Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist Scottish Gaelic-English (Modern),

a = that

abaich = mature, ripe

abair = say, tell

abhainn = river

acair = anchor

acarsaid = harbor, harbour, port

ach = but

achadh = field

Achadh na Sìne = Achnasheen

A' Chrìon Làraich = Crianlarich

acras = hunger

ad = hat

a dh'aithghearr = soon

adhar = heaven, sky

adharc = hooter, horn, klaxon

a dh'ionnsaigh = at, to, toward, towards

aghaidh = face

agus = and

aibidil = ABC, alphabet, elements, rudiments, alphabet

aig = at, beside, by, near, nearby, near to, next to

aimsir = weather

ainm = appellation, name

air = on, upon

Àird Rosain = Ardrossan

air falbh = away

airgead = silver, money

air thoiseach = first, firstly, first of all

àite = place, location, place, spot

aithne = acquaintance, knowledge

Alasdair = Alexander

Albannach = Scot, Scotsman

allt = stream

am = time, while

Am Blàran Odhar = Bettyhill

Am Blàr Dubh = Muir of Ord

Am Broch = Burghead

Am Fuar Allt = Coldstream

amhairc = consider, deem, look, look at, regard, view, watch

A' Mhanachainn = Beauly

am màireach = tomorrow

am measg = among, between

an = the

an aghaidh = across from, against, in exchange for, opposed to, opposite, upon

An Aghaidh Mhór = Aviemore

anail = breath

An Àrd Ruigh = Airdrie

an dé = yesterday

an diugh = today

an dràsda = at present, now

An Eaglais Bhreac = Falkirk

An Geal Àth = Galashiels

An Gearasdan = Fort William

a nis = at present, now

An Leargaidh Ghallda = Largs

An Luirg = Lairg

Anna = Ann

anns = a, in, inside, into, on, per, within

An Rubha = Invergordon

an seo = here

An Tairbeart = Tarbert, Tarbert

An t-Eilean Dubh = Black Isle

An t-Eilean Sgitheanach = Skye

An t-Oban = Oban

An t-Sròn Reamhar = Stanraer

aodann = face

aois = age

aon = one

aosda = ancient, antique, old

ar = our

àraidh = particular, special

Arainn = Arran

aran = bread, loaf

àrd = high, lofty, tall

àrdaich = lever, lift, raise

a rithist = afresh, again, all over again, anew, afresh, again, once more

arm = army

as eugmhais = without

astar = distance, offset, speed

at = swell

ath = following, next

athair = father, father

bàgh = bay

Bail' a Gharaidh = Ballingry

baile = city, town

Baile a' Chaisteil = Braemar

Baile a' Chaolais = Ballachulish

Baile Bhóid = Rothesay

Baile Cheith = Keith

Baile Chloichridh = Pytlochry

Baile Dhubhthaich = Tain

baile mór = city, metropolis

Baile na h-Eaglaise = Kirkwall

Baile nam Feusgan = Musselburgh

Baile nam Frisealach = Fraserburgh

Baile nan Stiùbhartach = Stewarton

Baile na Tràgha = Ballintrae

Baile Shìos = Nethertown

Baile Theàrlaich = Charlestown

Baile Ùr an t-Sléibh = Newtonmore

bainne = milk

balach = boy, lad, laddie

balla = wall

bàn = blank, white, blank, white, blond, fair

Banbh = Banff

barail = opinion

bàrd = poet

bàrdachd = poem, poetry

bàrr = summit, surface, top

Barraigh = Barra

barrall = shoe-lace

bas = palm

bascaid = basket

bàta = boat

beachd = opinion

beag = diminutive, little, small

Bealach = Balloch

Bealadair = Ballater

bean = wife

beannachd = blessing, boon

beannachd leat = adieu, farewell, bye, goodbye

beannachd leibh = adieu, farewell, bye, goodbye

Bearaig = Berwick

Beàraigh = Great Bernera

Beàrnaraigh = Berneray

beartach = affluent, rich, wealthy, well-off

beinn = mountain

