knock = ukungqongqoza

know = ukuazi

laborer = isisebenzi

labourer = isisebenzi

lad = umfana

laddie = umfana

lady = inkosikazi, uma

lance = umkhonto

language = ulimi, ululimi

lass = intombazane, intombi

last = ukuqhubeka

late = -phuzileyo

lawyer = ummeli

lay hold of = ukuthatha

leader = umakhonya

leave = ukuhamba

left = -bunxele

leg = umlenze

lend = ukuboleka

leopard = ingwe

letter = incwadi

lettuce = uletisi

lie = nga

light = isibane

like = kanjani, ukuthanda

likewise = futhi

lion = ibhubesi, ilibhubesi

lip = udebe, uludebe

liquidate = ukubulala

list = ilisti, ililisti

listen = ukulalela

little = -ncane

live = ukuphila

loaf = isinkwa

loan = ukuboleka

location = indawo

lock = ukukhiya

London = eLandani

long = -de

look = ukubukela

look at = ukubukela

lord = ubaba

lovely = -bukekayo, -hle, -bizayo

luck = inhlanhla

lump = isiqhephu

lunch = ilantshi, ililantshi, indlamini

machine = umshini

madam = inkosikazi, uma

magazine = iliphephandaba, inuyziphepha, iphephandaba

mail = iliposi, iposi

maintain = ukugcina

make = ukuenza

make use of = ukusebenzisa

male cook = pheka

man = indoda

manager = ilimeniyu, imeniyu, umphathi

mango = umango

many = -ningi

march = ukuhamba

marijuana = insangu

marmelade = ujamu

master = umakhonya

matter = indaba

maybe = ngabe

mayhap = ngabe

meal = ukudla

meaning = injongo

measles = isimungumungwane

meat = inyama

mechanic = umakhaniki

medicine = umuthi

meet = ukuhlangana

member = lilunga, ilunga

merchant = usomabhizinizi

message = umbiko, umumayalezo

midnight = phakathi kwamabili

mile = ilimayela, imayela

milk = ubisi, ulubisi

miscarry = ukuehluleka

miserable = -bi, -bolile, -mpofu

mistake = isiphosiso

Mister = ubaba

Monday = umSombuluko

money = imali

month = inyanga

moon = innyanga

more = -ningi

morning = ekuseni

mother = umame

motion picture = ifilimu, ilifilimu

motor = injini

motor car = imoto

motorcycle = isithuththu

mountain = intaba

mouth = umlomo

movie = ifilimu, ilifilimu

movie theatre = ibhayisikobho, ilibhayisikobho

Mr. = ubaba

Mrs. = inkosikazi, uma

muscle = umsipha

must = ukufanele

mustard = umasitadi

my = -mi

name = igama, iligama

narrate = ukutshela

nasty = -bi, -bolile

Natal = eNatali

nation = isizwe

nationality = umhlobo

Ndebele = isiNdebele

Ndebele language = isiNdebele

near = eduze

nearby = eduze

near to = eduze

neck = intamo

need = ukudinga

neighbour = umakhelwane

never mind = akunandaba

nevertheless = nokho

new = -sha

newspaper = iliphephandaba, inuyziphepha, iphephandaba, inyuziphepha

next = -landelayo

next to = eduze

nice = -hle, -mnandi

night = ubusuku

nine = isishiyagalolunye

note = ilithikithi, ithikithi

nothing = lutho

nourishment = ukudla

novel = -sha

now = manje

nowadays = okwamanje

number = inombolo

numeral = inombolo

nurse = ilisistela, isistela, unesi

occur = ukuenzeka

occurence = ilithuba, ithuba

o'clock = ihora

October = uOktoba

offer = ukuazisa, ukuethula, ukuphakamisa

office = ihhovisi, ilihhovisi

often = kaningi

oil = uowoyela

okay = -hle, kahle, kulungile

old = -dala

old man = ikhehla, ilikhehla

omnibus = ibhasi, ilibhasi

on = phezu kwa-

one = -nye

onion = uanyanisi

only = kuphela, -dwa

operative = isisebenzi

opportunity = ilithuba, ithuba

or = noma

orange = iliwolintshi, iwolintshi

