Search billions of records on Ancestry.com
   
Website logo - Click to go to Home pageTranslations Page

Wordlist Zulu-English (Modern)

KwaZulu = Zululand

Ninjani? = how are you?, how do you do?

-bandayo = bleak, chilly, cold

-banzi = broad

-bi = bad, miserable, nasty, poor

-bili = two

-bizayo = costly, dear, expensive, pricey

-bolile = bad, miserable, nasty, poor

-bomvu = brown, red

-bukekayo = beautiful, fine, handsome, lovely

-bunxele = left

-dala = old, old

-de = long, distant, far, remote

-dwa = alone, only, sole, solitary

-ephuzayo = slow

-gulayo = ill, sick

-hlanu = five

-hlanzekileyo = clean, pure

-hle = beautiful, fine, handsome, lovely, pretty, good, nice, okay

-isithupha = six

-kho = your

-landelayo = following, next

-lungileyo = right, righthand

-mangalisayo = wonderful

-mhlophe = blank, white

-mi = my

-mnandi = nice, tasty

-mnyama = black

-mpofu = miserable, poor, poor

-ncane = diminutive, little, small

-ne = four

-ngaki = how many, how much

-ngcono = better

-ningi = many, more

-nke = all the, each, every, everybody, every one

-nsundu = brown

-nye = other, another, else, one

-nzima = difficult, hard, inconvenient

-phakeme = important, serious, correct, right

-phuzileyo = late, tardy

-sha = young, new, novel

-shibile = cheap, inexpensive, cheap, inexpensive

-shisayo = hot

-thathu = three

-yishumi nambili = twelve

-yishumi nane = fourteen

Unjani? = how are you?, how do you do?

Wena unjani? = how are you?, how do you do?

