Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist Polish to English (Modern)

a = and

abecadŁo = alphabet

absolutny = absolute

Adam = Adam

adres = address

afera = affair, business, business deal, case, matter

aktor = actor

akuratny = accurate, on time, prompt, punctual

albo = or

album = album

ale = but

alfabet = alphabet

Algier = Algiers

Algieria = Algeria

Amerykanin = American, US citizen

amfiteatr = amphitheatre

angina = angina, quinsy

Anglik = Englishman, Sassenach

ani = neither, nor

anioŁ = angel

Antoni = Antony

antybiotyk = antibiotic

architekt = architect

architektura = architecture

archiwum = archive, archives, files, records

arkusz = leaf, sheet

armja = army

artysta = artist

atrament = ink

autentyczny = authentic, genuine

auto = automobile, car, motor car

autobus = bus, autobus, omnibus

autor = author, writer

azalia = azalea

Azjata = Asian

aź do = until, till

babcia = granny

babka = grandmother

baæ siê = be afraid of, fear

bajka = fairy tale

bal = ball, dance

balet = ballet

balkon = balcony

banan = banana

bankiet = banquet

bardziej = more

bardzo = extremely, quite, very, very much

Barlin = Berlin

bawiæ siê = enjoy oneself, have a good time, play

beczka = barrel

befsztyk = steak, beefsteak

Berlin = Berlin

bez = lilac, without

bezcelowy = aimless

bezwzglêdny = absolute

biaŁy = blank, white

biblioteka = library

biec = run

biedak = pauper, poor man

biedny = miserable, poor

biesiada = banquet, feast

biæ = beat, hit, strike

bilet = bill, ticket, note

biodro = hip

biskup = bishop

biuro = bureau, office

blady = pale, sallow

bliski = close, near, nearby, next

blisko = close, near, nearby

bliskośæ = nearness, proximity

bliźni = fellow-creature, neighbour

bliźniak = twin

blok = block, pad

bluzka = blouse

bŁąd = aberration, error, mistake

bŁądzieæ = err, make a mistake

bŁagaæ = beseech

bŁêkitny = sky blue

bŁyszczeæ = shine

bo = as, because, for, since

Bóg = God

bogacz = rich man

bogaty = affluent, rich, wealthy, well-off

bohaterka = heroin, heroine

bok = side

ból = ache, pain

boleæ = ache, be painful, hurt

ból gŁowy = headache

ból zêba = toothache

bomba = bomb

bomba zapalająca = incendiary bomb

borówka = blueberry

Boźe Narodzenie = Christmas, Yule

braæ = get, lay hold of, pick up, take

brak = absence, lack, shortage, shortcoming

brakowaæ = be lacking, be missing

brama = gate, gateway, portal

brat = brother

brązowy = brown

broniæ = defend

brunatny = brown

bryŁa = chunk, clod, lump

brytyjski = British

brzeg = bank, border, edge, shore

brzoza = birch

brzydki = nasty, ugly

Budapeszt = Budapest

budowa ciaŁa = stature

budowaæ = build, construct

budowla = building

budynek = building

buhalter = book-keeper

bukiet = bouquet

BuŁgar = Bulgar, Bulgarian

BuŁgaria = Bulgaria

buŁka = roll

bunt = mutiny, rebellion, revolt

burak = beet

butelka = bottle

byæ nieobecnym = be absent, be missing

byæ obecni = attend, be present, witness

byæ pilnym = hurry, press, urge

byæ posŁusznym = obey

byæ skŁonnym = have a tendency

byæ spragnionym = be thirsty

byæ wartym = be worth, be worthy of

byæ w zwyczaju = accustom, be in the habit of

byæ zdatnym = fit, suit, be suitable

byk = bovine, bovine animal

caŁkowity = entire, overall, whole

caŁośæ = whole

caŁowaæ = kiss

cecha = property, quality

cel = aim, goal, purpose, target

cena = price

ceniæ = appreciate, like

centrum = centre

ciąæ = cut, slice

ciaŁo = body

ciasto = cake

ciekawy = interesting

ciepŁo = warmly

ciepŁy = warm

cierpieæ = abide, bear, endure, put up with, suffer

cierpliwośæ = patience

cieszyæ siê = be glad, enjoy, rejoice

ciocia = aunt

codziennie = daily

coś = anything, something

cudowny = wonderful

cukier = sugar

cukierek = bonbon, bon-bon

Cygan = gypsy, Gypsy

cytryna = lemon

cywilizacja = civilization

cywilizowaæ = civilize

cywilizowany = civilized

czajnik = teapot

czarny = black

czas = time, while

czasopismo = magazine, periodical, revue

Czech = Czech

czek = check, cheque

czekaæ = abide, expect, wait, await, wait for

czekolada = chocolate

czerwony = red

czesaæ = comb

czêsto = frequently, often, regularly

czêsty = frequent

czêściowo = partially, partly

cześæ = hello

czŁowiek = man, human being

czoŁem = hello

czterdzieści = forty

cztery = four

czuæ siê = fare

czwartek = Thursday

czwarty = fourth

czyj = of which, which one's, whose

czyjś = someone's

czyniæ = achieve, act, do, make, perform

czyniæ czymś = cause, get, make

czysty = clean, pure

czyściæ = clean, cleanse, make clean, purge

czytaæ = read

czytanka = reading matter

czytelnik = reader

czytelny = legible

daæ = give

dach = roof

dalej = else, further, more, on, besides, furthermore, in addition, moreover

daremnie = in vain

daremny = abortive, futile, useless, vain

data = date

dawaæ = give

dąźyæ = strive for

dbaæ = care, see, take care, worry

decydowaæ = decide

decyzja = decision

dedykowaæ = dedicate, devote

dentysta = dentist

deszcz = rain

detal = detail

detalicznie = in detail

determinowaæ = determine, fix

dewiza = motto, watchword, slogan

dlaczego = why

dlatego = on that account, therefore

dŁugi = long

dŁugo = a long time, for a long time, long

dŁugopis = ballpoint pen

do = at, to, toward, towards, by, from, of, on, since, until, till

dobranoc = good night

dobroæ = goodness

dobry wieczór = good evening

dobrze = okay, well

dobrzy = good, nice, okay

doczekaæ siê = bide, abide, stay for, wait, await, wait for

dodatkowy = accidental, additional

dodawaæ = add, add up, count in