Beinn a' Bhaoghla = Benbecula

Beinn nam Fadhla = Benbecula

beò = alive

beul = mouth

beum = blow

Beurla = English, English language

bhur = your

biadh = food, food, nourishment

Bìobull = Bible

Blar Athaill = Blair Atholl

blas = taste

blàth = warm

blàths = warmth

bliadhna = year

bó = cow

bochd = miserable, poor

bocsa = box

Bód = Bute

bodach = old man

bòidheach = pretty

boireannach = woman

bonn = coin

bòrd = table

Both Phuidir = Balquhidder

botul = bottle

bracaist = breakfast

bradan = salmon

Bràigh Mhàrr = Braemar

bras = fast, quick, rapid, speedy, swift

bràthair = brother

breac = trout

breug = lie

briagha = beautiful, fine, handsome, lovely

brìgh = meaning, matter, stuff, substance

briogais = pants, trousers

briosgaid = biscuit, cookie

bris = break

bròg = shoe

bruach = bank

bruich = boil

bruidhinn = speak, talk

Brùra = Brora

Bun Ilidh = Helmsdale

bùth = boutique, shop, store

cabhsair = pavement, sidewalk

càch-a-chéile = each other, one another

cadal = sleep

cagar = darling

caibidil = chapter

caidil = be asleep, sleep

cailc = chalk

caileag = girl, lass, wench

caill = lose

cailleach = gammer, old woman

càise = cheese

caisteal = castle

càit = where

càite = where

cala = harbor, harbour, port

Caladh nan Clach = Stonehaven

Calasraid = Callander

calpa = calf

Camas Long = Cambuslang

can = say, tell

caol = narrow

Caol Àcain = Kyleakin

Caol Loch Aillse = Kyle of Lochalsh

caoraich = sheep

caraid = friend

carson = why, what for, wherefore, why

cas = leg, paw, abrupt, steep, foot, paw

cat = cat

cath = action, battle, scuffle, struggle

cathair = chair

Cathair Aile = Crail

cead = interval, permission

ceangail = bind, connect, join, tie, tie up

ceann = end, ending, head, pate, head, pate

Ceann a' Ghiuthsaich = Kingussie

ceannaich = buy, purchase, take over

Ceann Loch = Campbelltown

Ceann Loch Biorbhaigh = Kinlochbervie

Ceann Loch Gilb = Lochgilphead

Ceann Loch Goill = Lochgoilhead

Ceann Phàdraig = Peterhead

Ceann Rois = Kinross

ceann-uidhe = destiny, fate

cearc = chicken, fowl

ceàrr = erroneous, mistaken, wrong

Cearrara = Kerrera

ceart = right, righthand, correct, right

ceathramh = fourth

céis = envelope

ceist = question

ceithir = four

ceòl = music

ceud = hundred, one hundred, first

cha mhór = almost, nearly

Chille Chiarain = Campbelltown

chon = at, to, toward, towards

cia lìon = how many, how much

ciamar = as, how, like, such as, how, in what way

ciamar a tha sibh? = how are you?, how do you do?

cia mheud = how many, how much

Cille Chuimein = Fort Augustus

Cille Chuithbeirt = Kirkcudbright

Cill Fhinn = Killin

Cill Mhearnaig = Kilmarnock

Cill Rìmhinn = Saint Andrews

Cill Saidhe = Kilsyth

Cinn Chàrdainn = Kincardin

Cinn Tàile = Kintail

cinnteach = certain, sure

cìobair = shepherd

ciod = what

cìr = comb

ciste = box, chest

clach = stone

clachair = mason

clachan = village

Clachan an Dìsirt = Dalmally

cladach = bank, border, edge, shore, coast, seaside, shore

clàrsach = harp

clas = class

cliathach = side

cluas = ear

cluich = play

cluinn = hear

cnò = nut

cnoc = hill

có = who

có air bith = any, whichever, whoever

coibhneas = kindness

cóig = five

cóigeamh = fifth

coille = forest, woods

coimhead = appear, emerge, perform, consider, deem, look, look at, regard, view, watch