akunandaba = it doesn't matter, never mind, that's all right, you're welcome

amandla = force, strength, vigour

amanzi = water

amashumi amabili = twenty

amashumi amathathu = thirty

ayina = iron

eBhayi = Port Elizabeth

eDandi = Dundee

eDukathole = Germiston

eFilidi = Vryheid

eGoli = Johannesburg

eJalimani = Germany

eKapa = Cape Province

eLandani = London

eMalitzboko = Pietermaritzburg

eManzimtoti = Amanzimtoti

eMelika = America

eMlazi = Umlazi

eMnambithi = Ladysmith

eMonti = East London

eMungundlovu = Pietermaritzburg

eNatali = Natal

eNelspotho = Nelspruit

eNgilandi = England

ePitoli = Pretoria

eSoweto = Soweto

eThekwini = Durban

eduze = at, beside, by, near, nearby, near to, next to

ekhaya = at home

ekugcineni = at last, finally, ultimately

ekuseni = morning

emuva = behind, after, after, behind

emva kwa- = after, behind

entwasahlobo = spring, springtime

eqinisweni = actually, as a matter of fact, indeed, in fact

futhi = also, likewise, too

hamba kahle = adieu, farewell, bye, goodbye

iBhayibheli = Bible

iBhunu = Afrikaans, Afrikaner, Boer

iFulentshi = Frenchman

iJalimane = German

iNdebele = Ndebele

iNgisi = Englishman, Sassenach

iSonto = Sunday

ibhala = wheelbarrow

ibhange = bank

ibhantshi = jacket

ibhasi = bus, autobus, omnibus

ibhasikidi = basket

ibhavu = bath

ibhayisikili = bike, cycle, bicycle

ibhayisikobho = cinema, movie theatre

ibhikawosi = bakery

ibhishi = beach

ibhodlela = bottle

ibhokisi = box

ibhola = ball

ibhotela = butter

ibhubesi = lion

ibhuku = book

ibhulakufesi = breakfast

ibhulukwe = pants, trousers

idada = duck

idamu = dam

idazini = dozen

idethi = date

idolobha = city, town

ifasitela = window

ifektri = factory, factory

ifilimu = film, motion picture, movie

ifomu = form, shape

ifriji = refrigerator

ifu = cloud

igalaji = garage

igalofu = golf

igama = appellation, name, word

igaranti = guarantee, warrant

igazi = blood

ihabhula = apple

ihansi = goose

ihembe = shirt

ihhashi = horse

ihhotela = hotel

ihhovisi = office, bureau, office

ihlo = eye

ihlobo = summer

iholide = holiday

ihora = hour, o'clock, time

ikalkuni = turkey

ikamelo = chamber, room

ikati = cat

ikhanda = head, pate

ikhasimende = client, customer

ikhawunda = counter

ikhaya = home

ikhefi = café, coffee-house

ikhehla = old man

ikhekhe = cake

ikheli = address

ikhemisi = chemist

ikherothi = carrot

ikhethini = curtain

ikhilogramu = kilo

ikhilomitha = kilometre

ikhishi = kitchen

ikhofi = coffee

ikhona = angle, corner, corner

ikhonsathi = concert

ikhukhamba = cucumber

ikilasi = class

ikompiyutha = computer

ikwindla = autumn

ilanga = sun

ilantshi = lunch, snack

ilayisense lokushayela = driving-licence

ilayisi = rice

iliBhayibheli = Bible

iliBhunu = Afrikaans, Afrikaner, Boer

iliJalimane = German

iliSonto = Sunday

ilibhala = wheelbarrow

ilibhantshi = jacket

ilibhasi = bus, autobus, omnibus

ilibhasikidi = basket

ilibhayisikili = bike, cycle, bicycle

ilibhayisikobho = cinema, movie theatre

ilibhishi = beach

ilibhodlela = bottle

ilibhotela = butter

ilibhubesi = lion

ilibhuku = book

ilibhulakufesi = breakfast

ilibhulukwe = pants, trousers

ilidamu = dam

ilidazini = dozen

ilidethi = date

ilidolobha = city, town

ilifastela = window

ilifektri = factory, factory

ilifilimu = film, motion picture, movie

ilifomu = form, shape

ilifriji = refrigerator

iligalaji = garage

iligalofu = golf

iligama = appellation, name