dodawanie = addition

do góry = above, up, uphill, upwards

dokŁadnie = exactly, sharp

dokŁadny = accurate, precise

doktor = doctor

dokument = writing

dolegaæ = ache, be painful, hurt

dolina = valley

doŁączyæ siê = join

dom = house, home

domek = cottage

dom handlowy = bazaar

dom towarowy = warehouse

dookoŁa = about, round, around, towards

dopiero = exclusively, just, only

dopiero co = just, just now

dopuściæ = admit

dosŁownie = literal, verbatim, word-for-word

doświadczenie = experience

doświadczony = accomplished, adept, experienced, expert

doświadczyæ = go through, live to see

dotyczyæ = concern

dowcipny = lively, witty

do widzenia = bye, goodbye, so long

doźyæ = go through, live to see

drogi = costly, dear, expensive, pricey

drugi = second

drukowaæ = print

druźyna = guard

drzewo = tree

drzewo wiśniowe = cherry-tree

drzwi = door

drźeæ = quiver, shiver, tremble

dumny = proud

Duñczyk = Dane

dusza = soul

duźo = a lot

duźy = big, great, large

duźy sklep = warehouse

dwa = two

dwadzieścia = twenty

dwieście = two hundred

dworzec = station

dymiæ = smoke

dyrektor = director, manager

dysk = dial, disc, record

dyskretny = discrete

dyskusja = discussion

dyskutowaæ = discuss

dysponowaæ = absorb, have at one's disposal

dyspozycja = disposition

dzban = jug, pitcher

dziadek = grandfather

dziaŁaæ = function, operate, run, work

dziecko = child, bairn, infant

dziêkowaæ = thank

dziêkujê = thank you, thanks

dziekujemy = thank you, thanks

dzieliæ = divide, separate, share

dzielnica = district, neighbourhood, quarter

dzielny = brave, gallant

dzieŁo = work

dziennik = daily paper, journal, newspaper

dziennikarz = journalist

dzieñ = day

dzieñ dobry = good morning, good day

dziesiąty = tenth

dziesiêæ = ten

dziewczyna = young woman

dziewiêæ = nine

dzisiaj = today

dziwiæ siê = marvel, marvel at, wonder

dźin = gin

dźungla = jungle

egzamin = investigation, examination, test

egzaminowaæ = examine

elegancki = elegant

energiczny = energetic

entuzjazm = alacrity, enthusiasm

esperantysta = Esperantist

Europa = Europa, Europe

Europejczyk = European

æwiartka = fourth

fabryka = factory

faktycznie = actually, as a matter of fact, indeed, in fact

fantazja = fantasy

farbowaæ = colour, paint

film = film, motion picture, movie

Fin = Finn

fioŁek = violet

fizyka = physics

forma = form, shape

formowaæ = form, shape

formularz = blank, form

fortepian = pianoforte

fotografia = photograph

Francja = France

Francuz = Frenchman

fryzjer = barber, hairdresser

fryzowaæ = curl, do

funkcjonowaæ = function, operate, run, work

futeraŁ = holder, socket

gadatliwy = talkative

galeria = gallery

gapiæ siê = gape at

gardŁo = throat

gawêdziæ = chat, chatter

gazeta = gazette, magazine, newspaper, periodical

gdy = for, during, whereas, while, whilst, as, when

gdzie indziej = differently, else

gdzieś = anywhere, somewhere

generacja = generation

generalnie = generally

generaŁ = general

genialny = ingenious

ginąæ = perish

gŁodny = hungry

gŁowa = head, pate

gŁównie = chiefly

gŁówny = chief, main, major, principal

gŁupi = addled, foolish, stupid

gŁupiec = fool

gmach = mansion

gniewaæ siê = be angry

godny = deserving, worthy

godzina = hour, o'clock, time

goliæ = shave

goniæ = chase

góra = mountain

gorący = hot

gorączka = ague, fever

gorliwośæ = fervor, fervour, zeal

gorliwy = full of zeal, zealous

górnik = minister

gościnny = hospitable

gośæ = guest

gotowaæ = cook

gotowośæ = readiness

gotowy = finished, ready, through

goździk = carnation, pink

grad = hail

graæ = play

gramofon = phonograph, record-player

gratulowaæ = congratulate

Grek = Greek

grosz = groschen

gruby = bold, corpulent, fat, thick

grudzieñ = December

grupa = group

grusza = pear-tree

gruszka = pear

grypa = flu, grip, influenza

grzebieñ = comb

grzecznośæ = courtesy, politeness

gubiæ = lose

gust = taste

guzik = button

gwarantowaæ = guarantee, warrant

gwardia = guard

gwiazda = star

halka = petticoat

haŁasowaæ = make a noise

haŁaśliwy = noisy

handel = business, commerce, trade

harmonijka = accordion

herbata = tea

Hiszpan = Spaniard

hobby = hobby

Holandia = Holland, the Netherlands

Holender = Dutchman

honor = honor, honour

hotel = hotel

charakteryzowaæ = characterize

chata = cabin, hut, shack

chatka = cottage

chcieæ = be willing to, want, wish

chêtnie = willingly

chêtny = voluntary, willing

Chiñczyk = Chinaman, Chinese

chleb = bread, loaf

chŁopiec = boy, lad, laddie

chmura = cloud

choæ = though, although

choroba = ailment, disease, illness

chorowaæ = be ailing

Chorwat = Croat

chory = ill, sick

chowaæ = conceal, hide

Chrystus = Christ

chrześcijanin = Christian

chwalebny = commendable

chwaliæ = commend, laud, praise

chwila = instant, moment

chwytaæ = capture, catch, grapple

i = and

idea = idea

ich = their

ile = how many, how much

ileś = a little, rather, some, somewhat, to some extent

ilośæ = amount, sum

im... = the

imiê = appellation, name

impresja = impression

impreza = accommodation, adjustment, arrangement

inaczej = differently, else

informowaæ = acquaint, inform, report

inny = other, another, else, different

instrument = agent, means, tool

interesowaæ siê = be interested, take an interest

inźynier = engineer

istnieæ = exist

iśæ = go

iśæ w górê = ascend, climb, go up

jabŁko = apple

jabŁoñ = apple-tree

jacyś = a few, any, some

jadalnia = dining-room

jadŁospis = menu

jajko = egg

jak = as, how, like, such as

jakby = as if, as though, in a way