coineanach = rabbit

coinneamh = assemblage, gathering, meeting

còir = right

coire = boiler, cauldron, kettle

coisich = march, walk

coisinn = earn, gain, win

Colbhasa = Colonsay

Colla = Coll, Coll

coltas = appearance, aspect, look, sight, view

Comar nan Allt = Cumbernauld

comhairle = advice, counsel

Còmhal = Cowal

còmhla = together

còmhla ri = together with

còmhradh = conversation

connrag = consonant

có sam bith = any, whichever, whoever

cosg = pay out, spend

còta = coat, overcoat

crann = mast

craobh = tree

creag = rock

creid = account, accredit, believe, deem

creideamh = belief

cridhe = heart

crìoch = end, ending

crodh = livestock

cruaidh = hard, hard

cruinn = round

cù = dog

cuan = ocean

cuartaich = surround

Cùbar Fìobha = Cupar

cuid = divide, separate, share

cuideachd = also, likewise, too

cuideigin = a, any, anybody, some, somebody, one, someone, some one

cuidich = accomodate, aid, assist, help

cùil = angle, corner, corner

Cùil Choinnich = Cockenzie

cuileag = fly, housefly

Cuileann Ros = Culross

cuin = as, when

cuir = lay down, place, put, put down, plant, send, transmit

cuir air = switch, turn on

cùis = affair, business, business deal, case, matter

cum = hang onto, hold

cuman = bucket, pail

Cumaradh = Cumbrae

cumhachd = ability

cumhang = narrow

cunnart = danger, peril

cunnartach = dangerous

cunnt = count

cunntas = arithmetic

cupa = cup

cus = too, too much

dà = two

dàil = delay, retardation

Dail Cheith = Dalkeith

Dail Chuinnidh = Dalwhinnie

dath = colour, dye

de = by, from, of, on, since

dé = what

Deadard = Jedburgh

deagh = good, nice, okay

dealbh = image, picture

dèan = achieve, act, do, make, perform

dearg = red, red

deàrrs = shine

deich = ten

deicheamh = tenth

deiseil = finished, ready, through

deur = tear

dhachaidh = home

diallaid = saddle

Di-luain = Monday

Di-màirt = Tuesday

dìrich = climb

Diùra = Jura

do = your

dòchas = hope

dòigh = method

doimhneachd = depth, depth

doirbh = difficult, hard, inconvenient

domhain = deep, profound

dona = bad, miserable, nasty, poor

donn = brown

dorcha = dark, dim

dòrn = fist

Dòrnach = Dornoch

dorus = door

droch = bad, miserable, nasty, poor

drochaid = bridge

Drochaid Alain = Bridge of Allan

Drochaid Aonachain = Spean Bridge

Drochaid Dhé = Bridge of Dee

Drochaid Urchaidh = Bridge of Orchy

druim = back

Druim na Drochaid = Drumnadrochit

duais = premium, prize, compensation, reward

dubh = black

duilleach = foliage

duilleag = leaf, sheet

duine = fellow, man

dùinte = closed, shut

duin'uasal = gentleman

Dùn Bhlàthain = Dunblane

Dùn Breatann = Dumbarton

Dùn Chailleann = Dunkeld

Dùn Dèagh = Dundee, Dundee

Dùn Éideann = Edinburgh

Dùn Omhain = Dunoon

Dùn Phàrlain = Dunfermline

Dùn Phris = Dumfries

dùrachd = sincerity

dusan = dozen

dùthaich = country, land

e = he, him, it

each = horse

eachdraidh = story, history

eadar = among, between

eaglais = church, church-building, harrier, kite, church, church-building, house of worship, place of worship