other = -nye

ought to = ukufanele

out = phandle

outside = phandle

overtake = ukuedlula

over there = lapho

packet = iliphakethe, iphakethe, iliphasela, iphasela

pants = ibhulukwe, ilibhulukwe

papaw = uphopho

papaya = uphopho

paper = iliphepha, iphepha

parcel = iliphakethe, iphakethe, iliphasela, iphasela

pardon = ukuxolela

parent = umzali

park = ukupaka

pass by = ukuedlula

passport = ilipasipoti, ipasipoti

pastor = umfundisi

pate = ikhanda, ilikhanda

paw = umlenze, unyawo

pay = ukukhokha

pea = uphizi

peach = ilipentshisi, ipentshisi

peanut = ilintogomane, intogomane

Pedi = isiPedi, umPedi

Pedi language = isiPedi

pencil = ilipensele, ipensele

pepper = upelepele

perchance = ngabe

perform = ukungena, ukuazisa, ukuethula

perhaps = ngabe

peril = inngozi

periodical = iliphephandaba, inuyziphepha, iphephandaba

person = umuntu

petrol = uphetroli

pharmaceutical = umuthi

physician = udokotela

pick out = ukukhetha

pick up = ukuthatha

piece = isiqhephu

Pietermaritzburg = eMalitzboko, eMungundlovu

pig = ingulube

pill = iliphilisi, iphilisi

pineapple = uphayinaphu

place = indawo

plan = injongo

plane = indiza

plate = ilipuleti, ipuleti, isitsha

platter = ilipuleti, ipuleti, isitsha

play = ukudlala

plum = ilipulamu, ipulamu

point out = ukukhombisa

police = iphoyisa

policeman = iliphoyisa, iphoyisa

police-station = ilipolisiteshi, ipolisiteshi

poor = -bi, -bolile, -mpofu

portal = ilisango, isango

possibly = ngabe

post = ukuposa, iliposi, iposi

postage stamp = isitembu

postcard = iliposikhadi, iposikhadi

post office = iliposihhovisi, iposihhovisi

potato = ilizambane, izambane

pour = ukuthela

pray = ukuthandaza

premium = umklomelo

present = isipho, ukuazisa, ukuethula

present with = ukuazisa, ukuethula

preserve = ukugcina

Pretoria = ePitoli

pretty = -hle

previously = phambili

price = intengo

pricey = -bizayo

privilege = ililungelo, ilungelo

prize = umklomelo

problem = inkinga

property = ilipulazi, ipulazi

propose = ukuphakamisa

pudding = uphuthini

purchase = ukuthenga

pure = -hlanzekileyo

put off = ukukhumula

put on the stage = ukuazisa, ukuethula

put up with = ukuhlupheka

question = umbuzo

quickly = ngokushesha

radio = ilirediyo, irediyo, umsakazo

radius = ilirediyo, irediyo, umsakazo

railroad = ujantsi wesitimela

railway = ujantsi wesitimela

ranch = ilipulazi, ipulazi

rand = ilirandi, irandi

rather = kancane

ray = ilirediyo, irediyo, umsakazo

read = ukufunda

reality = iliqiniso, iqiniso

realize = ukuqonda

rebate = isephulelo

recall = ukukhumbula

receipt = ilirisidi, irisidi

receive = ukuamukela

recollect = ukukhumbula

recommend = ukuphakamisa

record = ukurejista

recover = ukuphola

red = -bomvu

refrigerator = ifriji, ilifriji

refuse = ukuala

regard = ukubukela

register = ukurejista

regularly = kaningi

reject = ukuala

relate = ukutshela

relative = isihlobo

remain = ukuhlala, ukusala

remedy = ukupholisa

remember = ukukhumbula

remote = -de

repeat = ukuphinda

reply = ukuphendula

report = ukubika

repose = ukuphumula

require = ukudinga

reserve = ukubhalisa

respect = ukuhlonipha

respond = ukuphendula

rest = ukuphumula

restaurant = ilirestouranti, irestouranti

return = ukubuya

rice = ilayisi

right = -lungileyo, -phakeme, ililungelo, ilungelo

righthand = -lungileyo

rim = ilirandi, irandi