iligaranti = guarantee, warrant

iligazi = blood

ilihabhula = apple

ilihembe = shirt

ilihhashi = horse

ilihhotela = hotel

ilihhovisi = office, bureau, office

iliholide = holiday

ilikamelo = chamber, room

ilikati = cat

ilikhanda = head, pate

ilikhasimende = client, customer

ilikhawunda = counter

ilikhaya = home

ilikhefi = café, coffee-house

ilikhehla = old man

ilikhekhe = cake

ilikheli = address

ilikhemisi = chemist

ilikherothi = carrot

ilikhethini = curtain

ilikhilogramu = kilo

ilikhilomitha = kilometre

ilikhishi = kitchen

ilikhofi = coffee

ilikhona = angle, corner, corner

ilikhonsathi = concert

ilikilasi = class

ililanga = sun

ililantshi = lunch, snack

ililayisense lokushayela = driving-licence

ililisti = list

ililokwe = dress, gown, robe

ililungelo = privilege, right

ilimayela = mile

ilimeniyu = manager, manager

ilintogomane = peanut

ilipasipoti = passport

ilipensele = pencil

ilipentshisi = peach

iliphakethe = packet, parcel

iliphasela = packet, parcel

iliphepha = paper

iliphephandaba = gazette, magazine, newspaper, periodical

iliphilisi = pill

iliphoyisa = policeman

ilipolisiteshi = police-station

iliposi = mail, post

iliposihhovisi = post office

iliposikhadi = postcard

ilipulamu = plum

ilipulazi = estate, farm, property, ranch

ilipuleti = course, dish, plate, platter

iliqanda = egg

iliqiniso = reality, truth

ilirandi = border, brim, brink, edge, edging, fringe, rand, rim, rand

ilirediyo = radio, wireless

ilirestouranti = restaurant

ilirisidi = acknowledgement, receipt

ilisaladi = salad

ilisango = gate, gateway, portal

ilisayini = sergeant

ilisendiwishi = sandwich

ilishalofu = shelf

ilisheke = check, cheque

ilisiko = custom, habit, way, tradition

ilisistela = nurse

ilisondo = wheel

ilisti = list

ilisupamakethe = supermarket, supermarket

ilitafula = table

ilitanki = cistern, tank, tank

ilitelegilamu = telegram

ilithekisi = taxi

ilithikithi = bill, ticket, note

ilithini = tin

ilithoyilethe = toilet

ilithuba = chance, event, occurence, opportunity

ilitiye = tea

iliviki = week

iliwashi = watch

iliwolintshi = orange

iliyunivesithi = university

ilizambane = potato

ilizinyo = tooth

ilizu = zoo

ilizulu = weather, heaven, sky

ilokwe = dress, gown, robe

ilunga = acolyte, member, supporter

ilungelo = privilege, right

imali = money

imayela = mile

imbuzi = goat

imeniyu = manager, manager

imfalakahlana = change

imfiva = ague, fever

imfluwenza = flu, grip, influenza

imoto = automobile, car, motor car

impatho = treatment

impilontle = cheers, good health

impisi = hyaena

incwadi = letter, book

indaba = affair, business, business deal, case, matter

indawo = place, location, place, spot, chamber, room

indiza = aeroplane, airplane, plane, aircraft

indlamini = lunch, snack

indlebe = ear

indlela = road, route, way

indlovu = elephant

indlu = house

indoda = husband, fellow, man

indodakazi = daughter

indodana = son

indolowane = elbow

ingadi = garden

ingane = child, bairn, infant

ingilazi = glass

ingubo = skirt

ingulube = hog, pig, swine

ingwe = leopard

ingxenye yesibili = half

ingxoxo = dialogue

inhlanhla = luck

inhlanzi = fish

inhliziyo = heart

inhloboni = what a, what kind of, what sort of

injini = engine, motor

injongo = intention, meaning, plan

inkinga = problem, trouble

inkomishi = cup

inkomo = animal, beast, head of cattle

inkonyane = calf

inkosi = king, chief, boss

inkosikazi = wife, lady, madam, Mrs.