jaki = what a, what kind of, what sort of

jakiś = some kind of, some

jakoś = anyway, somehow

jaŁowcówka = gin

Japoñczyk = Japanese

jasno = clearly

jasny = bright, clear, light

jeden = one

jednak = but, however, nevertheless, yet

jednocześnie = at the same time

jego = his

jechaæ = go, ride, travel

jej = her

jeleñ = deer

jesieñ = autumn

jeszcze = still, yet

jeśæ = eat, feed

jezioro = lake, loch

jêzyk = tongue

jêzykowy = linguistic

jeździæ na nartach = ski

jeźeli = if, provided that

Józef = Joseph

jubiler = jeweller

jubileusz = jubilee

jutro = tomorrow

juź = already, by now, yet

kaŁamarz = well, inkpot, ink-well

kamieñ = stone

Kanada = Canada

kanapka = sandwich

kąpaæ = bathe

kapelusz = hat

karaæ = punish

kartka = leaf, sheet

kask = helmet

kaszel = cough

kaszleæ = cough

kąt = angle, corner

katar = catarrh

katedra = cathedral

kawa = coffee

kawiarnia = café, coffee-house

kaźda ilośæ = all, all of it

kaźdego = everyone's

kaźdy = all the, each, every, everybody, every one

kelner = waiter

kiedy = as, when

kiedyś = at some time, ever, sometime

kieliszek = chalice, goblet

kierowaæ = conduct, direct, guide, head, lead

kieszeñ = pocket

kichaæ = sneeze

kilka = a few, any, some

kilkoro = a few, any, some

kilogram = kilo

kino = cinema, movie theatre

klejnot = jewel

klub = club, society

klubowicz = club member

kŁaśæ = lay down, place, put, put down

kŁóciæ siê = quarrel, wrangle

kŁopot = attempt, effort

kobieta = female, woman

kochaæ = love

kochany = loved, beloved

koktajl = cocktail

kolacja = evening meal, supper

kolano = knee

kolej = railroad, railway

kolia = necklace

kolonia = colony, settlement

kolor = colour, dye

kolorowaæ = colour, paint

kompleks = complex

komponowaæ = compose

kompozycja = composition

kompozytor = composer

komputer = computer

komunikowaæ = communicate, report

koncert = concert

konferencja = conference

koniec = end, ending

koniec koñców = at last, at long last

koniecznie = absolutely, definitely, without fail

konieczny = necessary

konkretny = concrete

konstatowaæ = ascertain, establish, take note

kontakt = contact

konto = account

konwent = assemblage, gathering, meeting

koñ = horse

koñczyæ = accomodate, end, finish, terminate

kopalina = mine

kopalnia = mine

koperta = envelope

korespondowaæ = correspond

korzyśæ = advantage, benefit

koszary = barracks

kosztowaæ = cost

kosztowny = costly, dear, expensive, pricey

koszula = shirt

kościóŁ = church, church-building, house of worship, place of worship

kośæ = bone

kot = cat

koza = goat

kraj = country, land

Kraków = Cracow

kraśæ = steal

krawat = tie, necktie

krawcowa = needlewoman, seamstress

krem = cream

krêpowaæ = bother, disturb, hinder, trouble

krêpujący = nasty, troublesome

krok = pace, step, stride

król = king

kropka = dot, period, point, spot

krótki = brief, short

krowa = cow

krzak = bush, shrub

krzak róźy = rose-bush

krzesŁo = chair

ksiąźê = prince

ksiąźka = book

ksiêgarnia = bookshop, bookstore

ksiêźyc = moon

ksztaŁt = form, shape

ksztaŁtowaæ = form, shape

kto = who

którego = of which, which one's, whose

który = how many, what number

ktoś = a, any, anybody, some, somebody, one, someone, some one

ku = at, to, toward, towards

kuchnia = kitchen

kultura = culture

kupiæ = buy, purchase, take over

kupno = acquisition, buy, purchase, taking over

kurs = class, course

kurz = dust

kusiæ = entice, tempt

kwadrans = quarter of an hour

kwiat = bloom, flower

kwiecieñ = April

laæ = pour, scatter, shed

lampa = lamp

las = forest, woods

lato = summer

lecz = but

leczniczy = medical

leczyæ = care for, cure, treat

legenda = legend

lekarz = doctor, physician

lekcewaźyæ = neglect

lekcja = lesson

lekki = light

lektor = lector, lecturer

leniwy = lazy

lepszy = better

lew = lion

lewy = left

leźeæ = lie, recline

liczni = many

liczyæ = calculate, count, figure, work out

lichtarz = candlestick

lilak = lilac

linia = line

lipiec = July

list = letter

listonosz = postman

listopad = November

liśæ = leaf, sheet

litera = letter

literatura = literature

litr = liter, litre

lód = ice

lody = ice, icecream

lokal = place

Londyn = London

lorneta = binocular, binoculars

lotnisko = aerodrome, airdrome, airfield, airport

lub = or

lubiæ = appreciate, like

ludzkośæ = human race, mankind

luty = February

Łączyæ = bind, connect, join, tie, tie up

Ładny = beautiful, fine, handsome, lovely, pretty, pleasing

Łakomiæ siê = relish

Łamaæ = break

Łapaæ = capture, catch, grapple

Łatwo = easily

Łatwy = easy, facile

Łazienka = bathroom

Łodź = boat

Łotr = cheat, crook, rogue

Łóźko = bed

Łyźka = spoon

mądry = sagacious, sage, wise

mądrze = with wisdom, wisely

magazyn = warehouse

maj = May

mak = poppy

mąka = flour, meal

malarz = painter

malowaæ = paint

maŁy = diminutive, little, small

maŁźeñstwo = couple, married people

maŁźonkowie = couple, married people

mama = mam, mammy, mom, mommy

mamusia = mam, mammy, mom, mommy

mankiet = cuff

manuskript = manuscript

margaryna = margarine

marynarka = jacket

marzec = March

marzenie = dream, daydream

marzyæ = dream, daydream, fancy

masa = accumulation, crowd, heap, mass, multitude, pile

maska = mask

masŁo = butter

maszyna = engine, machine

maszyna do pisania = typewriter

materiaŁ = data, material, cloth

matka = mother

mąź = husband, fellow, man

mebel = piece of furniture

medycyna = medicine, practice of medicine

Meksyk = Mexico

mêski = male, masculine

metal = metal

mêźczyzna = fellow, man

mgŁa = fog, mist

mianowicie = namely, viz.