eallach = burden, charge, load

earball = tail, tail

earrach = spring, springtime

éideadh = dress, gown, robe

eile = other, another, else

eilean = island

Eilean Idhe = Iona

Eilginn = Elgin

éirich = ascend, get up, go up, lift, rise, arise

Éirisgeigh = Eriskay

éisd = listen

eòlas = acquaintance, knowledge

eudail = darling

eun = bird

facal = word

fad = length, length

fada = long

fàg = absent onself, depart, go away, leave

faic = see

faigh = get, have, receive, find

fairge = sea

faisg = at, beside, by, near, nearby, near to, next to

falbh = absent onself, depart, go away, leave

falt = hair, hair, hair, hairs

fan = remain, stay, stay over

fann = faint, light, weak

faoileag = seagull

Farrais = Forres

fàs = become, get, grow, accrue, grow

fear = fellow, man

feareigin = anything, something, a, any, anybody, some, somebody, one, someone, some one

fearg = anger

fear-na-cathrach = chairman, president

feàrr = better

feasgar = afternoon, evening

feith = abide, expect, wait, await, wait for

feòil = flesh

feuch = indicate, point out, show

feum = need, want

feur = grass, grass, herb

fhathast = still, yet

fhéin = self, herself, himself, itself

fiacaill = tooth

fiadh = deer

fichead = twenty

ficheadamh = twentieth

fiodh = timber, wood

fìon = wine

fios = acquaintance, knowledge

fìrinn = truth, reality, truth

fitheach = raven

fliuch = wet

fo = below, beneath, under, underneath

fonn = melody, tune

fosgail = open, open up

fosgailte = open

fraoch = heath

fras = shower

freagairt = answer, reply

fuachd = cold

fuaim = ado, din, noise

fuaimreag = vowel

fuar = bleak, chilly, cold, bleak, chilly, cold, bleak, chilly, cold

fuin = bake

fuirich = remain, stay, stay over

gabh = sing, get, lay hold of, pick up, take

Gairbh = Garve

gairm = call, summon

gaoth = wind

gàradh = dike, embankment, garden

gas = gas

geal = blank, white

gealach = moon

geall = bet, wager

gearain = complain

Gearasdan Inbhir Lòchaidh = Fort William

geàrr = brief, short, cut, slice

Geàrrloch = Gairloch

geata = gate, gateway, portal

ged = though, although

geug = twig, bough, branch

geur = abrasive, acerbic, acid, acrid, acrimonious, acute, lurid, sharp

gille = boy, lad, laddie

Giogha = Gigha

giomach = lobster

glac = capture, catch, grapple

glan = clean, pure

glas = grey, lock, lock

Glaschu = Glasgow

glé = quite, very, very much

Gleann Comhan = Glencoe

Gleann Iucha = Linlithgow

glic = sagacious, sage, wise

gliocas = wisdom

gloine = glass, glass

gluais = move

glùn = knee

gnùis = face

gob = beak, bill

goid = steal

Goillspidh = Golspie

goirid = brief, short

gòrach = foolish

gorm = blue

gràdh = love, affection, love

greas = go fast, hurry, rush

grèasaiche = shoemaker

grian = sun

Grianaig = Greenock

gruaidh = cheek

gu = that

gual = coal

gu dearbh = certainly, absolutely, genuinly, indeed, really, truly

gu leòr = enough, quite, rather, sufficiently

gu math = okay, well

gun = without

gunna = gun, rifle, gun

gus = until, till

guth = voice, vote

gu tric = frequently, often, regularly

i = it, her, she

iarann = iron

iarmailt = heaven, sky

iarr = ask, look for, seek, be willing to, want, wish

iasg = fish, fish, fish

iasgair = fisherman, fisherman

Ì Chaluim = Iona

Ìle = Islay

ìm = butter

imich = absent onself, depart, go away, leave

Inbhir Àir = Ayr

Inbhir Aora = Inveraray

Inbhir Chéitin = Inverkeithing

Inbhir Garadh = Invergarry

Inbhir Ghòrdain = Invergordon

Inbhir Narann = Nairn

Inbhir Nis = Inverness

Inbhir Pheofharain = Dingwall

Inbhir Theòrsa = Thurso

Inbhir Ùige = Wick