inkundla yezindiza = aerodrome, airdrome, airfield, airport

inkunzi = bull, bull

inngozi = danger, peril

innyanga = moon

inombolo = number, numeral

insangu = marijuana

inshuwarensi = insurance

insizwa = youngster, youth

intaba = mountain

intambama = afternoon

intambo = cord, rope, string

intamo = neck

intengo = price

inthuthu = smoke

into = thing, anything, something

intogomane = peanut

intombazane = girl, lass, wench

intombi = girl, lass, wench

inuyziphepha = gazette, magazine, newspaper, periodical

inyama = meat

inyanga = month

inyathi = buffalo

inyoni = bird

inyuziphepha = daily paper, journal, newspaper

inzalo = interest

ipasipoti = passport

ipensele = pencil

ipentshisi = peach

iphakethe = packet, parcel

iphasela = packet, parcel

iphepha = paper

iphephandaba = gazette, magazine, newspaper, periodical

iphilisi = pill

iphoyisa = policeman, police

ipolisiteshi = police-station

iposi = mail, post

iposihhovisi = post office

iposikhadi = postcard

ipulamu = plum

ipulazi = estate, farm, property, ranch

ipuleti = course, dish, plate, platter

iqanda = egg

iqiniso = reality, truth

irandi = border, brim, brink, edge, edging, fringe, rand, rim, rand

irediyo = radio, wireless

irente = interest

irestouranti = restaurant

irisidi = acknowledgement, receipt

isaka = bag, sack

isaladi = salad

isandla = hand

isango = gate, gateway, portal

isayini = sergeant, signature

isendiwishi = sandwich

isephulelo = abatement, discount, rebate

ishalofu = shelf

isheke = check, cheque

ishumi = ten

ishumi nantathu = thirteen

ishumi nanye = eleven

ishumi nesihlanu = fifteen

ishumi nesikhombisa = seventeen

ishumi nesishiyagalombi = eighteen

ishumi nesithupha = sixteen

isiFulentshi = French, French language

isiJalimane = German, German language

isiKoshi = Scot, Scotsman

isiNdebele = Ndebele, Ndebele language

isiNgisi = English, English language

isiPedi = Pedi, Pedi language

isiSuthu = Sotho, Sotho language

isiSwati = Swazi, Swazi language

isiTsonga = Tsonga, Tsonga language

isiVenda = Venda, Venda language

isiXhosa = Xhosa, Xhosa language

isiZulu = Zulu, Zulu language

isibane = light

isibhedlela = hospital

isibongo = first name

isicathulo = shoe

isifuba = chest

isihlalo = chair

isihlobo = relative

isikebhe = ship, vessel

isikhathi = time, while

isikhathi sakusihlwa = evening

isikhiye = key, wrench

isikhombisa = seven

isikhwama = bag, sack

isiko = custom, habit, way, tradition

isikolo = school

isilwane = animal

isimemo = invitation

isimungumungwane = measles

isinkwa = bread, loaf

isiphepho = storm, tempest, storm, storm

isipho = gift, present

isiphosiso = aberration, error, mistake

isiphuzo = beverage, drink

isipunu = spoon

isiqhephu = bit, lump, piece

isisebenzi = hand, laborer, labourer, operative, worker, working man, workman

isishiyagalolunye = nine

isishiyagalombili = eight

isistela = nurse

isisu = stomach

isitaladi = street

isitembu = stamp, postage stamp

isiteshi = station

isithelo = fruit

isithuththu = motorcycle

isitimela = train, train

isitolo = boutique, shop, store

isitsha = course, dish, plate, platter

isitshudeni = academic, student

isizwe = nation

isobho = soup

isondo = wheel

isositshi = sausage

isupamakethe = supermarket, supermarket

itafula = table

itanki = cistern, tank, tank

itelegilamu = telegram

itende = tent

ithekisi = taxi

ithemperetsha = temperature

ithikithi = bill, ticket, note

ithini = tin

ithoyilethe = toilet

ithuba = chance, event, occurence, opportunity

itiye = tea

iviki = week

iwashi = watch, wrist-watch, watch

iwolintshi = orange

ixoxo = frog

iyunivesithi = university

izambane = potato

izibuko = glasses, spectacles

izigebengu = robber, thief

izihlabamkhosi = burglar alarm

izinyo = tooth

izolo = yesterday

izu = zoo

izulu = weather, heaven, sky

kabi = badly

kabili = twice

kahle = okay, well

kancane = a little, rather

kaningi = frequently, often, regularly

kanjalo = so, such, thus

kanjani = as, how, like, such as

kodwa = but

kokubili = both

kude = away

kukhona = there is, there are

kulungile = agreed, okay

kuphela = exclusively, just, only

kusasa = tomorrow

kuthangi = the day before yesterday

lapha = here

lilunga = acolyte, member, supporter

lutho = nothing

manje = at present, now

masinya = soon

namhlanje = today

nga = lie

ngabe = maybe, mayhap, perchance, perhaps, possibly

ngenhlanhla = fortunately

ngeshwa = unfortunately

ngiyabonga = thank you, thanks

ngiyaxolisa = excuse me

ngoba = because, for the reason that, because, for the reason that, as, because, for, since

ngokushesha = fast, quickly, swiftly

nini = as, when

nokho = nevertheless, but, however, nevertheless, yet

noma = or

noma yini = anything, something

nxephe = excuse me

okwamanje = currently, nowadays, these days

phakathi kwa- = among, between

phakathi kwamabili = midnight

phambili = ahead, formerly, previously

phambi kwa- = before, in front of

phandle = abroad, out, outside

phansi = below, downstairs, underneath, below, underneath

phansi kwa- = below, beneath, under, underneath

pheka = cook, male cook

phezu kwa- = on, upon

sawubona = good day

siyakubonga = thank you, thanks

uApreli = April

uDisemba = December

uFebruwari = February

uJulayi = July

uJuni = June

uKhisimuzi = Christmas, Yule

uLwesibili = Tuesday

uLwesihlanu = Friday

uLwesine = Thursday

uLwesithathu = Wednesday

uMashi = March

uMeyi = May

uMgqibelo = Sabbath

uMsindisi = Saviour

uNkulunkulu = God

uOktoba = October

uanyanisi = onion

uayiskhrimu = ice, icecream

ubaba = father, gentleman, lord, Mr.