rise = ukusukuma

river = umfula

road = indlela, umgwaqo

robber = izigebengu

robe = ililokwe, ilokwe

room = indawo, ikamelo, ilikamelo

rope = intambo

route = indlela, umgwaqo

Sabbath = uMgqibelo

sack = isaka, isikhwama

salad = ilisaladi, isaladi

salt = usawoti

sandwich = ilisendiwishi, isendiwishi

Sassenach = iNgisi, umNgisi

Saturday = uMgqibelo

sausage = isositshi

Saviour = uMsindisi

say = ukuthi

say goodbye = ukuvalelisa

say goodbye to = ukuvalelisa

scatter = ukuthela

school = isikolo

Scot = isiKoshi

Scotsman = isiKoshi

sea = ulwandle

see = ukuhlangana, ukubona, ukuvakashela

sell = ukuthengisa

send = ukuthumela

sentence = umusho

sergeant = ilisayini, isayini

serious = -phakeme

seven = isikhombisa

seventeen = ishumi nesikhombisa

shape = ifomu, ilifomu

shed = ukuthela

shelf = ilishalofu, ishalofu

shine = ukukhanya

ship = isikebhe

shirt = ihembe, ilihembe

shoe = isicathulo

shop = isitolo

should = ukufanele

show = ukukhombisa

shut off = ukuvala

sick = -gulayo

sign = ukusayina

signature = isayini

since = ngoba

sing = ukuhlabelela

sir = ubaba

sister = udade, usisi

sit = ukuhlala

six = -isithupha

sixteen = ishumi nesithupha

size = usayizi

skirt = ingubo

sky = ilizulu, izulu

slay = ukubulala

slice = ukusika

slow = -ephuzayo

small = -ncane

smoke = inthuthu

snack = ilantshi, ililantshi, indlamini

so = kanjalo

sole = -dwa

solicitor = ummeli

solitary = -dwa

something = into, noma yini

son = indodana

soon = masinya

sort = umhlobo

Sotho = isiSuthu, umSuthu

Sotho language = isiSuthu

soup = isobho

speak = ukukhuluma

spear = umkhonto

spectacles = izibuko

spinster = inkosazana

spoon = isipunu

spot = indawo

spring = entwasahlobo

springtime = entwasahlobo

stamp = isitembu

stand = ukusukuma, ukuma

stand up = ukusukuma

start = ukuqala

station = isiteshi

stay = ukuhlala, ukusala

stay over = ukuhlala, ukusala

steal = ukueba

stomach = isisu

stop = ukuvala

store = isitolo

storm = isiphepho

street = isitaladi

strength = amandla

strike = ukungqongqoza

string = intambo

student = isitshudeni

study = ukufunda

such = kanjalo

such a = kanjani

such as = kanjani

suffer = ukuhlupheka

suffice = ukuanele

sugar = ushukela

suggest = ukuphakamisa

summer = ihlobo

summon = ukubiza

sun = ilanga, ililanga

Sunday = iliSonto, iSonto

supermarket = ilisupamakethe, isupamakethe

supervise = ukuhlola

supply = ukudiliva

supporter = lilunga, ilunga

Swazi = isiSwati, umSwati

Swazi language = isiSwati

sweep = ukushanela

swiftly = ngokushesha

swim = ukubhukuda

swine = ingulube

switch off = ukuvala

table = ilitafula, itafula

take = ukuamukela, ukuthatha

take in = ukuamukela

take leave = ukuvalelisa

take leave from = ukuvalelisa

take off = ukukhumula

take over = ukuthenga

talk = ukukhuluma

tank = ilitanki, itanki

tardy = -phuzileyo

tasty = -mnandi

taxi = ilithekisi, ithekisi

tea = ilitiye, itiye

teach = ukufundisa

teacher = uthisha

telegram = ilitelegilamu, itelegilamu

telephone = ucingo, ulucingo, uthelefoni

television set = umabonwakude

tell = ukuthi, ukutshela

temperature = ithemperetsha

tempest = isiphepho

ten = ishumi

tender = ukuazisa, ukuethula, ukuphakamisa

tent = itende

terminate = ukuqeda

test = ukuzama

thanks = ngiyabonga, siyakubonga

thank you = ngiyabonga, siyakubonga