miasto = city, town

miasto Meksyk = Mexico City

miêdzy = among, between

miedź = copper

mieæ = have, have got

mieæ ciêźar = weigh

mieæ nadziejê = hope

mieæ powodzenie = succeed

mieæ prawo = may, have the right to

mieæ sŁusznośæ = be right

mieæ świadomośæ = be aware of, be conscious of, realize

mieæ wygląd = appear, look

mieæ znaczenie = imply, mean, signify

mieæ zwyczaj = accustom, be in the habit of

miejsce = location, place, spot

miejscowośæ = location, place, spot

miesiąc = month

mieszkaæ = dwell, live

mieszkanie = abode, accommodation, dwelling, residence

migdaŁ = almond

milion = million

miŁośæ = affection, love

miŁy = agreeable, enjoyable, lovely, nice, pleasant

mina = expression

mineralny = mineral

minister = minister

minus = minus

minuta = minute

mleko = milk

mŁodośæ = youth

mŁody = young

mŁodzieniec = youngster, youth

mniej = fewer, less

mniej wiêcej = quite

mniemaæ = account, deem, opine, think

moc = force, strength, vigour

móc = be able to

mocno = firmly, strongly

mocny = strong

model = model

modliæ siê = pray

moi = my

mój = my

moja = my

moje = my

mokry = wet

moment = instant, moment

moneta = coin

mordowaæ = murder

morski = maritime, sea, sea-, of the sea

morze = sea

Moskwa = Moscow

most = bridge

mówiæ = speak, talk

moźe = maybe, mayhap, perchance, perhaps, possibly

moźliwośæ = possibility

moźliwy = possible

mróz = freezing cold, frost

mucha = fly, housefly

mur = wall

Murzyn = Negro

musieæ = have to, must, ought to, should

muzeum = museum

muzyczny = musical

muzyka = music

mydŁo = soap

myæ = wash

myliæ siê = err, make a mistake

mysz = mouse

myśl = idea, thought

myśleæ = think

na = on, upon

naczynie = jug, box, container, vessel

nader = quite, very, very much

nadramiê = upper arm, upper-arm

nadzieja = hope

nadzwyczajnie = exceedingly, extraordinarily

nadzwyczajny = extraordinary, formidable

na górze = above, on top, overhead, upstairs

naiwnośæ = confidence

najbardziej = most, at most

najlepszy = best

najmniej = fewest, least

najpierw = first, firstly, first of all

najwiêcej = most

naŁoźyæ = put on

naparstek = thimble

napinaæ = strech, wind up

napis = superscription

napój = beverage, drink

naprawiaæ = fix, repair

na prawo = on the right

naprzeciw = across from, against, in exchange for, opposed to, opposite, upon

na przekór = defiantly, despite, in spite of

na przodzie = ahead, formerly, previously

naród = nation

narodowy = national

narta = ski

narzêdzie = agent, means, tool

na spodzie = below, underneath

nastrój = atmosphere, ethos, mood

nasz = our

naszyjnik = necklace

natrysk = shower

natura = character, nature

natychmiast = at once, immediately, just, right away, right now

nauczaæ = teach

nauczka = instruction

nauczyciel = instructor, teacher

nauczycielka = teacher, female teacher

nauczyæ siê = master

nauka = science

naukowy = scientific

nawet = even

na wskroś = through

na zewnątrz = outside, outside of

nazwa = appellation, name

nazwaæ = call

nazwisko = surname, appellation, name

neutrala = impartial, neutral

niby = as if, as though, in a way

nic = nothing

niczyj = no-one's

niebezpieczeñstwo = danger, peril

niebezpieczny = dangerous

niebo = heaven, sky

niedziela = Sunday

nie lubieæ = dislike

niemal = almost, nearly

nie ma za co = don't mention it, you're welcome

Niemiec = German

niemiecki = German

niemoźliwy = impossible

nienawidzieæ = hate

nieobecny = absent

nieporozumienie = misunderstanding

nieprzyjaciel = adversary, enemy

niespodzianka = surprise

niestety = alas, regrettably, unfortunately

nieśæ = carry, wear

nieuprzejmośæ = bad job

nieuprzejmy = brutal, gruff, harsh, rough, sour, surly, unkind, unpleasant

niewątpliwie = no doubt, undoubtedly

niewinny = guiltless, innocent

niewŁaściwy = incorrect, wrong

niezachwianie = firmly

niezapominajka = forget-me-not

niezwykle = exceedingly, extraordinarily

niezwykŁy = extraordinary, formidable

nigdy = never

nigdzie = nowhere

Nigeria = Nigeria

nikogo = no-one's

nikt = neither, nobody, none, no-one

niszczyæ = destroy, quash

niź = than

no = now, well, well then

noc = night

noga = leg, paw

Norweg = Norwegian

nos = nose

nosiæ = carry, wear

nota = grade, note

nowela = short story

nowina = news, novelty, something new

nowoczesny = modern

nowy = new, novel

nóź = knife

noźyczki = scissors

nudziæ siê = be bored, be tired of something

numer = number, numeral

nuta = grade, note

o = about, concerning, on, upon

oba = both

obaj = both

obecnie = at present, now

obecny = current, present

obchodziæ = celebrate

obiad = dinner, midday meal

obie = both

obiecywaæ = promise

obiekt = article, object, thing

oboje = both

obok = at, beside, by, near, nearby, near to, next to

obowiązek = duty, obligation

obozowisko = camp of tents, tented camp

obraz = image, picture. painting

obraźaæ = abuse, insult, offend

obróciæ = turn, turn around, turn round

oceniaæ = appraise, estimate, rate

oczarowaæ = delight

oczekiwanie = expectation

oczywiście = apparently, obviously, of course

od = than

odczuwaæ = feel, sense

oddawaæ = give back, return

oddzielnie = apart, separately

odebraæ = abjure

odejmowaæ = subtract

odejmowanie = subtraction

odkŁadaæ = adjourn, delay, postpone

odkryæ = reveal

odkurzaæ = dust

odmienny = different

odnieśæ sukces = succeed

odnośnie = about, concerning

od nowa = afresh, again, all over again, anew

odpowiadaæ = answer, reply, respond

odpowiedź = answer, reply

odprowadzaæ = accompany

Odra = Oder

odtrutka = antidote

od urodzenia = congenital, inborn, inbred, innate, native

odwaga = courage

odwaźnik = weight

odwaźny = brave, courageous, valiant

odwiedziny = visit

odwrotnie = vice-versa

oficer = officer

ogieñ = fire

ogŁoszenie = ad, advertisement

ogólnie = generally

ogród = garden

ogrodnik = gardener

ogromnie = enormously, extremely

o ile = if, provided that

ojciec = father

ojczym = step-father

ojczyzna = fatherland

okazja = chance, event, occurence, opportunity

okno = window

oko = eye

okolica = environment, environs, surroundings

okoŁo = about, round, around, towards

okraśæ = rob

okropnie = awfully

okropny = abysmal, dreadful, gruesome, horrible, terrible

okrulny = cruel

olbrzymi = enormous, huge, immense

olej = oil

oliwa = oil of olives, olive-oil

oliwka = olive

oŁówek = pencil

oŁtarz = altar

omówiæ = discuss

on = he, him

ona = her, she

ono = it

opar = steam, vapor, vapour

opera = opera

opinia = opinion

opisaæ = describe

opŁakaæ = mourn

opowiadaæ = narrate, relate, tell

opowiadanie = account, narrative, story, tale

oprócz = apart from, besides, except, except for

oprócz tego = besides, in addition, moreover

opuściæ = abandon, forsake, desert, leave, quit

oraz = and

organizowaæ = arrange, fix up

orchidea = orchid

orkiesta = orchestra

osada = colony, settlement

osiągaæ = accomplish, achieve, attain, get, reach

osiągniêcie = acquirement

osiem = eight

osiemdziesiąt = eighty

osiemnasty = eighteenth

osiemnaście = eighteen

osiemset = eight hundred

ósmy = eighth

osoba = person

osobiście = self, herself, himself, itself

osobnik = chap, guy, fellow, person

osobno = apart, separately

ostatni = last

ostry = abrasive, acerbic, acid, acrid, acrimonious, acute, lurid, sharp = severe, strict

ostrzeźenie = warning

oszczêdny = thrifty

oszczêdzaæ = save, spare

ośmieliæ siê = be bold, dare

oto = behold, here is, here are, look, there

otrzymaæ = get, have, receive

otwarty = ajar, open

otwieraæ = open, open up

owca = sheep

owoc = fruit

owoc wiśni = cherry

ozdabiaæ = adorn, decorate, ornament

oźeniæ = marry, wed

oźeniæ siê = marry, be married, get married

pacjent = patient

paczka = packet, parcel

pająk = spider

pajêczyna = spiderweb

palec = finger

paliæ = smoke

paliæ siê = burn

paŁac = palace

pamiątka = keepsake, memento, souvenir

pamiêæ = memory, recollection

pamiêtaæ = recall, recollect, remember

pan = gentleman, lord, Mr.