ubhanana = banana, banana

ubhejane = black rhinoceros

ubhiya = ale, beer

ubhontshisi = bean

ubhuti = brother

ubisi = milk

ubudala = age

ubusika = winter

ubuso = face

ubusuku = night

ucingo = telephone

udade = sister

udebe = lip

udokotela = doctor, physician

udokotela wamazinyo = dentist

ufudu = tortoise

ugogo = grandmother

ugwayi = tobacco

uhafu = half

uhlaza = vegetable

uhulumeni = administration, government

ujamu = jam, marmelade

ujantsi wesitimela = railroad, railway

ukhiye = key, wrench

ukholifulawa = cauliflower

ukhozi = eagle

ukuakha = build, construct

ukuala = refuse, reject

ukuamukela = accept, receive, take, take in

ukuanele = suffice

ukuazi = be acquainted with, know

ukuazisa = act, introduce, offer, present, perform, tender

ukubaleka = abscond

ukubamba = hang onto, hold

ukubhala = write

ukubhalisa = reserve

ukubhukuda = float, swim

ukubika = give an account, report

ukubila = boil

ukubiza = call, summon

ukuboleka = borrow, borrow, lend, loan

ukubona = see

ukubuhlungu = ache, be painful, hurt

ukubukela = consider, deem, look, look at, regard, view, watch

ukubulala = kill, liquidate, slay

ukubusisa = bless

ukubuya = go back, return, come back, return

ukubuza = ask

ukudiliva = deliver, furnish, supply

ukudinga = need, require

ukudla = food, eat, feed, meal, food, nourishment

ukudlala = play

ukueba = steal

ukuedlula = overtake, pass by

ukuehlukile = differ, be different

ukuehluleka = abort, fail, miscarry

ukuejwayele = accustom, be in the habit of

ukuenza = achieve, act, do, make, perform

ukuenzeka = come about, happen, occur

ukuesaba = be afraid of, fear

ukuesula = delete

ukuethemba = hope, have faith, have faith in, trust, confide, have confidence in, trust, entrust, account, accredit, believe, deem

ukuethula = act, introduce, offer, present, perform, tender

ukufanele = have to, must, ought to, should

ukufika = arrive, end up, get, come

ukufisa = desire, wish

ukufuna = be willing to, want, wish

ukufunda = read, study

ukufundisa = teach, teach

ukugcina = end, come to an end, end up, expire, conserve, keep, maintain, preserve

ukugcwalisa = fill, fill in, fill up

ukugeza = wash, wash

ukuhamba = absent onself, depart, go away, leave, go, march, walk, travel

ukuhlabelela = sing

ukuhlala = remain, stay, stay over, sit

ukuhlangana = come across, encounter, meet, see

ukuhlola = examine, audit, check, check up on, supervise, verify

ukuhlonipha = respect

ukuhlupheka = abide, bear, endure, put up with, suffer

ukuhola = earn, gain, win

ukujova = inject

ukukhala = complain

ukukhanya = shine

ukukhetha = choose, elect, pick out

ukukhiya = lock

ukukhohlwa = forget

ukukhokha = pay

ukukhombisa = indicate, point out, show

ukukhuluma = speak, talk

ukukhumbula = recall, recollect, remember

ukukhumula = take off, put off

ukukhwehlela = cough

ukulalela = listen

ukulambile = be hungry

ukulandelayo = follow

ukuletha = bring, fetch

ukulinda = abide, expect, wait, await, wait for

ukuma = stand

ukunceda = abet, aid, assist, help, accomodate, aid, assist, help

ukungena = go in, enter, perform

ukungqongqoza = hit, knock, strike

ukuomile = be thirsty

ukupaka = park

ukuphakamisa = advance, offer, propose, suggest, commend, recommend, register, advance, suggest