that = -ni, -phi, ubani, kanjalo

that's all right = akunandaba

that's okay = akunandaba

that way = kanjalo

the day before yesterday = kuthangi

there = lapho

there are = kukhona

there is = kukhona

these days = okwamanje

thief = izigebengu

thing = into

thirteen = ishumi nantathu

thirty = amashumi amathathu

thou = wena

three = -thathu

throat = umphimbo

Thursday = uLwesine

thus = kanjalo

ticket = ilithikithi, ithikithi

time = ihora, isikhathi

tin = ilithini, ithini

tip = umbhanselo

tobacco = ugwayi

today = namhlanje

toilet = ilithoyilethe, ithoyilethe

tomato = utamatisi

tomorrow = kusasa

tongue = ulimi, ululimi

too = futhi

tooth = ilizinyo, izinyo

tortoise = ufudu, ulufudu

town = idolobha, ilidolobha

tradition = ilisiko, isiko

train = isitimela

transmit = ukuthumela

travel = ukuhamba

treatment = impatho

trouble = inkinga

trousers = ibhulukwe, ilibhulukwe

trust = ukuethemba

truth = iliqiniso, iqiniso

try = ukuzama

Tsonga = isiTsonga, umTsonga

Tsonga language = isiTsonga

Tuesday = uLwesibili

turkey = ikalkuni

turn off = ukuvala

TV set = umabonwakude

twelve = -yishumi nambili

twenty = amashumi amabili

twice = kabili

two = -bili

ultimately = ekugcineni

uncle = umalume

under = phansi kwa-

underneath = phansi, phansi kwa-

understand = ukuqonda

unfortunately = ngeshwa

university = iliyunivesithi, iyunivesithi

unmarried woman = inkosazana

upon = phezu kwa-

use = ukusebenzisa

vegetable = uhlaza

vend = ukuthengisa

Venda = isiVenda, umVenda

Venda language = isiVenda

verify = ukuhlola

vessel = isikebhe

view = ukubukela

vigour = amandla

village = umuzi

visit = ukuvakashela

vote = ukuvota

wait = ukulinda

waiter = uweta

wait for = ukulinda

wake = ukuvuka

wake up = ukuvuka

walk = ukuhamba

want = ukufuna

warrant = igaranti, iligaranti

wash = ukugeza

watch = iliwashi, iwashi, ukubukela

water = amanzi

way = ilisiko, isiko, indlela, umgwaqo

weather = ilizulu, izulu

Wednesday = uLwesithathu

week = iliviki, iviki

well = kahle

wench = intombazane, intombi

what = -ni

what a = inhloboni, kanjani

what for = yini ndaba

what kind of = inhloboni

what sort of = inhloboni

wheel = ilisondo, isondo

wheelbarrow = ibhala, ilibhala

when = nini

where = -phi, kuphi

wherefore = yini ndaba

which = -phi, ubani

while = isikhathi

whiskey = uwiski

whisky = uwiski

white = -mhlophe

white man = umlungu

who = -phi, ubani

why = yini ndaba

wife = inkosikazi, umfazi

win = ukuhola, ukuwina

wind = umoya

window = ifasitela, ilifastela

winter = ubusika

wireless = ilirediyo, irediyo, umsakazo

wish = ukufisa, ukufuna

woman = umfazi

wonderful = -mangalisayo

word = igama

work = ukusebenza, umsebenzi

worker = isisebenzi

working man = isisebenzi

workman = isisebenzi

wrench = isikhiye, ukhiye

wrist-watch = iwashi

write = ukubhala

Xhosa = isiXhosa, umXhosa

Xhosa language = isiXhosa

yard = iyaladi, iliyaladi

ye = wena

year = umnyaka, unyaka

yes = yebo

yesterday = izolo

yet = nokho

yon = lapho

yonder = lapho

you = wena

young = -sha

youngster = insizwa

your = -kho

you're welcome = akunandaba

youth = insizwa

Yule = uKhisimuzi

zoo = ilizu, izu

Zulu = isiZulu, umZulu

Zululand = KwaZulu

Zulu language = isiZulu


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (engzul.html) was last modified on Sunday 27/01/2013