Inbhir Ùraidh = Inverurie

innis = meadow, meadow, narrate, relate, tell

Innse Gall = Hebrides, Western Islands

iochdar = skirt

iolair = eagle

ionaltair = feed

is = and

isean = chick, chicken

ite = feather, pen, plume

ith = eat, feed

iuchair = key, wrench

labhair = speak, talk

Labhdaidh = The Lothian

lach = duck

lagh = law

làidir = strong

làmh = arm, arm, hand

làn = complete, full

Lannraig = Lanark

làr = floor

latha = day

le = with

leabhar = book

lean = follow

Leargach = Largo

leasan = lesson

leathann = broad

leig = accord, admit, afford, allow, permit

Leódhas = Lewis

leònte = injured, wounded

leth = half

leugh = read

leum = jump, leap, spring

lianag = lawn

lìon = fill, fill in, fill up, net, network

Liosmór = Lismore

litir = letter

liubhair = deliver, furnish, supply

loch = lake, loch

Loch an Inbhir = Lochinver

Loch Carrann = Lochcarron

Loch Laomainn = Loch Lomond

Loch Nis = Loch Ness, Loch Ness

loisg = burn

long = ship, vessel

lorg = trace, track

luath = fast, quick, rapid, speedy, swift

luch = mouse

ma = if, provided that

mac = son

machair = field

madainn = morning

maide = baton, cane, stick

maigheach = hare

màileid = bag, sack

maise = beauty

mala = brow, eyebrow

Maol Chinn Tìre = Mull of Kintyre

Maol Ros = Melrose

mar = as, how, like, such as

marbh = dead

mar sin = so, such, thus

mart = bovine, bovine animal

màs = bottom, foundation, ground

mas e bhur toil e = please

math = good, nice, okay

màthair = mother

meanglan = bough, branch

meur = finger

mil = honey

mìle = mile, thousand, one thousand

milis = gentle, soft, sweet, tender

ministear = minister

mionaid = minute

mìos = month

mol = commend, laud, praise

monadh = heath

Monadh Rois = Montrose

Montròsa = Montrose

mór = big, great, large

móran = many

mothaich = notice

muc = hog, pig, swine

Muile = Mull

Muileann Dhibhidh = Milngavie

muir = sea

mullach = summit, surface, top

na = that

Na Hearadh = Berneray, Harris

naidheachd = news, novelty, something new

nan = if, provided that

naoi = nine

naoidheamh = ninth

nathair = serpent, snake

Na Tròiseachan = The Trossachs

nead = den, nest

neul = cloud

nigh = wash

nighean = daughter

nuair = as, when

obair = job, work

Obar Bhrothaig = Arbroath

Obar Dheadhain = Aberdeen

Obar Dobhair = Aberdour

Obar Pheallaidh = Aberfeldy

Obar Phuill = Aberfoyle

ochd = eight

ochdamh = eighth

òg = young

òganach = youngster, youth

oibrich = work

oibriche = hand, laborer, labourer, operative, worker, working man, workman

oidhche = night

oir = border, brim, brink, edge, edging, fringe, rand, rim

òl = drink

ola = oil

olc = bad, miserable, nasty, poor

òr = gold

orainsear = orange

òran = song

òrd = hammer

òrdag = thumb, thumb

paipear = paper

pàirc = park

Pàislig = Paisley

pasgan = packet, parcel

Peairt = Perth, Perth

peann = feather, pen, plume

peansail = pencil

pian = ache, pain

pìob = pipe

pìos = bit, lump, piece

piseag = kitten

piuthar = sister

poca = bag, sack

pòg = kiss

Port Rìgh = Portree

preasa = cabinet, closet, cupboard, sideboard

prìs = price

putan = button

rach = go

ràidh = season

rathad = road, route, way

ré = for, during, whereas, while, whilst

reic = dispose of, sell, vend

ri = with

rìoghachd = kingdom

roimh = before, in front of

roinn = divide, separate, share

ròn = seal, sea-dog

rud = thing

rudeigin = anything, something

ruig = accomplish, achieve, attain, get, reach

ruith = run, chase, hunt

saighdear = pawn, soldier

sàil = heel

salach = dirty, filthy, nasty, soiled, unclean

salann = salt

salm = psalm

samhradh = summer