panna = Miss

panorama = view

panowaæ = control, govern, restrain, rule

pañstwo = ladies and gentlemen, Mr. and Mrs., state

papier = paper

papieros = cigarette

papryka = chilli, paprika

para = pair, steam, vapour

parafia = parish

parasol = umbrella

park = park

parowiec = steamship

partia = faction, party, side

Paryź = Paris

pasja = anger, lust, passion

paszport = passport

patrzeæ = consider, deem, look, look at, regard, view, watch

październik = October

peŁen = complete, full

peŁny = complete, full

peron = platform, quay, wharf

pewien = some, one

pewnego razu = once, on occasion, sometimes

pewnośæ = certainty

pewny = certain, sure

pianista = pianist

piątek = Friday

piąty = fifth

piêæ = five

piêædziesiąt = fifty

piechotą = afoot, on foot

piekarz = baker

piêknośæ = beauty

piêkny = beautiful, fine, handsome, lovely

pielêgnowaæ = attend, nurse, tend to

pieniądze = money

pieprz = pepper

pierwszy = first

pies = dog

pieśñ = anthem, hymn, song

piêtnasty = fifteenth

piêtnaście = fifteen

piêtro = floor, storey, story

piæ = drink

piæ alkohol = drink, drink to excess

piguŁka = pill

pilnie = urgently

pilnośæ = industry

pilny = diligent, hardworking, industrious

pióro = feather, pen, plume

pisaæ = compose, create, write

pisaæ na maszynie = type

pisarz = author, writer

pismo = writing

piwo = ale, beer

plac = plaza, square, public square

plan = design, diagram, plan, plane

planowaæ = plan

plecy = shoulder

plus = plus

pŁaciæ = pay

pŁakaæ = cry, weep

pŁaszcz = cloak, mantle, coat, overcoat

pŁuco = lung

pŁyta = dial, disc, record

pŁywaæ = float, swim

po = a, at, at the rate of, per

pobyt = stay

pocaŁunek = kiss

pociąg = train

początek = beginning, commencement, start

początkowo = at first, at the outset, in the beginning

początkujący = beginner

poczekalnia = waiting-room, waiting room

poczta = mail, post

pocztówka = picture postcard

pod = below, beneath, under, underneath

podarunek = gift, present

podawaæ = hand, hand over

podczas = for, during, whereas, while, whilst

podŁoga = floor

podobaæ siê = please

podporządkowaæ = subdue, subjugate

podrêcznik = textbook

podróź = journey, trip, voyage

po drugiej stronie = across, beyond, on the other side of

podsŁuchaæ = eavesdrop

pod spodem = below, underneath

poduszka = cushion

podwŁadny = subordinate

podwójny = double, dual

podziemny = underground

podziw = admiration

podziwiaæ = admire

poeta = poet

poezja = poetry

pogardzaæ = dislike

pogoda = weather

pochwa = holder, socket

pojawiaæ siê = appear, emerge, perform

pojedynczo = one at a time, singly

pojedynczy = single

pojechaæ = go

pojemnik = jug, box, container, vessel

pójśæ = come

pojutrze = the day after tomorrow

pokazaæ = indicate, point out, show

pokój = peace, chamber, room

pokojowy = peaceful

Polak = Pole

pole = field

poleciæ = commend, recommend, register

polegaæ = consist

po lewej = on the left

polowaæ = chase, hunt

Polska = Poland

polski = Polish

poŁączyæ = join, unite

póŁka = shelf

póŁnoc = north, North

poŁowa = half

poŁoźyæ siê = lie down

poŁoźyæ siê do Łóźka = go to bed

poŁudnie = south, midday, noon

pomagaæ = accomodate, aid, assist, help

pomarañcza = orange

pomidor = tomato

pomimo = despite, in spite of, notwithstanding

pomnik = monument

pomoc = aid, help

Pomorze = Pomerania

pomyŁka = aberration, error, mistake

pomysŁ = idea

ponaglaæ = hurry, press, urge

poniedziaŁek = Monday

poniewaź = as, because, for, since

ponownie = afresh, again, all over again, anew, once more

popielniczka = ashtray

po pierwsze = first, firstly, first of all

popoŁudnie = afternoon

po prawej stronie = on the right

poprawiaæ = correct

poprzedni = former, last, previous, prior

poprzez = across, beyond, on the other side of

porcja = share

porównanie = comparison

porównywaæ = compare

port = harbor, harbour, port

portfel = purse, wallet

Portugalczyk = Portuguese

porucznik = lieutenant

porządek = order

porządkowaæ = arrange, put in order, tidy

postanowiæ = decide

postawa = stature

postój = stop

postulowaæ = demand, postulate, require

posyŁaæ = send, transmit

poświêcaæ = dedicate, devote

potem = after, behind, afterwards, next, subsequently

potrafiæ = know how

potrawa = food

potrząsaæ = agitate, shake, shock

potrzebowaæ = need, require

pouczenie = instruction

powaźny = important, serious, earnest, staid

powiadamiaæ = communicate, report

powiedzieæ = say, tell

powierzchniowy = superficial

powierzchownie = shallowly

powiesiæ = hang

powieśæ = Roman, novel

powietrze = air

powodowaæ = activate, cause, give rise to

powodzenie = achievement, success

powodziæ siê = be succesful, prosper

powróciæ = come back, return

powrót = return

powstanie = mutiny, rebellion, revolt

powstrzymywaæ = abstract, restrain

powtarzaæ = repeat

poza = outside, outside of

pozbawiæ = deprive, deprive ... of

pozdrowienie = greeting

poziom = level

pozornie = apparently, seemingly

pozostawiæ = leave behind

pozowaæ = pose

pozwalaæ = accord, admit, afford, allow, permit

późno = late

późny = late, tardy

poźegnanie = farewell, goodbye, good-bye

poźyczaæ = borrow, lend, loan

poźyczyæ = advance, lend

praca = work, job, assigned job, task

pracowaæ = work

pracowity = active, hardworking

pracownia = workplace

pradziadek = great-grandfather

Praga = Prague

pragnąæ = desire, wish

pragnienie = desire, want, wish

praktyczny = practical

praojciec = forefather

prasa = press

prasowaæ = iron, iron clothes

prawda = reality, truth

prawdê mówiąc = to tell the truth

prawdopodobnie = probably

prawie = almost, nearly

prawnuk = greatgrandson

prawy = right, righthand

precyzyjny = accurate, precise

precz = away

prehistoria = prehistory

prelekcja = lecture

premier = premier, prime minister

prezes = chairman, president

problem = question, problem, trouble

próbowaæ = attempt, test, try

procent = percent, percentage

profesor = professor

program = declaration of policy, platform, programme, statement of policy

promieñ = radius

proponowaæ = advance, offer, propose, suggest

prosiæ = ask, ask for, beg, bid, request

prospekt = prospectus

prosperowaæ = be succesful, prosper

prosto = directly, straigh ahead

prosty = simple, straightforward

proszê = please

prowadziæ = conduct, direct, guide, head, lead

prowincja = province

prywatny = private

przebaczaæ = forgive, pardon

przebywaæ = abide

przecieź = certainly, indeed, rather, surely

przecinek = comma

przeciw = across from, against, in exchange for, opposed to, opposite, upon

przeciwnie = on the contrary, otherwise

przeciwnik = adversary, opponent

przeciwny = adverse, alien, contrary, opposite

przeciwstawiaæ siê = confront, stand up to, withstand

przeczytaæ ponownie = read again, read over again, re-read

przed = before, in front of

przed chwilą = just, just now

przedmieście = suburb

przedmiot = article, object, thing

przedni = former, last, previous, prior

przedramiê = lower-arm

przedstawiaæ = act, introduce, offer, present, perform, tender

przedstawienie = presentation, show, spectacle

przedtem = ahead, formerly, previously

przejśæ = cross, go beyond, transfer

przekazaæ = convey, hand, hand over, pass

przekupiæ = bribe

przemysŁ = industry

przemysŁowy = industrial

przemyśleæ = think, think about, reflect on

przenocowaæ = pass the night, spend the night

przenosiæ = transport

przepiêkny = lovely

przepraszaæ = ask forgiveness, excuse oneself

przerwaæ = interrupt

przesadzaæ = exaggerate

przestaæ = cease, stop

przesuwaæ = adjourn, delay, postpone

przeszkadzaæ = bother, disturb, hinder, trouble

przeszkoda = bar, barrier

prześladowaæ = chase, persecute, prosecute, pursue

prześliczny = lovely

przeświadczony = certain, sure

przeto = so, then, therefore, accordingly, consequently, subsequently, thus