ukupheka = cook

ukuphendula = answer, reply, respond

ukuphikisa = deny

ukuphila = be alive, live

ukuphinda = repeat

ukuphola = recover

ukupholisa = cure, heal, remedy

ukuphumula = repose, rest

ukuphuza = drink

ukuposa = post

ukuqala = begin, commence, start, first, firstly, first of all

ukuqasha = hire

ukuqeda = accomodate, end, finish, terminate, complete

ukuqhubeka = continue, endure, keep on, last

ukuqonda = understand, realize

ukurejista = record, register

ukusala = remain, stay, stay over

ukusayina = sign

ukusebenza = work

ukusebenzisa = employ, use, make use of

ukushanela = sweep

ukushayela = drive

ukusika = cut, slice

ukusiza = abet, aid, assist, help, accomodate, aid, assist, help

ukusukuma = get up, rise, stand, stand up, get up, rise, stand, stand up

ukusula = delete

ukusuthi = be full, have enough

ukuthanda = appreciate, like

ukuthandaza = pray

ukuthatha = get, lay hold of, pick up, take

ukuthela = pour, scatter, shed

ukuthenga = buy, purchase, take over

ukuthengisa = dispose of, sell, vend

ukuthi = say, tell

ukuthola = find

ukuthula = be quiet

ukuthumela = send, transmit

ukutshela = narrate, relate, tell

ukuvakashela = attend, call on, see, visit

ukuvala = shut off, stop, switch off, turn off

ukuvalelisa = say goodbye, say goodbye to, take leave, take leave from

ukuvota = vote

ukuvuka = wake, wake up

ukuwina = earn, gain, win

ukuxolela = forgive, pardon

ukuya = go

ukuza = come

ukuzalwa = arise, be born

ukuzama = attempt, test, try

ulaza = cream

uletisi = lettuce

ulimi = tongue, language, tongue

ulubisi = milk

ulucingo = telephone

uludebe = lip

ulufudu = tortoise

ulukhozi = eagle

ululimi = language, tongue

ulunwele = hair

ulusizo = aid, help, aid, help

ulusuku = day

ulwandle = sea

umHholandi = Dutchman, Hollander, Dutchman

umNgisi = Englishman, Sassenach

umPedi = Pedi

umSombuluko = Monday

umSuthu = Sotho

umSwati = Swazi

umTsonga = Tsonga

umVenda = Venda

umXhosa = Xhosa

umZulu = Zulu

uma = lady, madam, Mrs.

umabhalane = clerk

umabonwakude = TV set, television set

umakhaniki = mechanic

umakhelwane = neighbour

umakhonya = boss, chief, leader, boss, master

umalume = uncle

umame = mother

umango = mango

umasitadi = mustard

umbala = colour, dye

umbhanselo = tip

umbhede = bed

umbiko = errand, message

umbuzo = question

umfana = boy, lad, laddie

umfazi = wife, woman

umfula = river

umfundisi = pastor

umgqekezi = burglar

umgwaqo = road, route, way

umhla = day

umhlangano = encounter

umhlobo = nationality, kind, sort, nationality

umjovo = injection

umkhonto = lance, spear

umkhuhlane = cold, cold

umkhumbi = boat

umklomelo = premium, prize

umlenze = leg, leg, paw

umlomo = mouth

umlungu = European, white man

ummeli = advocate, barrister, counsel, intercessor, lawyer, solicitor

ummese = knife

umncintiswano = competition

umngane = friend

umngcwabo = burial, funeral, interment, burial, funeral, interment

umntwana = child, bairn, infant

umnyaka = year

umnyango = door

umnyeni = husband

umoya = air, wind

umphathi = manager

umphimbo = throat

umsakazo = radio, wireless

umsebenzi = job, work

umshini = engine, machine

umsipha = muscle

umumayalezo = errand, message

umuntu = person

umuntu osekhulile = adult, grown-up

umusa = kindness

umusho = sentence

umuthi = drug, medicine, pharmaceutical

umuzi = family, village

umzali = parent

unesi = nurse

unjiniyela = engineer

unwele = hair

unyaka = year

unyawo = foot, paw

uowoyela = oil

upelepele = pepper

uphayinaphu = pineapple

uphetroli = gasolene, gasoline, petrol

uphizi = pea

uphopho = papaya, papaw

uphuthini = pudding

usawoti = salt

usayizi = bulk, dimension, extend, size

ushizi = cheese

ushukela = sugar

usisi = sister

usizo = aid, help, aid, help

usomabhizinizi = businessman, merchant, businessman, merchant

usuku = day

usuku lokuzalwa = birthday

utamatisi = tomato

uthelefoni = telephone

uthisha = instructor, teacher

utshwala = ale, beer

uweta = waiter

uwiski = whisky, whiskey

yebo = yes

yini ndaba = why, what for, wherefore


JGC Logo Valid HTML5 Logo HTML5 Logo Valid CSS3 Logo JGC Logo
Copyright logo
This page (zuleng.html) was last modified on Sunday 27/01/2013