saoghal = world

saothair = job, work

sàsar = saucer

Sasunnach = Englishman, Sassenach

seachd = seven

seachdain = week

seachdamh = seventh

sealgair = hunter

seall = consider, deem, look, look at, regard, view, watch

sealladh = view

sean = old, old

seanair = grandfather

seanmhair = grandmother

searbhadair = towel

searbhanta = boy, servant

seas = stand

seinn = singing, sing

seirm = sound

seo = behold, here is, here are, look, there, these, this, this here

seòl = sail, sail

seòladair = sailor

seòmar = chamber, room

seòrsa = kind, sort, type

Seumas = Jacob

Sgalpaigh = Scalpay

sgarbh = cormorant

sgeir = reef

sgeul = account, narrative, story, tale

sgeulachd = account, narrative, story, tale

sgian = knife

sgiath = wing

sgillinn = penny

sgìth = tired

sgoil = school

sgrìob = walk

sgrìobh = write

sguab = sweep

sia = six

siathamh = sixth

sibh = thou, you, ye, you, ye, you

sìde = weather

sin = that, that over there, those, that, that one, yonder

sìol = seed

sionnach = fox

sìth = peace

siubhail = cover, go through, pass through

siùcar = sugar

siud = that, that one, yonder

slat-iasgaich = fishing rod

slige = shell

slighe = road, route, way

sloc = concave, hollow

snàmh = float, swim

snàth = thread

snathad = needle

sneachda = snow

soirbh = easy, facile

solus = light

spàin = spoon

spòg = claw

sradag = spark, spark

sràid = street

sreath = file, line, rank, row, turn

sròn = nose

Sruighlea = Stirling

sruth = stream

staidhre = ladder

stampa = stamp, postage stamp

Steòrnabhagh = Stornoway

stèsean = station, stage, station, stop

suas = above, up, uphill, upwards

sùgh = juice, sap, soup

suidh = sit

suidheachan = seat

sùil = eye

suipeir = evening meal, supper

taigh = house, house

Taigh an Droma = Tyndrum

Taigh an Uillt = Taynuilt

Taigh Ian Ghròt = John O'Groats

Taigh nan Clach = Stonehouse

tàillear = tailor

taobh = side

tapadh leat = thank you, thanks

tapadh leibh = thank you, thanks

tarag = nail

tarbh = bull, bull

teaghlach = family

tearnaich = descend, go down, descend, get off, go down

teas = heat

té-eigin = anything, something, a, any, anybody, some, somebody, one, someone, some one

teine = fire

telebhisean = television, TV

teth = hot

thig = come

thoir = bring, fetch, get, lay hold of, pick up, take

thu = thou, you

tì = tea

tilg = throw

tinn = ill, sick

tioram = dry

tìr = earth, land, soil

Tiriodh = Tiree

tiugainn = come

Tobar Mhoire = Tobermory

Tobar na Màthar = Motherwell

tog = lever, lift, raise

toillteanas = desert, compensation, reward

tòisich = begin, commence, start

toll = hole

Tom an t-Sabhail = Tomintoul

tonn = wave

tràigh = beach

Tràigh a' Chaisteil = Brodick

trang = busy

treas = third

trì = three

troimh = through

trom = burdensome, heavy, onerous

tuagh = axe

tuathanach = farmer, rancher

tubhailte = table-cloth

tuig = understand, realize

tuit = drop, fall

Tulaich Caoltraigh = Tillicoultry

turus = journey, trip, voyage

uachdar = cream

uaine = green

uair = hour, o'clock, time

uaireannan = several times, sometimes

uamh = cave, cavern, den

uamhas = horror

uan = lamb

ubhal = apple

ud = that, that one, yonder

ugh = egg

Uibhist = Uist

Uibhist a Deas = South Uist

Uibhist a Tuath = North Uist

uile = all the, each, every, everybody, every one

uile gu léir = at all, entirely, quite, wholly

ùine = time, while

uinneag = window

uiseag = lark

uisge = water, rain

Ulbha = Ulva

ullamh = finished, ready, through

ùrlar = floor


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (gaeeng.html) was last modified on Sunday 27/01/2013