przewidywaæ = foresee

przewinienie = blame, fault, guilt

przewodniczący = chairman, president

przewodnik = handbook, guide, guidebook

przewyźszaæ = exceed, surpass

przez = by, from, of, on, since, through

przeznaczyæ = destine, earmark, ordain

przeźycie = experience

przeźyæ = experience, live through, survive

przyciągnąæ = attract

przygotowaæ = prepare

przychodziæ = come

przyjaciel = friend

przyjąæ siê = root, strike

przyjazd = arrival

przyjaźñ = friendship

przyjêcie = banquet, feast

przyjechaæ = arrive, end up, get

przyjemnośæ = fun, pleasure

przyjemny = agreeable, enjoyable, lovely, nice, pleasant, pleasing

przyjmowaæ = accept, receive, take, take in

przyjśæ = arrive, end up, get

przykrośæ = bad job

przyŁączyæ siê = join

przymierzyæ = take one's measure for

przynajmniej = at least

przynieśæ = bring, fetch

przypadek = accidence, chance, hazard, event, occurence, opportunity

przypadkiem = by accident, by chance

przypomnieæ = recall, recollect, remember

przypuszczaæ = guess, presume, suppose, surmise

przyrostek = extension, suffix

przyrząd = agent, means, tool

przysŁowie = adage, proverb

przysŁuga = favour

przystanek = stop

przysznic = shower

przyznanie siê = acknowledgement, admission, confession

przyznawaæ siê = acknowledge, admit, confess, profess

przyzwyczaiæ siê = become accustomed

pseudonim = pseudonym

ptak = bird

pudeŁko = box

pukaæ = hit, knock, strike

puŁkownik = colonel

punkt = dot, period, point, spot

punktualny = accurate, on time, prompt, punctual

punkt widzenia = viewpoint

puściæ = allow, leave, let, release

pytaæ = ask

pytanie = question

racz = please

raczej = preferably, rather

radio = radio, wireless

radośæ = gladness, joy

radowaæ siê = be glad, enjoy, rejoice

raj = paradise

ramiê = arm

ranek = morning

rano = in the morning

raz = occasion, time

razem = together

rdzeñ = root

realizowaæ = produce

realizowaæ siê = come true

realizowalny = achievable

realny = actual, practical, real

recenzja = review

rêcznik = towel

redagowaæ = edit

redakcja = editorial office

redaktor = editor

regularnie = regularly

rêka = hand

rêkawiczka = glove, mitten

rêkopis = manuscript

religia = religion

restauracja = restaurant

rewia = magazine, periodical, revue

rezerwowaæ = reserve

reźyser = stage-manager

robiæ = achieve, act, do, make, perform

robiæ wraźenie = impress

robota = job, work

robotnik = hand, laborer, labourer, operative, worker, working man, workman

rocznica = anniversary

rodzice = parents

rodzina = family

róg = angle, corner, hooter, horn, klaxon

rok = year

Rosjanin = Russian

rosnąæ = accrue, grow

róśæ = accrue, grow

rower = bike, cycle, bicycle

równieź = also, likewise, too

rozbroiæ = disarm

rozebraæ = undress

rozgniewany = angry, cross

rozkazywaæ = command, order, tell

rozmaity = diverse, varied, various

rozmawiaæ = converse

rozmowa = conversation

rozpoznaæ = recognize

rozumieæ = understand, realize

rozumie siê = of course

róźa = rose

róźnica = difference

róźny = diverse, varied, various, different

ruch = movement, traffic

ruina = ruin

rujnowaæ = ruin

Rumun = Romanian

Rumunia = Romania

ruszaæ = actuate, move

rwaæ = break

ryba = fish

rybak = fisherman

ryź = rice

rząd = administration, government

rzadko = seldom

rządziæ = control, govern, restrain, rule

rzecz = thing

rzecz nowa = news, novelty, something new

rzeczywisty = actual, practical, real

rzeczywiście = absolutely, actually, in fact, genuinly, indeed, really, truly

rzeka = river

rzeka Kongo = Congo, Zaire

rzeźba = sculpture

rzeźbiarz = sculptor

rzeźnik = butcher

rzucaæ = throw

Rzym = Rome

są = there is, there are

sala = lounge, parlour, salon, sitting-room

sala koncertowa = concert-room

salon = lounge, parlour, salon, sitting-room

sam = self, herself, himself, itself, alone, only, sole, solitary

samica = female

samochód = automobile, car, motor car

samolot = aeroplane, airplane, plane, aircraft

sąsiad = neighbour

scenariusz = script

sen = dream

senny = sleepy

ser = cheese

Serb = Serb

serce = heart

serdeczny = cardiac, cordial, hearty, warm

serwis = crockery set

schody = staircase, stairs

siedem = seven

siedemdziesiąt = seventy

siedemnasty = seventeenth

siedemnaście = seventeen

siedziba = seat

siedzieæ = sit

sierpieñ = August

sierźant = sergeant

silnie = strongly

silnik = engine, motor

silny = strong

siŁa = force, strength, vigour

siódmy = seventh

siostra = sister

siwy = grey

skąd = from where, whence

skakaæ = jump, leap, spring

skarb = treasure

skarźyæ siê = complain

sklep = boutique, shop, store

skŁadaæ siê = consist

skŁaniaæ do czegoś = cause, get, make

skŁonnośæ = tendency

skóra = skin

skróciæ = abbreviate, abridge, shorten

skromnośæ = modesty

skromny = modest

skryty = veiled

skrzypce = violin

sŁabo = box, chest, lightly, weakly

sŁaby = faint, light, weak

sŁawny = famous

sŁodki = gentle, soft, sweet, tender

sŁoñ = elephant

sŁoñce = sun

SŁowak = Slovak

SŁowianin = Slav

sŁownik = dictionary, vocabulary

sŁowo = word

sŁuchacz = listener

sŁuchaæ = listen

sŁuźbowy = official

sŁuźyæ = serve

sŁyszeæ = hear

smaczny = nice, tasty

smakoŁyk = delicacy, tidbit, sweet

smutny = bleak, dismal, dreary, gaunt, miserable, sad, somber

sobota = Saturday

socjalny = social

sofa = sofa

sok = juice, sap

sól = salt

solniczka = saltshaker

soŁtys = burgomaster, mayor, provost

spacerowaæ = go for a walk, stroll

spaæ = be asleep, sleep

spalaæ = burn

spaliæ = burn down

spêdzaæ = pass, spend

speŁnienie = accomplishment, acquittal

speŁniæ = accomplish, achieve, keep, observe, perform

spieraæ siê = argue, dispute

spódnica = skirt

spodnie = pants, trousers

spojrzenie = look

spokój = calm, quiet, silence

spokojny = calm, tranquil

sport = sport

spostrzeźenie = notice, observation

spotkanie = encounter

spotykaæ = come across, encounter, meet, see

spóźniaæ siê = be late

spóźnienie = delay, retardation

spragniony = thirsty

sprawa = affair, business, business deal, case, matter

sprawiaæ = activate, cause, give rise to

sprawiedliwy = fair, just, righteous

sprytny = lively, witty

sprzedawaæ = dispose of, sell, vend

srebro = silver

srogi = severe, strict

stacja = stage, station, stop

staæ = stand

stan = condition, state

Stany Zjednoczone = United States of America, USA

staraæ siê = aim, attempt, endeavour, take steps, undertake

staranie = attempt, effort

starannie = carefully

stary = old

starzec = old man

statek = ship, vessel

stawaæ siê

  1. become, come about, grow, happen, get

sto = hundred, one hundred

stokrotka = daisy

stolica = capital, capital city, metropolis

stóŁ = table

stopa = foot, paw

stopieñ = degree, grade

strach = fear

strasznie = awfully

straszny = abysmal, dreadful, gruesome, horrible, terrible

strona = side, page

stryj = uncle, paternal uncle

strzelaæ = fire, shoot

strzelanina = firing

strzyc = clip, cut, shear

student = academic, student

studiowaæ = study

stulecie = centennial, century

stwierdzaæ = ascertain, establish, take note

styczeñ = January

styl = style

sugerowaæ = advance, suggest

suchy = dry

sukces = achievement, success

suknia = dress, gown, robe

suma = amount, sum

suszyæ = dry

swe = her, his, its, their

sweter = pullover sweater

swój = her, his, its, their

swoja = her, his, its, their

swoje = her, his, its, their

sylaba = syllable

symfoniczny = symphonic

sympatyczny = sympathetic

syn = son

syrop = syrup

syty = full, replete, satisfied

szafa = cabinet, closet, cupboard, sideboard

szafa na ksiąźki = bookcase

szaleniec = lunatic

szalo = shawl

szanowany = dear

szanowny = dear

szansa = chance, luck

szary = grey

szczególnie = apart, separately, above all, especially, chiefly, mainly, principally

szczegóŁ = detail

szczegóŁowo = in detail

szczerośæ = sincerity

zczery = above-board, sincere

szczêście = luck

szef = boss, chief, leader

szefo = chief, boss

szeroki = broad

szesnasty = sixteenth

szesnaście = sixteen

sześæ = six

sześædziesiąt = sixty

sześædziesiąty = sixtieth

szkoda = damage

szkoŁa = school

szkoŁa wyźsza = academy

Szkot = Scot, Scotsman

sznur = cord, rope, string

szósty = sixth

szpilka = pin, needle

szpinak = spinach

sztuka = art

sztuka filmowa = cinema

sztuka teatralna = play, theatre play

Szwajcar = Swiss

Szwecja = Sweden

Szwed = Swede

szybki = fast, quick, rapid, speedy, swift

szybko = fast, quickly, swiftly

szybkośæ = speed

szydziæ = jeer at, make fun of, mock

szyja = neck

szynka = ham

śadzieæ = account, deem, opine, think

ściana = wall

ściskaæ = press, oppress, squeeze

Śląsk = Silesia

ślepy = blind

ślicznotka = beautiful woman, beauty

śmiaæ siê = laugh

śmiaŁy = brave, courageous, valiant

śmieszny = ridiculous

śniadanie = breakfast

śnieg = snow

śniæ = dream

śpieszyæ siê = go fast, hurry, rush

śpiewaæ = sing

śpiewak = singer

średnio = rather

środa = Wednesday

środek = centre, average, mean, middle

świat = world

światŁo = light

świeciæ = shine

świetny = fine, great

świêtowaæ = celebrate

świêty = holy, sacred

świeźy = fresh, recent

świnia = hog, pig, swine

tajemnica = secret

tajemniczy = abstruse, mysterious

tak = yes

taki = such, such a, that kind of

taki sam = same

tak samo = equally, likewise

taksówka = taxi

takźe = also, likewise, too

talent = aptitude, disposition, talent

tam = over there, yon, yonder

tamten = that, that one, yonder

tamto = that, that over there, those

tango = tango

tani = cheap, inexpensive

taniec = dance

tanio = cheaply

tañczyæ = dance

taras = terrace

Tatar = Tartar

tatarski = Tatar

tatuś = dad, daddy

teatr = theatre

tego = that one's

tekst = lyric, text

telefon = telephone

telefonowaæ = telephone

telewizja = television, TV

telewizor = TV set, television set

temat = theme, topic, subject

temperatura = temperature

ten = this

tepy = blunt

teraz = at present, now

teren = ground, grounds, terrain

teściowa = mother-in-law

teśæ = father-in-law

teź = also, likewise, too

tŁum = crowd, mass, multitude

tŁumaczyæ = translate

to = accordingly, so, then, therefore, these, this, this here, it

tona = tone

torba = bag, sack

tort = pie, tart

to samo = same

towar = commodity, merchandise, wares

towarzystwo = circle, club, society

towarzyszyæ = accompany

traciæ = lose

tradycja = tradition

tradycyjny = traditional

traf = luck

trafiæ = catch, hit, run across, strike

trafny = striking

tragiczny = tragic

tramwaj = streetcar, tram

treśæ = contents

trochê = a little, rather, some, somewhat, to some extent

troskliwie = carefully

troszczyæ siê = care, see, take care, worry

troszeczkê = a little, rather

trucizna = poison

trudno = hardly, not easily, with difficulty

trudny = difficult, hard, inconvenient

trwaæ = continue, endure, keep on, last

trwale = firmly

trwaŁy = abiding, lasting

trzy = three

tu = here

tulipan = tulip

Turek = Turk

turysta = tourist

twarz = face

twierdza = fortress

twist = twist

twój = your

tworzyæ = create

tworzyæ dzieŁo = compose, create, write

tydzieñ = week

tyle = that much

tylko = exclusively, just, only

tym = the

tym bardziej = all the more

tymczasem = all the time, in the meantime, meanwhile

tysiąc = thousand, one thousand

tytuŁ = degree, heading, title

ubieraæ = clothe, dress

ubranie = article of clothing, garment

ucieszyæ = make glad

uczciwy = above-board, honest

uczelnia = academy

uczêszczaæ = frequent, visit regularly

uczetniczyæ = participate

uczta = banquet, feast

uczucie = feel, feeling, sensation

uczuciowy = sensitive

uczyæ siê = learn

uczynny = kind, obliging

uderzaæ = hit, knock, strike

udoskonalaæ = perfect

u góry = above, on top, overhead, upstairs

ucho = ear

ujawniæ = reveal

ujrzeæ = descry, perceive

ukŁadaæ wŁosy = curl, do

ukrywaæ = conceal, hide

ulica = street

uŁamek = fraction

umieraæ = die, expire, pass away

umocowaæ = attach, determine, fasten, fix, affix, make fast, secure

umrzeæ = perish

uniewinniaæ = excuse

unikaæ = avoid, evade

uniwersytet = university

uprzejmośæ = kindness

uprzejmy = affable, friendly, good-natured, kind

uradowaæ = make glad

urlop = spare time, time off, vacation

uroczy = charming, lovely

uroczystośæ = ceremony

urodziæ siê = arise, be born

urodziny = birthday

urozmaicony = variable

uruchamiaæ = control, operate, work

urząd = bureau, office

urządzaæ = arrange, fix up

urządzenie = accommodation, adjustment, arrangement

urzeczywistniaæ = accomplish, achieve, act out

urzêdnik = officer, official

urzêdowy = official

usiąśæ = sit down

usŁuźny = kind, obliging

uspokoiæ siê = calm down

usta = mouth

ustalaæ = determine, fix

ustaliæ = attach, determine, fasten, fix, affix, make fast, secure

ustanowiæ = erect, establish, found

usunąæ = absent onself, depart, go away, leave

usypiaæ = put to sleep

uśmiech = smile

uśmiechaæ siê = smile

uwaga = notice, observation

uwaźaæ = advert, pay attention, pay attention to, watch out for

uwaźnie = attentively

uzbrajaæ = arm

uzgodniæ = agree

uznaæ = recognize

uzupeŁniaæ = complete

uzyskaæ = accomplish, achieve, attain, get, reach

uźywaæ = employ, use, make use of

w = a, in, inside, into, on, per, within

wada = disadvantage

waga = scales

wagon = carriage, coach, railway carriage, waggon

wahaæ siê = hesitate

walc = waltz

walczyæ = fight, struggle

walizka = suitcase, valise

waluta = motto, watchword, slogan

warownia = fortress

Warszawa = Warsaw

wartośæ = value, worth

warunek = condition, stipulation, terms

wasz = your

wątpiæ = doubt

waźyæ = weigh

wbrew = defiantly, despite, in spite of

wcale nie = not at all

wcieliæ = embody

wczasy = spare time, time off, vacation

wczesny = early

wcześnie = early

wcześnie rano = early in the morning

wczoraj = yesterday

w dalszym ciągu = else, further, more, on

we czworo = by fours

wedŁug = according as, according to, as, by

we dwoje = by twos

wêgiel = coal

Wêgier = Hungarian

wejśæ = go in, enter, perform

wesoŁy = cheerful, gay, merry

wêzeŁ = knot, node

w górê = above, up, uphill, upwards

wiarygodny = plausible

wiatr = wind

wiązaæ = bind, connect, join, tie, tie up, knot

widoczny = visible

widok = view

widokówka = picture postcard

widzieæ = see

wiêc = accordingly, so, then, therefore, consequently, subsequently, thus

wiêcej = more

wieczór = evening

wieczorem = in the evening

wiedzieæ = know, know how

wiek

  1. age, century, centennial

wielkośæ = size

wielobarwny = multicoloured

wielokrotnie = repeatedly

wielu = many

wieprzowina = pork

wierny = faithful

wierzyæ = account, accredit, believe, deem

wieś = village

winda = elevator, lift

w innym miejscu = elsewhere

wino = wine

wiosna = spring, springtime

wirtuoz = virtuoso

wisieæ = droop, hang

wiśnia = cherry, cherry-tree

witaæ = welcome

witamina = vitamin

wizyta = visit

wjazd = arrival

w kaźdy sposób = in every way

w koñcu = at last, finally, ultimately

wkrótce = soon

wŁączaæ = switch, turn on

wŁasny = own, personal

wŁaściciel = owner

wŁaściwie = just, exactly, okay, right

wŁaściwy = correct, exact, proper, right

wŁaśnie = just, exactly, okay, right

wŁóczyæ siê = roam, wander

WŁoch = Italian

wŁos = hair

woda = water

wojna = war

wojsko = army

wokóŁ = about, round, around, towards

woleæ = prefer

wolnośæ = freedom

wolny = free

wóŁ = bovine, bovine animal

woŁaæ = call, summon

woŁowina = beef

worek = bag, sack

w peŁni = completely, fully

wpisaæ = enter

wpŁywaæ = act, affect, influence

wprost = directly, straigh ahead

wprowadzaæ do środka = enter, insert, put in

wraźenie = impression

wrêczaæ = hand, hand over

wrzesieñ = September

wschód = east, East

wspaniaŁy = wonderful

wspólny = common, joint

wspóŁczesny = current, present

wspóŁczuæ = have compassion on, pity

wspóŁpracowaæ = cooperate, co-operate

wstydziæ siê = be ashamed

wszak = certainly, indeed, rather, surely

wszêdzie = all about, everywhere

wszelaki = all, every kind of

wszelki = all, every kind of

wszyscy = all

wszystko = all, altogether, everything

w środku = rather

wtedy = then

w ten sposób = in that way, this way, like this, thus, so, such

wtorek = Tuesday

wuj = uncle, maternal uncle

wujek = uncle

wybacz = excuse me

wybieraæ = choose, elect, pick out

wybitny = eminent

wyborny = fine, great

wybraæ = choose, elect, pick out

wybrzeźe = coast, seaside, shore

wybuchnąæ = explode

wycieczka = excursion, outing, sightseeing trip

wydaæ = issue, publish

wydaæ za mąź = marry, wed

wydarzyæ siê = come about, happen, occur

wydawaæ = pay out, spend

wydawnictwo = publisher, publishing house

wydobyæ = draw out, drive out, express, utter, give utterance to, pull out

wyglądaæ = appear, look

wychodziæ = exit, go out

wyjaśniaæ = account for, clarify, explain

wyjechaæ = drive away, drive off

wyjśæ = exit, go out

wyjśæ za mąź = marry, be married, get married

wykonaæ = accomplish, achieve, keep, observe, perform

wykonanie = accomplishment, acquittal

wylądowaæ = land

wymawiaæ = pronounce

wynmieniæ = call

wyobraźaæ = fancy, imagine

wypadek = accident

wypeŁniæ = fill, fill in, fill up

wypoczywaæ = repose, rest

wyprzedzaæ = precede

wyraziæ = express

wyraźnie = clearly

wyraźaæ = express

wysiŁek = exertion

wysoki = high, lofty, tall

wysokośæ = altitude, height

wyspa = island

wystarczający = enough, sufficient

wyuczyæ siê = master

wywiad = interview

wyzdrowieæ = recover

wyznanie = acknowledgement, admission, confession

wyznawaæ = acknowledge, admit, confess, profess

wyźszy = superior

w zamian = across from, against, in exchange for, opposed to, opposite, upon

wzdŁuź = lengthwise

wziąæ = get, lay hold of, pick up, take

wzorzec = model

w źaden sposób = by no means, in no way, not at all, not on any account

z = from, out of, with

za = behind, after, too, too much

ząb = tooth

zabawiaæ siê = enjoy oneself, have a good time

zabawka = toy

zabawny = amusing, entertaining, funny

zabiegi = attempt, effort

zabraæ = abstract, take away

zabraniaæ = forbid, prohibit

zaciekawiaæ = interest

zaciekawiony = agog, curious, inquisitive

zaczynaæ = begin, commence, start

zadanie = exercise, practice

zadbaæ = look after

zadowolony = contented, pleased, satisfied

zadziwiaæ = amaze

zagadka = enigma, puzzle, riddle

zagadnienie = question

za granicą = abroad

zachciej = please

zachód = west, West

zachorowaæ = be taken ill, fall ill

zachowywaæ siê = behave, conduct oneself

zając = hare

zajêcie = activity, occupation

zajêty = busy

zajmowaæ = occupy, take

zakŁad = workplace

zakorzeniæ siê = root, strike

zakup = acquisition, buy, purchase, taking over

zaledwie = barely, hardly, only just, scarcely

zaleta = advantage, benefit

zaleźeæ = depend

zaŁoźyæ = erect, establish, found

zamawiaæ = book, order, reserve

zamêczaæ = abuse, agonize, torment

zamek = castle

zamierzaæ = intend, mean

zamkniêty = closed, shut

zamówienie = order

zamykaæ = close, shut

zamykaæ siê = close, be closed

zapalony = full of zeal, zealous

zapaŁ = fervor, fervour, zeal

zapaŁka = match

zapominaæ = forget

za pomocą = by, by means of, on, through, with

zaprosiæ = invite

zaproszenie = invitation

zarabiaæ = earn, gain, win

zaraz = at once, immediately, just, right away, right now

zarząd = board of directors

zasada postêpowania = motto, watchword, slogan

zasnąæ = go to sleep

zastawa = crockery set

zaszczyt = honor, honour

zaś = and

zatem = accordingly, consequently, so, subsequently, thus

zatrzymaæ = halt, stop

zatrzymaæ siê = halt, come to a halt, stop

zauwaźyæ = notice

zawartośæ = contents

zawiadomiæ = acquaint, let know, inform

zawieraæ = comprise, contain, include

zawód = professional

zawsze = always, ever

zazdrosny = jealous

zaźenowany = abashed, self-conscious, shy

zblednąæ = fade

zbliźyæ siê = advance, approach, come close, come closer, come on

zbrodnia = crime

zbroiæ = arm

zbyt = too, too much

zbytnio = too, too much

zdanie = sentence

zdarzenie = chance, event, occurence, opportunity

zdarzyæ siê = come about, happen, occur

zdawaæ siê = appear, appear to be, seem

zdenerwowany = agitated, nervous

zdjąæ = take off, put off

zdjêcie = photograph

zdobniczy = ornamental

zdolny = able, capable

zdrów = healthy, well

zdrowie = health

zdrowy = healthy, well

z drugiej strony = on the other hand

zebranie = assemblage, gathering, meeting

zegar = clock, watch

zegarek = watch

zejśæ = descend, get off, go down

zero = naught, nought, null, zero, zilch

zewnêtrzny = external, outer, outside

zgadzaæ siê = accede, agree, consent

zgoda = agreement, consent, permission

zgrabny = slender, slim

zielony = green

ziemia = earth, land, soil

ziemniak = potato

zima = winter

zimno = cold

zimny = bleak, chilly, cold

zimowy = winter, winter-, of the winter

z jakiegoś powodu = for some reason

zjeśæ = eat up

z kaźdego powodu = for every reason

zŁodziej = thief

zŁośliwy = malicious, mischievous, nasty, vicious

zŁoto = gold

zŁy = bad, miserable, nasty, poor

zmêczony = tired

zmêczyæ siê = get tired

zmieniaæ = change, turn

zmieniaæ siê = change

zmieniæ miejsce = move, transfer

zmienny = variable

zmoknąæ = get wet

zmusiæ = compel, force

znaczyæ = imply, mean, signify

znaæ = be acquainted with, know

znajdowaæ siê = be found, be located, find oneself

znajomy = acquaintance

znakomity = fine, great

znaleźæ = find

znikaæ = disappear

zniszczenie = destruction

znowu = afresh, again, all over again, anew, once more

zobaczyæ = descry, perceive

z okazji = by chance, on occasion

zostaæ = become, get, grow

zostawaæ = remain, stay, stay over

zostawiæ = allow, leave, let, release

zrealizowaæ = accomplish, achieve, act out

zresztą = as for the rest, besides, for the rest, moreover, what's more

zupa = soup

zupeŁnie = at all, entirely, quite, wholly

zupeŁnie nie = not at all

zwalczaæ = combat, contend with, fight, fight against

związaæ = connect, join

zwiêkszyæ siê = accrue, increase

zwierzak = animal

zwierzê = animal, beast

zwierzchnik = boss, chief, leader

zwŁaszcza = above all, especially, chiefly, mainly, principally

zwracaæ uwagê = advert, pay attention, pay attention to, watch out for

zwyciêstwo = victory

zwyczaj = custom, habit, way

zwykle = ordinarily, usually

zwykŁy = common, ordinary, usual, simple, straightforward

z źadnego powodu = for no reason

źle = badly

źle rozumieæ = misunderstand

źądaæ = demand, postulate, require

źadna ilośæ = not an ace

źatrowaæ = jest, joke

źe = that

źegnaj = adieu, farewell, bye, goodbye

źelazko = iron, flat-iron

źelazo = iron

źenujący = nasty, troublesome

źoŁądek = stomach

źoŁnierz = pawn, soldier

źóŁty = yellow

źona = wife

źycie = life

źyczenie = desire, want, wish

źyczyæ = desire, wish

Źyd = Jew

źyæ = be alive, live


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (poleng.html) was last modified on Sunday 27/01/2013